Categories
သၟာန်သွဟ်

အကာဲအရာအကြာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳပြဟ်ဟ်ဏံဗီုလဵုနွံဂှ် သၟာန်သွဟ်လဝ်ကဵု ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာမဒှ်ရ

ရာၚ်မြဟ် :
သၟာန်။ ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ အကြာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳ အကာဲ အရာဗီုလဵုနွံဂှ် အ္စာလဴထ္ၜးကဵုညိ။
သွဟ်။ ။ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေါံကၠုၚ်ပန်ပှော်ကဵုအလဵုအသဳ ပွိုၚ် (၁၄) သၞာံ ၜက်ကၠုၚ်တုဲယျ၊ လၟုဟ်ပြဟ်ဟ်ဏံ အလဵုအသဳတံ သွက်ဂွံကၠောန် ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ (၂၀၁၀) ဏံဂှ် ဍေံတံရန်လဝ်နွံမံၚ်။ ကၠာဟွံစိုပ်ပေါဲရုဲမာဲဍေံတံဂှ် အတိုၚ် ပၟိက်စိုတ်ဍေံတံ ဍေံတံဓဇက်လဝ် အတိုၚ်သၞောဝ်သဇိုၚ်ဥပဒေဍေံတံဂှ် အလုံ ဍုၚ်မွဲ ဒပ်ပၞာန်ၜိုတ်နွံဂှ် ဒးဒှ်ဒပ်ပၞာန်မွဲဟေၚ်ရ၊ စနူဗၠာဲသၟိၚ်တံ သီုဖအိုတ် လေဝ် ဒးမံၚ်သၟဝ်တဲ အုပ်ဓုပ်ဍေံတံဖအိုတ်ဏောၚ်။ ဗီုဂှ်ကီုရ ဒပ်ပၞာန် ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံလေဝ် ဍေံတံစွံသၟဝ်တဲဍေံတံကီုဏောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ လၟုဟ်အလဵုအသဳတံဂှ် ဍေံတံကဵုကၠုၚ်အရေဝ်ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပိုဲ သွက်ဂွံပြံၚ်သၠာဲထောံ နဒဒှ် ဒပ်မၚ်ပယျဵုရ၊ အခိၚ်ဂှ်တှေ် ဒပ်ပၞာန်မန်ပိုဲဂှ် ဍေံ တံစွံသၟဝ်တဲ အုပ်ဓုပ်ဍေံဏောၚ်။ ကိစ္စဏံဂှ် ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် တၞဟ်ဟ်တံလေဝ် ဟွံဒုၚ်ကၠုၚ်တဲပုဟ်။ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပိုဲလေဝ် ဟွံဒုၚ်တဲ ပုဟ်၊ ဂကောံဍောတ်တ်တံ ဂကောံလညာတ်ပ ရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၜတ်တ်တံ ဟေၚ်ရ အတိုၚ်အလဵုအသဳတံ နွံပၟိက်ဂှ် ဒုၚ်ကၠုၚ်တဲနွံ၊ ဂကောံဇြဟတ်ဇၞော် ဇၞော်တံဂှ်တှေ် ဟွံဒုၚ်တဲပုဟ်။ ဟိုတ်နူ ဂကောံကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အ ရၚ်တံကီု၊ သီုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပိုဲတံ ဟွံဒုၚ်တဲ လ္တူအလဵုအသဳတံ ဟီုလဝ်ဂှ်ရ လၟုဟ်ပရေၚ်ဆက်ဆောံအကြာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳတံဂှ်တှေ် ဟွံပြေပြံၚ်စကွေံကွေံပုဟ်။ အလဵုသဳတံလေဝ် အတိုၚ်ပၟိက်ဆန္ဒဍေံတံ ဂွံဒှ်ကၠုၚ်မာန်ဂှ် ဍေံတံဂၠာဲမံၚ်ဂၠံၚ်ဖိုဟ်ရ။

သၟာန်။ ။ စပ်ကဵု အလဵုသဳတံ အာတ်မိက်လဝ် ဒပ်ပၞာန်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ညံၚ်ဂွံပြံၚ်သၠာဲထောံ ဒပ်ပၞာန်မၚ်ပယျဵုတုဲ ဗီုလဵုလညာတ်အ္စာနွံ လဴ ကဵုညိကီု။
သွဟ်။ ။ ဣဏံဂှ် မန်ပိုဲကီု၊ ကချေၚ်၊ ကရေၚ်၊ သေံတံကီု သီုဖအိုတ် ကၠောန် ကၠုၚ်မံၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်တှေ် သွက်ကောန်ဂကူပိုဲတံ ဂွံဂွံအခေါၚ်ခိုဟ်ဖ အိုတ်ရဏောၚ်။ ယဝ်ဒးဟီုကၠးကၠးတှေ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ညံၚ်ဂွံမံက်ဂတဝ်တိုန် ကၠုၚ်ရ။ ကာလဂှ်မှ မန်ပိုဲ ပ္ဍဲတိဍာ်ဇကုဂှ် ဇကဂွံုအခေါၚ်ကၠောန်ဗၠးဗၠးၜးၜးမာန် ရန်လဝ်ဗီုဂှ်ရ။ ဂွံဂွံအခေါၚ်အရာဗီုဂှ်ဂှ် ပိုဲတံ ဟွံရပ်လွဟ် ဟီုကေတ်ကဵု အ ရေဝ် ဟွံဂွံကၠုၚ်ဂှ်ရ။ ပိုဲတံ ဒးရပ်ကၠုၚ်လွဟ်၊ ဒးလုပ်ကၠုၚ်ပေါဲဗတိုက် ဂွံစိုပ် တိုၚ်ပ္ကဴပိုဲဂှ် ဒးပံက်ကၠုၚ်ဒပ်ပၞာန်ရ။ တ္ၚဲဏံ သွက်ပိုဲ မုအခေါၚ်အရာလေဝ်ဟွံမွဲ မုဂုဏ်ဖဵုလေဝ်ဟွံမွဲ တီမံၚ်ဖိုဟ် ဒပ်ပၞာန်ပိုဲ ယဝ်ပိုဲစွံထောံ သၟဝ်တဲအလဵုအ သဳတံတှေ် ဂကောံလဵုလေဝ် ဟွံစှေ်စိုတ် ဟွံဒုၚ်တဲပုဟ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲလေဝ် ဟွံဒုၚ်တဲပုဟ်။ ယဝ်ရ ပ္ဍဲပိုဲ ဒပ်ပၞာန်ဟွံမွဲပုဟ်ဟီုတှေ် ဍုၚ်ပိုဲဂှ် ဍုၚ်ဒဳမဝ်က ရေဇြဳ ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ယဝ်ပိုဲရံၚ် ဗော် (NLD) တံတှေ် ဗော် ဍေံတံ ၜိုတ်လဵုမၞိဟ်ထံက်ဂလာန်ဂၠိုၚ်ၚ် ကောန်ဂကောံပါတဳညးတံ ၜိုတ် လဵုဂၠိုၚ်ၚ် အခိၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ဂကောံညးတံ ချဳဒရာၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟွံဂွံပုဟ်။ လၟုဟ်ပိုဲဂွံချဳဒရာၚ်မံၚ် ကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မာန်ဂှ် ဟိုတ်နူဇြဟတ် ဒပ်ပၞာန် ပိုဲနွံရ။ ယဝ်ရ ဒပ်ပၞာန်ပိုဲ ပိုဲပအပ်ထောံကဵု အလဵုအသဳဏောၚ်ဟီုတှေ် ဂတ ဏံ ဗီုလဵုပလေဝ် ပိုဲဆက်ချဳဒရာၚ်ဟွံလောဲရ၊ ဣဏံဂှ် ပ္ဍဲပိုဲ ပရေၚ်ဆဵုဂဗနွံ ကၠုၚ်လဝ်ဏောၚ်။ ကၠာတေံ ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန်တံ ဖျေံထောံလွဟ်တုဲဂှ် အခေါၚ်အရာအိုတ်သီု ပိုဲဒးဒုၚ်လေၚ်ကၠုၚ်၊ ပ္ဍဲကောန်ဂကူပိုဲလေဝ် ပရေၚ် ကျဗြမ် ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်လဝ်နွံကၠုၚ်ဂှ်ရ ဒဒှ်ဗီုဏံ ဂွံကတဵုဒှ်မွဲ ဝါပၠန်ဂှ် နကဵုပိုဲတံ ဟွံမိက်ကဵုဒှ်ရပုဟ်။

သၟာန်။ ။ အ္စာမိက်ဂွံသ္ဂးဂှ်တှေ် အတိုၚ်အလဵုအသဳတံ ဟီုလဝ်ဂှ် ဟွံဒုၚ်တဲပုဟ်သေၚ်ဟာ။
သွဟ်။ ။ ဒးဟီုဗီုဂှ်ရလေဝ်၊ ဟီုမံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် အတိုၚ်ပၟိက်ဆန္ဒဍေံတံ ဟီုကၠုၚ်လဝ်ဂှ် ဒုၚ်တဲဟွံမာန်ပုဟ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ဒုၚ်လဝ်တဲ ဗီုဂှ်ရ။ နကဵုအလဵုအသဳတံလေဝ် တီလဝ်တုဲတုဲရ။ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံလေဝ် ဟွံဒုၚ်တဲ ပၟိက်ဆန္ဒဍေံတံဂှ်လေဝ် ဍေံတံတီမံၚ်ရ။

သၟာန်။ ။ ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် သတ္တဟလက်ကရဴဏံအိုတ်တှေ် ကော်မ တဳဗဟဵုသီုဖအိုတ်ဂှ် နူဌာနဗဟဵုတံ ကော်လဝ် ကောံဓ ရီုတၟေၚ် နွံမံၚ်ပိုဲတံဂွံမိၚ်ကေတ်လဝ်ဂှ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မုညးတံ သွက်ဂွံ ချပ်စပရောနွံရော အ္စာလဴကဵုညိကီု။
သွဟ်။ ။ ပြဟ်ဟ်ဏံဂှ် အလဵုအသဳတံ အာတ်မိက်လဝ် ဒပ်ပၞာန်ပိုဲ ညံၚ်ဂွံပြံၚ် သၠာဲ ဒပ်မၚ်ပယျဵုဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိသၟးဟွံသေၚ် ဂကောံ ကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တံ ဟွံဒုၚ်တဲပုဟ်ဂှ် အလဵုအသဳတံတီတုဲ နူဍေံတံ ကဵုကၠုၚ်အရေဝ်မွဲဗီုပၠန်၊ မုရောဟီုတှေ် ဒပ်မၚ်မွဲညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ်ကေတ်ဟာ ဟွံသေၚ်တှေ် ဒပ်ပၞာန်ပိုဲတံဂှ် ဗီုလဵုနွံပၟိက် မိက်ဂွံစွံ ဗီုလဵုမိက်ဂွံဒှ်ရောဂှ် ဍေံတံ သၟာန်ကၠုၚ်ပိုဲပၠန်ဂှ် သွက်ဂွံကလေၚ်သွဟ်ကဵုဍေံတံကီု တုဲပၠန် တ္ၚဲဏံ အကာဲ အရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အလဵုအသဳတံ ကၠောန်ဗဒှ်မံၚ်ဂှ် သွက်ကောန် မန်ပိုဲ သၟးဟွံသေၚ် ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန် အလုံဍုၚ်မွဲသီုဖအိုတ်ဂှ် ပရေၚ်ဇီုက ပိုက်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ကတဵုဒှ်မာန်မံၚ်၊ စပ်ကဵုပရောဂှ်တုဲလေဝ် ပိုဲတံ သွက်ဂွံချပ်စနွံ။

သၟာန်။ ။ အ္စာဟီု အလဵုအသဳတံဖန်ဇန်မံၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လၟုဟ်ဏံ ဇီုကပိုက်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန် ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ဏောၚ်ဟီုဂှ် ဇီုကပိုက်ဗီု လဵုရော အ္စာဆက်လဴကဵုညိပၠန်။
သွဟ်။ ။ သာဓကမွဲဟီုစလေဝ် ဇီုကပိုက်ဗီုလဵုဟီုတှေ် ယဝ်ရ အတိုၚ် ဍေံတံ ဟီုကၠုၚ်ဂှ် ဗော်ပိုဲ ဒုၚ်တဲဏောၚ်ဟီုတှေ် အကြာကောန်ဂကူပိုဲကဵု ဗော်ပိုဲဂှ် ဂတဏံ ဗီုလဵုပလေဝ် ဆက်အာဟွံဂွံရပုဟ်။ ယဝ်ရ အတိုၚ်ဍေံတံဟီု ပိုဲဟွံဒုၚ် တဲပုဟ် ဍေံတံဂၠာဲကၠုၚ်သၞကဵုပိုဲဏောၚ်ဒှ်ဟဂှ်တှေ် ပိုဲလေဝ် ဒးကလေၚ် ပန်ကဵုဍေံတံတှေ် ဍုၚ်ကွာန်ဟွံညိၚ်ဝတ်ရပုဟ်။ ဣဏံဂှ် အကြာ ကောန်ဂ ကူပိုဲသၟးဟွံသေၚ်ပုဟ် ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံလေဝ် အတိုၚ်ဏံရ ဍေံဒှ်ကၠုၚ်မာန်၊ ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲဏံဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲဇၞော်ဇၞော်မွဲဏောၚ်။ ပ္ဍဲပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲဏံ အလဵုအသဳတံ အတိုၚ်ပၟိက်ဆန္ဒဍေံတံသၟး ဍေံကေတ် ဏောၚ် မွဲလ္ပာ်ပၠန် ပၟိက်ဆန္ဒကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဍေံတံ ဟွံရံၚ်ပုဟ်ဒှ်ဟဂှ်တှေ် ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံလေဝ် စိုပ်ကၠုၚ် အကာဲအရာ ဒုၚ်တဲဟွံမာန်တှေ် အပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲ ပဋိပက္ခဇၞော်ဇၞော် ကတဵုဒှ် မာန်မံၚ်၊ ယဝ်ဒးဟီုတှေ် အပ္ဍဲဍုၚ် ပၞာန်ကတဵုဒှ်မာန်မံၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပရေၚ်ပြံၚ် သၠာဲဏံဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲကိစ္စဇၞော်မွဲဏောၚ်။

သၟာန်။ ။ အတိုၚ်အလဵုသဳဟီုလဝ်ဂှ် ယဝ်ရ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံဒုၚ် တဲပုဟ်တှေ် လ္ပာ်အလဵုသဳတံ ဗီုလဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရော။
သွဟ်။ ။ ဣဏံဂှ်တှေ် ဟီုဟွံမာန်ဏီပုဟ်၊ အတိုၚ်ဍေံတံစဳဇန်လဝ်ရ၊ ပိုဲဂှ်တှေ် နွံပၟိက်ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရ။ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေါံကၠုပန်ပှော်ကဵု အလဵုအ သဳဂှ်လေဝ် ရန်တၟံသွက်ဂွံသဳကၠဳပရော ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လ္တူခုၚ်ရ။ ပ္ဍဲပိုဲ ပၟိက် ဆန္ဒနွံဗီုဏံဖိုဟ် လ္ပာ်အလဵုအသဳတံ ဟွံမွဲပၟိက်ကဵုပိုဲပုဟ် မိက်ဂွံပသောၚ်ကဵု လွဟ်ဏောၚ်တှေ် ပိုဲလေဝ် ပါဲဟွံဗၠး ဒးကလေၚ်ပသောၚ် ကီုရဏောၚ်။

သၟာန်။ ။ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂွံတဝ်စၞေဟ်ကဵုအလဵုအသဳဂှ် ပရေၚ်ပ လေဝ်ပလေတ်စလဝ်နွံမံၚ်ကီုဟာ။
သွဟ်။ ။ ဣဏံဂှ်တှေ် ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပိုဲလေဝ် ပလေဝ်ပ လေတ်စလဝ်နွံမံၚ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.