Categories
ပရိုၚ်

ရုၚ်ဒါန်ဂဥုဲဇဳဝိတဒါန ဍုၚ်ဇြပ်ဗု စလွဳပါ်ကရေက်အာ လၟေၚ်တ္ၚဲရာၚ်

မိလတိုပ်ဗု၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၄၊ ၂၀၂၁

ရုၚ်ဒါန်ဂဥုဲဇဳဝိတဒါန ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဝွံ သ္ပဟိုတ်ကဵု ရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်လတူဍုၚ်တံ ဟွံဒုၚ်တဲမၞိဟ်ယဲတုဲ စတံနူဂိတုမာတ် ဏံမံက်မ္ဂး စဒုၚ်တဲ လွဳလွတ်အာ မၞိဟ်ယဲလၟေၚ်အရိုဟ်တ္ၚဲရောၚ် ဥက္ကဌ ဂကောံရုၚ်ဒါန်ဂဥုဲဇဳဝိတဂှ် ဟီုထ္ၜးသာ်ဝွံရ။
“ကာလကိုဝ်ဝေဒ်ဏံတှေ် ရဲစုက်က်ဂှ်တှေ် ပိုဲကဵု (ဂဥုဲ) မွဲသတ္တဟ၊ ရဲဒေသသ္ၚောဲသ္ၚောဲတှေ် ပိုဲကဵုၜါသတ္တဟ၊ အဓိကဂှ်တှေ် ယဲဆီၜေတ်ကဵု ယဲခယျာဍာတ် (သွေးတိုး၊ ဆီးချိုး) ဂၠိုၚ်၊ ပဲါနူဂှ် ယဲနာနာသာ်၊ နူကဵုအခိၚ် ကဝ်ကိုဝ်ဝေဒ်ဏံတုဲတှေ် ပိုဲသရောပ် သရိၚ်ထောံမၞိဟ် ရဲစုက်က်ဂှ်တှေ် ပိုဲကဵုၜါသတ္တဟ၊ ရဲသ္ၚောဲသ္ၚောဲဂှ်တှေ် ကဵု မွဲဂိတု၊ နူကဵုရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်လေဝ် ဟွံဒုၚ်တဲမၞိဟ်ယဲ တုဲတှေ် မၞိဟ်ဂၠိုၚ်လောန်အာ၊ လၟုဟ်တှေ် ပိုဲပါ်စကရေက်လွဳအာ လၟေၚ်တ္ၚဲရ” သာ်ဝွံ ဥက္ကဌ ဂကောံရုၚ်ဒါန်ဂဥုဲဇဳဝိတ ဍုၚ်ဇြပ်ဗု နာဲအံၚ်ယှိုဲ ဟီုထ္ၜးရ။
ရုၚ်ဒါန်ဂဥုဲဇဳဝိတဒါန ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် တုဲကၠုၚ်တေံမ္ဂး မွဲသတ္တဟမ္ဂး (၃) တ္ၚဲ ဒုၚ်တဲလွဳလွတ်ဒၟံၚ် မၞိဟ်ယဲဝေဒနာ နာနာတုဲ မွဲတ္ၚဲမ္ဂး ဗၞတ်ၜိုတ် (၁၅၀) တၠ စမ်ၜတ်ကဵုဒၟံၚ်ဂဥုဲ ကုမၞိဟ်ယဲတံ နကဵုသက္ကုၚုဟ် (မးမး) ရ။
စတံနူအခိၚ် ကံၚ်သဳပၞာန်ထိၚ်ဒဝ်အဝဵုဍုၚ်တုဲ အ္စာဂဥုဲသဝ်ဝန် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်လတူဍုၚ်တံ ဟွံဒုၚ်တဲ လွဳလွတ်မၞိဟ်ယဲ ဂှ်ရ ရုၚ်ဒါန်ဂဥုဲဇဳဝိတဒါနဂှ် ဒးချပ်ဖျေံဗီု ဒုၚ်တဲမၞိဟ်ယဲပါ်ကရေက် လၟေၚ်တ္ၚဲရောၚ် သ္ဂးရ။
ဆက်တုဲ နာဲအံၚ်ယှိုဲဂှ် “ပ္ဍဲအခိၚ်ကိုဝ်ဝေဒ်ဏံဂှ် ပိုဲထပိုတ်ထောံ ယဲမၞိဟ်မ္ၚးမွဲတဲ ဗီုလဵုရောတှေ် မၞိဟ်ယဲတြေံရ ဒုၚ်တဲ၊ သဝ်ဝန်ဇၞော်တံဂှ် ညးတံလေဝ် ဖေက်ကၠောံယဲကီု သရိၚ်ထောံ၊ မၞိဟ်ယဲမ္ၚးဂှ် ဟွံစမ်ဏီတှေ် ညးတံလေဝ်ဖေက်၊ လၟုဟ်ဂှ် သီုမၞိဟ်တြေံ သီုမၞိဟ်တၟိ နကဵုသၞောတ် ယဲကိုဝ်ဝေဒ်ဂှ်ရ ဆက်ကဵုအာဂဥုဲ၊ ပါ်ကရေက်ဂှ် အဵုညအ်မှ ပိုဲစ” သာ်ဝွံ သ္ဂးရ။
ရုၚ်ဒါန်ဂဥုဲဇဳဝိတဒါနဝွံ စတံနူသၞာံ (၂၀၀၉) ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ (၁၂) ဂှ် သိုၚ်ခၞံလဝ်တုဲ သၞာံ (၂၀၁၁) ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ (၁၂) ဂှ် စဒုၚ်တဲ လွဳလွတ်ဒၟံၚ်မၞိဟ်ယဲ၊ ကဵုဒၟံၚ်ဒါန်ဂဥုဲ ကုမၞိဟ်ယဲဂမၠိုၚ် ဇၟာပ်တ္ၚဲစန်၊ တ္ၚဲဗုဒ္ဓဝါကဵု တ္ၚဲသ္ၚိသဝ် မွဲသတ္တဟ ပွိုၚ် (၃) တ္ၚဲ လွဳလွတ်ဒုၚ်တဲမၞိဟ်ယဲရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.