Categories
ပရိုၚ်

ဒၞာဲတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ခရိုၚ်သဓီုဂှ် ပ္ဍဲသၞာံဏံ ကဵုဖျုန်ရပ်စပ်အာ ညးမကူသာန်သွံရာန်ဂဥုဲၜူမာဲဂှ်ဂၠိုၚ်

ဗညာသာၚ်၊ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂၀

ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၂၀) အကြာယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) ဏံ ပ္ဍဲခရိုၚ်သဓီု ဒၞာဲတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထိၚ်ဒဝ်လဝ်ဂှ်ဝွံ စပ်ကဵုပရေၚ်ရပ်စပ် မၞိဟ်သုၚ်စောဲဒၟံၚ် ဂဥုဲၜူမာဲဂှ်မ္ဂး လၟိဟ်မၞိဟ်စောဲဂဥုဲ အောန်စှေ်နူသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံတုဲ မွဲအခိၚ်ဓဝ် ပ္ဍဲသၞာံဏံ နကဵုဒပ်ခရိုၚ်ဂှ် ကဵုဖျုန်ကုမၞိဟ်သွံရာန်ဂှ်ဂၠိုၚ်ရောၚ် ညးသ္ကိုပ်ထိၚ်ဒဝ်ဂဥုဲၜူမာဲ နူခရိုၚ်သဓီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲကောန်သိုက် ဟီုလဝ်ကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၂၀) ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာဝွံရ။
အပ္ဍဲကဵုမၞိဟ်ရပ်ဂွံလဝ် ရဲကူသာန်သွံရာန် ဂဥုဲၜူမာဲတံဂှ် လၟိဟ်မၞိဟ်တြုံ နွံအကြာ (၃၀) ကဵု (၄၀) တၠတုဲ ပ္ဍဲဂှ်မ္ဂး မၞိဟ်ဗြဴပါလုပ်ဒၟံၚ် (၄) တၠရ။ ပ္ဍဲလၟိဟ်မၞိဟ်တြုံဂမၠိုၚ်တအ်ဝွံ သၟတ်အဝယ်ဍောတ်ဍောတ်တအ် ပါလုပ်ဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်ရ။ ပဲါနူဂှ်မ္ဂး ကောန်ဇာတ် မိမတအ် ကၠုၚ်ပအပ်စွံလဝ် ပ္ဍဲခရိုၚ်တအ်ဂှ် ပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲဂိတုတှေ် အကြာ (၄၀) ကဵု (၅၀) နွံဒၟံၚ်လၟိုန်ရောၚ် သာ်ဝွံ နာဲကောန်သိုက် ဆက်ဟီုလဝ်ရ။
“အဓိက အခိၚ်ညးတအ် ကၠုၚ်ပအပ်လဝ်ဂှ် တၚ်ခက်ခုဲနွံမံၚ်ညိ၊ လ္ၚဵုဂှ်တှေ် ဍေံၜက်တိုန်နူသၞောတ်တုဲ ဂွံထိၚ်ဒဝ်ဂှ် ဍေံကျာတ်ညိ၊ လ္ၚဵုဂှ်တှေ် က္ဆံၚ်ဒးသုၚ်ဂဥုဲတှေ် ဗီုတအ်ဏံတှေ် ဒှ်မံၚ်ပြသၞာညိ၊ က္ဆံၚ်ဒးသုၚ်ဂဥုဲဏောၚ်တှေ် ပိုယ်ကဵုသတိ ကုညးတအ်ကၠာ ကဵုစမ်ၜတ်ထောံ ထေက်ကဵုဂဥုဲဍေံတအ် ဒးစတုဲမှ ပိုယ်ဘိုၚ်ဒုၚ်တဲ၊ ပိုယ်တအ် ဒးကဵုဂဥုဲဂှ် ဍေံခက်မံၚ်ညိဏောၚ်။ တုဲပၠန် ဟိုတ်နူကဵု အကာဲအရာယဲကပ်ဏံတုဲ မၞိဟ်တၟိတအ်ဂှ် ပိုယ်ဟွံဒုၚ်တဲဏီပုဟ်၊ အတိုၚ်မၞိဟ်တြေံရနွံမံၚ်တုဲ ပရေၚ်အာကၠုၚ်တိတ်မ္ၚးဂှ် ပိုယ်ဟွံကဵုလဝ်အခေါၚ်ရ” သာ်ဝွံ နာဲကောန်သိုက် ဟီုရ။
ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်စသုၚ်မံၚ်စံၚ်ဂှ် သွက်မၞိဟ်မိမကၠုၚ်ပအပ်လဝ်တံကီု သီုကဵုမၞိဟ်ရပ်စပ်လဝ် (ကူသာန်သွံရာန်ဂဥုဲၜူမာဲ) ကီု ခရိတ်စဍိုန်လျဒၟံၚ်ကီုရောၚ်။ တုဲပၠန် သွက်ဒၞာဲဂွံထိၚ်ဒဝ်လွဳလွတ်ဂှ် ပရေၚ်မံၚ်စံၚ်ဟွံရုံဂပ်တုဲ လ္ၚဵုဂှ် ဒးတိတ်မံၚ်ဒၟံၚ် ဒၞာဲမ္ၚး မွဲချိုန်ခဏဂှ်လေဝ် နွံဒၟံၚ်ရောၚ်။ ဟိုတ်နူအခက်အခုဲဏံတုဲ သွက်သ္ဂောံဂွံ ဒၞာဲခိုဟ်ခိုဟ်သၠဲသၠဲ မွဲဒၞဲါမာန်ဂှ် အာတ်မိက်လဝ် မိမညးဍုၚ်ကွာန်တအ်နွံရောၚ် နာဲကောန်သိုက် ဆက်ဟီုလဝ်ပၠန်ရ။
“ပ္ဍဲပရေၚ်စတှေ် ပိုယ်တအ်ဂွံ ပ္ဍဲဘာလကျာ် ၜါပိဘာ၊ အဓိကဍာ်ဇမၠိၚ်ဂှ် နူကဵုဘာရ ဘိုၚ်ဆန်ၜန်ဗ္စမံၚ် ဒှ်မံၚ်ဗီုဂှ်လေဝ်၊ ဆေၚ်စပ်ကဵုစ၊ ဇွောံမသ္ၚုတအ်ဂှ် မွဲမွဲဂိတုတှေ် ပ္ဍဲပိုယ်ဏံ အိုတ်မံၚ်ဟွံသာပုဟ်၊ မွဲတ္ၚဲ၊ မွဲဗ္ဂါပ်ဂှ် မွဲရိုက်ဘာ် ၜါရိုက်ယျ၊ ဆဠတှေ် ဒးဍုန်မံၚ် မွဲတ္ၚဲတှေ် ဍေံအိုတ်စ ကြပ်ၜိုတ်ပိရိုက်ပြၚ်ပြၚ် ဍေံဒှ်မံၚ်ဟဂှ်၊ မွဲပၠန်ဂှ်တှေ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ဒၞဲါမၞိဟ်ဗြဴဟီုတှေ် ရုၚ်သွက်ဂွံထိၚ်ဒဝ်မၞိဟ်ဗြဴတအ်ဂှ် ဍေံဟွံမွဲ ပ္ဍဲပိုယ်၊ ဨဒှ်မံၚ်ဟဂှ်ဂှ်ရ ပိုယ်ခက်ခုဲမံၚ်တုဲတှေ် ပရူဒၞာဲဏံဂှ်မွဲ” သာ်ဝွံ ဂးရ။
ပ္ဍဲကဵုဒေသခရိုၚ်ထဝဲါ ဒၞာဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတအ် သိုၚ်ခၞံလဝ်ဌာနလွဳလွတ်ဂှ်ဝွံ ဒၞာဲဒေသခရိုၚ်တၞဟ်တၞဟ်တအ် ပရေၚ်မံၚ်စံၚ် ယဝ်ဟွံရုံဂပ်မ္ဂး သွက်ဂွံပြံၚ်ပဆုဲဏာ ဒၞာဲဌာနလွဳလွတ်တေံ နကဵုဗော် ရန်လဝ်နွံဒၟံၚ်ကီုလေဝ် သ္ပဟိုတ်နူကဵု ပရေၚ်ယဲကပ်အလန်ဒုတိယဏံ မံက်တိုန်ကၠုၚ်ဂှ်ရ ၜိုန်ရပြုပြေၚ်လဝ်ခုၚ်တအ် နွံဒၟံၚ်ကီုလေဝ် ဒးကၟာတ်လဝ်ကီုရ။ မ္ၚးနူဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုထိၚ်ဒဝ်လဝ် မၞိဟ်ရပ်ဂွံဂဥုဲၜူမာဲကီု မိမကၠုၚ်ပအပ်စွံလဝ်တအ်ဂှ် ပံၚ်တောဲကဵုရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်တုဲ ၜါသတ္တဟမွဲအလန် ပရေၚ်စိုတ်ကီု၊ ဒ္ဂေတ်ပဋိပတ်ကီု၊ ပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲကီု အနာဂတ်ဂွံခိုဟ်တိုန်မာန် ရန်သာ်ဂှ်တုဲ ဒၠောံဗ္တောန်ဟီုတွံကဵုကၠုၚ်ပညာလၟေၚ်လၟေၚ် နွံဒၟံၚ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ရ။
ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံဝွံ သွက်ဂွံလွဳလွတ် မၞိဟ်စောဲလာံဒၟံၚ် ဂဥုဲၜူမာဲတအ်ဂှ် နွံပၟိက်ဒၟံၚ်ကဵု ဌာနလွဳလွတ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ် ဂကောံမဟာဇန်မန်ဂမၠိုၚ်ကီု ဂကောံချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ်ကီု ဟီုတွံသဳကၠဳလဝ်နွံဒၟံၚ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.