Categories
ပရိုၚ် ပရိုၚ်

ဟိုတ်ယဲကိုဝ်ရိုဝ်နာဝါၚ်ရာတ်ဂှ်တုဲ ဒၞာဲမၞိဟ်ကောံဂၠိုၚ်ကီု၊ ပေဲါသဘၚ်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ သဘၚ်ကၞာအသေအဟာန်ဂမၠိုၚ်ကီု ဟွံကဵုအခေါၚ်ကၠောန်သ္ပရရောၚ် အလဵုအသဳဍုၚ် ပ္တိတ်လိက်လလောၚ်

ဝဏ္ဏမာန်၊ ဂိတုမာတ် ၁၄၊ ၂၀၂၀

ဟိုတ်နူအသိၚ် ယဲကပ်ကိုဝ်ရုဝ်နာဝါၚ်ရာတ်ဂှ် နူဂကောံပရေၚ်ထတ်ယုက်ဂၠးကဝ်တံ လလောၚ်တြးလဝ် ယဲကပ် ကၠောံထၞာန်မြက်မွဲကီု၊ အလဵုအသဳဍုၚ်လေဝ် ပတိတ်ကၠုၚ်လိက် ကဵုသတိကုညးဍုၚ်ကွာန်ရ။
ယဲကပ်ကိုဝ်ရိုဝ်နာဝါၚ်ရာတ်ဝွံ နကဵုစရၚ်ဂိတုမာတ် ၁၄ ဂှ်မ္ဂး အလုံကဝ် (ဂၠးတိ) မွဲဂှ် လၟိဟ် (၅၄၀၁) တၠ ချိုတ်အာတုဲ (၁၄၄၈၆၃) တၠ ဂှ် ဒးဒုၚ်ကၠောံထၞာန်လဝ်ယဲရ။ ဟိုတ်နူဂှ်တုဲ ဂကောံထတ်ယုက်ဂၠးကဝ်ကီု၊ အလဵုအသဳဍုၚ် ရုၚ်သမ္မတ(ဍုၚ်ဗၟာ) ကီုဂှ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၃ ဂှ် ပ္တိတ်လိက်ကဵုသမ္တီကုညးဍုၚ်ကွာန်မွဲတၞးရ။
ပ္ဍဲလိက်ကဵုသမ္တီကုညးဍုၚ်ကွာန် နူရုၚ်သမ္မတဂှ် ဒၞာဲမၞိဟ်ဂၠိုၚ်ကီု၊ ပေဲါသဘၚ်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ သဘၚ်ကၞာအသေအဟာန် ဂမၠိုၚ်ကီု၊ (သဘၚ်အတး သိုၚ်ပတန်လဝ် ကၞာထးတုဲတံကီု) စတံနူဂိတုမာတ် (၁၃) စဵုစိုပ် ဂိတုအေဗရဴ (၃၀) တေံဂှ် ဟွံကဵုအခေါၚ်ကၠောန်သ္ပရ။
စတံနူဂိတုမာတ် ၁၃ ဂှ်တုဲ စဵုကဵုစိုပ် ဂိတုအေဗရဴ ၃၀ တေံဂှ် ကၠာတ်စဵုဒၞာလဝ် ညံၚ်ဟွံဂွံကၠောန်သဘၚ်ပေဲါဂမၠိုၚ်ဂှ် တုဲ စိုပ်တ္ၚဲကၟာတ်လဝ် (အေဗရဴ ၃၀) တေံမ္ဂး တန်တဴကဵုအကာဲအရာတုဲ နွံပၟိက်မ္ဂး ထပ်ကၟာတ်ပဆုဲအခိၚ်ပၠန်ရောၚ် ဂှ်လေဝ် လိက်လလောၚ်ကဵုသတိ နူအလဵုအသဳဂှ် ချူလဝ်ရ။
နူကဵုဂကောံထတ်ယုက်ဂၠးကဝ်တံလလောၚ်တုဲ မွဲအဆက်ဂှ် အလဵုအသဳဍုၚ် နူရုၚ်သမ္မတ လလောၚ်တုဲဗက်ဂှ် ဆေၚ်ဖျာသ္ၚုတံကီု၊ စၞးစစၞသုၚ်ဂမၠိုၚ် လတူဍုၚ်ဇၞော်လ္ၚဵုဂှ် ဂစာန်ရာန်ဒၟံၚ် ကပေါတ်စၞစ စၞသုၚ်တံနွံရ။ လတူအကာဲအ ရာဏံ ကေတ်အခေါၚ်အရာခိုဟ်တုဲ သ္ၚုကီု၊ ကပေါတ်စၞစသုၚ် နာနာသာ်တံဂှ် ဝေၚ်ၚုဟ်ဖျာမ္ဂး ကေတ်အရေဝ် ရောၚ် ဥုဇြဝ်ဌေ ညးမၞုံအခေါၚ်ဟီုဂး ရုၚ်သမ္မတ ဟီုသောၚ်ကလးပရိုၚ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၃ ဂှ်ရ။
ဟိုတ်နူအသိၚ်ယဲကိုဝ်ရိုဝ်နာဝါၚ်ရာတ်ဝွံတုဲ ရုၚ်စက်ရုၚ်ကမၠောန် ၂၀ ရုၚ်ဂှ် သွက်ဂွံကၟာတ်ကၠေံနွံရောၚ် ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥုတိၚ်ဇြိုဲ ဟီုဂးဏာ ကုသၟာပရိုၚ်ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၃ ဂှ်ရ။ ပ္ဍဲဂှ် ရုၚ်စက်ယာယဳကၟာတ်လဝ်ဂှ် ၆ ရုၚ်၊ ရုၚ်စက်ကဵုလဝ်ဒုဟ်ဒန်ဂှ် ၉ ရုၚ်၊ ယှအ်လဝ်ဇြဟတ်ကောန်ကမၠောန်ဂှ် ၂ ရုၚ်၊ ကောန်ကမၠောန်ဖအိုတ် ၜိုတ် ၄၀၀၀ တၠ ဒးဒေံါဇူမံၚ်ရ။ အစဳဇန် သွက်ဂွံကၟာတ်ဖအိုတ်ဂှ် ၜိုတ် ၂၀ ရုၚ်ဒှ်ဏောၚ် သ္ဂးရ။
ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် ၜိုန်ရဟွံဆဵုလက္ချန်ယဲကၠာလေဝ် ဒှ်အခိၚ်ကာလ ဒးစွံသတိကဵု ပရေၚ်စဵုဒၞာတုဲ ပရေၚ်အာကၠုၚ်ဒၞာဲ မၞိဟ်ကောံ မၞိဟ်ဂၠိုၚ်ကီု၊ ပေဲါသဘၚ်နာနာဂှ်ကီု၊ ညံၚ်ဟွံဂွံအာကၠုၚ်ဂှ် အဆက်ဆက်ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ ကဵု လဝ်ဓဝ်သတိတုဲ ပရေၚ်သၟးဇ္ၚးဇကုဇကုဂှ် ဇၟာပ်ညးအဲ ညံၚ်ဂွံဒ္ဂေတ်ဗက်ညိဂှ်လေဝ် ဌာနထတ်ယုက်တံ ဆဝ်မ္ၚုဟ် လဝ်ရ။
ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂှ် မံၚ်သၟးသၟးကီု၊ ဇၟာပ်အခိၚ်ဂှ် ကြာတ်ကြဴတဲကီု၊ စစၞကဵုဖဲတုဲ တိက်ကဵုဖဲကီု ညံၚ်ဂွံမံၚ်တန်တဴတုဲ ယဝ်ဆဵုဒး ညးဂိယဲ စတံနူလက္ချန်ယဲခ္ဍက် ဒးချာံတုဲ သိုဟ်ယီုဂြက် ယဲကသအ်မ္ဂး ဗွဲမပြဟ် ညံၚ်ဂွံအာထ္ၜး ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲဂှ်လေဝ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်လဝ်ရ။
လၟုဟ်မ္ဂး ဂၠံၚ်တတ်ကၠောံကဵု ပယျဵုဂမၠိုၚ်ဂှ် နူကဵုဌာနမဆေၚ်စပ်တံ မၞိဟ်လုပ်တိတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် စမ်ၜတ်စၟဳစၟတ်ဒၟံၚ်ယဲတုဲ ယဝ်ရတၟေၚ်ကၠုၚ်မ္ဂး သွက်ဒးဒုၚ်စမ်ၜတ် လွဳလွတ်အာ ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲတံဂှ်လေဝ် ဌာနထတ်ယုက်တံ ပလေဝ်ဖန်ဇန်လဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.