Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

သွက်ဂွံဂၠီုကၠီုကဵု ညးထ္ၜးဆန္ဒတအ်ဂှ် ညးတာလျိုၚ် ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် လ္ၚဵု (MNLA-NMSP) ပံၚ်တောဲကဵု KNU ဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံ

နူကဵုအကံက် “Kyaw Zin Tun” ပတိုန်လဝ်ဂှ် “ဒတူလာၚ်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂှ် ကေတ်မံၚ်ဂုဏ်စရာဲရ။ နူကဵုဒပ် ကောန်မာန်ဒိုဝ် ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ဗိုလ်ဇၞော် (ညာဏ်ဟိန်းထွန်း) ဂှ် သွက်ဂွံသ္ပဂၠီုကၠီုကု ညးဍုၚ်ကွာန်ထ္ၜးမံၚ်ဆန္ဒကဵု ကံၚ်သဳပၞာန်ဂှ် ဟိုတ်နူကဵုကလၚ်ပၟိၚ် မၞိဟ်လ္တူတေံဟွံမာန်တုဲ လၟုဟ်ပံၚ်တောဲကု KNU နကဵု သ္ဂံၚ်ၜိုတ် ၃၀ တၠ ပါကၠုၚ်တုဲ စိုပ်ဒၟံၚ် သၞေဟ်ဗ္ဒဝ်ယျရောၚ်” ချူပတိုန်လဝ် ဗီုတအ်ဏအ်ဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံမွဲရောၚ် ဟီုစဂွံရ။

သၞာံ ၂၀၂၁၊ ဂိတု မာတ်၊ စၟတ်တ္ၚဲ ၉

နူကဵုအကံက် “Kyaw Zin Tun” ပတိုန်လဝ်ဂှ် “ဒတူလာၚ်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂှ် ကေတ်မံၚ်ဂုဏ်စရာဲရ။ နူကဵုဒပ် ကောန်မာန်ဒိုဝ် ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ဗိုလ်ဇၞော် (ညာဏ်ဟိန်းထွန်း) ဂှ် သွက်ဂွံသ္ပဂၠီုကၠီုကု ညးဍုၚ်ကွာန်ထ္ၜးမံၚ်ဆန္ဒကဵု ကံၚ်သဳပၞာန်ဂှ် ဟိုတ်နူကဵုကလၚ်ပၟိၚ် မၞိဟ်လ္တူတေံဟွံမာန်တုဲ လၟုဟ်ပံၚ်တောဲကု KNU နကဵု သ္ဂံၚ်ၜိုတ် ၃၀ တၠ ပါကၠုၚ်တုဲ စိုပ်ဒၟံၚ် သၞေဟ်ဗ္ဒဝ်ယျရောၚ်” ချူပတိုန်လဝ် ဗီုတအ်ဏအ်ဂှ် ပရိုၚ်ပ္တောံမွဲရောၚ် ဟီုစဂွံရ။

ပ္ဍဲကဵုပတိုန်လဝ် လ္တူ Facebook ဂှ် ပ္ဍဲကဵု Comment ဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် ၜိုန်ရမၞိဟ်ကဵုဇြဟတ် နွံကီုလေဝ် မၞိဟ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ပရိုၚ်ဏံ ပရိုၚ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်ရောၚ် ဟီုဂးထံက်ထ္ၜးကၠုၚ်နွံရ။

မုဟိုတ်ပရိုၚ်ဏံ ပရိုၚ်ပ္တောံဟီုဂွံရောၚ်တှ်ေ ဒဒှ်ရ ဗို်လ်ဇၞော် (ညာဏ်ဟိန်းထွန်း) ပံၚ်ကဵု KNU ဂှ် နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တြးပ္တိတ်လဝ် လိက်လလောၚ်တြးဟွံဆဵုရ။

နူကဵုဌာန်ပရိုၚ်သၠးပွး နူကဵု (သံလွၚ်တိုၚ်မ်း) နွံပ္ဍဲတွဵုဍုၚ်မန်ဂှ် ပတိုန်လဝ်ဟွံမွဲကီု၊ ဌာန်ပရိုၚ်သၠးပွး ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာတအ်ဂှ်လေဝ် ပတိုန်လဝ်ဟွံမွဲ မွဲသာ်ရ။ ဂွံဆဵုကေတ်လဝ်ကီုရ။

ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပရိသာတ် ညးဍုၚ်ကွာန် တံညးဂမၠိုၚ်၊ လ္တူပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟွံညိၚ်ဝတ်ဏီဂှ် ပရိုၚ်တိုန်လ္တူ social media တအ်မ္ဂး လ္ပပတှ်ေစှ်ေစို်တ်ပြဟ်ဏီညိ။ ပရိုၚ်ဏံဂှ် ပရိုၚ်ဍာံ၊ ဟွံဍာံဂှ် ပါ်ပဲါကီု၊ ပရိုၚ်မွဲမွဲ မံက်ဂတဝ်တိုန်ဟီုမ္ဂးတှ်ေ ဌာန်ပရိုၚ်နွံပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုယ်တအ်ဂှ် ဗွဲမဂတာပ်အခိၚ် ပတိုန်ထ္ၜးဒၟံၚ်ကဵု ပရိသာတ်ပိုယ်တအ်တွဵုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.