ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: လိက်ပရေၚ် (page 5)

Tag Archives: လိက်ပရေၚ်

တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် (၆၅) ဝါ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် ကၠောန်သၟဝ်သၞိၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂမၠိုၚ်

နာဲမာန် – ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု (၆၅) ဝါ တုဲကၠုၚ် တ္ၚဲခ္ဍဲသဳပေၚ်ဂှ် ဂကောံသၟတ်တအ် သ္ပရှေ်သှေ် ဇက်ဂၠောဲဒၟံၚ် ဇရေၚ်ဂိုဟ် (သုသာန်) က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ညးမပၠန်ဂတး ရပ်လွဟ်ဂမၠိုၚ်ကီု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပၠန်ဂတး ပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်အလဵုအသဳလေဝ်ကီုရ။

Read More »

နွံပၟိက်ကဵု သြောံတိတ်ဂၠိုၚ်ဟာ နွံပၟိက်ကဵု သြောံသ္ၚု စရာဲဍိုက်ဒ္ကေဝ်ဟာ

မာံတဵုလွဳ – သြောံသ္ၚုဟွံမွဲကဵု စရာဲဍိုက်ဒ္ကေဝ်ဂှ် ဂုဏ်ဖဵုအောန် ပ္ဍဲဂၠးကဝ်ဏံဝွံ ဂကူသြောံနာနာသာ် ဗီုပြၚ်သြောံနာနာသာ် နွံဒၟံၚ်အိုတ်ရ။ ၜိုန်ရ နွံဒၟံၚ်ကီုလေဝ် သြောံမၞုံကဵု စရာဲဍိုက်ဒ္ကေဝ် သြောံဟွံမွဲကဵုစရာဲဍိုက်ဒ္ကေဝ် (သြောံအပြောံ) သာ်ဝွံ သ္ဂုတ်ပ္တန်ကေတ်ဂွံ ၜါသာ် မာန်ရ။ သၟာဗ္ၚဗွဲ မဂၠိုၚ်တံ အခါရ သြောံတိတ်ဂၠိုၚ်မ္ဂး မိပ်သၠောၚ် အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ်အိုတ်တုဲ ကေတ်ဂုဏ်စရာဲအိုတ်ရ။ ဟိုတ်နူသြောံ တိတ်ဂၠိုၚ်တုဲ ဗီုသာ်လဵု ကေတ်ဂုဏ်စရာဲကီု၊ စပ်ကဵု သြောံမၞုံကဵုစရာဲဍိုက်ဒ္ကေဝ် ခိုဟ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ပၠန်မ္ဂး သၟာဗ္ၚမန်တံ သာတုဲ ဒးကေတ်ဂုဏ်စရာဲ ထေက်ရ။

Read More »

တန်ဗ္တောန်ဖောအ်ဗြေဝ် ပတုဲဖိုလ်ညးဍုၚ်ကွာန်

ဇၟန်ဗၠဲ – “နူကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ်လေဝ် ညးတအ်သဒ္ဒါဇၞော်မံၚ်၊ ကာလညးတအ်ကဵုဒါန်လေဝ်နွံကီုရ ဥပမာ ဍတ်ဟွံရုံမ္ဂး ညးကဵုဒါန်ဍတ် မံက်ကၠုၚ်မာန်မံၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဂွံမိၚ်ကေတ်ရမျှာၚ်တုဲ ဆဵုညာတ်အာကွးဘာတအ် ကယျာန်ဓဝါတ်မံၚ်ညးမွဲပါၚ် အဲမွဲပါၚ်တုဲ သဳကၠဳမံၚ် ဂကောံညးကဵုညးရ။ ကွးဘာတအ်ဏံ မုသဳကၠဳမံၚ်မုရော စိုတ်လုပ်စတုဲ စှေ်အာကရပ်ဍေံတအ်ရ။

Read More »

အနာဂတ်ဂွံခိုၚ် ဒးဂမျိုၚ်လိက်ပတ်

စၠန်ထဝ် – ရမျာၚ် တက်ခၞိၚ် မိၚ်ဗက်ဟွံဂတာပ် ကောန်ကွးဘာတံ နကဵု ပဠောံဗု ဂၠိက်ဍာဲ၊ ဂၞဳဍာဲ ဂြိပ်တိုန်လ္တူဘာ အိုတ်တုဲ ရှေ်သှေ်အလာံကောန်ဂကူမန် နကဵုဒွက်ရးနိဂီု-မွဲအဆက်ဓဝ် လ္ၚောဝ်ကျာ်ဗုဒ္ဓညဳညဳသာသာအိုတ်ရ။

Read More »

ဍုၚ်မန်ဂွံမံက်ဂှ် လိက်မန် အရေဝ်မန် ဒှ်အဓိက

သၞံၚ်မန် – သဇိုၚ်သၞောဝ် ကေုာံ သၞောဝ်ဂွံဒုၚ်လျိုၚ်ကဵု အရေဝ် လိက်ပတ် ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် သၞောဝ်လဵုမွဲဟွံဂွံဆဵုကေတ်ဏီရ။ သဇိုၚ်သၞောဝ် ကေုာံ သၞောဝ် (၁၉၄၇) တေံဂှ်ကီု၊ (၁၉၇၄) တေံဂှ်ကီု ကေုာံ ၂၀၀၈ တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ်ကီု၊ သီုသၞောဝ် သဇိုၚ် (၃) ဂှ် ဒုၚ်လဝ်လျိုၚ်အရေဝ်လိက်ပတ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဟွံမွဲရ။

Read More »

တိ ပိုဲမန်ကၠာ ညံၚ်ပမာထဝ်သြန် ဂွံပတုဲကေၚ်ကာ

တိဗ္ၚမန် ပ္ဍဲဇၟန်ဒွက် မာံတဵုလွဳ – အခါလၟုဟ် ပ္ဍဲဒေသမန်တံ ကၠောန်ၜတ် သ္ပကုသဵုကဵုဒါန်ကီု၊ ကၠောန်သ္ပ သဘၚ်ကၞာမွဲမွဲကီုမ္ဂး ဒွက်မန်မွဲ ဂွံမိၚ်ဒၟံၚ်လၟိုန်ဂှ် “တိပိုဲမန်ကၠာ ညံၚ်ပမာထဝ်သြန် ဂွံပတုဲကေၚ်ကာ၊ ဍာ်ပိုဲမန်ပ္ညုၚ် ဗုၜတ်ကေၚ်ဇြုၚ်၊ ဗြုတမ္ညဝ်ကၠာပြာထာပိုန်ဟာန်၊ ဒှ်ဌာန်ကျာ်ဓရ်”

Read More »

ပရေၚ်ပညဳပညပ် အကာဲအရာဗော်မန်ၜါ

ညးစၞးဗော်ၜါလပါ်တုပ်စိုတ် ၂၀၁၄ ဂိတုဒဳဇြေန်ပါစွံလက်ကရဴအိုတ်ညံၚ်ဂွံပံၚ်ဒှ်အာမွဲဗော်

နာဲမာန် – ကၟိန်ဍုၚ်ဒက်ပ္တန်လဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမ္ဂးဂှ် အခေါၚ်အရာပံက်ဗော်ဇဳနွံရောၚ် ပ္ဍဲသ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေကၟိန်ဍုၚ်တအ် ဓမံက် ထ္ၜးလဝ်ရ။ ကၟိန်ဍုၚ်မန်ဗၟာလၟုဟ်လေဝ် ဂါမ်ကၠောံဒၟံၚ် သၞောဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳပံက်ဗော်ဇဳ ရ။

Read More »

သဘၚ်သဳကၠဳ Rio+20 ဂှ်ပသောၚ်ကဵုပြဿနာ “ဂၠးတိကတူကတာန်”မာန်ဟာ

နာဲယောပ်ယာ – ကိုပ်ကၠာဏအ်တှေ်ဒးဟီုပရိုၚ်ပရေံမွဲရ။ဂၠးတိပိုဲဏအ်ဂှ် မဒးဆဵုဂဗမံၚ်ကဵု အန္တရာဲဇၞော်ကဵု ဇြဟတ်ရ။နူကဵု ဂိတုဂျုန် (၆)၊အပ္ဍဲကဵုဂျာနေဝ် “ပွဳပွူသဘာဝ” မကဵုလဝ်သတိကဵုညးဂၠးကဝ်တအ်ဂှ်မ္ဂး “သ္ပဟိုတ်နူကေၚ်ကာပရေၚ်မၞိဟ်တအ် မချဳဒရာၚ် ကၠောန်သ္ပမံၚ် ဇၟာပ်ပ်တ္ၚဲဂှ်တုဲ ဂၠးတိဝွံစိုပ်မံၚ်ကဆံၚ် မကြပ်ဒးဆဵုဂဗမံၚ်ကဵု ဒဒိုက်ဘဲအန္တရာဲ ကပ်ရရောၚ်” သာ်ဝွံတၠပညာသိပ္ပံ

Read More »

ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲကဵု ဍုၚ်ဇြပ်ဗု

နာဲမာန် – ဥတုရာသဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကဵု ဓလိုက်တံရိုဟ် ရံၚ်အာကဵုမတ်ရဲဍုၚ်သအာၚ်တအ်မ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် ဂၠံၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ပံက်အာရ။ လက္ကရဴမွဲစွံကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် ညးမိက်ဂွံဓလိုက်တအ် ဗက်လုပ်ကၠုၚ်ရ။ ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ်တအ်ဂှ် ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုသွက်ညးဂမၠိုၚ်ဟာ၊ ဒှ်ဆဖိုလ် ညးမွဲဂကောံဍောတ်တအ်ဟာ ဒးမၚ်ရံၚ်အာမံၚ်ဏီ။

Read More »

ဗော်မန်ၜါ ပံၚ်မာန်ဟာ

မာံသုတ အကာဲအရာဗော်ၜါလက်ကရဴအိုတ် လောန်ကၠုၚ်ဂိတုအေဗရဴ ၂၂ ဂှ် ဗော်မန်ၜါဗော် ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳကောန်ဂကူမန် MNDF ကေုာံ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် AMDP- (ယၟုဗော်ၜါအတိုၚ်ညးတံချူခၞံလဝ်)တံ ညးစၞးၜါလပါ် တုပ်စိုတ်ထပက်စၟတ်တဲ စိုပ်ကာလသၞာံ ၂၀၁၄ ဂိတုဒဳဇြေမ်ပါတေံမ္ဂး ပံၚ်ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဗော်ဟေၚ် ဂတမုခ်သၚ်ခၟဳမန်ဂမၠိုၚ် ကဵုလဝ်ဂတိပါၚ်မိပ်ပ်သၠောၚ်သၠောၚ်ဂှ် ဂွံတီကၠုၚ်ရ။ စိုတ်နွံဒးပံၚ်

Read More »