Categories
သၟာန်သွဟ်

ကောန်သၟိၚ်လှေ် ”မန်ဟံသာ” ပါရမဳ၊ ကုသဵုခိုဟတုဲ ပြိုၚ်ပကာန်မွဲသၞာံဓဝ် ဂွံကၠုၚ်တဆိပ်ထဝ်

နာဲတၠလွဳ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။
သၟာန်။ ။ ကိုပ်ကၠာအိုတ် ဆက်မိတ်ကဵုပုရိသာတ်တံ ယၟုပ္ဍဲကွာန်ကီု၊ ပ္ဍဲပေဲါကီု၊ ဇာတိကွာန်ကီု ကွတ်ပညာဗ္တောန်ဂွံလဝ် ၜိုတ်ကဆံၚ်ဂလိုၚ်လဵုဂှ် လဴကဵုပုရိသာတ် တံသောဲသောဲဗြောဲဗြောဲညိ?
သွဟ်။ ။ ယွံ မ္ၚဵုသီုဖအိုတ်ရ။ ယၟုအဲ ပ္ဍဲပေဲါဇာတ်ဏံဂှ် ”မန်ဟံသာ” ပ္ဍဲကွာန်ဂှ်တှေ် ကော်ဒၟံၚ် ”ထိုက်”၊ ဇာတိကွာန်ဂှ်တှေ် ကွာန်တၟံဗြဴ၊ အာယုက်ဂှ်တှေ် လၟုဟ်ဂွံ (၁၉) သၞာံရ။ စနူအာယုက် (၁၁) သၞာံ အဲတိတ်ထောံနူဘာတန်တုဲ မံၚ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဘာလကျာ် သီုကဵုဗ္တောန်လိက်မန်၊ ဗ္တောန်ကၠုၚ်ကွတ်ကောန်သၟိၚ်လှေ် ပ္ဍဲကဵုဘာလကျာ်ဂှ်ရ။ နူဂှ်တုဲ ဆက်ကဵု ဆက် ဗ္တောန်ကၠုၚ်ဂှ် စဵုကဵုဂွံ¾ပိၚ်ပ္ကာန် ပ္ဍဲ ဍုၚ်နေပျဳဒဝ်တေံ ပ္ဍဲကဵုသက္ကရာဇ် သၞာံ (၂၀၀၉) ဂှ် ဂွံကၠုၚ်တဆိပ်ထဝ် မဂၞန်မွဲကီုရ။

သၟာန်။ ။ ဗီုပြၚ် ”မန်ဟံသာ” ဂွံကၠုၚ် တဆိပ်ထဝ် ပ္ဍဲကဵု (၂၀၀၉) ဏံဂှ်တှေ် အခက်အခုဲသာ်လဵုနွံတုဲ ဂ္စာန်ကၠုၚ်ဗီုလဵုဂှ်လေဝ် လဴကဵုပုရိသာတ်တံညိ?
သွဟ်။ ။ ယွံ ပေဲါပြိုၚ်ပ္ကာန်တွဵုရးဍုၚ်ဗၟာသီုဖအိုတ်တှေ် ဒးဂ္စာန်တၟာဂလိုၚ်ကီု၊ ဆဂး ”မန်ဟံသာ” ဏံ ကုသဵုခိုဟ်တုဲ ဗီုသွဟ်လိက်ကီု မွဲသၞာံဓဝ် အံၚ်အာရ။ သၞာံပြိုၚ်ဂှ် သၞာံဂွံ၊ ယဝ်ရ ကောန်သၟိၚ်တၞဟ်ဟ်တှေ် သၞာံပြိုၚ်ဂှ် သၞာံဂွံဂှ် ဂွံဟွံလောဲပုဟ် ဒးမၚ်ၜါပိသၞာံတုဲမှ လ္ၚဵုဂှ်ဂွံစ ၜိုတ်တတိယ၊ ၜိုတ်ဒုတိယရ။ ”မန်ဟံ သာ” ဂှ်တှေ် ကုသဵုကီု၊ ပါရမဳကီုနွံတုဲ မိပ်စိုတ်ကွေံကွေံရ။ နူစအာတေံဂှ်ရ ကုသဵုခိုဟ်တုဲ တဆိပ်ထဝ် ပ္ဍဲ ဍုၚ်လ္ဂုၚ်လေဝ်ဂွံ၊ တဆိပ်ထဝ် နေပျဳဒဝ်လေဝ်ဂွံ၊ အခက်အခုဲဟီုတှေ် အောန်ဒၟံၚ်ရ။

သၟာန်။ ။ နကဵု ကောန်သၟိၚ် ”မန်ဟံသာ” ပြံၚ်သၠာဲကၠုၚ်ပေဲါဇာတ် ၜိုတ်မူစိဇာတ်နွံကီုရော လဴကဵုပုရိသာတ်တံညိ?
သွဟ်။ ။ အဲဂှ် လှေ်မွဲသၞာံတှေ် မွဲဇာတ်၊ သၠာဲကၠုၚ်ဒၟံၚ်ရ။ ညႇာစစိုတ်ကဵု အ္စာဇာတ်တံဒှ်ဒၟံၚ်တုဲ အ္စာဇာတ်တံ ကၠုၚ် ကော်တှေ် မၞိဟ်ဂွံကၠာ မၞိဟ်ပါအာ ဟွံဂံၚ်ဟရိုက်က္ဍိုပ်ပုဟ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပေဲါလုပ်အာတုဲအိုတ်လေဝ် ဟီုစဂွံရ။ လုပ်ကၠုၚ်လၟိဟ်ဇာတ် ဂွံၜိုတ် (၇) ဇာတ်နွံရ။ ကၠာအိုတ်ဂှ်တှေ် ”သိုက်ထဝ်၊ ထဝ်နိုၚ်၊ မၞိက်သြန်၊ ဆာန်ဇေတ်၊ ချေတ်သဵု၊ အံၚ်သိုက်ကျောဝ်၊ ရတ်ပေၚ် ဇာတ်တံဏံ ကေၚ်လှေ်ကၠုၚ်လဝ် တုဲတုဲဖအိုတ်ရ။
သၟာန်။ ။ ”မန်ဟံသာ” လှေ်ကၠုၚ် ဇာတ်ဏံ ဂွံပွိုၚ် (၇) သၞာံရတှေ် ပ္တိတ် ကၠုၚ်ကဝး ဗွဳသဳဒဳ နကဵုလှေ်ကီု၊ သတိတ်ရှိုးကီု၊ ဂွံၜိုတ်မူစိကဝး၊ ညးဂှ် ဒှ်အ္စာချူဒွက် ကီု၊ အခိုက်ကီုရောဂှ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ်။ ။ ယွံ ကဝးကောန်သၟိၚ်လှေ် ဂှ်တှေ် တက်ပ္ဍဲပေဲါဂှ်တှေ် တိတ်ဂွံတၟာဂလိုၚ် ရ။ ဆဂး ယၟုဟွံဂွံ ပြာကတ်ဏီတှေ် မၞိဟ်ဆဵုညာတ်စအောန်ဒၟံၚ်ရ။ နကဵုဝါသနာတှေ် ကဝးဒွက်ဂှ် လၟုဟ်ပ္တိတ်လဝ်မွဲကဝး ကီုရ။ ”မန်ဟံသာ” တံ ရဲဟၜိုဟ်ဂၠမ်သြိုဟ်စိုတ်ပုရိသာတ်တံတှေ် အခိၚ်စိုပ်တှေ် ညံၚ်ဂွံဒှ်မဂၞန်မွဲဂှ် လၟိုန်ကာလဂ္စာန်ကဵုဏောၚ် မိက်ဂွံကဵုပုရိသာတ်တံ တီကီုရ။

သၟာန်။ ။ အခိၚ်ပုရိသာတ်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတံ ကဵုကၠုၚ်ဇြဟတ် ”မန်ဟံသာ” မ္ဂး ဗီုလဵုမိပ်စိုတ်ကီုရော?
သွဟ်။ ။ အခိၚ်ဇကုကၠောန်အာဒၟံၚ် လ္တူဂၠံၚ်ဍာံဏံဂှ်တှေ် ပုရိသာတ်တံကဵုကၠုၚ် ဇြဟတ်ဟ္ဍၚ်၊ နကဵု ”မန်ဟံသာ” တံ လမျီုဂၠိၚ်ဟ္ဍၚ်ရ။ ပရေၚ်သုခုမဏံဂှ် ဝါသနာညိညိဓဝ်လေဝ် ကၠောန်အာဂွံဟွံသေၚ် သီု ကဵုဝါသနာ၊ ပါရမဳနွံမှ အတိုၚ်ပၟိက်စိုတ် ပုရိသာတ်တံ ဍိုက်ဗပေၚ်ကဵုမာန်ရ။

သၟာန်။ ။ နကဵု ”မန်ဟံသာ” တံ စပ်ကဵုပရေၚ်ဂကူမန် ဂွံဇၞော်မောဝ်ဂှ် ဗီုလဵုဟီုတွံဂးလဝ် နွံဒၟံၚ်ကီုရော?
သွဟ်။ ။ လှေ်ဒၟံၚ်ပေဲါဇာတ်မန်လၟုဟ်ဏံဂှ်လေဝ် ကၠောန်ဒၟံၚ်သွက်ဂကူမွဲကီုရ။ ဗီုဂကူမန်ပိုဲ နွံကဵုနန်ထဝ်ကတောဝ်သၞောဝ် ဨကရာဇ်ကီု၊ တၠပညာကီု ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ကီုလေဝ် ဍုၚ်မန်ပိုဲ စဵုကဵုလၟုဟ် နွံဒၟံၚ် သၟဝ်တဲညးတၞဟ်ဏီရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဂကူပိုဲ ဂွံဇၞော်မောဝ်၊ ဂွံတဴတက်ဂှ် အခေါၚ်ပိုဲ ပိုဲတံရ ဒးဖန်က်ကေတ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂကူမန်ပိုဲတံ လ္ပမံၚ်စသဝ်ဝ်ကွေံကွေံအိုတ်ညိ၊ တၟံညးတၟံအဲ ဆာန်ဖအိုတ်မှ ဒှ်မွဲ၊ ၜိုန်ရ ဟွံဂွံဍုၚ် လေဝ် မန်ပိုဲတှေ် ဒးပြာကတ်ဏောၚ်ဂှ် အဲညာတ်သာ်ဂှ်ရ။

သၟာန်။ ။ စပ်ကဵုသုခုမဂတာပ်ခေတ် လၟုဟ်ကဵု ကွိၚ်ကွိုက်တြေံတံဂှ် ဗီုလဵု ”မန်ဟံသာ” တံ ထိၚ်ဒဝ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ကီုရော?
သွဟ်။ ။ လၟုဟ်ဂှ် ဂတာပ်ခေတ်ဂၠိုၚ် ဒၟံၚ်၊ ဆဂး ခေတ်ဂှ်လေဝ်ဗက်၊ အခိုက်ကၞာဂှ်လေဝ် လ္ပဝိုတ်၊ နကဵု ”မန်ဟံသာ” တံ ဗက်ဂှ်ဗက်ဒၟံၚ်ရလေဝ် ဆဂး အခိုက်ကၞာပြဝေဏဳမန်ဇကုတြေံတြဟ်ဂှ် ညံၚ်ဟွံဂွံကၠေံဂှ် ထိၚ်ဒဝ်ဒၟံၚ်လၟိုန်ရ။
သၟာန်။ ။ သၞာံတၟိ (၂၀၁၂) ဏံ မိက် ဂွံဟီုပ္ကန်ကဵု ပုရိသာတ်တံကီုရော?
သွဟ်။ ။ ဒှ်မာန်တှေ် ”မန်ဟံသာ” မိက်ဂွံပ္တိတ်ကဵု ကဝးကောန်သၟိၚ်ဂၞကျာ် မွဲကဝးဏောၚ်။ ကဝးလှေ်ပ္ဍဲပေဲါဟွံသေၚ် ပုဟ်၊ ကဝးတက်မ္ၚးရ ”မန်ဟံသာ” ဂ္စာန် တုဲ ပ္တိတ်ကဵုဏောၚ်။ အခိၚ်ကာလကဝးဂှ် တိတ်မ္ဂး ပုရိသာတ်တံကဵုဇြဟတ်ကဵု ကောန်ဗၠာဲဏံညိဂှ် မိက်ဂွံပ္ကန်ဏာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.