Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံ EAO’s ဖအိုတ်ထေက်ကဵုဒးဂွံအခေါၚ်တိုန် ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဏောၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလလောၚ်ပ္တိတ်လစွံစိုတ်

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) ညံၚ်ဂွံနွံကဵုပရေၚ်အံၚ်ဇၞးဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်ဂှ် ဂကောံ (Ethnic Arms Organizations-EAO’s ) ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ရပ်လွဟ်လုပ်ဒၟံၚ်ပေါဲဗ္တိုက် (သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဝှိဒ္ဒရဴဒဳမဵုကရေဇြဳ မဍိုက်ပေၚ်ကဵုအခေါၚ်အဆံၚ်တုပ်၊အခေါၚ်ဖန်ဖက် ပရေၚ်ကံကုသိုလ်ဇကုဇကု) အိုဿီုတံ ဒးနွံကဵုအခေါၚ် တိုန်စိုပ်သဳကၠဳ ကီုဏောၚ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္တိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြး ပရေၚ်လစွံစိုတ်မွဲတၞး နစၟတ်တ္ၚဲ ဂျူလာဲ (၂) ရ။

လိက်လလောၚ်တြး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ(Copy)
လိက်လလောၚ်တြး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ(Copy)

ဂကောံ EAO’s ဖအိုတ် ဟွံဂွံအခေါၚ်တိုန်မ္ဂး ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဗ္ၜတ်အလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ဟွံမာန်၊အလဵုအသဳတၟိ NLD ဝွံ အတိုၚ်ကမြဴကၠုၚ် ညးတံသ္ပက္ဍိုပ် ပြံၚ်လှာဲသၞောတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏောၚ်ဂှ်တုဲ လၟုဟ်ဂွံညာတ်ကေတ် ဒဒှ်ရညးတံ ဂစာန်ဓမံက်ရုပ်ရဴကွေံကွေံဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မိပ်စိုတ်အဵုဇိုတ် ဗွဲမလောန် သာ်ဝွံ ဂးလဝ်ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြးဂှ်ရ။

“သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်သ္ပက္ဍိုပ်တုဲ သ္ပလဝ်ကတ္တိကဝတ် ပ္ဍဲလိက်ကသုက်ပေန်လုၚ်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍုၚ်ဗွဲကြဴတံ ဟိုတ်နူဟွံပသမ္တီ ဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်ဂှ်ရ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ရပ်လွဟ်ပၠန်ဂတးကၠုၚ် ကြပ် ရ၀ သၞာံရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန်ခြာဟွံလံဏံဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဖအိုတ် မိက်ဂွံဂွံအခေါၚ်တိုန်စိုပ် စုံစုံဇဳဇဳ” သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

မွဲလ္ပာ်ကဵုမွဲလ္ပာ် ညံၚ်ဂွံပတှေ်ညးသ္ကံဂှ် ပွနူကဵုဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ဍိုက်ထ္ပက်မံၚ်ပၞာန် ကုဂကောံ ကချေၚ်၊ကဝ်က၊ ပလံၚ်၊ ရခေၚ်၊ သေံ ကေုာံ ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တၞဟ်ဟ်တံဂှ် ဒးဒေါံကဵုပြဟ်ဟ်ဏောၚ်၊ ပဒေါံပေါဲပၞာန်အလုံမွဲဍုၚ်တုဲ နကဵုညးစၞး နူဂကောံမဆေၚ်စပ်တံ ပံက်ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ သွက်ဂွံမၚ်ရံၚ် အကာဲအရာဒေါံပန်ပှော် (JMC) တုဲ ဒးကၠောန်ကဵု သ္ဘၚ်သဳကၠဳၜိုဟ်လလံဍုၚ် ဆန္ဒဍာံဍာံကၠးကၠး နကဵုမုက်ညးစၞးစုံစုံဇဳဇဳဏောၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်ဂှ်ကီုရ။

“ဂကောံမၚ်ရံၚ်ဗီုဏံ ဒးပံက်ထေက်၊ ဂကောံဒေါံပန်ပှော်တုဲတံ ညံၚ်ဂွိုအ်ထပ်ဒှ်ပေါဲဗ္တိုက်ဂှ် ပံက်ဂကောံတံဂှ်တုဲ ညးဂှ်ဒး ညးဂှ်ဗၠေတ် မၚ်ရံၚ်ဂွံရ၊ရဲမံၚ်အဒေါဝ်ကီု ညးစၞးလ္ပာ်အလဵုအသဳကီု သီုညးစၞးလ္ပာ်ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကီု ပံၚ်တုဲပံက်လဝ်တှေ် စိုပ်တရဴမာန်ဏောၚ်၊ယဝ်ပံက်လဝ် နကဵုညးစၞးအလဵုအသဳကဵု ညးစၞးဂကောံရပ်လွဟ်တံရမ္ဂး ကလေၚ်ဒှ်ပေါဲဗ္တိုက်မာန်မံၚ်၊ လၟုဟ်နွံကၠုၚ်သီုမၞိဟ်အကြာတှေ် ဍေံခိုဟ်တိုန်ဏောၚ်” နာဲဟံသာ ဂးရ။

ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ သွက်ဂွံမၚ်ရံၚ် အကာဲအရာဒေါံပန်ပှော်-အဆံၚ်တွဵုရးမန်(JMC-S)ဂှ် တောဲစုတ်လဝ် ညးစၞးအလဵုအသဳ ညးစၞး ဗော်ကရေၚ် KNU မထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA သီုကဵုညးစၞးလ္ပာ်အရာပ် ဂကူမန် ဂကူကရေၚ်တံတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၃၀ တုဲကၠုၚ်ဏံ ပံက်လဝ်ပ္ဍဲကောံဓရီု ၝောံခန်အံၚ်သာန် ဌာန်ဂအုပ်ရးပၞာန်အဂၞဲရ။

အလဵုအသဳတၟိ ဗော် NLD သ္ပက္ဍိုပ်တုဲ ဂစာန်ဒၟံၚ်သွက်ဂွံကၠောန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) အပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ်ဂှ် ဂွံညာတ်ကေတ်တုဲ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုၚ်တၠုၚ် ကဵုတဴဒြဟတ်ကီုရဂှ်လေဝ် ဂးလဝ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြးရ။

ရန်ကဵုသွက်ဂွံတိုန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ်တုဲ ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ကဵု ဂကောံဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲဏီတံ ဖန်ဇန်ဒၟံၚ်သွက်ဂွံကၠောန်ကောံဓရီုအဆံၚ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်(EAOs Summit) ပ္ဍဲမိုၚ်ဂျာယာန် တွဵုရးကချေၚ် အပ္ဍဲဂိတုဂျူလာဲဏံတုဲ ကၠာဟွံစိုပ်ကောံဓရီုဏံ ဂိတုဂျူလာဲ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၈ ဂှ်မ္ဂး ဂကောံဥက္ကဌ UNFC ဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ (ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ဍုၚ်) တံ သွက်ဂွံဆဵုညးသ္ကအ်ပ္ဍဲနေပျဳဂှ် ရန်ဖါတ်လဝ်နွံ သာ်ဝွံ ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.