Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ရပ်ဂိုၚ်စွံလဝ်ပ္ဍဲတဲဇကု သြန်ပိကိုဋ်ကဵု လ္တူပိကိုဋ်ကီု၊ ဂိုၚ်ဒေပ်လဝ်မွဲမွဲဒၞဲါကီုတအ် ညံၚ်ဟွံဂွံကၠောန်သ္ပဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျောန် စၟတ်တ္ၚဲ ၁၅ အခိၚ်ဗ္တံ ၜိုတ် (၈) နာဍဳဂှ် လလောၚ်တြးလဝ်ရောၚ်ဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံ

တုဲကၠုၚ်ဂိတုဂျောန် ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ၁၅ အခိၚ်ဗ္တံ ၜိုတ်(၈) နာဍဳပြၚ်ၚ်ဂှ် ဆေၚ်စပ်ကဵုပရိုၚ်ဏအ်တုဲ လ္တူမုက်လဝ် Facebook တအ် ပြးတိတ်အာ ဗွဲဂၠိုၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုလိက်ချူပ္တိုန်၊ မံက်ထ္ၜးလဝ်ဂှ်မ္ဂး “ရပ်ဂိုၚ်စွံလဝ်ပ္ဍဲတဲဇကု သြန်ပိကိုဋ်ကဵု လ္တူပိကိုဋ်ကီု၊ ဂိုၚ်ဒေပ်လဝ်ကီုတအ်ဂှ် ကၠောန်သ္ပဟွံဂွံရ၊ ယဝ်ခါရ ဒ္ဂေတ်ဗက်ဟွံမွဲမွဲသာ် အခိၚ်စၟဳစၟတ်ဆဵုညာတ်ဒးမ္ဂးတှ်ေ နကဵုသၞောဝ်ဗတိုက်ခရိုဟ်အဂတိ၊ အတိုၚ်သၞောဝ်သ္ပဒတန်လဝ်ဂှ် ရပ်စပ်ကေတ်အာအရေဝ်ရောၚ် နူကဵုဌာန်ပရိုၚ် မြဝတဳဂှ် လလောၚ်တြးလဝ်ရောၚ်” သာ်ဝွံ ချူပ္တိုန်လဝ် သာ်ဏအ်ရ။

ယဝ်ခါရ ဒးကလေၚ်စၟိဳစၟတ်ရံၚ် လ္တူပရိုၚ်ဏံမ္ဂးတှ်ေ ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ၁၅ အခိၚ်ဗ္တံ (၈) နာဍဳဂှ် နူဌာန်ပရိုၚ်မြဝတဳ ဗလးပ္တိတ်ဒၟံၚ်ဂှ်တှ်ေ လိက်ချူပ္တိုန်လဝ် ဗီုလ္တူတေံဂှ် လလောၚ်တြးလဝ်ဟွံမွဲရောၚ်။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ နူကဏေံ အခိၚ်ဗ္တံ (၈) နာဍဳ နူဌာန်ပရိုၚ်မြဝတဳ လလောၚ်တြးဗလးလဝ်ပရိုၚ်ရောၚ် ချူလဝ်သာ်ဏံဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံရောၚ် နူကဵု (တွေးပြီးမှယုံ) သ္ပဒတန်လဝ်ရ။

ပရိသာတ်ညးမဗှ်လ္ၚတ်ဒၟံၚ်ပရိုၚ်တအ်လေဝ် နကဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်ဟွံမွဲမွဲသာ် ပ္တောံလဝ် အယောၚ်အလာ ဗီုဌာန်ရိုၚ်လုပ်သၞောဝ်မွဲကီု ချူပ္တိုန်ဒၟံၚ်သာ်ဏံဂှ် လ္ပပတှ်ေစှ်ေစိုတ်ပြဟ်ဏီညိ။ ယဝ်ခါရ ဒှ်ဒၟံၚ်သံသယကဵု ပရိုၚ်တိုန်စိုပ်ကၠုၚ် လ္တူမုက်လိက်တအ်မ္ဂးတှ်ေ လုပ်ဗှ်ရံၚ်ပ္ဍဲမုက်လိက် ဌာန်ပရိုၚ်လုပ်သၞောတ်ဂမၠိုၚ်တအ်ကီု၊ သၟာန်ရံၚ်မၞိဟ်စိစောန်တအ်ညိကီုဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖအောဝ်ဏာ ပၠန်ရ။

Reference>>တွေးပြီးမှယုံ-Think Before You Trust

Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

သွက်ဂွံရိုဟ်ပလီုထောံ ဗော် NLD ဂှ် အံၚ်သာန်သုကျဳ ထ္ပက်ကဵုစၟတ်တဲယျရောၚ်ဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံ

ပ္ဍဲကဵုဂိတု မေ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၅ အခိၚ်နူဂယးပြဟ် ပရိုၚ်ဏအ်ဂှ် ပြးတိတ်အာဒၞဲါဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။ ပရူပရာမပါလုပ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုပရိုၚ်ဏံဂှ် အံၚ်သာန်သုကျဳဂှ် ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ ဂွံရိုဟ်ပလီုထောံ ဗော် NLD တုဲ သွဟ်ပေဲါရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၂၀ ဏံလေဝ် လုပ်ပွိုၚ်သၞောဝ်ဟွံသေၚ်ဂှ် ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲရောၚ်ဂှ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ်ရ။

ဆေၚ်စပ်ကဵုကိစ္စပရူပရာပရိုၚ်ဏံတုဲ နူကဵုဌာန်ပရိုၚ် (တွေးပြီးမှယုံ) တအ် ဂၠိုက်ဂၠဲါလဝ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ပရိုၚ်ကောလဟာလ မွဲပိုဒ်ရောၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

မုဟိုတ်ဂွံဒှ်ပရိုၚ်ကောလဟာလမွဲပိုဒ်ရောဟီုမ္ဂး ညးက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် NLD က္ဆံၚ်လ္တူလ္ၚဵုတအ် စဵုအခိၚ်လၟုဟ်တ္ၚဲဏံဂှ် ညးတအ်ဗၠးဒၟံၚ်တုဲ ဆေၚ်စပ်ကဵုပရိုၚ်ဏံဂှ် ကဵုလဝ်ပရိုၚ်ကုညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဟွံမွဲဏီရ။

တုဲပၠန် ဆေၚ်စပ်ကဵုပရိုၚ်ဏံဂှ် ဌာန်ပရိုၚ်ဍုၚ်သၟာၚ် ကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာတအ်လေဝ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ဟွံမွဲဏီဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ နူကဵုကောန်ဂကောံဗော် NLD ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ဇၞးလဝ်မာဲဂမၠိုၚ်တအ် ဒက်ပ္တိုန်လဝ် ဂကောံ CRPH ကဵု NUG တအ်လေဝ် ပ္ဍဲကဵု မုက်လိက် Facebook ညးတအ် ဆေၚ်စပ်ကဵုပရိုၚ်ဏံဂှ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ဟွံမွဲဏီရ။

တၚ်လက္ကရဴအုိုတ်ဏံဂှ် မၞိဟ်ချူပ္တိုန်လဝ်လိက်ဏံဂှ် ဒှ်အကံက် (Htet Htet Shwe Yee) တုဲ အကံက်ဏအ်ဂှ် ဒှ်အကံက်ဗတိုက်သရိုဟ်ဒၟံၚ် ဗော် NLD နကဵုလိက်ဗတိုက်ပလီုကီု၊ နကဵုပရိုၚ်ပ္တောံတအ်လေဝ် ညံၚ်ဟွံဂွံပိုက်သ္ကုတ်အာရဂှ် တြးပ္တိတ်ဒၟံၚ် အဆက်က်ရ။

ဆေၚ်စပ်ကဵုတၚ်နၚ်ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်ကောလဟာလမွဲပိုဒ်ရောၚ်ဂှ် မိက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜးဏာကဵုရ။

ပရိသာတ်မန်ညးမဗှ်လ္ၚတ်ဒၟံၚ်ပရိုၚ်တအ်လေဝ် ယဝ်ခါရ ဆဵုညာတ်ဒး ပရိုၚ်ဗီုတအ်ဏံတှ်ေ ကလေၚ်ဂၠိုက်ဂၠဲါ တမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်တအ်တုဲမှ ပတှ်ေစှ်ေစိုတ်ညိ။ တမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်တအ်လေဝ် ဟွံဆဵုညာတ်၊ အကံက်ညးမတြးပ္တိတ်လဝ် တၚ်နၚ်ပရိုၚ်တအ်ဂှ် ပတှ်ေစှ်ေစိုတ် ဒှ်အကံက်ပ္တောံမွဲဏောၚ်တှ်ေ ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်ပ္တောံမွဲရောၚ် ဟီုစဂွံရ။ ယဝ်ခါရ ပရိသာတ်မန်ပိုယ်တအ်လေဝ် ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်မ္ဂး သၟာန်မၞိဟ်စဳစောန်တအ်တုဲမှ ထပ်တြးပ္တိတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖအောဝ်ဏာရ။

Reference>>တွေးပြီးမှယုံ-Think Before You Trust 

Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ဒပ်ပၞာန်ကချေၚ် KIO တံ ပတိတ်လိက်လလောၚ်တြး ဇၟာပ်မၞိဟ်ဒးကေတ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲပၞာန်ဂှ် ပရိုၚ်ပတောံ

ပ္ဍဲကဵုဂိတု မေ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၂ အခိၚ်နူဂယးဂှ် ပ္ဍဲဒေသတိဍာ်ကချေၚ်ဂှ် ဇၟာပ်မၞိဟ်ဒးလုပ်ယိုက်ဂၠေၚ်ပၞာန်ရောၚ် လိက်လ လောၚ်တြး ဒုၚ်လဝ်ယၟု ကမ္မတဳဗဟဵု KIO ဟီုဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

လိက်လလောၚ်တြး နူကဵု KIO ရောၚ် ဂးတုဲ မပြးတိတ်ဒၟံၚ်လ္တူ လပှ်ကျာတအ်ဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံမွဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုလိက်လလောၚ်တြးဂှ်မ္ဂး ပါဒၟံၚ် (၅) တၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵု ပရူပရာချူလဝ် ဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် တၚ်အဓိကဂှ်မ္ဂး သွက်ဂွံစဵုဒၞာနူဘဲအန္တရာဲမာန်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးကချေၚ်ဂှ် ဇၟာပ်မၞိဟ် ပွိုၚ် (၃) သၞာံ ဟွံယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ်ပၞာန် မံၚ်ဟွံဂွံကီု၊ ဗွဲကြဴနူကဵု သၞာံ ၁၉၆၀ ဂှ်မ္ဂး မၞိဟ်ဆုဲပြံၚ်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲတိဍာ်ကချေၚ်တအ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵု ပွိုၚ် (၆) ဂိတုဏအ် ညံၚ်သ္ဂောံပြံၚ်တိတ်အာ နူကဵုသ္ဇိုၚ်တမ်မူလတိဍာ်တအ်ညိဂှ်လေဝ် ချူပတိုန်လဝ်ရ။

ပရိုၚ်ဏအ်ဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်ပ္တောံမွဲရောၚ်ဂှ် နူကဵုဌာန်ပရို်ၚ် Kachin News Group တအ် သ္ပဒတန်လဝ် နွံမံၚ်ရ။ တုဲပၠန် နူကဵု မၞိဟ်လလောၚ်ပရိုၚ် သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် နော်ဘူက ဟီုလဝ်ကဵု KNG ဂှ် ပရိုၚ်ဏအ်ဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံမွဲရောၚ် ဟီုဂးလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုလိက်လလောၚ်တြးပ္တောံဏအ်ဂှ် ဒၞာဲကဵု ဗဟိုကော်မတဳ လ္တူလိက်ဂှ် ချူလဝ် KIO ဂှ် တၞဟ်ခြာနူကဵု လိက်လလောၚ်တြးဇေတ်တ် KIO တအ် ပတိတ်လဝ်ရောၚ် နူကဵု ကဏ္ဍ “ဒး ဟွံ ဒး တုဲ ချပ်” ပိုယ်တအ် သ္ပဒတန်လဝ်ရ။

နူကဵု ဌာန်ပရိုၚ် (တွေ႕ပြီမှယုံ) ကီု၊ (ခေတ်သစ်မဳဒဳယာ) ကီု၊ The 74 Media ကီုဂှ် လိက်လလောၚ်တြးဏအ်ဂှ် ဒှ်လိက်လလောၚ်တြး ပ္တောံမွဲရောၚ် နူကဵုဌာန်ပရိုၚ်တအ်ဏအ် သ္ပဒတန်လဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ရ။

ပရိတ်သာတ်ပိုယ်တအ်လေဝ် အဃောကာလ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်က္တဵုဒှ်မံၚ်အခိၚ်လၟုဟ်တအ်ဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံတအ်ဂှ် တိုန်စိုပ်လ္တူလပှ်ကျာတအ် လောဲသွာမံၚ်ရ။ အခိၚ်ကာလ ပၞာန်ကဵု ဒပ်ဗၠးၜးကချေၚ်တအ် က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်ပၞာန်တအ်တုဲ ပရိုၚ်ပ္တောံဗွဲမဂၠိုၚ်တအ် ပြးတိတ်မာန်မံၚ်ရ။ ပရိတ်သာတ်ညးမဗှ်လ္ၚတ်ဒၟံၚ်ပရိုၚ်တအ်ဂှ် စွံသတိကဵုပရိုၚ်ပ္တောံညးဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖအောဝ်ဏာရ။

Reference>>တွေးပြီးမှယုံ-Think Before You Trust 

Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ညံၚ်ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်တအ် ဂွံထေၚ်ဗၠေတ်မာန်ဂှ် ပရိုၚ်လ္ၚဵု ဗလးဒၟံၚ် live တအ်ဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံ

ပ္ဍဲကဵုဂိတု မေ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၀ နူကဵုဌာန်ပရိုၚ်မဇ္ဇျိမ မဓမံက်လဝ် ပရိုၚ်ပ္တောံမွဲဂှ် အခိၚ်ကာလ ကံၚ်သဳပၞာန်တအ် ဗက်ကၟာတ်ဒၟံၚ်လာၚ်ဇြေန် ဌာန်ပရိုၚ်လ္ၚဵုတအ်ကီု၊ အဃောဂ္စါန်ကၟာတ်ဒၟံၚ် ပရိုၚ် လ္ပာ်ဒစဵုဒစးကံၚ်သဳပၞာန် ဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် ညံၚ်ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်တအ် ဂွံထေၚ်ဗၠေတ်မာန်ဂှ် ဗက်ဗလးဒၟံၚ် Live ပရိုၚ်ပ္တောံလ္ၚဵု တိုက်ရိုက်တအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ဒၟံၚ်ရ။ နကဵု ဗဳဒဳယိုဝ်တြေံ ဒဒှ်ရကံၚ်သဳပၞာန် တအ် ဗတိုက်သရိုဟ် ဒၟံၚ် ကုရဲထ္ၜးဆန္ဒ တံ ဂှ် တုပ်တဴညံၚ်ရဴက္တဵုဒှ်ဒၟံၚ် ဗီုအခိၚ်လၟုဟ်ကီု ဗလးဒၟံၚ် Live ဖန်ဗဒှ်ဒၟံၚ် ပရိုၚ်ပ္တောံတအ်ဂှ် နူကဵုအကံက်ပ္တောံမွဲတၠ ဗလးလဝ်ရ။

ဗွဲတၟေၚ်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵု Live ပရိုၚ်ပ္တောံဂှ် မၞိဟ်ဗၞတ် ၄၀ ပြၚ်ချိုတ်အာနွံဂှ် တုပ်ညံၚ်ရဴ ပ္ဍဲဂိတု မာတ် ၁၄ ဗီုဗီဒဳယိုဝ် က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲရးဒဂုၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ် လှိုၚ်သာယာကီု၊ ပ္ဍဲကဵုရးအၚ်ဝ ကဵု ရးမကွေကီုတအ်ဂှ် ဖန်ဗဒှ်လဝ် Live ပ္တောံတုဲ ဗက်ဗလးဒၟံၚ်တအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ဗီုဖန်ဗဒှ်လဝ် Live ပ္တောံတအ်ဂှ် မၞိဟ်ဗဵုနွံ ဗၞတ် ၂ လက်ပြၚ်တုဲ ကလေၚ်တြးပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲ group facebook တအ်ဂှ် နွံဗၞတ် ပိလ္ၚီုပြၚ်ကီု ဂွံတီကေတ်လဝ်ရ။ သၟဝ်ကဵု Live ဝွံ မၞိဟ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ပရိုၚ်ဏအ်ဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံရောၚ် ချူလဝ်လိက် ပ္ဍဲကဵု comment တုဲ ကလေၚ်ပါ်ပရအ်လဝ် လညာတ်နွံဒၟံၚ်ကီုရ။သ္ပဟိုတ်နူကဵု ပရိုၚ် Live ပ္တောံတအ် ပရးတိတ်အာ ဗွဲမလောဲသွာဂှ်ရ ပရိုၚ်ဇေတ်တ် ပရိုၚ်ဍာံဍာံတအ် ဂွံစိုပ်ဂတမုက် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂှ် လဇုဲလဇအာမာန်ရ။

ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်လ္ၚဵု ဗလးမံၚ် Live ဖန်ဗဒှ်လဝ် ဗီုဏံတအ်ဂှ် ညံၚ်ဟွံကလေၚ်တြးပ္တိတ်ကီု အကံက် ဗလး Live ပ္တောံတအ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံပလီုကၠေံထောံကီု၊ မၚ်ဗဵုရံၚ် ပ္ဍဲကဵုဋ္ဌာန်ပရိုၚ်လုပ်သၞောဝ်တအ် ညိဂှ်လေဝ် နွံပၟိက်ဒၟံၚ်ရ။

Reference>>Mizzima – News in Burmese 

Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပံၚ်တောဲကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံ

အခိၚ်ကာလလၟုဟ်ဝွံ ပရိုၚ်တိုန်ဒၟံၚ် လ္တူ Social Media ဗွဲမဂၠိုၚ်တအ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ကောလဟာလဂၠိုၚ်တုဲ မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်တအ်လေဝ် ထေၚ်စပရိုၚ်ဍာံတုဲ ဗက်တြးပ္တိတ်ဒၟံၚ် လ္တူ Social Media မွဲက္ဆံၚ်ဂှ် ဂွံညာတ်ကေတ်ဒၟံၚ်ရ။ လ္တူပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ပရေၚ်ဟီုဗျုတ်ဗ္ဒေက်ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဗွဲဂၠိုၚ်ဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ဗီုရုပ်သုၚ်စောဲလဝ် နူကဵု Group “သံဖြူဇရပ်မြို့ သူ/သားများ ဆုံစည်းရာ ရာမညဌာနီ” ဂှ် ပတိုန်လဝ် ဗီုရုပ်ဂှ်မ္ဂး မၞိဟ်တြးပ္တိတ်ကီု၊ မၞိဟ် comment ကီုဂှ် နွံဒၟံၚ် ဗ္ဒဲါ ၅၀ တၠဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ နူကဵု ကဏ္ဍ ဒး၊ ဟွံဒး တုဲ ချပ် ပိုယ်တအ်ဂှ် ပရိုၚ်ဝွံ ပရိုၚ်ပ္တောံရောၚ် စၟဳစၟတ်လဝ်ရ။

မုဟိုတ်ဂွံဟီု ပရိုၚ်ပ္တောံရောဟီုမ္ဂး ဗီုရုပ်သုၚ်စောဲလဝ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဗီုရုပ်တြေံ နူကဵုအခိၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတအ် ထ္ပက်လဝ်လိက်ကသုက် NCA နူသၞာံ ၂၀၁၈၊ ဂိတု ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၃ တေံရောၚ်တုဲ အဃောတက်လဝ် ဗီုရုပ်ကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာဏောၚ်ဂှ် ဂွံတီလဝ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ကီုရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်ဏအ်ဝွံ နကဵုတၚ်ရန်တၟံနွံနွံ ချူပတိုန်လဝ်ရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ရ။

အခိၚ်ကာလ အာကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပြံၚ်သၠာဲဒၟံၚ်တအ်ဂှ် ပရိုၚ်ဟွံဍာံတအ်ကီု၊ ပရိုၚ်ဟီုဗျံက်စ ညးမွဲလ္ပါ်ကီုဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ပရိုၚ်ကောလဟာလတအ်ကီုဂှ် စိုပ်ဂတမုက်ပရိသာတ်တအ် လောဲသွာဒၟံၚ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်ဟွံဍာံ၊ ပရိုၚ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်တအ်ဂှ် ယဝ်ဆဵုညာတ်ဒး လ္တူ facebook တအ်မ္ဂးတှ်ေ လ္ပပတှ်ေပြဟ်ဏီတုဲ ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒးဟာ ဗၠေတ်ဟာဂှ် ယဝ်ဒှ်ဒၟံၚ်သၠေဟ်ပၟာဏောၚ်တှ်ေ ဗဵုကျောဝ်ရံၚ် ပ္ဍဲဌာန်ပရိုၚ်တၞဟ်ဟ်ကီု ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် လ္ၚတ်သၟာန်ဂၠိုက်ဂၠာဲ နူမၞိဟ်ဆက်စပ်တၚ်နၚ်ပရောဂှ်ကီု၊ မၞိဟ်တီစိစောန် ဆက်စပ်ကဵုပရောဂှ်ကီုဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖအောဝ်ဏာရ။

Categories
ပရိုၚ်

တ္ၚဲဏံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကၠောန်ပေါဲသောၚ်က္လး လၟေၚ်ကမၠောန် NCA ပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဝါဇြေန်

ပေါဲသောၚ်က္လး လၟေၚ်ကမၠောန် NCA ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ လ္ဂာံဒုတိယဂှ် တ္ၚဲဏံ (အေဗရဴ ၂၆) ကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဝါဇြေန် ဒေသတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နွံဗၟံက်ဍုၚ်ရေဝ် ခရာၜိုတ် ၁၀ တိုၚ်ဂှ်တုဲ ညးစၞးဂကူမန် နူဒေသနာနာတံ တိုန်စိုပ် ၂၇၃ တၠရောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်အသေအဟာန်ရ။

နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ကေတ်တာလျိုၚ် နဒဒှ်သဘာပတိတုဲ ပ္ဍဲဂကောံသဘာပတိဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP၊ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန် AMDP ကေုာံ ခမဳသၚ်မန်တံ ပါလုပ်ရ။

သဘာပတိ နာဲဟံသာ အဃောမြော်ဒၟံၚ်ဂလာန် (ပရိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ)

ပ္ဍဲပေါဲသောၚ်က္လးဏံ ဟိုတ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ်ကီု၊ ထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲ လၟေၚ်ကမၠောန် ဒးဆက်ကၠောန်ဂှ်ကီု ညးစၞးတံ သ္ဂောံတီကေတ်မာန် ပ္တိုန်ထ္ၜးသောၚ်က္လးဏာကီုရ။

ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သွက်ဂကူမန် ကၠောန်သ္ပပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ် ပ္ဍဲမေ ပထမသတ္တဟတေံဂှ် သ္ဂောံပ္တိုန်လိက်စံၚ်မာန် ရန်သာ်ဂှ်တုဲ သဳကၠဳအာ ပရူပရာ နကဵုက္ဍိုပ်လိက် ၁-ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၂-ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် ၃-ပရေၚ်မၞိဟ် ၄-ပရေၚ်တိကေုာံပရေၚ်သယံဇာတတံရောၚ်တုဲ သၟာၚ်နူဂှ် ကဏ္ဍပရေၚ်ဂီုကၠီု သ္ဂောံဒှ်အထံက်ကဵု သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ်တေံဂှ်လေဝ် သဳကၠဳအာကီုရောၚ် သာ်ဝွံဂွံတီလဝ် အတိုၚ်လၟေၚ်အစဳဇန်ရ။


ပေါဲသောၚ်က္လး လၟေၚ်ကမၠောန် NCA ပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဝါဇြေန် (MNA)

ဗီုဏံကီု ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ ၉ ဒဵုစိုပ် ၁၁ တုဲကၠုၚ်ဂှ်လေဝ် ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပေါဲသောၚ်က္လး လၟေၚ်ကမၠောန် NCA ပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ညဳသာ ဌာနပညာဗဟဵုတေံကီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက် ကေုာံ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ကေတ်မာန် ကောန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်

အလုံကောန်ဂကူမန် ညဳသာအိုတ်ညိ၊ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ဒးမံက်ဂတဝ်ရောၚ်၊ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်မာန် သာ်ဝွံ မပ္တံတၚ် (၃) တၚ် စွံအဓိကတုဲ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါ မကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပ္ဍဲဂိတုမာ်မွဲစွေက်ဏံဂှ် လလောၚ်တြးအာတ်မိက်ဏာရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ဂကောံဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ဠာဟူတံ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ရောၚ် လလောၚ်ပ္တိတ်ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ကဵု ဂကောံဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ဠာဟူ LDU တံ ခြာဟွံလအ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်ပရိုၚ် နစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုဂျာန်ဝါရဳ ၂၃၊ သၞာံ ၂၀၁၈ ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကောန်ဂကူမန်တံ ကၠောန်သ္ပဝှဝ်ရာမ် ပ္ဍဲဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ

စနူဂိတုဂျာန်ဝါရဳ ၂၂ ကောန်ဂကူမန်တံ ကၠောန်ကၠုၚ်ဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကေုာံ ၜိုဟ်လလံဂကူမန် ပ္ဍဲဌာနဗဟဵုသုတေသနဗၟာ တက္ကသိုလ်ကောန်ဂကူအဝ်သတြေလျာ Australian National University နွံပ္ဍဲကေန်ဗရာ ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာရောၚ်

Categories
ပရိုၚ်

ပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳ မရနုက်ကဵု (၉) ဝါ ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳကဵု UNFC မချိၚ်ဖာတ်လဝ်တ္ၚဲဂှ် ဟွံဒှ်

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳ PC ကဵု DPN – ဂကောံညးစၞးပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် UNFC တံ မချိၚ်ဖာတ်လဝ် အစဳဇန် သွက်ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ မရနုက်ကဵု (၉) ဝါ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၁၆) ဏံဂှ် ဟွံဒှ်ဆဵုဂဗညးသ္ကံကီု ဂွံတီကေတ်ရ။