Categories
COVID-19 ပရိုၚ်

ကာလကဝ်ဝေဒ်ဏံ ပရေၚ်သွံရာန်ဂအာၚ်သ္ၚိ ဂွံသွံရာန်အောန်စှ်ေကၠုၚ်

အခိၚ်ကာလကဝ်ဝေဒ်ဏံ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ၚုဟ်ဂအာၚ်သ္ၚိတံ ညိၚ်မံၚ်ကီုလေဝ် ပရေၚ်သွံရာန်အောန်စှ်ေကၠုၚ်တုဲ ဂအာၚ်သ္ၚိ ၚုဟ်သဝ်သဝ်တံဂှ်ဟေၚ် ဂွံသွံဒၟံၚ်ညိညရောၚ် ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်သွံရာန်ဂအာၚ်ကၠအ်သ္ၚိ နာဲထောန်လောန် ဟီုရ။

“ရဲဂွံကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်တုဲ ရာန်ကေတ် ကၠအ်သ္ၚိၚုဟ် ကဵုဠက်ကိုဋ်ဂှ် ဍေံအောန်ကွေံကွေံရ၊ ၚုဟ်အကြာ(၁၀၀)ကဵု (၁၅၀)ဂှ်ရ မၞိဟ်ရာန်နွံညိညိ၊ တုဲပၠန်ဂၠံၚ်ဍာန်လေဝ်ဍေံကၟာတ်လဝ်တှ်ေ ကဵုရဲဒေသတံကီု ရဲလ္ဂုၚ်ကီုတှ်ေ ပရေၚ်သွံရာန်ဂှ်ဍေံဟွံဒှ်” သာ်ဝွံ နာဲထောန်လောန်ဟီုရ။

ကၠာတေံဂှ် မွဲဂိတုမ္ဂးဂွံသွံဒၟံၚ် ကၠအ်သ္ၚိဗၞတ်(၅)ကၠအ်တုဲ အခိၚ်ကာလကဝ်ဝေဒ်ဏံ မွဲဂိတုၜိုတ်(၂)ကၠအ်ဟေၚ်ဂွံသွံဒၟံၚ်ရောၚ် နူကဵုဂကောံသွံရာန်ကၠအ်သ္ၚိ ရာမညဋ္ဌာနဳ မာံဗညာမူ ဟီုရ။

“မၞိဟ်ရာန်ပ္ဍဲပိုဲဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်တှ်ေ ကဵုကေတ်ဒၟံၚ်သြန်မ္ၚးဏံ ရဂၠိုၚ်၊ အခိၚ်ကာလယဲဏံတှ်ေ လ္ပာ်ရဲရာန်ဂှ် လှုဲညးဟွံပြေပြၚ်တုဲ လ္ပာ်ပိုဲတံ ဒးမၚ်ကဵု မွဲၜါဂိတုလေဝ် နွံဒၟံၚ်” သာ်ဝွံ မာံဗညာမူ ဟီုရ။

တုဲပၠန် ကၠအ်သ္ၚိဒှ်ပရေၚ်သွံရာန်ဂှ်ပၠန်လေဝ် စပ်ကဵု ပရေၚ်ချူလိက်ကသုက်၊ ပရေၚ်ကဵုကေတ်သြန် ပရေၚ်လၟေၚ်ကမၠောန်ရုၚ်တုဲ ဟိုတ်နူကဵုအခိၚ်လဇုဲလဇ ဒၟံၚ်တုဲ ဒှ်ဒၟံၚ်အခက်အခုဲရောၚ် ညးရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်သွံရာန်ဂအာၚ်ကၠအ်သ္ၚိတံ ဂးလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဂိတုမာတ်(၂၃)ဂှ် ဟိုတ်နူကဵု စဆဵုကၠုၚ်စၟယဲ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာတုဲ ကဏ္ဍပရေၚ်သွံရာန်ကၠအ်သ္ၚိဂှ် ဍန်ဂြက်ကၠုၚ်ဂှ်ရ ပရေၚ်ဗွဝ်ဖျာ ညးတအ် ညံၚ်ဂွံဂေတ်မာန်ဂှ် စကာအန်လာၚ်တုဲ ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ် ပရေၚ်သွံရာန်ဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

အခိၚ်လၟုဟ်ဝွံ ကၠအ်သ္ၚိ ပေ ၃၀/ ၅၀၊ ၃၀/ ၆၀၊ ၄၀/ ၆၀ တံဂှ် မၞိဟ်ရာန်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်တုဲ ကၠအ်ဥဒျာန်တဵုဒၟံၚ်သတ်ဆုတံဂှ် ကၠောန်သ္ပကၠအ်သ္ၚိတုဲ သွံရာန်ဂၠိုၚ်မံၚ်ရောၚ်။

တုပ်သာ်ဝွံကီု ပ္ဍဲကဵုကွာန်လ္ၚဵုတံ ကၠအ်ထ္ၜိုတ်၊ ကၠအ်သၠး ကြပ်မံၚ်ကဵုဂၠံၚ်ဇၞော်၊ ကြပ်ကဵုကွာန်တံဂှ် ဖံက်ဂၠံၚ် တက်ဂအာၚ်တုဲ သွံရာန်စ ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
COVID-19 ပရိုၚ်

ပရေၚ်စဵုဒၞာယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ် ဂွံခိုၚ်ကၠိုက်ဗိုန်ဗတ်ဂှ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒက်ဂကောံကမ္မတဳ

သၞောတ်ပရေၚ်စဵုဒၞာယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဂွံခိုၚ်ကၠိုက်ဗိုန်ဗတ်တိုန်မာန်ဂှ် နကဵုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒက်ပ္တန်လဝ်ဂကောံကမ္မတဳ နကဵုညးစၞးကၠတ်ထဝ် (၅) တၠကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုကောံဓရီုပ္ညဳပ္ညပ်ကၠတ်ထဝ်ရ။

နကဵုဂကောံကမ္မတဳဂှ် ဆဵုဂဗတက်ကျာကဵု ဂကောံချဳဓရာၚ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်စဵုဒၞာထိၚ်ဒဝ်ယဲကဝ်ဝေဒ်တံ မပ္တံကဵုဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်၊ သၞာဲဒဴပရေၚ်ထတ်ယုက် ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်တံတုဲ တၚ်နၚ်ပကောံပကေဝ်ဂွံတံဂှ် ဗတိုက်ဖအောဝ်အာ အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ရောၚ် ဒုဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဂးရ။

“ဂကောံပိုဲဂှ်တှ်ေ တ္ၚဲစန်ဏံ စွံလက္ကရဴအိုတ်တုဲ အာဆက်ဆောံ ဆဵုဂဗကဵုမၞိဟ်ဆက်စပ်ကဵုပရေၚ်စဵုဒၞာယဲဏံတုဲတှ်ေ နကဵုတၚ်ကဵုကသပ်တံဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုဥက္ကဋ္ဌဏောၚ်။ နူကဵုဥက္ကဋ္ဌမွဲအဆံၚ် ပလံၚ်ကဵုဏာ ဂကောံအလဵုအသဳဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုဂကောံကမ္မတဳစဵုဒၞာထိၚ်ဒဝ်ယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ် ဒက်ပ္တန်လဝ်ကဵုညးစၞးကၠတ်ထဝ် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု၊ ဒံက်တာမေန်သဵုလေန်၊ မေန်ထေန်အံၚ်ဟာန်၊ ဒဝ်ကျဳကျဳမျကဵု ဥုဇြဝ်ဝ်ထူတံ ပါလုပ်မံၚ်ညးစၞး (၅) တၠရောၚ်။

ဂကောံညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၈ ဂှ် အာစိုပ်ဆဵုဗဂလဝ်ကဵု ဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ် ကေုာံ ညးတၠစေတနာ ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵု Quarantine Center တံရောၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် မေန်ထေန်အံၚ်ဟာန် ဟီုရ။

“အဓိကဂှ် တၚ်ခက်ခုဲညးတံ၊ တၚ်နွံပၟိက်ညးတံဂှ် သၟာန်သၟုက်လ္ၚတ်နၚ်တုဲတှ်ေ တၚ်နၚ်ကလိဂွံလဝ်တံဂှ် ပကောံပကေဝ်တုဲ ပလံၚ်ဗစိုပ်ကဵုအာ အလဵုအသဳဏောၚ်” သာ်ဝွံ မေန်ထေန်အံၚ်ဟာန် ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျာန္နဝါရဳ တတိယသတ္တာဟတေံမ္ဂး ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ဒုတိယဏံ အလန်လက္ကရဴအိုတ်ဂှ် သွက်ဂွံကၠောန်အာနွံတုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳဖာမံက်တေံ ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်အလန်တတိယ ကောံဓရီုအလန်ကၠာအိုတ် သွက်ဂွံကၠောန်အာနွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ အာဆဵုဂဗမံၚ်ကဵု ညးရေၚ်တၠုၚ်တၠစေတနာဂမၠိုၚ် (FB: Naiaung Naing)
Categories
COVID 19 ပရိုၚ်

ပိုၚ်ခြာလဝ် ပရေၚ်အာကၠုၚ်တုဲ တၠဖဴၜဵုတံ ဂၠာဲသၟာကမၠောန်ဝါတ်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ကမၠောန်ဖဴၜဵုဗွဲမဂၠိုၚ်တံ ဟိုတ်နူကဵု ဒးဗဒဗဒါဲမံၚ်ကဵု သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်တံတုဲ လၟုဟ်ပ္ဍဲကဵု အခိၚ်ယဲ ကဝ်ဝေဒ်ဏံ ပိုၚ်ခြာလဝ်ပရေၚ်အာကၠုၚ်ဂှ်ရ ဂၠာဲသၟာကမၠောန်ဝါတ်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

သၞာံဏံဂှ် သွက်ဂွံကကၠောန်မၠောန်ၜဵုဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ကော်သၟာကၠောန်ၜဵုတံဟွံဂွံဂှ်ရ ဒးဒေါံဇူထောံ လဝ်ကမၠောန်ဏောၚ် နူကဵုဖဴၜဵု နာဲယှိုဲတုၚ် မိလေတ် ညးက္ဍိုက်ပ်ကမၠောန် ဥုအံၚ်နာၚ် ဟီုရ။

“သၞာံဏံဂှ် မုအစဳဇန်လေဝ်ဟွံမွဲရ၊ သၟာကမၠောန်တံဂှ်တှ်ေ နူစကဵု ရုပ်သီထောံ ကမၠောန်သၞာံအာတေံ စဴအာတုဲ စဵုကဵုလၟုဟ် ဂွံကလေၚ်လုပ်ဂှ် ဟွံပြေပြံၚ်ဏီဖိုဟ်ရ။ မၞိုဟ်ပ္ဍဲကွာန်ဇကုပၠန်လေဝ် မွဲတ္ၚဲတှ်ေ ဒ္စာံလ္ၚီ ဒ္စိတ်လ္ၚီဂွံမှ ကၠောန်ဏောၚ်တှ်ေ ဟွံပြေပြံၚ်ပုဟ်၊ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှ်ေ အာကၠောန်စ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံရဂၠိုၚ်၊ ကၠောန်ယိုက်ၜဵုဂှ် ဍေံတံဟွံကၠောန်စပုဟ်” သာ်ဝွံ ဥုအံၚ်နာၚ် ဂးရ။

အခိၚ်လၟုဟ်ဂှ်တှ်ေ ဖဴၜဵုမွဲဖဴ တှ်ေ နွံပၟိက်မံၚ် ကောန်ကမၠောန် ဗၞတ် (၁၅)တၠ စဵုစိုပ်( ၂၀)တၠ တုဲ သၟာကမၠောန် မွဲတၠမ္ဂး မွဲတ္ၚဲ (၆၀၀၀)ဒကေဝ် သၟာကၠောန်စလိၚ်ဂိတုမ္ဂး မွဲဂိတုတှ်ေ အကြာမွဲကိုတ်ဘာ်ကဵုၜါကိုတ် ဒးကဵုမံၚ်တုဲ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်တှ်ေ ဒှ်မံၚ်ရဲကၠုၚ်နူကဵု လ္ဂုၚ်၊ မဂွေ ၊ ဨရာဝတဳ၊ ဗဂေါတံဏောၚ် ဥက္ကဌ ဂကောံ တၠကမၠောန်ၜဵု နာဲဗယှုၚ် ဂှ်ဟီုလဝ်ရ။

“လၟုဟ်ဂှ် အခိၚ်စဲတ္ၚဲတှ်ေ ဗီုပြေပြံၚ်ကၠောန်မံၚ်ကီုလေဝ် အခိၚ်သီၜဵုတေံတှ်ေ ဗီုလဵုပလေဝ်ဟွံပြေပြံၚ်ရပုဟ်။ စိုပ်အခိၚ်ဂှ်တှ်ေ သွက်သၟာကမၠောန်တံ ဂွံလုပ် တိတ်ဂွံဂှ် ညံၚ်ဂွံစမ်ၜတ်ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်ဂှ် ဒးအာတ်မိက်အခေါၚ် နူကဵုအလဵုသဳတံဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နကဵုရဲကွာ်တရဴတံ ဂွံလုပ်တိတ်ဂွံဂှ် ဒးဒုၚ်စမ်ၜတ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပ္ဍဲကဵုက္ဍိုပ်ဒဒန်ၜဳသတိုၚ်တုဲ ဒးထ္ၜးလိက်ထံက်ဂလာန် ကွာ်တရဴဂှ်ကီု၊ သွက်ဂွံဒးလုပ် Quarantine ပွိုၚ် (၁၄) တ္ၚဲဂှ် ဒးကဵုစရိတ် (၅၀၀၀၀) ဒ္ကေဝ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလယဲကဝ်ဝေဒ်ဏံဂှ် တၠကမၠောန်လ္ၚဵုတံ ပတိတ်ကဵုသြန်လၟေၚ်ၚ်ဟွံမာန် လဇုဲလဇနွံမံၚ်ဂှ်ရ ဒှ်မံၚ်အခက်ခုဲကီု ကောန်ကမၠောန်မံၚ်ဖဴၜဵုမွဲတၠ မိအေမာ ဟီုရ။

“ကၠောန်မွဲတ္ၚဲမှ ဂွံစမွဲတ္ၚဲတှ်ေ စရိတ်ကမၠောန်လၟေၚ်တ္ၚဲ မိက်ဂွံကဵုပတိတ်ကဵုလေဝ်။ ညးဟွံပတိတ်ကဵုလၟေၚ်တ္ၚဲတှ်ေ ဂွံရာန်စဂှ် ဆလတှ်ေ ဒးကဝုတ်မံၚ်လေဝ်။ ဂွံတိတ်မ္ၚးလေဝ် ဟွံလောဲတှ်ေ ၜိုတ်နွံကဵုနွံ ပရအ်စအာမံၚ်ညးသ္ကံလေဝ်” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကွာန်ပ္ၚ၊ ကြုက်ပိ၊ ကျာ်ခမဳ ကေုာံ စက်စာဲတံဂှ် ကၠောန်မံၚ်ကမၠောန်ၜဵုတုဲ နူကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ စဵုကဵုဂိတုမေဂှ် ဒးစကာသၟာကမၠောန်ဂၠိုၚ်မံၚ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးမန်ဂှ် လၟိဟ်ဖဴၜဵု နွံမံၚ် (၄၃၀၀) ဨက ကဵု တၠကမၠောန်ၜဵု ဗၞတ် ၉၀ တၠ ကၠောန်မံၚ်တုဲ လၟိဟ်သ္ၚိ ကၟိန်ဗဒ ဗဒါဲမံၚ်ၜိုတ် (၁၅၀၀) နွံမံၚ်ကီု ဂွံတီကေတ်လဝ်ကီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

ညးဓလေံလဝ်သြန် နူကဵုကမ္ပဏဳတံ ၜိုတ် (၃၀) က္ဍိုပ်ကၠံဂှ် ပၠောပ်သြန်ဟွံမာန်

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် ပၞော်သြန်လုပ်အောန်စှ်ေအာတုဲ ညးမဓလိုက်လဝ်တမ်ရိုဟ် နကဵုသြန်ဓလေံနူကဵုကမ္ပဏဳတံဂှ် ပၠောပ်သြန်ဟွံမာန်နွံကၠုၚ်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ညးဓလေံလဝ်သြန်ကမ္ပဏဳ ၜိုတ် (၇၀) က္ဍိုပ်ကၠံတံဂှ် ပၠောပ်သြန်လၟေၚ်ဍာံမာန်ကီုလေဝ် ၜိုတ် (၃၀) က္ဍိုပ်ကၠံဂှ် ဒှ်မံၚ်အခက်ခုဲရောၚ် မာန်နေဂျာကမ္ပဏဳဓလေံသြန်မွဲတၠ ဟီုရ။

“မၞိဟ်ကဵုမာန်ဂှ်တှ်ေ ကဵုမာန်မံၚ်ဏီရ။ ရဲကဵုဟွံမာန်ဂှ်တှ်ေ ပိုဲမၚ်ကဵုအခိၚ် ညံၚ်ညးတံဂွံကဵုမာန်ရ။ ရဲဒးအာဗက်အိက်သၠုဲ လပါ်ကွာန်တှ်ေ သီုဒးဒုၚ်လေက်မံၚ်ဏီ။ ပရဲလေဝ် ဟွံမွဲပုဟ်။ လ္တူသၟာကမၠောန်ဇကုလေဝ် ဒးကဵုမံၚ်သြန်ဂိတုတှ်ေ လပါ်ကမ္ပဏဳဂှ် ဒှ်မံၚ်လပါ်ကျဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးလျိုၚ်ကမ္ပဏဳဓလေံသြန်မွဲတၠ မိဖျိုဝ် ဟီုရ။

ကမ္ပဏဳဓလေံသြန်တံဂှ် ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလယဲကဝ်ဝေဒ်ဂှ် ကောန်ဂကောံညးတံ ပၠောပ်သြန်ပေၚ်ၚ်ဟွံမာန်တုဲ ဒးကဵုအခိၚ် ဒးပ္ညဳပ္ညပ်မံၚ်ညးသ္ကံဂှ်ရ လပါ်ကမ္ပဏဳဂှ် ပရေၚ်ဆောံလေၚ်နွံမံၚ်ရောၚ် ညးလျိုၚ်ကမ္မဏဳဓလေံသြန်မွဲတၠ ဂးရ။

“ပ္ဍဲကဵုဂိတုအကြာဏံဂှ် ပိုဲဟွံပြေပြံၚ်တုဲ ပၠောပ်သြန်ဟွံမာန်ပုဟ်။ အေဇှ်တှ်ေ အခက်ခုဲဇကုဂှ် ပိုဲဒးပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုဂကောံဇကုဓလေံလဝ်သြန်ဂှ်၊ ညးတံလေဝ် လဇကဵုမံၚ်အခိၚ်ကီုရ” သာ်ဝွံ ညးဓလေံသြန်မွဲတၠ မိဗုက် ဟီုရ။

ညးမိက်ဂွံဓလေံသြန်တံဂှ် နကဵုတၞးစၟတ်သမ္တီကောန်၊ စရၚ်သ္ၚိကၟိန်၊ လိက်ထံက်ဂလာန်ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်၊ တၚ်နၚ်ကပေါတ်မပိုၚ်ပြဳ၊ လာၚ်ဇြေန်ကမၠောန်၊ လိက်ထံက်ဂလာန် သြန်လုပ်မွဲမွဲသာ်တံ ထ္ၜးကဵုခိုၚ်ၚ်ကၠိုက်က်မာန်မ္ဂး ဓလေံကေတ်သြန်မာန်ရောၚ်။

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်ကတဵုဒှ်မံၚ်ဏံ ကမ္ပဏဳဓလေံသြန်တံလေဝ် ညံၚ်ဟွံဂွံဓရတ် ကောန်ဂကောံတံဂှ် အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် ကဵုလဝ်စၞောန် နွံကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

သၟာကမၠောန် သၠုၚ်ဗွဝ်ဖျာတံဂှ် အခိၚ်ကာလယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်ဏံ ဒးဒုၚ်ယှအ်သြန်ဂိတု နွံဂၠိုၚ်မံၚ်

အလုံကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ ယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ် ကၠောံထၞာန်ကၠုၚ်ဂှ်ရ ပရေၚ်ကူသာန်သွံရာန်အောန်စှ်ေကၠုၚ်တုဲ သၟာကမၠောန် ညးမသၠုၚ်တိုန်သွံရာန်တံလေဝ် ဒးဒုၚ်ယှအ်ဒၟံၚ်သြန်ဂိတုလေဝ်နွံဒၟံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဟိုတ်နူကဵု အသိၚ်သွံရာန်ဇကု ယအ်စှ်ေကၠုၚ်တုဲ အခေါၚ်အရာဒုၚ်စသိုၚ် သြန်ဂိတုဇကုလေဝ်အောန်စှ်ေကၠုၚ်တုဲ ပ္ဍဲဖျာလ္ၚဵုတအ် ယှအ်ထောံ သၟာကမၠောန်လေဝ်နွံဒၟံၚ်ရောၚ် ညးသၠုၚ်တိုန်သွံရာန်တအ်ဟီုရ။

“ပ္ဍဲဖျာဂှ်မၞိဟ်ကၠုၚ် အောန်စှ်ေမံၚ်အရိုဟ်တ္ၚဲတှ်ေ တၠဖျာလေဝ် လအ်တိုန်တှ်ေ ညးကဵုဇကုဗီု အရိုဟ်တွဵုဟွံမာန်ရ၊ ဇကုလေဝ် ကၠိုဟ်မံၚ်ရလေဝ် ၊ အကာဲအရာဖျာဇကု ဗီုလဵုနွံဒၟံၚ်ဂှ် ဇကုတီမံၚ်ရ၊ ဆဂးအဲလေဝ် လအ်တိုန်တှ်ေဟွံပြေပြံၚ်ကၠုၚ်တှ်ေ ဒေါံဇူထောံရ” သာ်ဝွံ ညးမသွံရာန်ဖုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇြပ်ဗုမွဲတၠဂှ် ဟီုရ။

နူကဵု ကုမ္ပဏဳဂဥုဲမွဲဂှ် အခိၚ်လၟုဟ် ယှအ်လဝ်သြန်ဂိတုကဵု လ္တူသၟာကမၠောန်သွံတြးတံ တုဲ အခိၚ်ကမၠောန်ဂေတ်မာန် ဗီုတြေံမ္ဂး တၠကမၠောန်တံ ညးတံထပ်ကဵုအာ ဗီုတြေံပၠန် ရောၚ် သၞာဲဒဴကုမ္ပဏဳဂဥုဲ မာံဆာန်ညုၚ် ဟီုလဝ်ရ။

ဆက်ပၠန်ဂှ် အခိၚ်သွံရာန်ကြေပ်ဒၟံၚ်လၟုဟ်ဝွံ ကပေါတ်လောန်ၜက်အာတ္ၚဲ၊ ကပေါတ်ဒးလေၚ်အာ ဂၠိုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ရိုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲရောၚ် ညးကူသာန်သွံရာန်ကပေါတ်ဂဥုဲ မိဇာဂျဳလေန် ဟီုထ္ၜးလဝ်ရ။

“သွံရာန်ဂှ်တှ်ေ စှ်ေအာၜိုတ်ကဝက်၊ အခိၚ်လပှ် ပထမဂှ်တှ်ေ ဒးကၟာတ်ထောံရုၚ်။ လၟုဟ်ဂှ်တှ်ေ ၜိုတ်ဂွံဂှ်သွံမံၚ်ရ၊ အဲဂှ်တှ်ေသၠုဲ ဇကုကဵုဇကု ပတိတ်တမ်တုဲ သွံဒၟံၚ်တှ်ေ ကပေါတ်ၜက်အာနူစၟတ်တ္ၚဲဂှ်တှ်ေ အဲဒးစေက်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

မွဲအဆက်ဓဝ် ပ္ဍဲအခိၚ်ယဲကပ်ဏံဝွံ ပရေၚ်သွံရာန်ဟွံခိုဟ်ကီုလေဝ်သွံရာန် ဂဥုဲကဵု ကပေါတ်စသုၚ်ဂှ် ဂွံပဂေတ်မာန်အာၜိုတ်ဓမ္မတာ ဂှ်ရ သွက်ညးတံ သက်သာအာညိဂှ် ညးဆက်ဟီုလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဆေၚ်စသုၚ်၊ ဆေၚ်လက်ဖက်တံလေဝ် နကဵုသၞောတ်ထိုၚ် (ပါဆယ်စနစ်) ဟေၚ် ဒးသွံရာန်မံၚ်ဂှ်ရ သၟာကမၠောန်ဆေၚ်စသုၚ်တံလေဝ် ကမၠောန်ကၟိတ်ဟွံမွဲဒှ်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ညးမရာန်ကဝုတ်ကွဳစက် ကဵုသၠုဲ အဆံၚ်ဆံၚ်တအ် ပ္ဍဲကဵုကာလ ကိုဝ်ဝေတ်ဏံ နွံပၟိက် ညံၚ်ဂွံယှအ်ကဵု ပ္ကဴသြန်

ညးမရာန်ကဝုတ်လဝ် ကွဳစက် ကဵုသၠုဲအဆံၚ် ဆံၚ် (အရစ်ကျ) တအ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵု အခိၚ်ကာလကိုဝ်ဝေတ်ဏံ ဟိုတ်နူကဵု ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ဒှ်အခက်အခုဲတုဲ သွက်ဂွံယှအ်ကဵု ပ္ကဴသြန်ဂှ် နွံပၟိက်ဒၟံၚ်ရောၚ် ညးရာန်လဝ်ကွဳစက်ကာလ္ၚဵုတအ် ဟီုရ။

ကွဳစက်ကာ ၚုဟ်(၂၆၅)ကိုဋ် မွဲမမ္ဂး ဒးစပၠောပ်ကဵု(၁၀၀)ကိုဋ်တုဲ သၠုဲသှ်ေဂှ်မ္ဂး နကဵုဗီုပြၚ်ကဵုသၠုဲအဆံၚ်ဆံၚ် ဒးကဵုအာမွဲဂိတု ပန်ကိုဋ်ပြၚ်ရောၚ် ညးရာန်ကဝုတ်လဝ်ကွဳစက်ကာ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု မိတေန်တေန်ကျာၚ် ဟီုရ။

“အဲဂှ် ချုက်လဝ်လိက်(၅) သၞာံ၊ လၟုဟ်ဂှ် ဂွံ(၂) သၞာံရ၊ ဂိတုတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ပၠောပ်သၠုဲလေဝ်ဟွံမာန်၊ ဂိတုဏံ ကွာတ်ထၜိုတ်ဂွံတှ်ေ ပၠောပ်မာန်ရ၊ ပ္ကဴသြန်ဂှ်လေဝ် ဒးကဵုဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်တုဲ ယဝ်ရ ကဵုဟွံမာန်ပၠန်လေဝ် ဂွိၚ်ဖေက်ဍေံသီထောံကာ (ကွဳစက်) ဇကု၊ ဟဂှ်ရ ရဲမိက်ဂွံရာန်ကဝုတ်ဂှ်တှ်ေ အဲဟွံကဵုဇြဟတ်ပုဟ်” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလ ကိုဝ်ဝေတ်ဏံဂှ် နူကဵုကမ္ပဏဳသွံရာန်ကဝုတ်ကဵုသၠုဲ အဆံၚ်ဆံၚ်တံ ဂွံယှအ်ကဵုဂှ် ဟွံမွဲတုဲ ၜက်အာနူတ္ၚဲပၠောပ်သၠုဲမ္ဂး ဒးထပ်ကဵုဒၟံၚ် ပ္ကဴသြန်ရောၚ် ညးရာန်ကဝုတ်လဝ်ကွဳလိုန်ဓါတ် မိလေန် ဟီုရ။

မိလေန်ဂှ် “ မိက်ဂွံကဵုယှအ်၊ တုဲပၠန်တ္ၚဲပၠောပ်သၠုဲဂှ် လဆောဝ်ၜက်ဒၟံၚ်တရဴလေဝ်နွံမံၚ်တှ်ေ မိက်ဂွံကဵုကၠိုဟ်ကေတ်လ္တူပိုဲညိ၊ ထပ်ကေတ် သြန်ပ္ကဴပၠန်ဂှ်ဟွံမိက်ကဵုဒှ်ပုဟ်” ဂးလဝ်သာ်ဝွံရ။

ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မတ်မလီု ဆေၚ်သွံကွဳစက်ကာကဵု ကွဳလိုန်ဓါတ်(Vigo world)ဂှ် အခိၚ်ကၠာ ယဲကပ်ဟွံဒှ်ဏီဂှ် ဂွံသွံဒၟံၚ် ကွဳလိုန်ဓါတ်(၅၀၀)ဖဍိုက်ပြၚ်တုဲ လၟုဟ်ဝွံ မွဲဂိတု (၂၀၀)ဖဍိုက်ပြၚ်ဂွံသွံဒၟံၚ်ရ။(Promotion)လေဝ် ဟွံမွဲဏီတုဲ မၞိဟ်ပၠောပ်သြန်ဟွံမာန်ဂှ် ဂၠိုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ရောၚ် ညးရပ်စရၚ် မာံအးကပါ ဟီုထ္ၜးလဝ်ရ။

ညးမိက်ဂွံရာန်ကဝုတ် ကွဳလိုန်ဓါတ်ကဵုသၠုဲ အဆံၚ်ဆံၚ်မ္ဂး ဒးဒှ်မၞိဟ်အယုက်အကြာ ၁၈ ကဵု ၆၀ တုဲ၊ ဒးဒှ်မၞိဟ် သြန်လုပ်နွံ လၟေၚ်ဂိတု၊ လိက်ထံက် ဂလာန်ပ္ဍဲကွာန်၊ လိက်စရၚ် သ္ၚိကၟိန်အိန်ထံၚ်၊ ကာတ်စၟတ်သမ္တီကောန်ဍုၚ်တံ ဒးထ္ၜးမာန်ဍိုက်ဍိုက်ပေၚ်ပေၚ်မာန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဘာကောန်ဂကူမန်ဂမၠိုၚ် ဟွံပံက်ဘာကီုလေဝ် ကဵုမံၚ်သြန်ထံက်ပၚ်လၟေၚ်ဂိတု

ဟိုတ်နူကဵု ယဲကိုဝ်ဝေတ်တုဲ ဘာကောန်ဂကူမန်ဂမၠိုၚ်ကၟာတ်လဝ်ကီုလေဝ် သွက်အာစာဘာ အာစာၝောံဂမၠိုၚ် ကဵုမံၚ်သြန် ထံက်ပၚ် ဇၟာပ်ဂိတုရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ရ။

နူကဵုဌာနပရေၚ်ပညာမန်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဂအုပ်ဘာမွဲမ္ဂးထံက်ပၚ်ဒၟံၚ် (၉၀၀၀၀) ဒ္ကေဝ်ပြၚ်၊ အာစာဘာမွဲမ္ဂးကဵုမံၚ်(၆၀၀၀၀)ဒ္ကေဝ်ပြၚ်ညိတုဲ နူကဵုကမ္မတဳကွာန်ညးကဵုညးဂှ် ဗီုပြေပြံၚ်ဂှ် ထပ်ဗပေၚ်ကဵုမံၚ်ရောၚ် နူကဵုဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် အာစာ ထဝ်နာဲအိန် ဟီုလဝ်ရ။

“သၞာံဏံဂှ် သြန်ဂအုံဂှ် ဍေံကြေပ်မံၚ်၊ တၠဒါန် လ္ၚဵုဂှ် ညးဒေါံထောံလေဝ်နွံမံၚ်၊ ခမဳသၚ်တံဂှ်လေဝ် ဂွိုအ်တွံဓရ်တှ်ေ ညးဂွံထံက်ပၚ်ကဵုဂှ် အောန်အာ၊ စပ်ကဵုခရိတ်ထံက်ပၚ် အာစာဘာပိုဲလေဝ် အောန်အာဗွဲမလောန်၊ ယဝ်ခါရ ဂကူမန်ပိုဲ သီုဖအိုတ် ဟွံဗိုၚ်ရီုဗၚ်တှ်ေ ဂွံအာ ဍာ်ဇမၠိၚ်ဂှ် ကြေပ်ညိဏောၚ်” သာ်ဝွံ အာစာ ထဝ်နာဲအိန် ထပ်ဟီုရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် အာစာဘာနွံမံၚ်(၆၁)တၠဂှ် ပိဂိတုမွဲဝါ ကဵုဒၟံၚ် သြန်ဂိတုရ။ ကမ္မတဳပွိုၚ်ဍုၚ်ကဵု ကမ္မတဳကွာန်တံ ပံၚ်ကောံတုဲ မွဲဂိတု(၄၀၀၀၀) ထံက်ပၚ်ဒၟံၚ်ရောၚ်ဂွံတီကေတ် နူကဵုကမ္မတဳပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် တၠဂုဏ်အာစာဝေပုလ္လရ။

သြန်ထံက်ပၚ်ဂှ် နူကဵုဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် ဗဟဵုတံ ပတိတ်ကဵုမံၚ်လၟေၚ်ၚ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူကဵုယဲကဝ်ဝေတ်ဂှ် ပရေၚ်အာကၠုၚ်ကွာ်တရဴ ဆိုအ်ဗတုဲ သွက်ဂွံပတိတ်ကေတ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်အခက်ခုဲညိညရောၚ် အ္စာဘာတံ ဂးရ။

“ဟိုတ်နူကဵုဒှ်မံၚ်အခက်အခုဲ အာကၠုၚ်တုဲ သြန်ဂိတု သွက်ဂိတုဏံဂှ် ဂွိုအ်ဏီ၊ ဂိတု တုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ဂွံမံၚ်ဇၟာပ် ဂိတုရ” သာ်ဝွံ အာစာၝောံ ဘာတန်ဒေါဝ် ကွာန်ပ္ၚ ဟီုလဝ်ရ။

ညံၚ်ဂွံဒှ်အာဗီုပြၚ်သြန်ဂိတု နူကဵုအလဵုအသဳဂှ် နကဵုဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်တံ ရေၚ်တၠုၚ်ဂိုတ်ဂစာန်ဒၟံၚ်တုဲ အမာတ်ကောန်ဂကူမန်တံ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် နွံဂၠိုၚ်တိုန်မ္ဂး စိုပ်ကဵုပရေၚ်ပညာမန် ပိုဲလေဝ် အခေါၚ်အရာဂၠိုၚ်တိုန်ရောၚ် နူကဵုကမ္မတဳပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် နာဲရတ်ဂကူ ဟီုရ။

သၟဝ်တဲဌာနပရေၚ် ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဘာကောန်ဂကူမန်နွံမံၚ် (၁၅၆) ဘာဂှ် ဘာတန်သၠုၚ်နွံမံၚ်(၃)ဘာ၊ အာစာၝောံ အာစာဘာ နွံမံၚ်(၈၀၀)ပြၚ်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဆဵုမၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်မွဲတၠတုဲ မၞိဟ်ဆက်စပ်တံ ဒးလုပ်မံၚ် Quarantine (၂၅) တၠ

ပ္ဍဲကဵုဂိတု သေပ်တေမ်ဗာ ၂၁ ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ကၟိုန်ဍုၚ်တေံ လလောၚ်တြးကၠုၚ်လဝ် စပ်ကဵုမၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ဂှ် နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဍုၚ်ကျာ်ခမဳ မၞိဟ်ဗြဴမၞုံအာယုက်(၂၅) သၞာံဂှ်လေဝ် ပါလုပ်ကၠုၚ်မွဲတၠ ပါကၠုၚ်တုဲ မၞိဟ်လုက်စုက်လဝ် (၂၅) တၠတံ ဒးလုပ်မံၚ် Quarantine ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဟိုတ်နူကဵုမၞိဟ်ဗြဴဂှ် ဒှ်မံၚ်Covid-19 Positive ဂှ် ကေၚ်ဍိုက်လဝ်ကွဳလိုန်ဓာတ် (Taxi) တုဲ ဂြိပ်စဴလဝ် ဍုၚ်ကျာ်ခမဳဂှ်ရ သၟာ (Taxi) ပလံၚ်ဏာမၞိဟ်ဗြဴဂှ် နွံပၟိက်ကဵု လုပ် Quarantine ဂှ်ရဂၠိုက်ဂၠာဲမံၚ် ဟွံဆဵုဏီရ။

“သၟာ(Taxi) ဂှ်ဂၠာဲဟွံ ဆဵုဏီပုဟ်၊ လၟုဟ်ဂှ်တှ်ေ ပိုဲဆက်စၠောံကဵု ရဲ(Taxi gate) ဟလိုၚ်တုဲဂၠာဲမံၚ်ရ၊ ဍိုက်အာနူကဵု gate ဟွံသေၚ် ဍေံကော်ဏာနူကဵုအကြာ ဏောၚ်တှ်ေ ဂၠာဲစကျာတ်မံၚ် ၊ တုဲပၠန် မၞိဟ်ပိုဲဂၠာဲမံၚ်ဏံဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ဍေံဟွံမိၚ်ကိစ္စပရိုၚ်ဏံတုဲ ဍေံကၠုၚ်ဟွံစိုပ်ကဵုပိုဲလေဝ်ဒှ်မာန်မံၚ်” သာ်ဝွံ နူကဵုဂကောံ (နာရေးကူညီမှုအသၚ်း) ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဥူကျဝ်သဝ် ဟီုလဝ်ရ။

မၞိဟ်ဆက်စိုပ်ကဵု မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် နွံမံၚ်(၂၅)တၠဂှ် ပလံၚ်ၚ်ဏာ CBFQ တက္ကသိုလ်မတ်မလီုတုဲ မၞိဟ်ယဲ positive ဂှ် ပလံၚ်ဏာရုၚ်ဂဥုဲ ဇၞော်တေံရ။ ရဲအရာပ်ညးဆဵုညာတ်လဝ်စၟယဲဏံဂှ် ကဵုမံၚ်အာဗီုပြၚ် stay home တုဲ မၚ်ရံၚ်အာမံၚ်ဏောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။
မၞိဟ်ဗြဴ မၞံုအယုက် (၂၅) သၞာံရဲဍုၚ်ကျာ်ခမဳဂှ် စၟတ်တ္ၚဲ ၁၂-၉-၂၀၂၀ ဂှ် စဴကၠုၚ်နူဍုၚ်လဂုၚ်ဂှ်ရ ဒးလုပ်မံၚ် Quarantine ပ္ဍဲဘာ(အထက-၂) ဍုၚ်ဇြပ်ဗုရ။ အဃောလုပ်မံၚ် Q ဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ဗှ်သၞာကောန်ဂှ်တုဲ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၉-၉-၂၀၂၀ အခိၚ်နူဂယး ၄းဝဝ နာဍဳဂှ် နူကဵုပါၚ်ဂၠံၚ်ဝါခရူဂှ် ဒဵုကဵု ကျာ်ခမဳစဴကၠုၚ်ကဵု (taxi) သ္ၚိတ်တ်တုဲ ညးတာလျိုၚ်တံ ဒးကလေၚ်ကော်ပၠောပ်လဝ် CBFQ ပၠန်ရောၚ် ဂးရ။

မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၂၂ အခိၚ်ဖါနူဂယးဂှ် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဆဵုစၟယဲကဝ်ဝေဒ် မၞိဟ် (၃) တၠပၠန်ဂှ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု (၁) တၠကဵု ရဲအရာပ်ဝါယာပ် ဍုၚ်ကၟာဝက်တေံလေဝ် ပါမံၚ် (၂) တၠကီုရ။

ညးမဆက်စပ်မံၚ်ကဵုမၞိဟ်ယဲကၟာဝက် (၂) တၠဏံဂှ် အ္စာသဝ်ဝန် (၂) တၠကီု သီုဖအိုတ်မၞိဟ် (၁၅) တၠတံ ဒးလုပ်မံၚ် Quarantine ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်သ္ပဒတန်လဝ် (၁၆၂) တၠနွံတုဲ မၞိဟ်ချိုတ်အာလဝ် (၁) တၠရ။

အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် (၆၄၇၁) တၠနွံတုဲ မၞိဟ်ဗၠးသက်သာဂွံစှ်ေအာနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် (၁၄၄၅) တၠရ။ မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာကဵုယဲဏံဂှ် (၁၀၀) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။