Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

သွက်ဒေါအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် ဟွံလောဲသွာဏီ

ပရေၚ်သဳကၠဳ ဒေါအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် အလန်ပထမဂှ် ဂိတုမာတ်နူ ၅ စိုပ် ၈ လောန်ကၠုၚ်တေံ ကၠောန်ဗ္ဒျ်ကၠုၚ်ဒၞာဲ ဌာန်ဇၞူပရေၚ်ၜိုဟ်လလောမ် MPC ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တုဲ တၚ်တုပ်စိုတ် မူပြောံမွဲတၞး တိတ်ကၠုၚ်ကီုလေဝ် တၚ်တုပ်စိုတ်ပေၚ်ၚ် ဟွံဂွံမာန်ဏီဂှ် ဂိတုမေ ၁၉-၂၀ ဏံ ကလေၚ်ဆဵုဂဗ သဳကၠဳရေၚ်သ္ကံပၠန်ရောၚ် ဂးရ။

တၚ်နၚ်ဟွံဒှ်ထပက်စၟတ်တဲမာန်တံဂှ် ဂွံသ္ၚဳဂၠိပ်လ္ၚတ်ဆဵုလဝ်အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်ဏံရအဴ။

ရံၚ်အာမူဝါဒပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဗၟာ ၆ တၚ်မ္ဂး
(၁) ကေတ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍာံဍာံ၊ ဆန္ဒဍာံဍာံဒးနွံ။
(၂) မၚ်မွဲအတိုၚ်လိခ်ကသုက် သ္ပစွံလဝ်ဂတိတုပ်စိုတ်။
(၃) လ္ပပတိတ်ပရဲကဵု လ္တူတၚ်တုပ်စိုတ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်။
(၄) ညးဍုၚ်ကွာန်တံ လျိုၚ်ညံၚ်ဟွံဂွံဇြိုၚ်တိုန်။
(၅) အတိုၚ်ဥပဒေဍုၚ်တန်ကြန်ဒၟံၚ်တံ ညံၚ်ဂွံဒဂေတ်ဗက်အာဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်။
(၆) ဒုၚ်တဲအရာတာလျိုၚ်ပိုဲ ၃ တၚ်ကေုာံ ကြက်ရှ်သာဒဳမဝ်ကရေသဳ နကဵုသ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ ဂှ် ညံၚ်ဂွံပါလုပ်၊ ဂါံကွာ်၊ ရေၚ်တၠုၚ်အာ။

လ္တူတၚ်မူဝါဒ ၆ တၚ်ဏံ လပါ်ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ်ရပ်လွဟ် NCCT တံ ဒုၚ်တဲဟွံမာန်ဂှ် တၚ် ၅ ကေုာံ ၆ ဂးရ။

မွဲလပါ်ပၠန် အပ္ဍဲကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဟီုဂးသဳကၠဳဒၟံၚ် စပ်ကဵုဟီုဂးအရေဝ်ဝေါဟာ “ပၠန်ဂတး” “ဖိတ်ဒရေဝ်” “အခေါၚ်ကံကုသဵုဇကု ဇကုဖန်ဖက်ကေတ်မာန်”တံဂှ် အလဵုအသဳတံဟၟဲပၟိက် ဟီုဂးကၠုၚ်ဂွံမိၚ်ရ။

စပ်ကဵု ဖိတ်ဒရေဝ်၊ အခေါၚ်ကံကုသဵုဇကု ဇကုဖန်ဖက်ကေတ်မာန်တံ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံအာတ်မိက်ကၠုၚ်မံၚ်ဆက်ဆက်ဂှ် တၚ်ဒတူလိုၚ်ညးတံသီုၜါလပါ် သ္ၚောဲခြာကၠုၚ်တုဲ သွက်ဂွံဆက်သဳကၠဳအာဂတတေံပၠန် ခက်ခုဲကၠုၚ်မာန်ရောၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် NCCT တံ သ္ၚဳဂၠိပ်ပါ်ပါဲလဝ်ရ။

နကဵုအမိၚ်လလောၚ်ပတိတ်လဝ် ဂကောံဟွံလုပ်သၞောဝ်ကု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်လ္ၚဵုတံနွံဒၟံၚ်ဏီဖိုအ် အတိုၚ်ဏံယဝ်ရထပက်ဏာစၟတ်တဲမ္ဂး ပၞောဝ်ကဵုမူဝါဒသ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဗၟာလၟေၚ်တၚ် ၅ တေံတုဲ ကေတ်အရေဝ်လ္တူညးပါလုပ်ဆေၚ်စပ်တံမာန်ရောၚ်ဂှ် အဓိပ္ပါယ်မံက်ဒၟံၚ်ကၠးကၠးရ။

တုပ်တဴသာ်ဂှ်ကီု သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်အုပ်ဓုပ်ဍုၚ် ၂၀၀၈ ညးဍုၚ်ကွာန်တံထ္ၜးဒၟံၚ်ဆန္ဒတံဂှ် နကဵု NCCT ထ္ၜေက်မတ်တုဲဒုၚ်တဲဟွံသေၚ်။

ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဗွဲမဂၠိုၚ် ၜိုန်ရထပက်ကၠုၚ်စၟတ်တဲတၚ်တုပ်စိုတ်ပရေၚ် ဒေါအ်ပန်ပှော်ကဆံၚ်တွဵုရး၊ ကၟိန်ဍုၚ်တံ ၂ ကဆံၚ်တုဲကၠုၚ်ကီုလေဝ် ဒၞာဲဒေသလ္ၚဵုဟိုတ်နူဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတံ ထပက်ပၞာန်ပေါဲဗတိုက်ဗွဲမဂၠိုၚ်က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်ဂှ် ပရေၚ်တုပ်လဝ်စိုတ်သာ်လဵုရော သၟာန်နွံတိုန်ကၠုၚ်ရ။

အဃောဂစါန်ကၠောန်ဒၟံၚ် သွက်ဒေါအ်ပန်ပှော်အလုံဍုၚ်ဂွံတုဲဒှ်အာမာန်ဏံဂှ် ဒၞာဲဒေသတွဵုရးကချေၚ်ကေုာံ သေံ(သျှာန်) သၟဝ်ကျာတေံ အလဵုအသဳတံသၠုၚ်လဝ်ဇြဟတ်ထပက်ပၞာန်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ဂှ်လေဝ် UNFC တံထံက်ထ္ၜးဟီုဂးကၠုၚ်ရ။

နကဵုအလဵုအသဳဗၟာမ္ဂး သၟိက်ဆန္ဒမိက်ဂွံထပက်စၟတ်တဲပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော်ဗွဲမပြဟ်ရောၚ် သမ္မတဇၞော်ဟီုဂးဒၟံၚ်ကီုလေဝ် ပရေၚ်ထပက်ဝေၚ်ဒၟံၚ်ပၞာန်တံဏံ ညးတာဒၞာဗဒေါအ်ကဵုဟွံမာန်ရဂှ် ပေါဲဗတိုက်ကချေၚ်တေံ ထ္ၜးဒၟံၚ်သက်သဳဖိုအ်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ ခြာဟွံလံကလေၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော်ဟီုဂှ် ဂၠံၚ်ဍာန်သ္ဂောံအံၚ်ဇၞး သ္ၚောဲခြာဟွံလောဲသွာဏီ နကဵုဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် IMNA သ္ၚဳဂၠိပ်စၟဳညာတ်ရအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.