Categories
ပရိုၚ်

ညးမ္ဒးဒုၚ်ထိၚ်ဒဝ်ပဠေဝ်စရိုတ် ပ္ဍဲခရိုၚ်မတ်မလီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတအ် ညံၚ်ဂွံဒှ်အာ ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲစိုတ်ဂှ် ကဵုကၠောန် အာကမၠောန်ရောၚ်

မာံသုခ၊ ဂျူလာၚ် ၉၊ ၂၀၂၀

ပ္ဍဲဒေသလှာဒကှ် ခရိုၚ်မတ်မလီု သွက်ညးမ္ဒးဒုၚ်ထိၚ်ဒဝ် ပဠေဝ်မံၚ်စရိုတ် ပ္ဍဲခရိုၚ်မတ်မလီုတအ် ဂွံဒှ်အာပရေၚ်ပြံၚ် လှာဲအရီုစိုတ်ကီု သွက်ညးတအ် ဂွံက္လေၚ်ကွာ်အာ အတိုၚ်ဘဝညးတအ်ဗီုတြေံမာန်ပၠန် ရန်တၟအ်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၆) ဂျူလာၚ် (၂၀၂၀) ဂှ် ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴကမၠောန် ကၠောန်ခၟာဲပ္ကဴ ကေုာံ လွဳလွတ်စာၚ်ခၟာဲ ၜါသာ် ၜါဂကူ ပ္ဍဲခရိုၚ်မတ်မလီုနွံ သာ်ဏံ နာဲဇာတိနာဲ ညးဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ဓမံက်ရုပ်ရဴ ဟီုရ။
‘ကောန်ဂကူပိုဲ ညးဒးဒုၚ်ပဠေဝ်မံၚ်စရိုတ် ပ္ဍဲကဵုခရိုၚ်ဏံဂှ်တှေ် မွဲ ပိုဲဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု အရီုဂွံပြံၚ်၊ ယဝ်ရမံၚ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုခရိုၚ် မွဲမွဲတ္ၚဲဏံ ပွိုၚ် (၈) နာဍဳ (၇) နာဍဳ အခိၚ်စပုၚ်ရ တိတ်ဏောၚ်တှေ် ဍေံဆဵုမံၚ်လညာတ်အေပ္ဍဲဂှ်ရ၊ ယဝ်ရတိတ်ကၠုၚ် ဗွိုၚ်မ္ၚးဏံဏောၚ်တှေ် ဂွံကၠောန်အာကမၠောန် ဂွံပ္တိတ်အာဇြဟတ်ဍာ်ပဠက် ဂွံချပ်တက်ကျာ ဂွံကၠောန်အာ နတဲ ဏောၚ်တှေ် အရီုဍေံပြံၚ်လှာဲအာမာန်’ သာ်ဏံ ညးဟီုရ။
ညးမ္ဒးဒုၚ်ထိၚ်ဒဝ်မံၚ် နကဵုဒုဟ်ဒဏ်ဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲခရိုၚ်မတ်မလီုဂှ် ညးလေပ်လဝ်ကွတ် နကဵုကမၠောန်ပရန်၊ ပဠေဝ်စက်၊ လွဳစာၚ်၊ ပါလုပ်နွံမံၚ်ကီုတုဲ ကုညးမလေပ်မံၚ်ကွတ်လွဳစာၚ်ဂှ် ကဵုကၠောန်အာကမၠောန်လွဳစာၚ်တုဲ ကုညးမလေပ်လဝ်ကၠောန်ပရန်တအ်ဂှ် ကဵုကၠောန်အာကမၠောန်ခၟာဲပ္ကဴတုဲ မွဲတ္ၚဲအနာဂတ်တေံ ဒှ်အာပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲ သွက်ဘဝညးတအ် အတိုၚ်တြေံမာန်ပၠန်ဏောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။
‘ညးတအ်ဂှ် ကောန်ဒုဟ်ဒှ်ကၠာရလေဝ် ဆဂး ကၠာညးတအ် ဟွံဂွံဒးဒုဟ်ဒဏ်ဏံဂှ်တှေ် ညးတအ်ဂှ် မၞိဟ်ခိုဟ်ခိုဟ်မွဲရ၊ ညးတအ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ကောန်ဆာန် ဗြဴဆာန် မိဆာန် အပါဆာန် ကောန်ဆာန်မွဲဏောၚ်တှေ် မိက်ဂွံကဵုညးတအ် ကလေၚ်ကွာ်စိုပ် အေဒၞာဲဍာန်ဂှ်ပၠန် ရန်တၟံသာ်ဂှ်တုဲတှေ် အေကမၠောန်ဏံဂှ် ဒှ်ကမၠောန်ပ ရေၚ်ပြံၚ်လှာဲကဵု ရုဲစှ်ဍာန်အနာဂတ်ညးတအ် ဒှ်မာန်ဏောၚ်’ နာဲဇာတိနာဲ ဆက်ဟီုထ္ၜးရ။
ခၟာဲပ္ကဴ ကေုာံ ကပေါတ်မကၠောန်ပ္တိတ်လဝ် နူခရိုၚ်မတ်မလီုဂှ် ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ဒၞာဲလဵုဂွံပ္တိတ်အာဗွဝ်ဖျာဂှ် ဓဇက်ဖျေံလဝ် ဟွံမွဲဏီတုဲ ဗွဝ်ဖျာဏံ ယဝ်ဒှ်မ္ဂး ပရဲသတ်ကၟဝ်ဇဝ်ပ္ကဴ မကလိဂွံနူဗွဝ်ဖျာတအ်ဂှ် သွက်ဂွံသုၚ်စောဲအာ ပ္ဍဲအရာပရေၚ်စ သုၚ်မံၚ်စံၚ်လွဳလွတ် ကုညးမ္ဒးဒုၚ်ထိၚ်ဒဝ်လဝ် နကဵုဒုဟ်ဒဏ်ဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲခရိုၚ်မတ်မလီုဂှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
ကမၠောန်ဓမံက်ပ္တိတ်ဗီုဏံဂှ် ပ္ဍဲကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ခရိုၚ်ထဝဲါ၊ ခရိုၚ်သဓီုတအ် ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်ဟွံမွဲဏီတုဲ ပ္ဍဲခရိုၚ်မတ် မလီုဏံ ယဝ်ဂွံအာအသိၚ်မ္ဂး ညးတအ်ရန်လဝ် သွက်ဂွံဆက်ဓမံက်အာရုပ်ရဴ ပ္ဍဲခရိုၚ်သဓီု၊ ဗဟဵု နွံမံၚ်ကီုဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.