Categories
ပရိုၚ်

သ္ဘၚ်သဳကၠဳမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ကၠောန်သ္ပဒၟံၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးရခေၚ်

နူဂကောံပရိုၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် BNI (Burma News International) သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ပပ္တံနူ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါ ၁၄ ကၠောန်သ္ပ သ္ဘၚ်သဳကၠဳ မဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ် အလန်စတုတ္ထ ပွိုၚ် ၃ တ္ၚဲ ပ္ဍဲဍုၚ်မျံက်ဥု တွဵုရး ရခေၚ်ရ။

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ်ဝွံ ဂကောံဌာန်ပရိုၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် ၁၃ ဂကောံ မတွံဂး ကချေၚ်၊ ကရေၚ်၊ ကရေၚ်ဍာဲ၊ ချေၚ်၊ မန်၊ ဗၟာ ၊ရခေၚ်၊ သေံဇၞော် မဒှ်ကောန်ဂကောံ BNI ဂှ်ကီု၊ ရဲဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်လလောၚ်ပရိုၚ်ကီု၊ ဂအုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးရခေၚ် ကေုာံ ကောန်ဂကောံ အလဵုအသဳကီု၊ သၟာမဳဒဳယာ ပ္ဍဲဍုၚ် မ္ၚးဍုၚ်ကီု၊ ရဲဗော် ရခေၚ်ကီု၊ ရဲနူဂကောံပရေၚ်မၞိဟ် တွဵုရးရခေၚ်ကီု သီုဖအိုတ် မၞိဟ်ဗၞတ် ၂၀၀ ပြၚ် တိုန်စိုပ်အိုတ်ရ။

နာန်ဖဝ်ဂေ ဒါရိုက်တာ ရၚ်တၠုၚ်ကမၠောန် BNI ဂှ် “ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဏံ ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ဒှ်အရာ ဒးရၚ်တၠုၚ်ကဵုကၠာအိုတ်တုဲ ကဏ္ဍမဳဒဳယာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် တန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲတိုၚ်ခဳစတုတ္ထဂှ်လေဝ် ပၟိက်ဇၞော်ဒၟံၚ် ကီုရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ နူကဵု အသေအဟာန် မဳဒဳယာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မကၠောန်သ္ပအလန်ဏံ မွဲတဆံၚ် ဒးဓမံက်ဏာ က္ဍိုပ်လိက်မ္ဂး ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံ ကလေၚ်ပ္တန် ပရေၚ်သၟဟ်န်ကောန်ဂကူ ဏံရ” ဣၚ္ၚုဟ် ဂးတဴရ။

ပဟိုတ်ကဵု သ္ဘၚ်သဳကၠဳဏံတုဲ သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကဵု အရာကလေၚ်ပ္တန် ပရေၚ်သၟဟ်န် ကောန်ဂကူဂှ်မ္ဂး သွဟ်မွဲတိတ်ကၠုၚ်မာန်ဏောၚ် စၟဳတဴရ။ အရာကော်ဆော ၜိုတ်လဵုဆဵုဆဵု နကဵုမဳဒဳယာဏံ ပ္တဝ်မုက်တတ်ကၠောံ မာန်ဏောၚ် ဂှ်လေဝ် ဂးတဴရ။

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ရးရခေၚ် ဥုမျအံၚ်တုန် “ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲဏံ ပၞောဝ်ကဵုတွဵုရးဂမၠိုၚ် မလဇုဲလလုဲမံၚ်ဂှ် ရးရခေၚ်လေဝ် လုပ်အဝေါၚ်မွဲကီုတုဲ ပရိုၚ်ဒဒှ်ဍာံဍာံ က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲရးရခေၚ်ဏံ ညံၚ်ဂွံပ္တိုန်ထ်ၜးမာန် မွဲဒမြိပ်ကဵုအခိၚ်ဂှ် ညံၚ်ရဴတန်ဒၟံၚ်လ္တူ မဳဒဳယာပရိုၚ်ပ္ဍဲတွဵုရးကီု ပရေၚ်ဗိုၚ်ကရိုၚ်ရီုဗၚ် နူမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ်နာနာ ကေုာံ မဳဒဳယာအပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဏံဂှ်လေဝ် ဟွံမွဲဟွံတုဲ ဒှ်အရာမၞုံပၟိက်မွဲကီု” ဂးရ။

ပ္ဍဲကာလပြံၚ်ကၠောံဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏံ ဗွဲမဗဗွဲကဵု တိုၚ်ခဳချူခၞံသၞောဝ်ဥပဒေ၊ တိုၚ်ခဳပရေၚ်အုပ်ဓုပ်၊ တိုၚ်ခဳစဳရေၚ်ဂဗုတ်တံဏံ တိုၚ်ခဳစတုတ္ထမတွံဂး တိုၚ်ခဳပရေၚ်မဳဒဳယာဂှ်လေဝ် ဒးနွံထေက်ကီုတုဲ ပ္ဍဲကာလ မဂါံကၠောံကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏံ ယဝ်ဂစာန်ကၠောန်အာ နကဵုလွဳထတ်တ်မ္ဂး ဗွဲမပြဟ်သန်ဟေၚ် ပိုဲတံ အာစိုပ် ကၟိန်ဍုၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတၟိ မၞုံကဵုဓဝ်ၜိုဟ်လလံ သီုအရာမဇၞော်မောဝ် ဖေါအ်ဗြေဝ်တံရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဝွံ ပရေၚ်ဒဒှ်အစဳရေၚ်မဳဒဳယာ အ္စာပရိုၚ်တွဵုရးဂမၠိုၚ်၊ ကဏ္ဍအ္စာပရိုၚ်ဗြဴဗြဴ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်၊ အလဵုအသဳတၟိကဵု အခေါၚ်ချူဓမံက်ဗွဲမဗၠးၜး၊ လၟေၚ်ကလောန် ပြံၚ်ကၠောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ၊ အပေါတ်သယံဇာတ ကဵု ယေန်သၞာၚ်တြေံတြဟ် ဒေသရခေၚ်၊ ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅၊ ကဏ္ဍပရေၚ်သၟဟ်န်ကောန်ဂကူ၊ သၞောတ်ဝှိဒ္ဒရဴကဵု ပရေၚ်ဗရောအ်ဖျေံ ပွဗဟဵုရပ်ဇုက်၊ ရဲဍုၚ်သ်အာၚ်တံ ဗီုလဵုညာတ် လ္တူမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ်၊ လညာတ် မညာတ်လ္တူ အစဳဇန် ကဏ္ဍရုပ်ရမျှာၚ် ကဵု ရေဒဳယော မဆေၚ်ကဵု ဂကောံပရေၚ်မၞိဟ် ဒေသကောန်ဍုၚ်အရၚ်၊ မဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ သ္ဂောံဇၞော်မောဝ်ဂှ် သွက်ဂွံပံၚ်ကၠောန်အာကရောံ အလဵုအသဳ နက္ဍိုပ်လိက် မပ္တံသာ်ဝွံတံ သဳကၠဳတဴအိုတ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

သ္ဘၚ်သဳကၠဳ မဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဝွံ အလန်ပထမဂှ် ကၠောန်သ္ပလဝ် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးမန်၊ အလန်ဒုတိယဂှ် ပ္ဍဲဍုၚ်တံၚ်ဂျဳ တွဵုရးသေံဇၞော်၊ အလန်တတိယဂှ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဟာခါ တွဵုရးချေၚ် တေံ တုဲကၠုၚ်ကီုရ။

အပ္ဋဲဂကောံ BNI ဝွံ ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်၊ ဌာန်ပရိုၚ်ကချေၚ်၊ ဌာန်ပရိုၚ် ကုလာတာန်၊ဌာန်ပရိုၚ် ကန္တာရဝတဳတာၚ်မ်၊ ဌာန်ပရိုၚ်ၜိုပ်ထဝ်၊ ဌာန်ပရိုၚ်ကေအာဲသဳ၊ ဌာန်ပရိုၚ် ခဵုနုမ်ထုန်၊ ဌာန်ပရိုၚ် နိရဥ္ဇရာ၊ ဇာနှိက်မဳဒဳယာကေုာံပရိုၚ်၊ ဌာန်ပရိုၚ်သျှာန်တာန်တဝ်သေအ်၊ ဌာန်ပရိုၚ်သြၚ်လောန်တာၚ်မ်၊ ဌာန်ပရိုၚ်မဇ္ဇျိမ၊ ဌာန်ပရိုၚ်ချေၚ်ဝဝ်လ် တံပါလုပ်တုဲ ဒက်ပ္တန်လဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.