ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လိက်ပရေၚ် (page 5)

လိက်ပရေၚ်

အလဵုအသဳတၟိ ကဵု ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဋ္ဌာန်ဂတ

ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံဂှ်ဗော် NLD ဇၞးအာမာဲပိုတ်တ်သကုတ်သကုတ်တုဲ ဥက္ကဌညးတံဂှ်သ္ပမဟာမိတ်ကဵု ဥုယှိဲမာန် ဂကောံဇာဒိသိုၚ်တြေံတုဲပလေဝ်စမံၚ် ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲကေတ်အဝဵုညံၚ်ဂွံဒှ်ဗွဲမကလိတ်က လောတ်ရ၊ ဥုယှိဲမာန်ဂှ် သ္ပထောံမဟာမိတ်ကဵု ဥက္ကဌ ဗော် NLD ဒဝ်သုတုဲ ညံၚ်ဂွံကၠောံ

Read More »

မၚ်မွဲထိၚ်ဒက်အိုတ်စိုအ်

အဲဂှ်အ္စာချူစဳဇန်လိက်ဒယှ်တှ်လေဝ်ဟွံသေၚ် ဂွံကေၚ်ဗှ်လဝ်ဂျာနေဝ်မန်ပိုဲ လိက်အုပ်မန်ပိုဲတအ်တုဲ စိုတ်ဓါတ် မုဂွံချူလိက်အိုဿီု ညံၚ်ဂွံဇၞော်မောဝ်အာ ဟွံဂွံကၠေံဗဒန်အာ စွံဓရ်မေတ္တာစေတနာ မပြဲပြဲတုဲ ချူပြၚ်ဏာ လိက်ပရေၚ်မဒှ်ရ။

Read More »

မူဟိုတ် ဗော်မန်တအ် ကျအာမာဲရော

ဗညာအံၚ် – ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံ အမာတ် စၞးဗော်မန်တအ် ဟိုတ်ဒးကျအာမာဲဂှ် ဒၟါနူ ဗော်မန် ဒှ်မံၚ် ၂ ဗော်တုဲ ကျအာမာဲဏောၚ် စွံအဓိကကဵုဟိုတ်ဂှ်တုဲ ဟီုဂးနွံမံၚ်ကီုလေဝ် နကဵုအဲ (ညးချူလိက်ဏံ) ပါဲကၠေံပရေၚ် ၂ ဗော်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲကဵု ဟိုတ်ဒးကျမာဲ နွံမံၚ်ဂလိုၚ်ဂှ် ဒၟါနူကောန်ဂကူမန် ဒေသကွာန်ရးတအ် လုပ်စုတ်မာဲ အောန်လောန်ဂှ်လေဝ် ပါမွဲတၚ်ကီုဏောၚ်ဂှ် မိက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜးဏာရ။ က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ၂၀၁၅ ၊ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ပိုဲဏံ ၜိုတ်မၞိဟ် ဂွံလဝ်အခေါၚ်ကဵုမာဲဂှ် လုပ်ကဵုမာဲ သီုဖၟိုတ်ဟွံသေၚ်တုဲ ပ္ဍဲမၞိဟ်နွံကဵု အခေါၚ်ကဵုမာဲဂှ် မၞိဟ်ၜိုတ်ကဝက်ပြၚ်ညိ (၅၁.၃ တၟံကၠံ) ဟေၚ်ရ လုပ်စုတ်မာဲရ။ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ် …

Read More »

ကလေၚ်စိုပ်ပေဲါရုဲမာဲမွဲဝါပၠန် ဆဂး ပြသၞာသီလဝ်တိကၠအ်ဝါဗ္ၚ သှေ်ဇးမံၚ်ဖိုဟ်။

ဝဏ္ဏမာန် ပေဲါရုဲမာဲမွဲဝါပၠန် ပြသၞာတြေံ သှေ်မံၚ်ဖိုဟ် နူကဵုအသိၚ်အလိုန် မွဲဒမြိပ်တိကၠအ် ဒးဒုၚ်သီလဝ်ကဵုဘဲညးတၠအဝဵုပၞာန် တုဲကၠုၚ်တေံဂှ်တုဲ ညးတၠကၠအ် ထၜိုတ် ဒးဒုၚ်သီလဝ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်မွဲတၠ လရိုအ်သအိက်(ဟအိက်) ဟီုတိုန်သာ်ဝွံ

Read More »

ကျူယှေန်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်တၚ်ကော်ဆဴ သွက်ပရေၚ်ပညာကောန်ၚ္ၚာ်

မာံပိုန် – ပယျာံသဝ်တ္ၚဲ (၃း၀၀) နာဍဳ စိုပ်အခိၚ်ဗလးဘာရ။ ကွးဘာတံဂှ် ကောံဂၠောဲတိတ်ကၠုၚ်နူခန်ဗ္တောန်လိက်ဘာတုဲ

Read More »

ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ညးဍုၚ်ကွာန် ၃၄ ကွာန်တံ အခေါၚ်စုတ်မာဲဟွံမွဲရဟာ

သၟဟ်သၟန် – နာဲဝေန်ယှိုဲဂှ် မွဲလှေ်လေဝ် ဟွံကေၚ်စုတ်မာဲ ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲဏီရ။ နူကဵုဆဵုညာတ်စရၚ်မာဲသဇိုၚ်ဂှ် ဂွံစုတ်မာဲကီု

Read More »

ပြသၞာပၟတ်ဍုၚ်ဂှ် ဆက်သှေ်မံၚ်ဏီ

ဝဏ္ဏမာန် – အခိၚ်အလဵုအသဳဓမံက်ဒၟံၚ် ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်သွာၚ်နာနာဂှ် အပ္ဍဲကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ်လေဝ် အာတ်မိက် ကၠုၚ်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် မပ္တံဂၠံၚ် ဍာန် ဒဒန် ပၟတ် ဍာ် နာနာနွံကီုတုဲ ဒေသလ္ၚဵုဂှ် ပ္တိုန်ဘဏ္ဍာဇရေၚ်အလဵုအ သဳတုဲ

Read More »

M 23 ဂှ် မုရော?

အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်) – ပ္ဍဲဗွိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ပိုဲ နကဵုယၟုဂလာန်ဝေါဟာတၟိ M 23 မံက်ဂတဝ်ပြာကတ်ကၠုၚ် ခြာဟွံလအ်ဏံတုဲ မၞိဟ် သၟတ်ဝေၚ် Facebook တံ ဗွဲမဂၠိုၚ် သၟာန် M 23 ဂှ်

Read More »

ညးၜက်မံၚ်တရဴဍုၚ်မ္ၚးတအ် ညံၚ်ဂွံစုတ်မာဲမာန် ဗော်မန်တအ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ထေက်

ဝဏ္ဏမာန် – ညးနွံဍုၚ်မ္ၚးတအ်ညံၚ်ဂွံစုတ်မာဲမာန်ဂှ် နူကဵုညးတာလျိုၚ်တအ် ဖန်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်နွံတုဲ ရဲညးဟွံလုပ် သၞောဝ် တအ်ဂှ် ယဝ်ရဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် ဟွံချဳဒရာၚ်

Read More »

ကမၠောန်ဏံ ကောန်ဂကူတံ ဒးဘိုၚ်ကၠောန်ထေက်

နာဲအံၚ်ဇၞး (ရုတ်တံၚ်) – ခေတ်တၟိဗွဝ်ကၠံ (၂၁) ဏံ သၟတ်ခေတ်တၟိတံ ဂစာန်ကၠောန်မံၚ်ကမၠောန် သွက်ဂကူမန်ကဆံၚ်ဂွံသၠုၚ်၊ ဂွံက္လိဂွံ အခေါၚ်ဗၠးၜးဂှ် ဗျူဟာညးကဵုညး ဖျေံမံၚ်ပရေၚ်ကမၠောန်ဂတဖၟိုတ်ရ။

Read More »