Categories
ပရိုၚ်

ဇာဂနာ ကလေၚ်ဗၠးတုဲ ကောန်ကွးညး ကလေၚ်စဴဍုၚ်ဗၟာရောၚ်

ရာၚ်မြဟ်၊ ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ညးကတဵုဟရိုၚ်ဒယှ် ဇာဂနာ (ကော်) နာဲသူရ ကလေၚ်ဗၠးတိတ် နူထံၚ်တုဲ ကောန်ကွးညး သှေ်မံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ကောန်ဂကောံတဳလေဝ်တဳ ညးကတဵုဟရိုၚ် ပါန်တဳ (ပန်းသီး) ၊ ကျေဝ်တဳ (ကြယ်သီး) ကေုာံ ကောန်သၟိၚ်ဗြဴ မျစပေဝ်ၚုၚ် (မြစပယ်ၚုံ) တံ ကလေၚ်စဴဍုၚ်ဗၟာအိုတ်ရောၚ်။

ညးကတဵုဟရိုၚ်ဒယှ် ဇာဂနာ (ကော်) နာဲသူရ ( ဗီု - အေန်တာနိက် )
ညးကတဵုဟရိုၚ်ဒယှ် ဇာဂနာ (ကော်) နာဲသူရ ( ဗီု - အေန်တာနိက် )

“နာဲသူရ (ကိုသူရ) ကလေၚ်ဗၠးကၠုၚ်ယျတှေ် ပိုဲကလေၚ်စဴဏောၚ်။ ဆဂး ပြဟ်ပြဟ်ဏံ မုလေဝ် ဟွံဂွံစဳဇန်ဏီပုဟ်။ ဒးသဳကၠဳကဵု (ကိုသူရ) ဏီ၊ စဴဂှ် စဴဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးကတဵုဟရိုၚ် ပါန်တဳ ဟီုရ။

ကောန်ထံၚ်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မပ္တံကဵု ဇာဂနာတံ ကလေၚ်ဗၠးကၠုၚ်ဂှ် ညးတံ အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ် ဗွဲမလောန်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဆက်ဟီုရ။

“ပိုဲကလေၚ်စိုပ်ဍုၚ်ဗၟာတှေ် ပံၚ်ကဵု (ကိုသူရ) တုဲ ကောန်ဂကောံတဳလေဝ်တဳပိုဲ ဆက်ချဳဒရာၚ် ပရေၚ်သုခုမပၠန်ရောၚ်” ဂှ် ကောန်သၟိၚ်ဗြဴ မျစပေဝ်ၚုၚ် ဟီုရ။

ချပ်ဂၞန်စကဵု ဇာဂနတုဲမ္ဂး ကလေၚ်စဴဍုၚ်ဗၟာတုဲ ဆက်ဂစာန်အာ ပရေၚ်အနုသုခုမပၠန်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဆက်ဟီုရ။

သမတ ဥူတိၚ်သိၚ် ကလေၚ်ကော်ဘိက် ညးဍုၚ်ကွာန်ဗၟာ စိုပ်မံၚ်ဍုၚ်မ္ၚးတံတုဲ ကောန်ဂကောံတဳလေဝ်တဳ ညးကတဵုဟရိုၚ် ဂဝ်ဇြဳလာ (ဂေါ်ဇီလာ)၊ သိၚ်တဳ (စိန်သီး)၊ ဇြဳတဳ (ဇီးသီး) ကေုာံ ကောန်သၟိၚ်ဗြဴ ချဝ်သုမျဵု (ချောစုမျိုး) တံ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ပါ ၁၁ ဂှ် ကလေၚ်စဴအာဍုၚ်ဗၟာအိုတ်ရ။

အခိၚ်ဂှ်မ္ဂး ကောန်ဂကောံတဳလေဝ်တဳ ညးကတဵုဟရိုၚ် ပါန်တဳ (ပန်းသီး) ၊ ကျေဝ်တဳ (ကြယ်သီး) ကေုာံ ကောန်သၟိၚ်ဗြဴ မျစပေဝ်ၚုၚ် (မြစပယ်ၚုံ) တံဂှ် ဟွံကလေၚ်စဴဍုၚ်ဗၟာတုဲ အခိၚ်အာစာညးတံ ဇာဂနာ ကလေၚ်ဗၠးတိတ် နူထံၚ်မှ ကလေၚ်စဴရောၚ် ဟီုလဝ်ရ။

ဇာဂနာ ဗၠးတိတ်နူထံၚ်မ္ဂး ကလေၚ်စဴဍုၚ်ဗၟာရောၚ် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ကီုလေဝ် ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ဟွံဂွံဖျေံအစဳအဇန်ဏီတုဲ သဳကၠဳကဵု ဇာဂနာတုဲမှ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်မာန်ရောၚ်ဂှ် ညးကတဵုဟရိုၚ် ပါန်တဳ မသှေ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၚ်မာဲဂှ် ဟီုရ။

ညးကတဵုဟရိုၚ်ဒယှ် ဇာဂနာ ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၀၃ ဂှ် ဒက်ပ္တန်ကၠုၚ်လဝ် ဂကောံတဳလေဝ်တဳရ။

ဂကောံတဳလေဝ်တဳဂှ် သ္ပပ္တံနူ သၞာံ ၂၀၀၇ တေံ အာလဟိၚ် ကတဵုဟရိုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်အမေရိကာန်၊ ဂျပါန်၊ ကဝ်ရဳယျာ၊ မလေဝ်ယှာ ကေုာံ သေၚ်ကာပေါဝ်တံတုဲ ဟွံကလေၚ်စဴဍုၚ်ဗၟာမွဲသာ် မံၚ်ထောံ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.