Categories
သၟာန်သွဟ်

စပ်ကဵုပေဲါသၠာဲဂတးလညာတ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်မန်တုဲ Mon Business Forum တုဲ ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်ကဵု “နာဲထောန်လောန်”

ပိုန်မန် – ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။
သၟာန် ။ ။ မုဟိုတ် ဂွံချပ်ဇန်ကၠောန်ဏာ စပ်ကဵု (Mon Business Forum) ဏံဂှ် လဴကလးကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – ယဝ်ရ ကလေၚ်ရံၚ်ထောံလက္ကရဴဂှ်ညိတှေ် ပိုဲဂှ် မွဲဒမြိပ်မန်ပိုဲတံ ပကောံညးသ္ကံ လ္ပာ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဂှ် ဍေံဟွံမွဲကၠုၚ်ပုဟ်၊ ဠအခိၚ်နွံကဵုဍုၚ်နန်ထဝ်တေံ သၟိၚ်တၠဇကုဂှ်တှေ် အေဂှ်လေဝ် ပိုဲလဴဟွံဒးပုဟ်၊ မွဲအဆက် ၜိုတ်ပိုဲ ဟတီဒး လက်ထက် နူဂွံဗၠးၜးဍုၚ်ဗၟာဏံတုဲ လက္ကရဴဏံဂှ် နကဵုဂကောံပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုကောန်ဂကူတံဂှ် ဍေံဟွံမံက်ကၠုၚ်ပုဟ်၊ ဟိုတ်နူဍေံဟွံမံက်ကၠုၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုပိုဲ ကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်မ္ဂး အၝေဏံမွဲဂှ် ဒှ်တၚ်ယုတ်ဒေက် သွက်ဂကူပိုဲဏောၚ် ပိုဲညာတ်ဟဂှ်၊ ဟိုတ်နူဂှ်တုဲ ပိုဲပကောံညးသ္ကံ သွာၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဟွံဂွံတှေ် ရဲကၠောန်မံၚ် ပရေၚ် ပိုန်ဒြပ် ဂကူမန်ပိုဲဂှ် ဒးဗ္ဒဗ္ဒဲါမံၚ်ကဵု ဂကောံတၞဟ်ဟ်၊ ဂကူတၞဟ်ဟ်ရ။ ကၠောန်မံၚ်ဂှ်တှေ် ဍေံဟွံဒှ်ကၠုၚ်ဇြဟတ် သွက် ကောန်ဂကူပိုဲ ဍေံဟွံဒှ်ကၠုၚ်ပေၚ်ၚ်ပုဟ်။ ဍေံဟွံဒှ်ခိုဟ်ဟ်တုဲ အဃောပိုဲကၠောန်မံၚ်ဂှ် တၚ်ယုတ်ဒေက်ဏံဂှ် ပိုဲဒးဒုၚ်စမံၚ်ရ။ အေဇှ်ရ ပၟိက်ဆန္ဒ မိက်ဂွံပကောံ ရဲကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ညံၚ်သ္ဂောံဂွံစၚ်မွဲ၊ ဒၞာဲမွဲ ဟီုအိုတ်တှေ် (ဆုံရပ်) ပိုဲ သ္ဂောံဂွံမွဲဒၞာဲ ပိုဲဒးပံက်ဂကောံ တၠကမၠောန်မန်ပိုဲမှ ပိုဲဂွံမာန်၊ ပေဲါဏံဂှ် အရၚ်ပိုဲသ္ဂောံဂွံ Network ဂှ် ဍေံဒှ် အဓိက၊ ဥပမာ – ကောန်ဂကောံပိုဲ ဒှ်ကၠုၚ်တုဲ Network ပိုဲ ညံၚ်ဂွံခိုၚ်ဂှ် ပိုဲဒးပတိုန်ဏောၚ်၊ အေဂှ်တှေ် Network ပိုဲ ညံၚ်ဂွံခိုၚ်ဂှ် ပိုဲကၠောန် (Forum) မွဲဏောၚ်။ ပ္ဍဲကဵု (Forum) ဏံ ကဏ္ဍပိုဲစွံဇၞော်အိုတ်မွဲဂှ်တှေ် မန်ပိုဲကဵုပိုဲ ညံၚ်ဂွံဆဵုဂဗညးသ္ကံ တုဲတှေ် ဂွံဆက်စၠောံညးသ္ကံ ဂွံဒှ် Network ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်မွဲရ။ ဆမွဲကရောံဂှ်ရ ပိုဲဂၠာဲအာသွဟ် ကဏ္ဍပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကောန်ဂကူပိုဲ အာဂတနူဏံ အနာဂတ်ဏံ ဗီုလဵုတၚ်ကော်ဆဴ သွက်ကောန်ဂကူပိုဲ ဗီုလဵုနွံ၊ တၚ်ဂွံဇြဟတ် သွာၚ်ကောန်ဂကူပိုဲ ၜိုတ်လဵုနွံ၊ ၝလဵုပိုဲဓမံက်အာဂအာၚ်ဖျာ ကပေါတ်ဗၞိက် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲထေက်ရော ပိုဲသၠာဲဂတလညာတ်ညးသ္ကံတုဲ ဂွံကၠုၚ်သွဟ်ကီုရ။

သၟာန် ။ ။ တုဲပၠန် တၚ်ရန်တၟံအဓိကဍေံ Network ဂှ်ရ ဗီုပြၚ်ပေဲါမန် Mon Business Forum ဏံဂှ် နကဵုလ္ပာ်မူတံ ဗီုလဵုချပ်ဇန်လဝ် တၚ်လဵု ဘိုအ်ဂွံကၠောန်အာနွံဂှ်လေဝ် မိက်ဂွံကဵုလဴကလးကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ပိုဲဂှ် တ္ၚဲကၠာဂှ်တှေ် အခန်ကၞာပိုဲပံက် Mon Business Forum ပိုဲကၠာရ။ ပ္ဍဲကဵုအခန်ကၞာပိုဲပံက်ဏံဂှ်တှေ် ပိုဲဘိက်လဝ် အဆံၚ်အလဵုအသဳ (ပြည်ထောၚ်စု) ဂှ်နွံ၊ အဆံၚ်အလဵုအသဳတွဵုရးပိုဲဏံနွံ၊ သွာၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဂကူပိုဲတံနွံ၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိနွံ၊ တုဲတှေ် အဆံၚ် CSO ကောန်ဂကူပိုဲတံနွံ အေဂှ် ပိုဲဘိက်ဂကောံတံဂှ်တုဲ ပိုဲပံက်သဘၚ်ကၞာဏံရ။ မွဲအဆက်ဓဝ် ပိုဲကၠောန်အာ (ပါန်ဏာတေတ်ကာပ်ယှေန်) ဟီုဂှ် ပိုဲသ္ပလဝ် တၚ်ရန်တၟံဂှ် အဆံၚ်အလဵုအသဳ မုဓမံက်မံၚ် သွာၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ မူဝါဒညးတံကီု ညးတံကဵုဖျုန်တုဲတှေ် မိက်ဂွံဓမံက်မံၚ် သွာၚ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဂှ် ပိုဲညံၚ်ဂွံတီမာန်၊ တုဲတှေ် ပ္ဍဲကဵုဓမံက်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဏံဂှ် ဆေၚ်ကဵုသၞောဝ် ဍေံဒှ်ဂုဏ်ဖဵုကီု၊ ဍေံဒှ်မံၚ် ခက်ခုဲ ပ္ဍဲကဵုပိုဲကၠောန်မံၚ်ဏံဂှ် မုနွံရော၊ ဆေၚ်ကဵုသွာၚ်သၞောဝ်ရ။ တုဲပၠန် တၠပညာတံ အလဵုအသဳတံ ဓမံက်မံၚ်ကီု ပ္ဍဲကဵုပစ္စုပ္ပန်ဏံ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဂှ် တၠပညာပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တံ ဗီုလဵုညာတ်၊ တၚ်ဂွံဇြဟတ် ၜိုတ်လဵုနွံ၊ တၚ်ဟွံဍိုက်ပေၚ် ဍိုန်လျမံၚ် မုနွံမံၚ် ညံၚ်ညးတံ ဂွံထံက်ထ္ၜးကဵု၊ တုဲပၠန် သွာၚ်ရဲကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် နဇိုၚ်နတဲပၠန် ဂှ်လေဝ် မုတၚ်ကော်ဆဴဗီုလဵုနွံ၊ တၚ်ဂွံဇြဟတ်ဗီုလဵုနွံ၊ ဗီုလဵုဂွံပလေဝ်ပလေတ်၊ ဗီုလဵုဂွံဒက်စန်ပကောံညးသ္ကံရော အေဂှ်တှေ် ချပ်သဳကၠဳညးသ္ကံမာန်၊ တုဲပၠန် လ္ပာ် CSO ပၠန်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲကဵုသွာၚ်ကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဏံ ဇၞော်ဇၞော်နွံမံၚ်၊ ဍောတ်တ်နွံမံၚ်၊ ဆပ္ဍဲကဵုညးတံကၠောန်မံၚ်နာနာသာ်ဏံဂှ် မုဍေံဒှ်ခက်ခုဲကဵု ရဲဒေသမာန်ရော၊ ပကတိဏံ ပစ္စုပ္ပန်ဏံ မုဒှ်မာန်၊ အာဂတအနာဂတ်ဏံ မုဒှ်မာန်၊ အေဣညအ်တှေ် ပိုဲကၠောန်ရ (ပရဵုဂျက်) ဇၞော်ဇၞော်မွဲ၊ အေပရဵုဂျက်ဇၞော် ဇၞော်ဏံဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ဂုဏ်ဖဵုဍေံ ၜိုတ်လဵုဍေံဒှ်မာန်၊ ဆဂး ဍာ်ဇမၠိၚ် မုဍေံဒှ်ကၠုၚ် တၚ်ပရေံပရေံဂှ် မုဍေံက္တဵုဒှ် ပ္ဍဲဒေသ ပိုဲမာန်၊ ဒေသပိုဲသၟးဟွံသေၚ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ကောန်ဍုၚ်နွံမံၚ် ပ္ဍဲကဵုဒေသဏံဂှ် ဗီုလဵုဍေံဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရောဂှ် မိက်ဂွံကဵု ညးတံ သ္ၚဳဂၠိပ်ကီု၊ တုဲပၠန် ရမျာၚ်ညးတံ ဂွံလုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုဝိုၚ်ဏံကီုရ။
သၟာန် ။ ။ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ စပ်ကဵုအခေါၚ်အရာ ကမၠောန်မန်ပိုဲဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်တှေ် ထၜိုတ်၊ ၚ ၜိုတ်ဂှ်ရ ညးတံတီမံၚ် တုဲပၠန် မ္ၚးဂှ်ပၠန် စပ်ကဵုပရေၚ်အာတရဴ (တဝ်ရေတ်) တံ အေဗီုဂှ်လေဝ် နွံမံၚ်တၟာဂလိုၚ်ဏီ နကဵုတၠကမၠောန်မန်တံ ကိစ္စဗီုကဵု အခေါၚ်အရာတၟိတၟိဏံ ချပ်ဇန်အာ ဓမံက်တိုန်တၟိတၟိတံ နွံမံၚ်ကီုဟာ လဴကလးကဵုညိပၠန်?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – ပိုဲဂှ် ရန်တၟံလဝ် ပံက်ပကောံတိုန် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်မန်ဏံဂှ်တှေ် ရဲတၠကမၠောန်မန်တံ ညံၚ်ဂွံမံက်တိုန် ဂၠိုၚ်ၚ်ဏောၚ်၊ ပိုဲဂှ်လေဝ် ဗီုဂှ်ရ သွာၚ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံ စပ်ကဵုပံၚ်ပကောံစ ဍေံလောဲညိ၊ သွာၚ်လ္ၚဵုပၠန်ဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ဍေံသၠဲ လးမံၚ်၊ ဗီုကဵု ထၜိုတ်၊ ရဲၚဂှ် ညးတံဂှ်ဂၠိုၚ်မံၚ်၊ လၟိဟ်ဂှ်လေဝ် ဂၠိုၚ်ဏောၚ်၊ တုဲပၠန် ညးတံဂှ် ပြးမံၚ်ဏောၚ်၊ ပြးမံၚ် ဏောၚ်တှေ် ပိုဲဒးကေတ်အခိၚ်ဂၠိုၚ်ညိ၊ တၚ်ဝါတ်ဂါတ်ဍေံ ဂၠိုၚ်ညိ၊ သီုဗီုဆေၚ်ကၠေၚ်ဏံတှေ် တော်ကဵုလၟိဟ်တှေ် ဍေံ အောန်မံၚ်၊ စန်ပကောံစညးသ္ကံ ဍေံလောဲညိ၊ တုဲပၠန် ဍေံတံဂှ်ပၠန်လေဝ် ဍေံဒုၚ်ဖဵု ဍေံတုပ်မံၚ်ကဵု အဆံၚ်မၞိဟ်တံကီု၊ အဆံၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တံကီုဂှ် ဟီုအိုတ်တ်တှေ် အဆံၚ်ဍေံဂှ် ဍေံခြာဟွံဂၠိုၚ်ကွေံပုဟ်၊ ပိုဲဟီုအရေဝ် တက်စကျာတှေ် ဍေံလောဲသွာဂၠိုၚ်ညိ၊ အေဗီုဂှ်ကီု ဆေၚ်ကဵုသွာၚ်အာတရဴတံလေဝ် ပ္ဍဲပိုဲဂှ် ဍေံအောန်မံၚ်ဏီ၊ ဍေံအောန်မံၚ်ဏီတှေ် စန်ပကောံညးသ္ကံ ဍေံလောဲမံၚ်ဏီ၊ အေသွာၚ်ဏံ ဗီုလဵုပိုဲဂွံစန်ပကောံရောဟီုတှေ် အကြာဏံဂှ် ဂကောံပိုဲဏံ ဍေံဒှ်ကၠုၚ်တုဲတှေ် သွာၚ်တံဏံ မွဲသွာၚ်ကဵုမွဲသွာၚ် ပိုဲဓမံက်တိုန်ဏောၚ်၊ ဟီုစ သွာၚ်အာတရဴဏံဂှ်တှေ် ဒှ်ဂုဏ်ဖဵု ရဲဒေသပိုဲ သွက်ဂကူမန်ပိုဲတံဂှ်လေဝ် တၟာဂလိုၚ်ဏီရ။ အေဂုဏ်ဖဵုဇၞော်ဇၞော်ဏံ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ် ပိုဲကၠောန်တှေ် ညံၚ်ဂွံ စိုပ် အခေါၚ်အရာ ညံၚ်ဂွံပိုဲကေံဇျှာပ်မာန်ဂှ် ပိုဲစွံလဝ်ရန်ဇၞော်ဇၞော်မွဲကီုရ။
သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵုတၚ်လက္ကရဴအိုတ်ဏံ တၚ်သၟာန်သှေ်မံၚ်တံ သွက်ဂွံဟီုဗပေၚ်နွံမံၚ်ဏီတှေ် လဴကလးကဵုညိပၠန်?
သွဟ် ။ ။ စပ်ကဵု Mon Business Forum ဏံဂှ်တှေ် ရန်တၟံကဵု ဗီုဟီုလဝ်လ္တူဂှ် ဒၞာဲစၚ်၊ ဒၞာဲသၠာတ်၊ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ တံ ညးကၠောန်မံၚ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဏံဂှ်လေဝ် ပိုဲဆဝ်မ္ၚုဟ်အာ အဓိက ပိုဲဂွံဒၞာဲဆက်စၠောံမွဲ၊ တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဵုကဏ္ဍဏံ ပိုဲကၠောန်တုဲကီုလေဝ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါဏံ ဟွံဂွံတိုန်စိုပ်တံဂှ်လေဝ် ကေတ်ဆက်ကဵုပိုဲတုဲတှေ် မိက်ဂွံဆက်စၠောံကဵု ဂကောံ တၠကမၠောန်မန်ပိုဲဏံရ။ ဆက်စၠောံဟီုဂှ်တှေ် ပိုဲဓမံက်အာရုပ်ရဴ နကဵုဗီုအသိၚ်နွံနွံတုဲ အခန်ကဏ္ဍပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ပိုဲဂှ် တှေ် ဍေံခိုဟ်တိုန်ဏောၚ်၊ ဒှ်ဂုဏ်ဖဵု သွက်ကောန်ဂကောံပိုဲ တၟာဂလိုၚ်ဏောၚ်၊ ဇှ်ရ နူကဵုအခန်ကၞာ Forum ဏံ တိုန်စိုပ်မာန်ဏောၚ်တှေ် ပိုဲကဵုလဝ် Contant နွံမံၚ် သွက်ဂွံတိုန်စိုပ်အာမာန်ဂှ် အေဇှ်တုဲ ကေတ်ဆက်တုဲ တိုန်စိုပ် ညိ၊ ယဝ်ရ တိုန်စိုပ်ဟွံမာန် ပ္ဍဲကဵုပေဲါဏံကီုလေဝ် လက္ကရဴလေဝ် ကေတ်ဆက်ကဵုပိုဲတုဲ ပါလုပ် ပ္ဍဲတၠကမၠောန်မန်ညိဂှ် မိက်ဂွံဖတိုက်ဖအောဝ် ဆဝ်မ္ၚုဟ် အလုံကောန်ဂကူမန်ပိုဲ သီုဖအိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.