Categories
ဗဳဒဳယဵု

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်မရနုက်ကဵု ၆၇ ဝါ

Categories
ဗဳဒဳယဵု

တၚ်အခက်အခုဲ ရဲကၠောန်ယိုက်ဇိုတ်ဇိုၚ်

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ပရေၚ်ကၠောန်ဂမၠောန် တၟံဂတှ်ေတၟံ

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ဂကောံကံက်နုက်စရၚ် ကေါန်ဂကူမန်

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန် ၂၀၁၃

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ဒဒန်ဖံၚ်ဒုန် ကွာန်ဝၚ်က သိုၚ်ခၞံတုဲဒှ်အာ

Categories
ဗဳဒဳယဵု

တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု ၆၆ ဝါ

Categories
ဗဳဒဳယဵု

သ္ဘၚ်ကၞာ သ္ပဂါရဝပတိုန်ဂုက်စရာဲ တ္ၚဲစျာပနာ နာဲရဿ ဒု-ဥက္ကဌဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲဍုၚ်မန်

Categories
ဗဳဒဳယဵု

အခန်ကၞာ စျာပန ဒု ဥက္ကဌဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲရဿ

Categories
ဗဳဒဳယဵု

သ္ဘၚ်သၟာန်သွဟ် လိက်ဝၚ်မန် ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန် မရနုက်ကဵု ၁၄ ဝါ