Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ဗီုရုပ်ရပ်ထိၚ်လဝ် မၞိဟ်ထ္ၜးဆန္ဒ ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်သၟဝ်ကျာဥက္ကလာ( မြောက်ဥက္ကလာ) (ရးလ္ဂုၚ်) ဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံ

သၞာံ ၂၀၂၁၊ ဂိတု မာတ်၊ ဒဵုကဵုပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၀ ဏအ်မ္ဂး ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ကံၚ်သဳပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ပေၚ်ကၠုၚ် ၃၈ တ္ၚဲရ။ အခိၚ်ကံၚ်သဳပရေၚ်အုပ်ဓုပ်လဝ် ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်တအ် ထ္ၜးဒၟံၚ်ဆန္ဒဂှ် ပြးပေၚ်ကၠုၚ်အလုံကၟိန်ဍုၚ်မွဲတုဲ တ္ၚဲဏအ်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုကၠအ်ပ္ကဴ (ကန်သာယာ) ပွိုၚ်ဍုၚ်သၟဝ်ကျာဥက္ကလာ( မြောက်ဥက္ကလာ) ဂှ် ဟိုတ်နူကဵုဒပ်ပၞာန်တအ် ဗတိုက်သရိုဟ်လဝ် ပ္ဍဲပေဲါထ္ၜးဆန္ဒဂှ် ရပ်လဝ်မၞိဟ် ကၠံတၠပြၚ်တုဲ အကာဲအရာတေၚ်ဒၟံၚ်ရ။

သၞာံ ၂၀၂၁၊ ဂိတု မာတ်၊ ဒဵုကဵုပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၀ ဏအ်မ္ဂး ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ကံၚ်သဳပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ပေၚ်ကၠုၚ် ၃၈ တ္ၚဲရ။ အခိၚ်ကံၚ်သဳပရေၚ်အုပ်ဓုပ်လဝ် ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်တအ် ထ္ၜးဒၟံၚ်ဆန္ဒဂှ် ပြးပေၚ်ကၠုၚ်အလုံကၟိန်ဍုၚ်မွဲတုဲ တ္ၚဲဏအ်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုကၠအ်ပ္ကဴ (ကန်သာယာ) ပွိုၚ်ဍုၚ်သၟဝ်ကျာဥက္ကလာ( မြောက်ဥက္ကလာ) ဂှ် ဟိုတ်နူကဵုဒပ်ပၞာန်တအ် ဗတိုက်သရိုဟ်လဝ် ပ္ဍဲပေဲါထ္ၜးဆန္ဒဂှ် ရပ်လဝ်မၞိဟ် ကၠံတၠပြၚ်တုဲ အကာဲအရာတေၚ်ဒၟံၚ်ရ။

ဗီုရုပ်ဓမံက်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဗီုရုပ်တြေံ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ အခိၚ်ကွးဘာတအ် တိတ်ထ္ၜးလဝ်ဆန္ဒဂှ် ဒးဒုၚ်ဗတိုက်သရိုဟ်လဝ်တုဲ လၟုဟ်ဝွံ ကလေၚ်သုၚ်လဝ်ဗီုရုပ်ဏံ နဒဒှ်ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သၟဝ်ကျာဥက္ကလာ (မြောက်ဥက္ကလာ)ဂှ်တုဲ ဗီုရုပ်ဏံ ပြးတိတ်အာဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ဒၟံၚ်ရ။ အခိၚ်လၟုဟ်မ္ဂး ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်တအ်ကီု၊ ကွးဘာဂမၠိုၚ်တအ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဓဝိၚ်တုဲ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်ဒးကီု၊ ဗၠေတ်ကီု နူကဵုကဏ္ဍ ဒး ဟွံဒး တုဲ ချပ် ပိုယ်တအ် ကလေၚ်ပါ်ပရအ်မံၚ်ကဵုရ။

ကာလလၟုဟ်ဂှ် အခိၚ်တၚ်နၚ်ပရိုၚ်တအ် ဂွံစိုပ်အာ ပ္ဍဲပရိသာတ်တအ်ဂှ် ကိစ္စဇၞော်ကၠာလေဝ် ဂွံဒှ်တၚ်နၚ်ပရိုၚ် ခိုၚ်ခိုၚ်ကၠိုက်ကၠိုက်ဂမၠိုၚ်မာန်ဂှ် ကိစ္စဇၞော်ဒၟံၚ်ကီုရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ အခိၚ်ပိုယ်တအ် တြးဏာတၚ်နၚ်ပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး ကၠာအိုတ် ပရိုၚ်ဝွံ ဒးဟာ ဟွံဒးဟာဂှ် ဒးသ္ပသတိရ။

Source>>https://www.facebook.com/598185483714847/posts/1606902986176420/?d=n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.