Categories
သၟာန်သွဟ်

သၟာဒယှေ်ဒွက် လ္တူဂၠံၚ် ‘သပ္ပဲါ’ ဏံ ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် သွက်ဒွက်ရုဲစှ်တၟေၚ်

နာဲတၠလွဳ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ
သၟာန်။ ။ ပြဟ်ဟ်လၟုဟ်ဏံ နကဵု သၟာဒယှေ်ဒွက် ”သပ္ပဲါ” ဗီုလဵုချဳဒရာၚ်ကၠုၚ်ဂှ် လဴထ္ၜးကဵု ပူရိသာတ်တံညိကီု?
သွဟ်။ ။ အဲဏံဂှ် ပြဟ်ဟ်လၟုဟ်တှေ် ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် သွက်ဒွက်ရုဲစှ်တၟေၚ်မွဲဟေၚ်ရ။ သၞာံတုဲတုဲကၠုၚ် တေံဂှ်တှေ် မၞုံဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုဂကောံဂဳတမန်ရ။ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် အာတ်နုက်တိတ် နူကဵုဂကောံဂဳတမန်တုဲ လုပ် ထောံပ္ဍဲပေဲါဇာတ်’နန်အာဲလွဳ” ဂှ် ဂွံအာပွိုၚ်မွဲသၞာံပေၚ်ၚ်ရ။ တုဲပၠန် လၟုဟ်ဏံဂှ်တှေ် ဂကောံလဵုလေဝ် ဟွံလုပ်၊ ဂကောံလဵုကော်စိုပ်မ္ဂး ဒယှေ်ဖအိုတ်ရောၚ် မိက်ဂွံလဴကဵုပူရိသာတ်တံ သာ်ဏံရ။

သၟာဒယှ်ေဒွက် သပ္ပဲါ
သၟာန်။ ။ နကဵုဂကောံလဵုဟွံလုပ်တုဲ ဗက်ဒယှေ်ဒၟံၚ် သွက်ဒွက်ရုဲစှ်တၟေၚ်ဏံဂှ်တှေ် နကဵု ”သပ္ပဲါ” ဂျိုၚ်တန်တဴအာမွဲသာ်ဏံရဟာ ဟွံသေၚ် ကမၠောန်တၞဟ်ဟ်ရော မုကၠောန်ဒၟံၚ်ကီုရော?
သွဟ်။ ။ ပြဟ်ဟ်လၟုဟ်ဏံ ကမၠောန်တၞဟ်ဟ်ဂှ် မုလေဝ်ဟွံမွဲဏီပုဟ် ဒယှေ်ဒၟံၚ်ဒွက် နကဵု သွက်ဒွက်ရုဲစှ်တၟေၚ်မွဲဟေၚ်တုဲ ဆက်အာ၊ ဂျိုၚ်အာ၊ ကၠောန်အာဒၟံၚ် ဆၜိုတ်ဏံရ။

သၟာန်။ ။ စပ်ကဵုကတ်ပကေၚ် တိၚ်တက်ကီု၊ ချူကီု၊ ကၠောန်အခိုက်ကီုဂှ် နကဵု ”သပ္ပဲါ” ကဆံၚ်ၜိုတ်လဵု လ္ၚတ်ကၠုၚ်လဝ် နွံကီုရော?
သွဟ်။ ။ စပ်ကဵုတိၚ်တက်ဟီုဂှ်တှေ် ညိညိညညဂှ် လ္ၚတ်ဒၟံၚ်ရ။ စဵုကဵုဒးလ္ၚတ်ကွေံကွေံဂှ် ဟွံမွဲဏီ၊ ဆဂး ဒယှေ်ဒွက်ဂှ်တှေ် ဗီုလဵုပူရိသာတ်တံဒးစိုတ်၊ ဗီုလဵုဂွံဒယှေ်ခိုဟ်ဂှ် ရမျှာၚ်ကီု၊ အခိုက်ကီု၊ ချူကီုဂှ်တှေ် ဂ္စာန် ကၠောန်ဒၟံၚ်လၟိုန်ရ။

သၟာန်။ ။ နကဵုကဝးတိတ်ကၠုၚ် သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် တၚ်အခက်အခုဲဗီုလဵုနွံကီု ဂှ် လဴထ္ၜးကဵုပူရိသာတ် တံညိ?
သွဟ်။ ။ ပ္ဍဲကဵုကဝးသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံဂှ်တှေ် ကၠောန်လဝ်အခိၚ်အောန်ဒၟံၚ်တုဲ အခက်အခုဲဂှ် နွံကၠုၚ်ညိညကီုရ။ ဆဂး ကဝးၜိုတ်တိတ်ကၠုၚ်ဂှ်တှေ် နကဵုပိုဲတံ ဂွံဂွံပြဲဂှ် ဟွံဂံၚ်ဟီုပုဟ် ၜိုတ်တမ်ရဂွံဂှ် တၟာ ကလှေ် လဆောဝ်တှေ်ပြဲညိ၊ လဆောဝ်တှေ်ကျ၊ လဆောဝ်တှေ်ဂွံတမ်ရ။

သၟာန်။ ။ တုဲပၠန် ဓါန်ဂတဏံ နကဵု ”သပ္ပဲါ” သွက်ဂွံပတိတ်ကဝးဂှ် နွံဒၟံၚ်ဏီဟာ ဟွံသေၚ် စိုပ်ဒၟံၚ်ၜိုတ်ကဆံၚ်လဵုကီုရော?
သွဟ်။ ။ သွက်ဂွံပတိတ် ကဝးဓါန် ဂတဏံဂှ်တှေ် နွံဒၟံၚ်ရ။ လၟုဟ်ကၠောန် ဂွံလဝ် ၜိုတ် (၂၀) က္ဍိုပ် ကၠံကီုရ။

သၟာန်။ ။ ၜိုတ်ကဝး ”သပ္ပဲါ” ပတိတ်ကၠုၚ်လဝ် မွဲကဝးတုဲမွဲကဝးဂှ်တှေ် ညးဂှ် က္ဍိုက်ပ်တုဲ ပတိတ်ဒၟံၚ် ကဝးကီုရော?
သွဟ်။ ။ ကဝးပထမဂှ်တှေ် နာဲအံၚ်ရာဲ ပတိတ်လဝ်ကဵုတမ်တုဲ ကၠောန်ပတိတ်လဝ်၊ ဒုတိယဏံဂှ်တှေ် မိမပိုဲကဵု ကောရဲဆာန် ပံၚ်ကောံတုဲ ပတိတ်လဝ်ကဵုကဝးရ။ တုဲပၠန် လက္ကရဴအိုတ်ဏံဂှ်တှေ် မိမပိုဲ ကဵုနာဲအံၚ်ရာဲတံ ပါလုပ်တုဲ ကၠောန်ပတိတ်လဝ် မဒှ်ရ။

သၟာန်။ ။ တုဲပၠန် ၜိုတ်ကဝးတိတ်ကၠုၚ်လဝ်ဖအိုတ်ဂှ် အ္စာချူဒွက်လဵု ကဵုအရီုအဗၚ် ချူကဵုဒၟံၚ်ဂှ်လေဝ် လဴထ္ၜးကဵုပူရိသာတ် တံညိကီု?
သွဟ်။ ။ အ္စာချူဒွက်ဂှ်တှေ် နွံဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်ရ။ ယဝ်ရ ပိုဲအာကဵုညးတံမာန်တှေ် ညး တံကဵု ဇၟာပ်မၞိဟ်ရ။ ပြဟ်ဟ် ဏံ ပိုဲကြပ်ဒၟံၚ်ကဵု ရဲခေတ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုရဲခေတ်ဂှ်တှေ် ပိုဲဂွံဂၠိုၚ် ၜိုတ်ပိုဲကေတ်ဂှ် ပိုဲဂွံရ။ အ္စာချူဒွက် ကဵုအရီုအဗၚ်အဲ ပ္ဍဲကဵုကဝးဂမၠိုၚ်ဂှ်တှေ် ခေမာနန်၊ အဲဗၠာဲမန်၊ ဗၠာဲမန်လွဳရတ်၊ ပါမေက္ခဆာန်၊ ဇာတိနာဲ၊ ရဲခေတ်၊ သက္က တၞဟ်ဟ်လေဝ်နွံဒၟံၚ်တၟာဂလိုၚ်ဏီရ။

သၟာန်။ ။ သၟာဒယှေ်ဒွက် သွက်ရဲဟွံ လုပ်ဂကောံတံ မွဲဗ္တံမူစိ ဂွံဒၟံၚ်ကီုရောဂှ် လဴထ္ၜးကဵုညိ?
သွဟ်။ ။ စပ်ကဵုပ္ဍဲဂကောံဂှ်တှေ် အဲဟွံတီ တိတ်ထောံနူဂကောံလေဝ် တၟာလအ်ရ။ မ္ၚးဏံဂှ်တှေ် ကျောဝ်အကာဲအရာဲတုဲ ဖျေံသ္ကုတ်သွာတ်ၚုဟ်မးရလေဝ်၊ ဇေတ်တ်တေံဂှ် မွဲဗ္တံ (၃) ကိုဋ်၊ ယဝ်ရ မိသဟာဲဟီုတှေ် ဍေံဒှ်အာ မွဲဗီုပၠန်ဏောၚ်။

သၟာန်။ ။ ဟိုတ်နူကဵု အကာဲအရာ ပ္ဍဲဍုၚ်မန်တေံ ပြံၚ်သၠာဲကၠုၚ်တုဲ သွက်သၟာဒယှေ်ဒွက်တံ ဗီုလဵုဒှ်ဂုဏ်ဖဵုနွံဒၟံၚ်ကီုရော?
သွဟ်။ ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ သွက်သၟာဒယှေ်ဒွက်တံ ဂွံတၟေၚ်အိုတ်စောန်ဂှ်လေဝ် ရုပ်ရဴဟွံမံက်ဏီပုဟ် သၞာံဂတ ဏံ အကာဲအရာဗီုလဵုခိုဟ်ရောဂှ် မၚ်စၟဳ၊ မၚ်ရံၚ်ဒၟံၚ် ဖိုဟ်ရ။ ဆဂး တော်ရံၚ်ကဵုသၞာံတုဲတှေ် ပြေပြံၚ်တၟာ ဂလိုၚ် ပရေၚ်အခက်အခုဲဂှ် ဍေံအောန်စှေ်နူကဵု သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံရောၚ် အဲညာတ်သာ်ဂှ်ရ။

သၟာန်။ ။ စပ်ကဵု ”သပ္ပဲါ” ကေၚ်အာဒယှေ်ကၠုၚ်လဝ် ဍုၚ်မ္ၚး ဂွံပွိုၚ်မူစိဍုၚ်ကီုရရော?
သွဟ်။ ။ ယွံ။ နကဵုအဲမွဲဓဝ် ကေၚ်ဒယှေ်ကၠုၚ်ဍုၚ်မ္ၚးဏံဟွံသေၚ် သၟာဒယှေ်ဒွက်မန်ပိုဲ ဗွဲမဂၠိုၚ် ကေၚ်စိုပ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ကီုရ။ ဆဂး နကဵုပူဂဵုအဲမွဲတှေ် ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ ကေုာံ ဍုၚ်သေံရ။ ဂတဏံ ပူရိသာတ် ရဲဍုၚ်မ္ၚးတံ ကော်စိုပ်တှေ် ဂွံအာပၠန်ရောၚ် အဲမၚ်စၟဳဒၟံၚ်ရ။

သၟာန်။ ။ တၚ်လက္ကရဴအိုတ် နကဵု ”သပ္ပဲါ” မိက်ဂွံဟီုပ္ကန်ကဵု ပူရိသာတ်တံရော?
သွဟ်။ ။ ကဝးဂကူမန်ပိုဲ ယဝ်ရတိတ်ကၠုၚ်မ္ဂးတှေ် ဘိုၚ်ကဵုဇြဟတ် နကဵုမေတ္တာ ဍာံဍာံဇေတ်တ်ညိ၊ ပူရိသာတ်တံ ကဵုဇြဟတ်မှ သုခုမပိုဲဂွံဇၞော်မောဝ်၊ ဂွံတိုန်သိၚ်ရ။ အသိၚ်ပိုဲဂှ် ဍေံဟွံခိုဟ်တုဲ ဍိုန်လျစှေ်ဟာ ဇၞော်မောဝ်တိုန်ဒၟံၚ်ဟာဂှ် ပါ်ပဲါဟွံဒးတုဲ ကဝးဂှ်လေဝ် ညးတၞဟ်ကလၚ်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်၊ ပြဲဂှ်မှဟွံမွဲ၊ တမ်ဂှ်လေဝ် ဟွံဂွံတှေ် ဇြဟတ်ပိုဲဏံ ဂွံဆက်အာ မွဲတုဲမွဲပၠန်ဂှ် ဝါတ်ဂါတ်ဒၟံၚ်ညိ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ လ္တူပူရိသာတ် ညးမဆာန် ဂကူ၊ ညးမဆာန်သုခုမသီုဖအိုတ် ဘိုၚ်ကဵုဇြဟတ်ကဝးဒွက်မန် သၟာဒယှေ်လဵုမွဲဟွံရုဲညိဂှ် မိက်ဂွံဟီုပ္ကန်ကဵု ပူရိသာတ်တံ ဆၜိုတ်ဏံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.