ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လိက်ပရေၚ် (page 5)

လိက်ပရေၚ်

ကဵုတှေ်ကဵု၊ ဟွံကဵုတှေ် ပၠိုက်ဏောၚ်

ဂလာန်တမြံၚ်ကြံၚ်ကြံၚ်မ္ၚဵုဟ်မ္ၚဵုဟ်ဂြိုဟ်ဂြိုဟ်သ္ကာတ်သ္ကာတ် (ဓါတ်ပသဲက္ဍာၚ်ဇေတ်ဇေတ်) လတ်ၜေတ်တိတ်နူသၟန် ပါၚ်ဝန်ဇၞော်တခေၚ်နာဲကျဝ်မေန် နူသက္ကရာဇ်ဍုၚ် (၁၃၂၁)သၞာံ၊ ပယျာံဂိတုပုဟ် ဃောတိုန်သဳကၠဳ ကၠတ်ထဝ်ပ္ဍဲဍုၚ် မည်တြေံဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဝွံရောၚ်။

Read More »

ပရေၚ်သ္ပသမ္တီညးသ္ကံဟွံမွဲမ္ဂး ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသၟဟ်ဟွံလောဲဏီ

ပ္ဂိတုမာတ္ခ်္ဏံဂွ္ ညးဆႏၵတုပ္သုီၐါေဗာ္ဂွ္ ဟုီဂးသ႘ကၜ႘ဂၜာဲမံင္နဲကဲသြက္ညးအာ ကႜိဳပ္တံဂြံဆာင္မုက္သ႘ကၜ႘ ကိစၥေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္-သုီပေရင္ည႘သဿဟ္ဂကူမန္ရ။

Read More »

ကိစ္စဒပ်အလဵုအသဳပန်ဂစိုတ်ထောံ ကောန်ကွာန် ၂ တလဂှ် သ္ဒးရပ်စပ်ကဵု အတိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေထေက်

ပရောဒဒှ်ဗွဲခမ္ဍောန် ဒပ်အလဵုအသဳ ပန်ဂစိုတ်ထောံ ကောန်ကွာန် ၂ တလ ပ္ဍဲဍာန်အဒေါဝ်ကွာန် ပါၚ်မၚ်ဂၠန် ပွိုၚ်ဍုၚ် ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ နွံကၠုၚ်မံၚ်တုဲ ကိစ္စဏံ ဗီုလဵုလေဝ် ကယာန်တးကၠေံဟွံဂွံရ၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဂလာန်ပါဲဒုဟ် နွံကၠုၚ်ဂှ် “မှာရာတုဲပန်ဒးအာ ဂးရ”၊ မှာရာအာဟာ ပန်ဂစိုတ်ထောံရဟာဂှ် တလခန္ဓ မသ္ပတလတဲဟေၚ်ရ တီအိုတ်တုဲ၊ လၟုဟ်မ္ဂး ကောန်ကွာန် ၂ တလ ဟွံမွဲကဵုဒုဟ်မွဲသာ်ဂှ် ဒးချိုတ်အာ ဍာ်ဍာဍာဣရ။

Read More »

မဟာဝါဒကဵုဘာသာမန်

(ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲကုသၚ်ရာမညတံ ဂွံအခေါၚ်သွဟ်လိက် ဗွဲဘာသာမန်ပ္ဍဲအလဵုသဳကၟိန်ဍုၚ် ပေၚ်ကၠံသၞာံ) ဂကူဗၟာတံ ရပ်ကၠုၚ်လဝ်ဝါဒမဟာဂကူ ကမၠက်ဂကူပျူတုဲ ဖျေံမဟာဗျူဟာ ဆက်ကမၠက်ဂကူမန်ပိုဲဂှ် စတံနူခ ရေတ် (၁၀၅၇) တေံ သၟိၚ်ဗၟာအနဝ်ယျထာ ပ္တိုက်သီဂွံဏာပိဋ္ဋကတ်ပိ နူဍုၚ်မန်ရာမညသုဝဏ္ဏဘူမိတုဲဟေၚ် ဂကူဘာသာ သာသနာပညာမန်ပိုဲတံ လ္ၚုဂြုဲစှေ်မံၚ်သိုက်သိုက်အိုတ်ရ။ ပ္ဍဲခရေတ် (၁၄၇၆) ဂှ် သၟိၚ်မန်ဓမ္မစေ တဳ ပိုၚ်ပြဳဍုၚ်ရာမညပိဋ္ဌာနတုဲ သ္ပဒကာသီကလျာဏဳ ဍုၚ်ဟံသာဝတဳဂှ်တုဲဟေၚ် စတံဒက်သၟိတ်ပ္တိုန်ကၠုၚ် ဂိုဏ် ရာမညနိကာယအိုတ်ရ။ သၚ်မန်ရာမည် သၟိၚ်တၠပိုၚ်ဍုၚ် ကေုာံ မှဇန်မန်ပိုဲတံ ဟိုတ်နူထံက်ပၚ်လဟဵုသာသနာ အိုတ်တုဲ ဂကူဘာသာသာသနာပညာပိုဲမန်တံ ကလေၚ်ဂဵုလဟဵုတဴမွဲခေတ်ဂှ် ဗျာပ်တြးအာ စဵုကဵုညးဂၠးကဝ်တံ သ္ဒးသ္ပအံသဝ်အိုတ်ရ။

Read More »

ဂမြၚ်လညာတ် လ္တူကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဂွံကၠုၚ်ဒၞာဲ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်

ကော်ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူအလန်ဒုတိယဂှ် ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၃ ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲကောံဓရီုဝွံ ဗှ်လိက်သစ္စာ ကီု ရုဲစှ်ဏာ ဥက္ကဌ၊ ဒုဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တအ်တုဲဒှ်အာရ။

Read More »

ဝေၚ်သဘၚ်ဂဥုဲချေံ ပ္ဍဲရးဍုၚ်မန်

ဆေၚ်သွံဂဥုဲချေံ အကြာကၠအ်ထၜိုတ် နူကဵုဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် အာလ္ပာ်ဒိုဟ်သၠုၚ်ကျာမ္ဂး ခြာၜိုတ် ၁၀ တိုၚ်ပြၚ်ညိမ္ဂး ဗၟံက်ဂၠံၚ်ကွဳစက်ဂှ် နွံကွာန်မန်ဗၟာ-နှဴ သီုဂကူကရေၚ် နွံမွဲကွာန်ရ၊ ဗၟံက်ကွာန်ဂှ် ဂၠံၚ်ဗလးတိမွဲကၞုၚ်ဂှ် လုပ်အာ အကြာကၠအ်ထၜိုတ်ရ၊ လုပ်စိုပ်ဂွံ အကြာၜိုတ်မွဲတိုၚ်မ္ဂး စိုပ်ဝါမွဲဍောတ် သီုတၞံတာနွံရ၊ ဆက်အာဂတတေံမ္ဂး စိုပ်ကွာန်ကရေၚ် ဆက်က်နွံ တုဲ ဆက်အာဂတတေံမ္ဂး ကၠိုဟ်စိုပ်ဂၠံၚ်အာကျာ်ပိ ကၠာဟွံစိုပ်ပါၚ်ဂၠံၚ် ကွာန်လတ်ယှာန် ဂှ်ရ။

Read More »

အလဵုအသဳတၟိ ကဵု ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဋ္ဌာန်ဂတ

ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံဂှ်ဗော် NLD ဇၞးအာမာဲပိုတ်တ်သကုတ်သကုတ်တုဲ ဥက္ကဌညးတံဂှ်သ္ပမဟာမိတ်ကဵု ဥုယှိဲမာန် ဂကောံဇာဒိသိုၚ်တြေံတုဲပလေဝ်စမံၚ် ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲကေတ်အဝဵုညံၚ်ဂွံဒှ်ဗွဲမကလိတ်က လောတ်ရ၊ ဥုယှိဲမာန်ဂှ် သ္ပထောံမဟာမိတ်ကဵု ဥက္ကဌ ဗော် NLD ဒဝ်သုတုဲ ညံၚ်ဂွံကၠောံ

Read More »

မၚ်မွဲထိၚ်ဒက်အိုတ်စိုအ်

အဲဂှ်အ္စာချူစဳဇန်လိက်ဒယှ်တှ်လေဝ်ဟွံသေၚ် ဂွံကေၚ်ဗှ်လဝ်ဂျာနေဝ်မန်ပိုဲ လိက်အုပ်မန်ပိုဲတအ်တုဲ စိုတ်ဓါတ် မုဂွံချူလိက်အိုဿီု ညံၚ်ဂွံဇၞော်မောဝ်အာ ဟွံဂွံကၠေံဗဒန်အာ စွံဓရ်မေတ္တာစေတနာ မပြဲပြဲတုဲ ချူပြၚ်ဏာ လိက်ပရေၚ်မဒှ်ရ။

Read More »

မူဟိုတ် ဗော်မန်တအ် ကျအာမာဲရော

ဗညာအံၚ် – ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံ အမာတ် စၞးဗော်မန်တအ် ဟိုတ်ဒးကျအာမာဲဂှ် ဒၟါနူ ဗော်မန် ဒှ်မံၚ် ၂ ဗော်တုဲ ကျအာမာဲဏောၚ် စွံအဓိကကဵုဟိုတ်ဂှ်တုဲ ဟီုဂးနွံမံၚ်ကီုလေဝ် နကဵုအဲ (ညးချူလိက်ဏံ) ပါဲကၠေံပရေၚ် ၂ ဗော်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲကဵု ဟိုတ်ဒးကျမာဲ နွံမံၚ်ဂလိုၚ်ဂှ် ဒၟါနူကောန်ဂကူမန် ဒေသကွာန်ရးတအ် လုပ်စုတ်မာဲ အောန်လောန်ဂှ်လေဝ် ပါမွဲတၚ်ကီုဏောၚ်ဂှ် မိက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜးဏာရ။ က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ၂၀၁၅ ၊ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ပိုဲဏံ ၜိုတ်မၞိဟ် ဂွံလဝ်အခေါၚ်ကဵုမာဲဂှ် လုပ်ကဵုမာဲ သီုဖၟိုတ်ဟွံသေၚ်တုဲ ပ္ဍဲမၞိဟ်နွံကဵု အခေါၚ်ကဵုမာဲဂှ် မၞိဟ်ၜိုတ်ကဝက်ပြၚ်ညိ (၅၁.၃ တၟံကၠံ) ဟေၚ်ရ လုပ်စုတ်မာဲရ။ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ် …

Read More »

ကလေၚ်စိုပ်ပေဲါရုဲမာဲမွဲဝါပၠန် ဆဂး ပြသၞာသီလဝ်တိကၠအ်ဝါဗ္ၚ သှေ်ဇးမံၚ်ဖိုဟ်။

ဝဏ္ဏမာန် ပေဲါရုဲမာဲမွဲဝါပၠန် ပြသၞာတြေံ သှေ်မံၚ်ဖိုဟ် နူကဵုအသိၚ်အလိုန် မွဲဒမြိပ်တိကၠအ် ဒးဒုၚ်သီလဝ်ကဵုဘဲညးတၠအဝဵုပၞာန် တုဲကၠုၚ်တေံဂှ်တုဲ ညးတၠကၠအ် ထၜိုတ် ဒးဒုၚ်သီလဝ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်မွဲတၠ လရိုအ်သအိက်(ဟအိက်) ဟီုတိုန်သာ်ဝွံ

Read More »