Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဓဝ်ဍာံသွက်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် နွံအလဵုရော?

အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်) ၈/၅/၂၀၂၁

အခိၚ်ညးချူလိက်တအ် ဒှ်ဒၟံၚ်သၟတ်တၟိတၟိတေံ ကၠိုဟ်တီ ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်လဝ် ဓဝ်ဍာံ သွက်ဘဝ ဂကူမန်ပိုဲဟီုဂှ် နွံပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရောၚ် စှေ်မံၚ်စိုတ် ပတှေ်ကေတ်လဝ်ပေၚ်ၚ်ရ၊ မုဟိုတ်ရောမ္ဂး အခိၚ်ပိုဲဍောတ်မံၚ်တေံ ပ္ဍဲဒေသပိုဲ ပ္ဍဲအကြာကွာန်မန်ပိုဲ က္တဵုဒှ်အမှုဂဗုတ် မွဲမွဲသာ်မ္ဂး ဂကောံၝောံမၞိဟ်ကွာန်တအ် စၟဳစၟတ်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ဟွံဓဝ်ယာမ္ဂး ထပ်ပတိုန်ဂဗုတ်ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမ္ဂး က္လိဂွံဓဝ်ဍာံရောၚ် ကေၚ်မိၚ်ကၠုၚ်လဝ်ရ၊ ဟွံပ္တိုန်လ္ပာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတုဲ ယဝ်အာပ္တိုန်လ္ပာ်အလဵုအသဳဗၟာမ္ဂး မၞိဟ်သြန်ဂၠိုၚ် ထ္ပက်သြန်မာန်တအ်ဂှ်ဟေၚ် ဇၞးရောၚ်၊ မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ဇကုဟွံလေပ်ဗၟာမ္ဂး ဒးဂၠာဲမၞိဟ်ဟီုအရေဝ်ဗၟာလေပ်တုဲ ဒးအာခၠေဝ်သှ်ဂဗုတ်ရောၚ် သာ်ဏအ် ကေၚ်မိၚ်ကၠုၚ် အကြာမၞိဟ်အယုက်ဇၞော်ဇၞော်တအ် ဟီုလဴဒၟံၚ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဓဝ်ဍာံသွက်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲဂှ် နွံပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရောၚ် အခိၚ်ဘဝဍောတ်တ်တေံ ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်လဝ်ရ။
လက္ကရဴဏအ် လ္ပာ်ဒေသရေဝ်ပိုဲတအ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် ဍိုက်စှေ်ကၠုၚ် ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်သိုက်က်၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် ဒၞါဲမံၚ်ကြေပ်ဂြတ်ကၠုၚ် ဆုတ်လုပ်အာ လ္ပာ်ဗၟံက်ဂၠံၚ်ကွဳစက်တေံ သိုက်က်တုဲ ကောန်ဂကူမန် ဒေသရေဝ်ပိုဲတအ်လေဝ် သ္ၚောဲခြာအာကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သိုက်က်ရ။ စိုပ်ကၠုၚ်အခိၚ်ကာလဂှ်မ္ဂး ကောန်ဂကူမန် ဒေသပိုဲတအ် ဓဝ်ဍာံတအ်လေဝ် သ္ၚောဲခြာအာသိုက်က်ရ။ အဝဵုအလဵုအသဳဗၟာတအ် သြဇာတဴကၠုၚ် ပ္ဍဲဒေသမန်တုဲ မၞိဟ်အာဂဗုတ်ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမ္ဂး ဒးဒုၚ်ကေတ်ဒုဟ်ရောၚ်။ တုဲပၠန် အာဂဗုတ်လေဝ် ဒးအာတရဴသ္ၚောဲသ္ၚောဲပၠန် ဒှ်ကၠုၚ်သာ်ဂှ်တုဲ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် မ္ဒးဗ္ဒဗ္ဒါဲကၠုၚ်ကဵု လ္ပာ်ရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ် အလဵုအသဳဗၟာတအ်ရ၊ ညးဍုၚ်ကွာန် ဂကူမန်ပိုဲတအ် ၜိုန်မိက်ဂွံသ္ပပဓာန်ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီုလေဝ် ဟိုတ်နူအသိၚ်အလိုန် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ဒးဒုၚ်အုပ်ဓုပ် သၟဝ်တဲအလဵုအသဳဗၟာတအ်ပေၚ်ၚ် သီုကဵုဟွံဒးဂၞပ်စိုတ်ရ။ အလဵုအသဳဗၟာဂှ် သွက်ညးဍုၚ်ကွာန် ဂကူမန်ပိုဲဟီုမ္ဂး ဓဝ်ဍာံဂှ် နတ္ထိရောၚ် သာ်ဏအ် အဲနကဵုညးချူလိက်ဏအ်မွဲတၠကီု သီုညးဍုၚ်ကွာန် ဂကူမန်ပိုဲ ဗွဲမဂၠိုၚ်ကီု ဒုၚ်ကေတ်လဝ်ရ။
မူဟိုတ် ဂွံဒှ်သာ်ဂှ်ရော အခိၚ်လၟုဟ် ကလေၚ်ချပ်ပါ်ပါဲရံၚ်မ္ဂး အခိၚ်တေံ ညးဍုၚ်ကွာန် ဒေသရေဝ်ပိုဲတအ် ဟွံကၠိုဟ် ပရေၚ်သၞောဝ်ဥပဒေတုဲ မံၚ်စံၚ်တန်တဴဒၟံၚ် နကဵုသဘဴဓဝ်ရ၊ ချပ်ပါ်ပါဲ ကဵုသ္ဂုတ်သွာတ် နကဵုသဘဴဓဝ်ရ၊ မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ချပ်ပါ်ပါဲ နကဵုသဘဴဓဝ် ကုသဵု အကုသဵုရ၊ ဒဒှ်ရ ပ္ဍဲဍုၚ်မွဲမွဲ သ္ဒးမံၚ် ပ္ဍဲသၟဝ်ဥပဒေရောၚ်ဂှ် မၞိဟ်ကၠိုဟ် နွံအောန်တဴကွေံရ၊ သၞောဝ်ဥပဒေဍုၚ်ဗၟာဂှ်လေဝ် ဒှ်ဒၟံၚ်သၞောဝ်ပရေံပရေံ ကေတ်လဝ်စေဝ်လ္တူ-လ္တူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ကေတ်လဝ်စေဝ်လ္တူ- လ္တူညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂၠိုၚ်တုဲ ဓဝ်ဍာံသွက်ကောန်ဂကူမန် သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် ဟွံမွဲရောၚ် ဒုၚ်ကေတ်လဝ်အိုတ်ရ။ ပ္ဍဲစိုတ်ဓါတ်ဂကူမန်ပိုဲဂှ်လေဝ် အလဵုအသဳဗၟာဏအ်ဂှ် သၞမန်ပိုဲအဆက်ဆက်ရ၊ သွက်ဂကူမန်ပိုဲမ္ဂး ဆလအ်လေဝ် က္လိဂွံဓဝ်ဍာံဟွံသေၚ် သာ်ဏအ် နွံကၠုၚ်မံၚ် နူတီဗၟံက်ပလိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဘဝဂကူမန်ပိုဲဂှ် ဟွံမွဲကဵု ပရေၚ်ဓဝ်ဍာံ၊ ဟွံမွဲကဵု ပရေၚ်ဂီုကၠီုရောၚ်။
ဓဝ်ဍာံကောန်ဂကူမန်ပိုဲ မစၟဳစမံၚ် လ္တူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်လေဝ် သ္ၚောဲခြာတိတ်အာ စဵုကဵုမၞိဟ်ခေတ်တၟိတအ် ဟွံတီကေတ် ဒၞါဲဓဝ်ဍာံနွံရ၊ ခေတ်ဂှ် ပြံၚ်လှာဲစိုပ်ကၠုၚ် ခေတ်ပြံၚ်လှာဲဒဳမဝ်ကရေဇြဳ (၂၀၁၀) ပေါဲဗ္တိုက်လ္တူခုၚ် ပ္ဍဲဝိုၚ်ကၠတ်ထဝ် မံက်ကၠုၚ်၊ ဘဝဂကူမန်ပိုဲ ဟွံမွဲကဵု ပရေၚ်ဓဝ်ဍာံဂှ် ညံၚ်သ္ဂောံနွံကဵု ပရေၚ်ဓဝ်ဍာံ၊ ညံၚ်သ္ဂောံနွံကဵု ပရေၚ်ဂီုကၠီုဘဝ၊ တၚ်စၟဳကေတ် ပ္ဍဲကဵုဇကု ညးချူလိက်ဏအ် နွံကၠုၚ်ပေၚ်ၚ်တုဲ လုပ်ဘိုၚ်ရုန်ဂစာန် ဒက်ကၠုၚ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် နကဵုစိုတ်ဓါတ် က္တိုၚ်ၚ်ကၟဟ်ဟ်၊ ဂိုတ်ဂစာန် ပ္တိတ်ကၠုၚ်ဇြဟတ် ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ် ညံၚ်ဂွံဂွံအမာတ်ဂၠိုၚ်ၚ်၊ အမာတ်မန်ဇကုလေဝ် ညံၚ်သ္ဂောံနွံကဵုဍာ်ဒကေဝ် ပရေၚ်ပညာသၠုၚ်ၚ်၊ သွက်ဂွံဒှ်ဂုန်ဖဵု သွက်ဘဝဂကူမန်၊ ဇကုဟွံကေတ်ဒၞါဲ ဒုၚ်ဂိ ဒုၚ်စေက်ကၠုၚ် ဒြပ်၊ ဇြဟတ်၊ ကာယ၊ အခိၚ်ရ။ အတိုၚ်ပ္တိတ်ကၠုၚ်ဇြဟတ်ဂှ် ဂွံပေါဲအံၚ်ဇၞး ဍောၚ်ပြေဒၟံၚ်ကီုရ၊ က္လိဂွံအမာတ်မန် (၁၆) တၠရ၊ နကဵုတၚ်ရန်တၟံ အမာတ်မန်တအ် ညံၚ်သ္ဂောံမၚ်မွဲ ကောန်ဂကူဇကု၊ ဟွံမွဲကဵုဓဝ်ဍာံဂှ် ညံၚ်သ္ဂောံနွံကဵုဓဝ်ဍာံ၊ ဟွံမွဲကဵုဂီုကၠီုဘဝဂှ် ညံၚ်သ္ဂောံနွံကဵုဂီုကၠီုဘဝ သာ်ဏအ် ပတှေ်ကေတ်လဝ်ပေၚ်ၚ်တုဲ ဂိုတ်ဂစာန် ပ္တိတ်ကၠုၚ်လဝ်ဇြဟတ်ရ။
ပ္ဍဲအခိၚ်အမာတ်မန် (၁၆) တၠ ကေတ်လျိုၚ် ယိုက်ဂၠေၚ်ကၠုၚ် သွက်ဘဝဂကူမန် ဂွံက္လိဂွံဓဝ်ဍာံဂှ် ပွိုၚ်မသုန်သၞာံ ညးတအ်ယိုက်ဂၠေၚ်ကၠုၚ်ဂှ် ဒှ်ဂုန်ဖဵု သွက်ဂကူမန်ဂှ်အောန်၊ သွက်ဂုန်ဖဵု ပူဂဵုညးတအ်ဂှ်ဏောၚ် ဒှ်ဂၠိုၚ်တုဲ တၚ်စၟဳစ ဟွံဍိုက်ပေၚ်ရ။ ပၟိက်ဇကုဂွံဍိုက်ပေၚ်ဂှ် စၟဳကေတ် ပ္ဍဲညးတၞဟ်သၟး ဟွံရုံဂပ်ရောၚ် ပတှေ်ကေတ်သာ်ဏအ်တုဲ နအလဵုဇကု လုပ်ပၠံၚ်ကေတ်ဒၞါဲ သွက်ဂွံက္လိဂွံခုၚ် ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ကီုလေဝ် ဟွံက္လိဂွံပေါဲအံၚ်ဇၞးရ။ အခိၚ်ယိုက်ဂၠေၚ် ကေတ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဗော်မန်ဇကုဂှ် ရန်တၟံလဝ် သွက်ကောန်ဂကူဇကု ဟွံမွဲကဵုပရေၚ်ဓဝ်ဍာံဂှ် ညံၚ်သ္ဂောံနွံကၠုၚ်ကဵုဓဝ်ဍာံ၊ မန်ဇကုကဵုဇကု ပရေၚ်ဍဵုဍိုက်ညးသ္ကံ ဂၠိုၚ်လောန်တုဲ သွက်ဂွံလုပ်ပေါဲဗ္တိုက်ကဵုသၞ သွက်ဂကူမန်ဇကုဂှ် ဟဂွံကၠောန်သက်က်ရ။ ဘဝဂကူမန်ပိုဲ ဟွံမွဲကဵု ပရေၚ်ဓဝ်ဍာံဂှ် ညံၚ်သ္ဂောံနွံကဵုဓဝ်ဍာံ လုပ်ပေါဲဗ္တိုက် ကုသၞရောၚ် ရန်လဝ်သာ်ဏအ်ကီုလေဝ် ဇကုကဵုဇကု ဗ္တိုက်ဒၟံၚ်ကၠးကၠးဂှ် အခိၚ်အိုတ်ကၠုၚ်ရ။
သၞာံ (၂၀၁၈) ဟိုတ်နူဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန် ခမဳသၚ်မန်တအ် ကဵုဇြဟတ်ဒရိုဟ်ဂၠိုၚ်တုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်တအ် ပါဲဟွံဗၠး ဒးဒုၚ်ကၠုၚ်တဲ ပရေၚ်ဓဝ်ဍာံ၊ မ္ဒးပံၚ်ကောံ ဒှ်ကၠုၚ်ဇြဟတ်မွဲရ။ ပရေၚ်ပံၚ်ကောံတအ်ဏအ် ဂွံဒှ်ကၠုၚ်ဂှ် နကဵုစိုတ်ဓါတ်တပ်တး အးၚးတုဲ ဒှ်ကၠုၚ်ဟွံသေၚ်၊ ပါဲဇြဟတ်ဒရိုဟ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် ဟွံဗၠးတုဲ ပံၚ်ကောံကၠုၚ် နကဵုရုပ်ရ၊ ဓဝ်ဍာံညးဍုၚ်ကွာန်တအ် နွံပၟိက်ဂှ် ပ္ဍဲဟဒယ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မန် (ဗော်ညဳသၟဟ်မန်) ဟွံမွဲကၠုၚ်ဍာံဍာံဂှ် ညးမလုပ်ပံၚ်ကၠောန်စုက်က်တအ် တီအိုတ်ရ။ ညးမွဲ ကေုာံ ညးမွဲ ပြိုၚ်ပကာန်ဒၟံၚ် ဓဝ်မာနညးသ္ကံ ဂစာန်ဒက်ပခိုၚ်ဒၟံၚ်ဗွိုၚ်ညးသ္ကံ၊ ဟွံမွဲကဵုစိုတ်ဓါတ်ယျဵုလ္ဂူ လ္တူညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တအ်ရ။ အတိုၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်ဗွဲမဂၠိုၚ်တအ် နွံပၟိက်အာတ်မိက်ဂှ် ဟွံချပ်၊ ချပ်ဒၟံၚ်လ္ပာ်ညးတအ် (ဇကုတအ်) နွံပၟိက်ဂှ်ဟေၚ်ရ။ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် စိုတ်ဓါတ်ယျဵုလ္ဂူတပ်တးတအ် ၜိုန်နွံကီုလေဝ် ဒှ်ညးတာလျိုၚ်သၠုၚ်အိုတ်ဟွံသေၚ်တုဲ တတ်ထပါ် ညးမဂွံလဝ်အဝဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တအ်ဂှ် ဟွံမာန်ရ။ ဇကုကဵုဇကု ဝေၚ်ကၠေမ်ညးသ္ကံဂှ် ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ်တုဲ ညးမကွာ်တရဴတပ်တးတအ် ဍောၚ်မံၚ်စိုတ်ဖအိုတ်ရ။
ညးဍုၚ်ကွာန်မန် ကေုာံ ကောန်ဗော်ဓမ္မတာတအ် ဟွံတီကေတ် အရာဒဒှ်ဍာံဍာံ ပ္ဍဲကဵုဘုံလ္တူတေံတုဲ တက်တဲကဵုဓတ် ကုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်ပံၚ်ကောံ ဒှ်အာမွဲဗော် မွဲဂကောံတအ်ဂှ်ရ။ ပရေၚ်တအ်ဏအ် နကဵုညးချူလိက်ဏအ် ကေၚ်သဳကၠဳလဝ်ကဵု မၞိဟ်ဝှ်ကြံၚ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်ကီုရ။ မုညးတအ်ဟီုရောမ္ဂး “ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟီုဂှ် ဗီုဏအ်ရ ဝေၚ်ကၠေမ်ဟွံလေပ်,ယုတ်ဟွံလေပ်မ္ဂး အာဂွံဟွံသေၚ်၊ သွက်ဇကုသ္ဂောံဂွံဒၞါဲဟီုဂှ် ဒးဂံၚ်ဓဇန်, ဒးဂံၚ်ယုတ်မှ ဇကုဂွံဒၞါဲမာန်ရောၚ်၊ ဇကုမၞိဟ်တာလျိုၚ်သဝ်ဝ်မွဲ သၟိက်မိက်ဂွံဂွံဒၞါဲသၠုၚ်ၚ်မ္ဂး ဒးဇအ်သဝ် အောပ်မာ ဗန်ဇိုၚ် မၞိဟ်နွံတာလျိုၚ်သၠုၚ်ၚ်တအ်ရ။ ညးကွာ်ဂၠံၚ်ဗၠေတ် ဇကုထ္ၜးဒုဟ်ညးမ္ဂး ဇကုရဒးဂြိပ်၊ မုဒှ်ရောဟီုမ္ဂး ညးဂှ် တုပ်ပၟာညံၚ်ရဴတၟံက္လိုအ်၊ ဇကုဂှ် တုပ်ပၟာညံၚ်ရဴခၟာဲစာၚ်ရ။ တၟံကၠုၚ်ဇီုခၟာဲစာၚ်မ္ဂး ခၟာဲစာၚ်ရထ္ကး၊ ခၟာဲစာၚ်အာဇီုတၟံလေဝ် ခၟာဲစာၚ်ပၠန်ရထ္ကး၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ သွက်ဇကုသ္ဂောံဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မာန်ဂှ် ဒးလေပ် ဒးတီလဝ် ဂါထာတအ်ဏအ်မှ ဂွံဒၞါဲမာန်ရောၚ် သတီလဝ်၊ အဓိကဍေံ ဣလဵုၜတ် ဣလဵုကြံၚ် ဒးတီလဝ်ရောၚ်၊ စိုပ်အခိၚ်ဇကုဒှ်တၟံလေဝ် တၟံကဵုတၟံ လ္ပဒုၚ်ဇီုညိ၊ ရုဲဇီုကဵုတၟံၜတ်တ်၊ ဟွံသေၚ်မ္ဂး ရုဲဇီုကဵု ခၟာဲစာၚ်တအ်ညိ သတီလဝ်ညိ” သာ်ဏအ် ညးတအ် ကလေၚ်တွံထ္ၜးကဵုပိုဲရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ အဲဂွံမိၚ်ကေတ်ဂလာန် မပ္တံသာ်ဏအ်တုဲ ဇြိုၚ်အာစိုတ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ဇြိုၚ်အာစိုတ်ကဵု ဓဝ်ဍာံ သွက်ကောန်ဂကူမန်တအ်ရ။
ဂလာန်ညးတွံထ္ၜးဂှ် ဂလာန်ပုံအာဂီုဟွံသေၚ်၊ ဗွဲတၟေၚ် နကဵုဇကုလေဝ် ဆဵုကၠုၚ်လဝ်နမတ်ရ၊ ဒးထ္ၜးသက်သဳစုက်အိုတ်မ္ဂး ပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၂၀) အခန်ရုဲစှ်အလံၚ်အမာတ်တအ် ဇကုညးချူလိက်ဏအ် ဆဵုနမတ်သၟးဟွံက နကဵုဇကု ဒးဆဵုဂဗ ဗီုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်တအ် တးပါဲကၠုၚ် ပၟိက်ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဇၟာပ်မၞိဟ်စိုတ်လုပ်စကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် ဂွံတီ ဂွံမိၚ်မံၚ် ပရေၚ်တအ်ဏအ်ဖအိုတ်ရ။ အမာတ်ဟီုဂှ် သွက်ဂွံသ္ပစၞးကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ရ။ ပၟိက်ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဒးစိုတ်ဂှ် တးပါဲထောံတုဲ ကေတ်ကောန်ကွးဇကုဟေၚ်ရောၚ်ဟီုမ္ဂး စိုတ်ဓါတ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မန်ပိုဲတအ် နွံဒၟံၚ်အဆံၚ်လဵုရောဂှ် တော်ကေတ်ရ။ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ထံက်ထ္ၜးလေဝ် ထ္ၜးဟိုတ်ကဵုသၞောဝ်ရုဲစှ်၊ သၞောဝ်ဍာ်ဒကေဝ် အလံၚ်အမာတ်ပၠန်ရ၊ ပရေၚ်သၞောဝ်တအ်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဟွံတီလဝ်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်လ္ၚဵုတအ် “အဝ်- သောၚ်ဂှ်ဏောၚ်ဟာ” ပြေအာစိုတ်နွံရ။ သၞောဝ်ဓဇက်လဝ်ဂှ်မွဲဗီု၊ ဖန်သ္ပဏာဂှ်မွဲဗီု၊ ဟွံမွဲကဵုဗဗွဲဓဝ်၊ ဟွံမွဲကဵုဓဝ်ဍာံဇေတ်တ်ရ။ မၞိဟ်ဒးဒုၚ်အာ ဗီုညးချူလိက်ဏအ် သွက်ဂွံက္လိဂွံဓဝ်ဍာံမာန်ဂှ် ဒးအာကဵုညးဂှ်ရော၊ ညးဂှ် ဂွံသ္ဂုတ်သွာတ်ကဵု ဓဝ်ဍာံဏအ်ရောဂှ် စဵုကဵုအခိၚ်ချူလိက်ဏအ် ဂၠာဲဒၟံၚ်ဟွံဆဵုဏီရ။ ပရေၚ်တအ်ဏအ် ဗွဲတြး သီုတၚ်နၚ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် လက္ကရဴ ချူဓမံက်အာကဵု ကောန်ဂကူပိုဲ သွက်ဂွံဂၠာဲသွဟ်ပၠန်ရောၚ်။
တၠုၚ်လအာသာ်ဂှ်ကီု ပ္ဍဲပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပၞာန်သီဏာအဝဵု (၂၀၂၁) ဏအ် ပ္ဍဲဗော်ညဳသၟဟ်မန်၊ လညာတ်ဟွံတုပ် လ္ၚဵုထံက်ဂလာန်လ္ပာ်ပၞာန် ပံၚ်တောဲကဵုပၞာန်၊ လ္ၚဵုဟွံထံက်ဂလာန် ဒ္စဵုဒ္စး က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ဂကောံကေၚ်ကာဗဟဵု၊ ကမ္မတဳဗဟဵု သီုကဵုကောန်ဗော်တအ် ဗွဲမဂၠိုၚ် နုက်တိတ်နူဗော်၊ ဂွံမိၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ လ္တူညးထံက်ဂလာန်ကီု၊ ညးဒ္စဵုဒ္စးကီုတအ်ဂှ် ထ္ၜးဟိုတ်ကဵုမူဝါဒဗော်၊ ဂၠံၚ်တရဴ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗော်၊ ပံက်ပွံက်အဓိပ္ပါယ် ဟွံတုပ်ညးသ္ကံတုဲ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ရ၊ ဗီုညးနွံပၟိက်ဂှ် ညးပံက်အဓိပ္ပါယ်တုဲ ဓဇက်ဏာ လ္ပာ်ပၟိက်စိုတ်ဇကုအိုတ်ရ။ အိုတ်ကၞောတ်ပါ်မာဲ လ္ပာ်မၞိဟ်ဂၠိုၚ်ဂှ် ဗက်စတုဲ ကဵုဏာသ္ဂုတ်သွာတ်ရ။ ဟီုဍာံဍာံမ္ဂး ယဝ်ဗၠေၚ်ဒၟံၚ် နူမူဝါဒ ဂၠံၚ်တရဴမ္ဂး ပါ်မာဲလေဝ်ဟွံထေက်၊ သဳကၠဳလေဝ် ဟွံထေက်ရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်မ္ဂး ဗီုလဵုသ္ပရော? ပွံက်အဓိပ္ပါယ်သၞောဝ်တအ်ဂှ် ဣလဵုဒး ဣလဵုဗၠေတ်၊ ညးဂှ် ဂွံကဵုသ္ဂုတ်သွာတ် ဓဝ်ဍာံရော? ယဝ်ဂကူနွံကဵုဍုၚ်တအ်မ္ဂး သွက်ဂွံဂၠာဲဓဝ်ဍာံ ပြသၞာဏအ် သ္ဒးပ္တိုန်ရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ဥပဒေ (ဥပဒေခုံရုံး) တုဲ ဒးကေတ်သ္ဂုတ်သွာတ် နာဲဗ္စာသၞောဝ်တအ်ရောၚ် ညးချူလိက်ဏအ်ညာတ်ရ။ ပ္ဍဲကောန်ဂကူမန်ပိုဲဂှ် ဣလဵုရော ရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ် “ဓဝ်ဍာံ” ၊ သွက်ညးက္ဍိုက်ပ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ညးအာဒၟံၚ်ဂတတအ်လေဝ် ဓဝ်ဍာံဟွံမွဲဏီမ္ဂး ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် အလဵုဂွံအာဂၠာဲ ဓဝ်ဍာံရော?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.