Categories
ပရိုၚ်

ပရိုၚ်ကၟာဍာ်ကၟိုန်ဝၚ်ဖၞုၚ် ကရောန်ဒၟံၚ်ရောၚ်ဟီုဂှ် ဍာံဍာံဟွံသေၚ် ညးက္ဍိုက်ပ်ကၟာမြံၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဂး

ကၟာဍာ်ကၟိုန်ဝၚ်ဖၞုၚ် (Facebook)

ကၟာဍာ်ကၟိုန်ဝၚ်ဖၞုၚ် နွံကရပ်ကွာန်အၜေတ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ကရောန်အာဣရ ပရိုၚ်သာ်ဏံ တိတ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၁၈ ဖါသဝ်တ္ၚဲဂှ် ပရိုၚ်ဍာံဍာံဟွံသေၚ် သာ်ဝွံ ဥူအံၚ်သဵုထိတ် သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်ကၟာမြံၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဂးရ။

“ကၟိုန်ဍာ်ကၟာဂှ် မုဟွံဒှ်ရ။ ခိုၚ်မ္ၚိုဟ်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရ။ ပရိုၚ်ဏံ ညးလဵုဟီုဗဒှ်ကေတ်အရေဝ် ဟွံတီရ။ကၟိုန်ပိုဲဏံ မုဟွံဒှ်ရောၚ်ဂှ် အဲဂံၚ်ဒုၚ်ဒၟံၚ်လျိုၚ်ကဵုဘဝအဲဏောၚ်။ နူဏေံတေံ ဗြဲဍာ်ဇၞော်တုဲ ပိုဲအာစၟဳစၟတ်ကၟိုန်ဏောၚ်။ လ္ပာ်သၟဝ်ကၟိုန်တေံ ညးဍုၚ်ကွာန် နွံဒၟံၚ်အောန်အောန်လေဝ် ဟွံသေၚ်တှေ် ဒှ်ကၠုၚ်မ္ဂး ပိုဲကဵုသတိတဝဵုရ။ အဲ ဗီုလဵု ဂွံဒုၚ်ဒှ်မာန်ရော။ ဒှ်ကၠုၚ်မ္ဂး ညံၚ်ဂွံကဵုပရိုၚ်ဂတာပ်ဂှ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လေဝ် ပံက်စွံလဝ် ဂကောံနွံမံၚ်” ဥူအံၚ်သဵုထိတ် ဂးရ။

စပ်ကဵုကိစ္စဏံတုဲ သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ခရိုၚ်၊ ညက္ဍိုက်ပ်ကၟာမြံၚ်တွဵုရး၊ ညးက္ဍိုက်ပ်ကၟာမြံၚ်ခရိုၚ်၊ သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ ညးက္ဍိုက်ပ်ကၟာမြံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တံ အခိၚ်ဗ္တံ ၜိုတ် ၁၀ နာဍဳ အာစိုပ်သောၚ်က္လး ကိစ္စပရိုၚ်ကောလာဟလ ပ္ဍဲကွာန်နွံဇရေၚ်တံဂှ်ကီုရဂှ်လေဝ် ဥူကျဝ်ထေန် သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဟီုရ။

“နူဏေံတေံ ဍာ်ဇၞော်အာတှေ် ကၟာဏံ ခိုၚ်မ္ၚိုဟ်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ဟာ အကာဲအရာနွံဗီုလဵုရော မိက်ဂွံတီတုဲ မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်တံ ကၠုၚ်ရံၚ်စၟဳစၟတ်အကာဲအရာကၟာဏောၚ်၊ အေလ္တူဏံ မၞိဟ်တံ သလှေ် (အထေၚ်) ဗၠေတ်အာတုဲ ဗက်ဟီုဒၟံၚ်လိုဟ် ဒှ်ကၠုၚ်သာ်ဏံ” ဥူကျဝ်ထေန် ဂးရ။

ကၟာဝၚ်ဖၞုၚ် ကရောန်အာဣရ ပရိုၚ်ကောလာဟလတိတ်ကၠုၚ်သာ်ဏံတုဲ ကောန်ကွာန် မပ္တံ ကွာန်အၜေတ်၊ ဒဵုမာဲ၊ ထုၚ်မၚ်၊ ဆက်တဲ၊ ကွာန်ထဗုဲ၊ တံၚ်ပိုအ်၊ က္လအ်သတ် ကေုာံ နှေဟ်ဗ္ဒဝ် မကြပ်ဒၟံၚ်ကဵုကၟာဝၚ်ဖၞုၚ်ဏံ လကိုတ်ဖေက်ဒၟံၚ်အိုတ်ရောၚ်ဂှ် ပရိုၚ်ပြးဒၟံၚ် လ္တူ Facebook တေံ ဂွံဆဵုကေတ်။

Categories
ပရိုၚ်

ဍာ်ဇၞော်အာတုဲ ဝိုၚ်ဓရီုတက်ကျာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကေုာံညးဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဒးဖျုဲထောံတ္ၚဲ

ဗီုဂွံညာတ်ကေတ် အကာဲအရာဍာ်ဇၞော် ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ် ဂိတုဂျောန် ၁၇ ဖါနူဂယး (Nai Ko Thu)

ဂိတုဂျောန် ၁၇ ဂှ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ဟိုတ်နူဗြဲဂူရိုပ်ထတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲအရာပ်လ္ၚဵုလ္ၚဵု နွံလ္တူဍုၚ် ကဵု ဂၠံၚ်ဍာန်အာကၠုၚ် လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံ တၞီအာဍာ်တုဲ အစဳဇန် ဝိုၚ်ဓရီုတက်ကျာ သွက်ဂွံကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဒးဖျုဲထောံတ္ၚဲ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တံရ။

ဝိုၚ်ဓရီုတက်ကျာ ကိစ္စပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဏံ ၜိုန်စဳဇန်လဝ် သွက်ဂွံကၠောန် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၁၇ ပယာံဖါနူဂယး ၉ နာဍဳဂှ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲဂၠံၚ်ကွဳစက် ရေဝ်-မတ်မလီု ဒၞါဲဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူဗၠိုက်ဒၟံၚ်ဍာ်ကီု၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ် ကေုာံကွာန်တံဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူနွံကၠုၚ်ကဵုဘဲဍာ်က္လိုပ်တုဲ ဒးဖျုဲထောံတ္ၚဲရောၚ် နာဲတူ ညးစဳဇန်ပေါဲဂှ် ဟီုရ။

“ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ကီု ကွာန်တံကီု က္တဵုဒှ်ကၠုၚ် ဒဒိုက်ဘဲဍာ်ဣရတှေ် စဳဇန်လဝ် သွက်ဂွံကၠောန် ဝိုၚ်တက်ကျာပရေၚ်ၜိုတ်လလံ ကေုာံညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဒးဖျုဲထောံတ္ၚဲ၊ ရံၚ်အကာဲအရာဗြဲကျာတုဲ ညးဟီုတွံတံ က္လေၚ်ပ္ညဳညးသ္ကံတုဲမ္ဂး တ္ၚဲလဵုဒှ်ကၠောန်ရောဂှ် က္လေၚ်လလောၚ်ကဵုပၠန်ဏောၚ်” နာဲတူ ဂးရ။

ပ္ဍဲဝိုၚ်တက်ကျာပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကေုာံညးဍုၚ်ကွာန်ဏံ နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ မာံကျဝ်ဇြေယျာဥူ နူဂကောံညးအုပ်ကာ UPDJC ကမ္မတဳ ပံၚ်ဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်၊ အ္စာချူလိက် ဥူဌေတိၚ် (က)နံၚ်ကျဝ် ညးလ္ၚတ်ဒၟံၚ်အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ဥူယျေဝ်မျဵုတိၚ် နူဂကောံ (တကောၚ်း နိုၚ်ၚံရေး လေ့လာမှုအရပ်ဘက် အဖွဲ႔အစည်း) တံ သ္ပက္ဍိုပ်သဳကၠဳအာဏောၚ် ဂးရ။

“ ပိုဲဂှ် သွက်ဂွံအာပေါဲဟီုတွံ ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်တေံရ၊ ဆ္ဂး စိုပ်ၜိုတ်နှေဟ်ဗ္ဒဝ် ဍာ်ဇၞော်ဒၟံၚ်ဏောၚ်တှေ် ကွဳစက်တံ တတ်အာဟွံဂွံ၊ နူဂယးဏံ ၜိုတ် ၆ နာဍဳဂှ် ပိုဲစိုပ်ဒၟံၚ်ဒၞါဲဏံဣရ” သာ်ဝွံ နာဲအံၚ် ကောန်ဒေသမုဟ်ဍုၚ် ဂးရ။

ဂိတုဂျောန် ၁၇ ဂှ် ဟိုတ်နူကျာထတ် ဗြဲဇၞော်ဂူကၠုၚ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ဒေသဗွဲမဂၠိုၚ် ဍာ်ဇၞော်တိုန်တုဲ သ္ၚိဌာန် ၃၅၀၅ သ္ၚိတံလေဝ် ဒးဒၟံၚ်ဘဲဍာ်ဏောၚ် အလဵုအသဳတွဵုရးမန် လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်။

Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံကၠောန် ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်တတိယ ပ္ဍဲဂျောန် ၃၀ ဂှ် လ္ပာ် NCA-S EAOs တံ ဟွံတုဲဒှ်ဏီ

ဂကောံဓရီု ဂကောံ NCA-S EAOs (NCA-S EAOs)

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ်-ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်တတိယ ရန်လဝ်သွက်ကၠောန် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၃၀ ဂှ် လ္ပာ်ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် NCA-S EAOs တံ ဟွံသၟဟ်ရထဏီတုဲ ညံၚ်ဂွံပဆုဲဏာ ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၀ တေံဂှ် ထပ်ပ္ညဳကဵုအလဵုအသဳပၠန်ဏောၚ် ညးစၞးကေါန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဟီုရ။

“ကၠောန်ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ၁၀ တေံမ္ဂး ပြေပြံၚ်မာန်ဏောၚ် ပိုဲတံဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဒးကလေၚ်ပ္ညဳကဵု အလဵုအသဳပၠန်ဏောၚ်” ခါၚ်သဵုနာၚ်အံၚ် ဒုဥက္ကဌ ALP ဗော်ဗၠးၜးရခေၚ် ဂးရ။

အတိုၚ်လၟေၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်မ္ဂး ၜိုန်စိုပ်အခိၚ် ဒးကၠောန်ရကီုလေဝ် မူဟိုတ်ဟွံဒှ်ကၠောန် ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံရောမ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဂှ် ဟိုတ်နူဟွံပြေပြံၚ်ကီု၊ အကြာဒပ်ပၞာန် ကဵု ဂကောံဒိုအ်ပန်ပှော်တံလေဝ် ဟိုတ်နူဆက်နွံဒၟံၚ်ကဵု ပဋိပက္ခကီုတုဲ ဗီုချိၚ်လဝ်ဂှ် ဍေံဟွံဒှ်ကၠုၚ်- သာ်ဝွံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဂးရ။

“ညးတံရန်ကြန်လဝ်ဂှ် ဆဵုမံၚ်ရ။ ကလေၚ်ပ္ညဳကဵုပိုဲဏောၚ်။ ဂတဏံ ၜိုတ်မွဲသတ္တဟတှေ် ဆဵုညးသ္ကံဏောၚ် ချိၚ်လဝ်ဗီုဂှ်” သာ်ဝွံ ဥူဇြဝ်ဌေ ညးနွံကဵုအခေါၚ်ဟီုဂး လ္ပာ်အလဵုအသဳ ဂးရ။

ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ် မွဲသၞာံဒးကၠောန် ဗၞတ် ၂ ဝါရောၚ် ဂးလဝ်သာ်ဂှ်ကီုလေဝ် ကၠောန်ဗဒှ်အလန်ဒုတိယ ပ္ဍဲဂိတုမေ သၞာံ ၂၀၁၇ တေံတုဲဂှ် ပဆုဲကၠုၚ်အခိၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဝါတုဲ အတိုၚ်အလဵုအသဳ ကဵုလဝ်အခိၚ် သွက်ဂွံကၠောန် ပ္ဍဲဂိတုမေအိုတ် တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ်လေဝ် ကၠောန်ဟွံမာန်ဏီဖိုဟ်တုဲ တၚ်ဆိုအ်ဗတံ နွံဒၟံၚ်ဖိုဟ်ဏီ။