Categories
ပရိုၚ်

ရန်ကဵုကောန်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ ၜါတၠ ဒးဒုၚ်ပန်ဂစိုတ်ဂှ်တုဲ ကၠောန်သ္ပ ပတ္တိဒါနကုသိုလ်

ရန်ကဵု ညးဒးဒုၚ်ပန်ဂစိုတ် ၜါတၠ မဒှ်ကောန်ကွာန်ပါၚ်မၚ်ဂၠန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ပါ်ခေါဇာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ မၞုံကဵုပရေၚ် ဝးပကဝ် အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ဂၠိုၚ်ၚ်ဂၠၚ်ၚ်ဂှ်တုဲ ရဲဒေသဂမၠိုၚ်တအ် သ္ပက္ဍိုပ် ကၠောန်သ္ပ ပတ္တိဒါနကုသိုလ် ပ္ဍဲတ္ၚဲပေၚ် မွဲဂိတုရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ မၞိဟ်ဗြဴမွဲတၠ ဒးဒုၚ်ပန်ဂစိုတ်

ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၃) သၞာံ ၂၀၁၆ အခိၚ်ဗ္တံ ၜိုတ် (၉) နာဍဳ ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ (ပယဵုဗၟာ-သေံ)ဂှ် ညးဗြဴမွဲတၠ ဒးဒုၚ်ပန်ဂစိုတ်လဝ် နကဵုလွဟ်တုဲ ကရောံညးဂှ်
မၞိဟ်တြုံမွဲတၠလေဝ် ဒးလဝ်ဘဲဝပ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ရပ်ဂွံဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ

ရပ်ဂွံမၞိဟ် သီုဂဥုဲချေံ မကၠုၚ်နူ ဒကုတ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာတေံတုဲ ဆက်ဒတောဝ်ဗက်အာပၠန်ဂှ် ရပ်ဂွံ သီုမၞိဟ်သွံ သီုမၞိဟ်ဆက်စပ်တံရဂှ် ဂွံတီကေတ် နူလိက်စၟတ်သမ္တီ အမှုအရာ ရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

မိက်ဂွံကဵုဒိုအ်ပေါဲပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ်တုဲ အာတ်မိက်ထ်ၜးဆန္ဒ ဂတမုက်ရုၚ်ကလုတ်ဗၟာ ဍုၚ်က်ၜၚ်ကံက်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – မိက်ဂွံကဵုဒိုအ်ထောံ ပေါဲပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ် ဍုၚ်ဗၟာဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂ရ တုဲကၠုၚ်ဏအ် ပေါဲထ်ၜးဆန္ဒဍောတ်တ်မွဲ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂတမုက်ရုၚ်ကလုတ်ဗၟာ ဍုၚ်က်ၜၚ်ကံက်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ညံၚ်ဟွံဂွံကဵု အရီုဗၚ် ကိုန်အစဳဇန်တၟအ်ချးဂှ် အာတ်မိက် ကုဗာန် Bank ဍုၚ်ဂျပါန်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – တိုက်ဗာန် Bank ဂျပါန် နွံယၟု Japan Bank for International Coo-peration (JBIC) ကေုာံ Japan International Cooperation Agency (JICA) တအ် ညံၚ်ဟွံဂွံကဵု အရီုဗၚ် ကုအစဳဇန်

Categories
ပရိုၚ်

ဟိုတ်နူဘာတ်ပ္တိတ်ကမ္မယှေန်မာဲ ဗော်ကောန်ဂကူမန် စောဲဂဗုတ်ညးအုပ်ဓုပ်ကွာန်

ရုၚ်မာဲပ္ဍဲတွဵုရးမန် မွဲဒၞါဲ (IMNA)
ရုၚ်မာဲပ္ဍဲတွဵုရးမန် မွဲဒၞါဲ (IMNA)
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် သမၠုၚ်ကျာတေံ ညးဇၞော်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ကွာန်ဟၚ်ဂါံ ဟိုတ်နူဘာတ်ပ္တိတ် ကမ္မယှေန်မာဲ နူရုၚ်မာဲဂှ်ရ ညးစၞး ပိတလ နူဗော်ကောန်ဂကူမန် မလုပ်ပြိုၚ် ပ္ဍဲဒေသမာဲဂှ် တေၚ်လဝ်ဂဗုတ်

Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ညးဂရၚ်ပ္တီလဝ် နကဵုတၞးလိက်ဗီုပြၚ် ၃-က ဂှ် ဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲ လၟိဟ်ၜါဠက်ပြၚ်

Mon State(Facebook)
Mon State(Facebook)
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲကာလပေါဲမာဲလၟုဟ်ဝွံ မၞိဟ်ပြံၚ်တိတ်နူဌာန် ဒေသမာဲ ဇကုတုဲ လုပ်တန်တဴ ကၠောန်စမံၚ် ပ္ဍဲဒေသမာဲ တွဵုရးမန်ဏံ နွံၜိုတ်ၜါဠက်ပြၚ်ရ။ ညးတအ် သ္ဂောံဂွံ အခေါၚ်ကဵုမာဲကီုဂှ် ဂရၚ်ပ္တီ အာတ်မိက်လဝ် နကဵုတၞးလိက် ဗီုပြၚ် (၃-က) တုဲ သီုဖ်အိုတ်ဂှ် က္လိဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲကီုရ သာ်ဝွံ သၞာဲဒဴ နူကဵုကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ တွဵုရးမန်

Categories
ပရိုၚ်

နာဲသစ္စ (ကော်)နာဲမျယှိၚ် အလံၚ်အမာတ် ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်စုတိ

နာဲသစ္စ (ကော်)နာဲမျယှိၚ်(facebook)
နာဲသစ္စ (ကော်)နာဲမျယှိၚ်(facebook)
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ရဲဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် မၞုံယၟု နာဲသစ္စ (က) နာဲမျယှိၚ် အာယုက် (၆၁) (အလံၚ်အမာတ် ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်-ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်) ဝွံ ပ္ဍဲပယဵုယး ကၠောံအံက်တဝ်ဗာ ၂၈ ဂှ် ညးစုတိအာ နကဵုယဲ သရရို

Categories
ပရိုၚ်

လာၚ်ကွဳစက် မဂြိပ်မံၚ် လ္ဂုၚ်ကဵုဓဝါဲ အခါစိုပ် သ္ကုတ်မတ်မလီုကဵု ရေဝ်ဂှ် ဒးဒမၠ

ဗီုကွဳစက်ဒးလဝ်မကမ်(IMNA)
ဗီုကွဳစက်ဒးလဝ်မကမ်(IMNA)
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ကွဳစက် ဖ္ဍိုက်ရဲအာတရဴဂမၠိုၚ် မဂြိပ်ဒၟံၚ် နူလ္ဂုၚ်ကဵုဓဝါဲဂှ် စၟတ်တ္ၚဲ သေပ်တေမ်ဗာ ၁၅ ပယာံသ္ဂာဗ္တံလောန် စိုပ်ညောန်ကဵု ကွာန်သၞေဟ်ဇုက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် (ဂၠံၚ်ကွဳစက် မတ်မလီု ကဵု ရေဝ် ဒၞါဲ တိုၚ်မာၚ် ၈၂/၆)

Categories
ပရိုၚ်

လာၚ်ကွဳစက် မဂြိပ်မံၚ် လ္ဂုၚ်ကဵုဓဝါဲ အခါစိုပ် သ္ကုတ်မတ်မလီုကဵု ရေဝ်ဂှ် ဒးဒမၠ

ဗီုကွဳစက်ဒးလဝ်မကမ်(IMNA)
ဗီုကွဳစက်ဒးလဝ်မကမ်(IMNA)
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ကွဳစက် ဖ္ဍိုက်ရဲအာတရဴဂမၠိုၚ် မဂြိပ်ဒၟံၚ် နူလ္ဂုၚ်ကဵုဓဝါဲဂှ် စၟတ်တ္ၚဲ သေပ်တေမ်ဗာ ၁၅ ပယာံသ္ဂာဗ္တံလောန် စိုပ်ညောန်ကဵု ကွာန်သၞေဟ်ဇုက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေ