Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ပရေၚ်ဇီုကပိုက် ဟိုတ်နူပၞာန်ထိၚ်အဝဵု သ္ကုတ် (၃) “အရာပရေၚ်မၞိဟ် ကေုာံ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်သၟတ်”

နာဲကသုမန်

(က) ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံကဠၚ်အမိၚ်သၟိၚ် (CDM)

အရေဝ်ဝေါဟာ ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံကဠၚ်အမိၚ်သၟိၚ် (CDM) ဟီုဂှ် ကၠုၚ်နူကဵု မရေဝ်အၚ်္ဂလိက် Civil Disobedience Movement ၊ ဒှ်အမရေဝ် ကၠုၚ်နူကဵု ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ဟွံမွဲကဵုပရေၚ်ဆီပါ်ဍာ်ဇွောဝ် (Non-violence Movement) ရောၚ်။ ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ညးဍုၚ်ကွာန် ဟွံကဠၚ်အမိၚ်သၟိၚ် သာ်ဏံဂှ် အခိၚ်တေံ ဍေံကေၚ်ကတဵုဒှ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ယူရပ်ဂမၠိုၚ်ကီု တုဲပၠန် ပ္ဍဲဍုၚ်ဂလာအေန်ဒိယျပၠန်ရ။

နဲကဲဒစဵုဒစး ကဝ်ကဝ်နဳ သၟိၚ်အၚ်္ဂလိက်တံ အခိၚ်ဂကူအေန်ဒိယျတံ အာတ်မိက် သွက်ပရေၚ်ဗၠးၜး ဍုၚ်ညးတံရ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ညးတံ မဟာတ္တမဂါန်ဒဳ သ္ပက္ဍိုပ် လုပ်ပေဲါဗတိုက်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဗက်လက္ကရဴရ။ အခိၚ်ဝွံ လက္ကရဴပေဲါပၞာန်ဂၠးကဝ် အလန်ဒုတိယရ။ အခိၚ်တေံ သၟိၚ်အၚ်္ဂလိက်တံဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ညးတံရှေ်သှေ် အခေါၚ်အရာညးဍုၚ်ကွာန် အခေါၚ်အရာဒဳမဝ်ကရေဇြဳ လတူညးတံ မအုပ်ဓုပ်လဝ်ဂှ်တုဲ ပေဲါဗတိုက် ဟွံကဠၚ်အမိၚ်ဂှ် အံၚ်ဇၞးအာရ။ မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် အခိၚ်လက်ထက် ပေဲါပၞာန်ဂၠးကဝ် အလန်ဒုတိယတုဲဒှ်ဂှ် သၟိၚ်အၚ်္ဂလိက်တံ ဖျေံအစဳအဇန် သွက်ဂွံသၠးတိဍာ်ညးတံလေဝ် နွံတုဲ ကဵုအခေါၚ် ကုဍုၚ်အေန်ဒိယျကီု ဍုၚ်ဗၟာကီု ကဵုထောံပရေၚ်ဗၠးၜးရ။

နဲကဲစကာကၠုၚ် ဒစဵုဒစးအလဵုအသဳ သာ်ဏံဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်အလုံဍုၚ်ဗၟာတံ စကာကၠုၚ် ပ္ဍဲကာလဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ထိၚ်ကေတ်အဝဵု နူကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၁) ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳဝွံရ။ ဆဂး ကံၚ်ဇြဳပၞာန်တံဂှ် ဗီုအလဵုအသဳအၚ်္ဂလိက်တေံ အခိၚ် (၇၅) သၞာံတေံ ဟွံသေၚ်။ ပရေၚ်ရပ်စပ် ကံၚ်ဇြဳပၞာန်တံ သကာတ်မြဟ်တုဲ ပရေၚ်ဇီုကပိုက်ထိၚ်အဝဵုဂှ် နွံတဴတၟာဂလိုၚ်ရ။ ပရေၚ်ဇီုကပိုက် ဆၜိုတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သၟးဟွံသေၚ် သီုကဵုဇီုကပိုက်အာ စဵုကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ပရေၚ်မၞိဟ်တံအိုဿီုရ။ စပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကဵု ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဂှ် ပတိုန်ထ္ၜးတုဲတုဲရ။ လၟုဟ်မ္ဂး ဆက်တုဲ ပတိုန်ထ္ၜးအာ စပ်ကဵုပရေၚ်မၞိဟ်ရောၚ်။

ယဝ်ရ ပိုဲတံ ဟီုပရူပရေၚ်မၞိဟ် ဗွဲအပြောံရောၚ်ဟီုမ္ဂး အဓိက ပိုဲတံ ဒးဟီုဂး စပ်ကဵုပရေၚ်ပညာ ကေုာံ ပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ အဓိကရောၚ်။ အဃောအခိၚ် သ္ကိုပ်ပၞာန် ‘မေန်အံၚ်လှိုၚ်’ ထိၚ်အဝဵုဂှ်တှေ် အပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် ယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) သကာတ်မြဟ်ဒၟံၚ်တုဲ ညးကၠောံယဲတံဂှ် ဒှ်အာ ဗၞတ် (၁၅၀၀၀၀) တၠပြၚ်ရောၚ်။ ဘာတံလေဝ် ကၟာတ်လဝ်ဘာကီုရ။

(ခ) ပရေၚ်ဇီုကပိုက် စပ်ကဵုပရေၚ်ပညာ

အဃောဒပ်ပၞာန် သၟဝ်ပရေၚ်အာက္ဍိုပ် မေန်အံၚ်လှိုၚ် ထိၚ်ကေတ်အဝဵုဂှ် အာစာဘာ သီုညးတြုံ ကေုာံ ညးဗြဴ အလုံမွဲဍုၚ်တံဂှ် တုပ်တဴညံၚ်ရဴ ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန် တၞဟ်တၞဟ်ဟ်တံရ။ ဆဂး အာစာဘာတံ ဂိဂၠိုၚ် (၂) သာ်ရ။ ဟိုတ်ပထမဂှ် အတိုၚ်ညးဂမၠိုၚ်ကီုရ၊ စပ်ကဵုမာဲညးတံ စုတ်လဝ်ကဵု ညးစၞးအမာတ်ညးတံ၊ ပ္ဍဲဍုၚ် ပ္ဍဲကွာန်ညးတံ ညးတံ ရုဲစှ်ပတိုန်လဝ် ညးစၞးညးတံ သွက်ဂွံအုပ်ဓုပ်အာ ဍုၚ်ကွာန်ညးတံဂှ် ပၞာန်ဗၟာတံ ပလီုထောံသွဟ်တုဲ လုပ်သီထောံ နနဲအဓမ္မရ။ ညးတံ ဟွံပေၚ်စိုတ်တုဲ ပါကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါထ္ၜးဆန္ဒကီုရ။ ဟိုတ် (၂) ဂှ်တှေ် အာစာဘာ ဗွဲမဂၠိုၚ်တံဂှ် ပ္ဍဲအခိၚ်ပေဲါရုဲမာဲတေံဂှ် ညးတံ ဒးကေတ်တာလျိုၚ် နဒဒှ်ရဲမၚ်ရုၚ်မာဲတံဂၠိုၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုအကြာယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) ဂှ် အာစာဘာ ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒးအာကေတ်တာလျိုၚ် နဒဒှ်ညးမၚ်ရုၚ်မာဲရ။ စဵုကဵု ဗၞတ် (၁) ဂိတုပြၚ်ၚ် ညးတံ ဒးတိုန်စိုပ်တန်ဗ္တောန် စပ်ကဵုပေဲါရုဲမာဲရ။ အဃောအာစာဘာတံ မၚ်ရုၚ်မာဲဂှ် အတိုၚ်မဖျေံလဝ် စေဝ်ပၞောန်တံဟေၚ် ညးတံ မၚ်ကၠုၚ်ရုၚ်မာဲ ဗွဲမယျေလဂူတပ်တးတုဲ သရုပ်စရၚ်မာဲ သွက်ဇၟာပ်ပ်ရုၚ်မာဲ လလောၚ်ပတိတ်ကဵု သီုသွဟ်ဍာံပြရ။ ဆဂး သ္ကိုပ်ပၞာန်မေန်အံၚ်လှိုၚ်ဟီု ပေဲါရုဲမာဲဂှ် ဒှ်ပေဲါရုဲမာဲအလီရောၚ် ဂးတုဲ အာစာဘာတံ ဒးဂိစိုတ်ရ။ ဟိုတ်နူသာ်ဝွံတုဲ အာစာဘာတံ ဗွဲမဂၠိုၚ် ဟွံမွဲပၟိက်ကဵု တၠအဝဵုပၞာန်ရ။

အာစာဘာ ညးတြုံ ညးဗြဴတံ ဗွဲမဂၠိုၚ် လုပ်အာ CDM ရ။ နကဵု ညးတံ မုလေဝ် ဟွံမိက်ကဠၚ်အမိၚ် ကံၚ်ဇြဳပၞာန်ရ။ ပ္ဍဲကဵုသၟဝ်တဲ ကံၚ်ဇြဳပၞာန်ဂှ် ညးတံ ဟွံမိက်ကၠောန်ကမၠောန် ပရေၚ်ပညာရ ရဴဝွံ ဂးလဝ် သာ်ဂှ်ရ။ အာစာဘာတံ တိတ်ဍာန်ထ္ၜးဆန္ဒ ညးတံ အာတ်မိက် သွက်သွဟ်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ရ။ အာစာ ညးမဒှ်က္ဍိုပ်ရုၚ်မာဲတံ ဒးဒုၚ်ရပ်ရ။ လ္ၚဵု ဒးဒုၚ်အချုက်ရ။ လ္ၚဵု ဒးဒုၚ်စောဲဂဗုတ်ရ။ လ္ၚဵု ဒးဒုၚ်ဓရတ်တုဲ သွက်ဂွံဒုၚ်ဝန် ညးတံလီလဝ်မာဲရ။

အာစာဘာတံ ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒၟာနူပါလုပ် ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ချဳရောၚ် CDM ကေုာံ ထ္ၜးဆန္ဒတုဲ အာစာဘာ ဗၞတ် (၁၂၉၀၀၀) တၠ ဒးဒုၚ်ဗဒေံါရ။ အာစာဘာ အလုံဍုၚ်ဗၟာဖအိုတ် နွံဒၟံၚ် ဗၞတ် (၄၅၀၀၀၀) တၠ အတိုၚ်အလုံမွဲဍုၚ်တုဲ အာစာဘာ (၃) တှေ် ယအ်အာမွဲတၠရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကာလကံၚ်ဇြဳပၞာန်တံ ပံက်ဘာ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁) ဂိတုဂျောန်ဂှ် ဆဵုဂဗအခက်အခုဲ တၟာဂလိုၚ်ရ။ ကွာန်ဒေသလ္ၚဵုတံဂှ် အာစာဘာတံ လုပ်အာ ပ္ဍဲ CDM ဖအိုတ်တုဲ ဘာတံ ပံက်ဟွံမာန် ဒှ်ကၠုၚ်ရ။ ပရူဏံဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ဇီုကပိုက် ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ရောၚ်။ မွဲအခိၚ်ဓဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံကီု ကွးဘာတံကီု ဆက်ဗကပ်ဗဗေၚ် ဟွံတိုန်ဘာတုဲ ပ္ဍဲကဵုလတူဍုၚ်လ္ၚဵု ကွာန်လ္ၚဵုတံ ကွးဘာတံ ဟွံပေၚ် ပ္ဍဲဘာအတိုၚ်တြေံရ။

မွဲအခိၚ်ဓဝ် အာစာဘာတက္ကသဵု လၟိဟ် (၁၀၀၀၀) တၠပြၚ် ဒးဒုၚ်ပတိတ်နူကဵုတာလျိုၚ်ကီုရ။ အာစာတက္ကသိုလ် (၅) ဂအုံ (၁) ဂအုံ ဟီုစဂွံရ။ တက္ကသိုလ် ကလေၚ်ပံက်ကီုလေဝ် ညးတိုန်ဘာအောန်ရ။ ကွးဘာတံ ဒးဒုၚ်ရပ်လဝ် ဒးဒုၚ်စောဲလဝ်ဂဗုတ် နွံတဴတၟာဂလိုၚ်ရ။ သရုပ်မ္ဂး ပရေၚ်ပညာကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ အဆံၚ်သဇိုၚ်ကီု အဆံၚ်သၠုၚ်ကီု ကျဗြီုအာကီုရ။

(ဂ) ပရေၚ်ဇီုကပိုက် ပရေၚ်ထတ်ယုက်

ပ္ဍဲအခိၚ်ကံၚ်ဇြဳပၞာန်တံ လုပ်သီကေတ်အဝဵု ဗက်ဟွံဂတာပ်၊ အာစာဂဥုဲတံ ဗွဲမဂၠိုၚ် ကၠောန်မံၚ်ကမၠောန် ပ္ဍဲတဲအလဵုအသဳဂှ် ဒေံါထောံဖအိုတ်တုဲ တိတ်အာနူကမၠောန်ရ။ အာစာဂဥုဲဗွဲမဂၠိုၚ်တံလေဝ် ပါလုပ်ပ္ဍဲပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ဟွံကဠၚ်အမိၚ်သၟိၚ် CDM ကေုာံ လုပ်အာ ပ္ဍဲပေဲါထ္ၜးဆန္ဒ လၟေၚ်တ္ၚဲရ။ အာစာဂဥုဲ ဇၟာပ်ပ်ဒေသတံ ပါလုပ်အာဖအိုတ်တုဲ ရုၚ်ဂဥုဲအလဵုအသဳတံဂှ် ဒေံါအာကီုရ။

အတိုၚ်ပတိုန်ထ္ၜးလဝ် ဗွဲလတူတေံရ အခိၚ်သ္ကိုပ်ပၞာန်မေန်အံၚ်လှိုၚ် ထိၚ်အဝဵုဂှ်တှေ် ဒှ်အခိၚ် အဃောယဲကပ် Covid 19 သကာတ်မြဟ်ကီုလေဝ် အာစာဂဥုဲ ကေတ်တာလျိုၚ် စၟဳစၟတ်ဒၟံၚ် မၞိဟ်ယဲတံရောၚ်။ ဆဂး ပ္ဍဲအကာဲအရာ အခိၚ်ထ္ၜးဆန္ဒဂှ် ပရေၚ်စၟဳစၟတ်ယဲ Covid-19 ဒေံါဒေၚ်အာဖအို်တ်ရ။

ဆဂး အာစာဂဥုဲ လတူဍုၚ်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဆက်တုဲ ဒးလွဳအာယဲ သွက်ပူဂဵု ညးဒးလဝ်ဒန်ဝပ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ဟိုတ်နူကောန်ပၞာန်ကဵု ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ပန်စုတ် ညးထ္ၜးဆန္ဒတံရ။ ပ္ဍဲကဵုပေဲါထ္ၜးဆန္ဒ ပွိုၚ် (၄) ဂိတုဂှ် ကောန်ပၞာန်ကဵု ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ပန်ဂစိုတ် လၟိ်ဟ်မၞိဟ် (၈၀၀) တၠပြၚ်တုဲ ပန်ဒးတုဲ ဟွံချိုတ်ဂှ် နွံတဴဂၠိုၚ်ကဵု ကၠံတၠရ။ အာစာဂဥုဲတံ ဒးဝဳမၞိဟ်တံဏံရ။ လ္ၚဵု ဒးကုတ်ဇိုၚ်၊ လ္ၚဵု ဒးဒုၚ်ကုတ်တဲရ။

အာစာဂဥုဲတံ လုပ်အာ ပ္ဍဲ CDM ဂှ် လၟိဟ်ဗၞတ် (၁၀၀၀၀၀) တၠပြၚ်တုဲ ဒှ်အာ ဗၞတ် (၇၀) တၟအ်ကၠံရ။ သှေ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကမၠောန်အလဵုအသဳဂှ် ညိညဟေၚ်ရ။ ဗွဲမဂၠိုၚ် အာစာဂဥုဲ ကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲဂှ် ဒေံါထောံ ဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ အာလုပ်ဘိုၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံရ။

အာစာဂဥုဲ ညးမအာလဝ်က္ဍိုပ် CDM ကီု အာလဝ်က္ဍိုပ် ပ္ဍဲပေဲါထ္ၜးဆန္ဒကီု ဒးဒုၚ်ရပ်ဖအိုတ်ရ။ လ္ၚဵုတံဂှ် ဒးဒုၚ်ဂစိုတ်ရ။ လ္ၚဵုတံဂှ် ဒးဒုၚ်စောဲဂဗုတ်ရ။ လ္ၚဵုတံဂှ် ဒးဒုၚ်ရပ်နွံကီုရောၚ်။ အာစာဂဥုဲတံ ဗွဲဂမၠိုၚ်ဂှ်လေဝ် ညးတံ က္ဍုဟ်မၠေံအာ တၠအဝဵုပၞာန်ကီုရ။ ဟိုတ်နူကဵု အာစာဂဥုဲတံ လုပ်အာ CDM ဗကပ်ထောံဗဗေၚ်အိုဿီုတုဲ စပ်ကဵုသၞောတ်ပရေၚ်ထတ်ယုက် အလဵုအသဳဂှ် ယောၚ်ယာလီုလာ်အာရ။

ဟိုတ်နူကဵု ပၞာန်တံ ထိၚ်အဝဵုတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒစဵုဒစးဂှ် ဍေံဇီုကပိုက်အာ တၟာဂလိုၚ်ရ။ လၟုဟ်မ္ဂး ညးဍုၚ်ကွာန်ဝါတ်ဒိုက် သြန်အောန်တံဂှ် အခေါၚ်ညးတံ သွက်ဂွံလွဳယဲ ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲအလဵုအသဳဂှ် အောန်အာရ။ သွက်ညးဍုၚ်ကွာန် သြန်လုပ်ညိညဂှ် ဒးအာလွဳ ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲပုဂ္ဂလိကရ။

လောန်ကၠုၚ် ဗၞတ် (၄-၅) သၞာံတေံ အကာဲအရာလွဳဝတ် ပရေၚ်ထတ်ယုက် အလဵုအသဳဂှ် ဍေံခိုဟ်တိုန် နွံရ။ ညးဍုၚ်ကွာန်ဝါတ်ဒိုက်တံ ဂွံအခေါၚ်ပတှေ်စ လတူရုၚ်ဂဥုဲ နွံကၠုၚ်ရ။ ဟိုတ်နူကဵု ပၞာန်ထိၚ်အဝဵုတုဲ က္လေၚ်စိုပ်အာ အတိုၚ်အခိုက်တြေံတေံပၠန်ရောၚ်။

(ဃ) ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်သၟတ် အနာဂတ်
ပ္ဍဲအခိၚ်ထ္ၜးဆန္ဒဂှ်တှေ် ယဝ်ရ ပိုဲတံ က္လေၚ်ရံၚ်မ္ဂး သၟတ်တံကီု ကွးဘာတံကီု နွံအာယုက် အကြာ (၁၈-၂၅) တံဂှ် တိတ်ကၠုၚ် လတူဍာန် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠေၚ်တုဲ ထ္ၜးဆန္ဒရ။ ကော်ခဴစညးတံ Generation Z ကီုရ။ မုဟိုတ် သၟတ်တံတိတ်ကၠုၚ် ထ္ၜးဆန္ဒရော။ ရံၚ်အာ ဗွဲသရုပ်မ္ဂး သၟတ်တံဂှ် ပ္ဍဲကဵုသၟဝ်သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ်တှေ် လ္ပအ်ညးတံ နွံတဴ တၟာဂလိုၚ်ရ။ လ္ပအ်ညးတံဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်ညးတံကီုရ။
ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်သၟတ်တံ ဟီုဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုခေတ် Digital ဏံဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ပညာညးတံ၊ ကွတ်ညးတံ ပရေၚ်ကမၠောန် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ညးတံဂှ် ညးတံ မိက်ဂွံကၠောန်အာ ညံၚ်ဂွံသၠုၚ်ပတိုန် ဍာ်ဒကေဝ်တံ ဗွဲမသၠးပွးရောၚ်။ ပရေၚ်သၠးပွးဟီုဂှ် ပ္ဍဲသၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဟေၚ် ညးတံ ကလိဂွံရောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုသၟဝ် သၞောဝ်တၠအဝဵုပၞာန်ဂှ် ညးတံ ကလိဂွံဟွံသေၚ်ရ။ မုဟိုတ်တှေ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ပၞာန်အဆက်ဆက် တုဲကၠုၚ်တေံဂှ် သွက်ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်သၟတ်တံ ဟွံမွဲရ။ ဆဂး ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် သွက်ကောန်ပၞာန်ဗၟာတံဟေၚ် ကၠောန်ကၠုၚ် ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ် ဍေံတံရောၚ်။
ဟိုတ်ဂှ်ရ သၟတ်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ် ညးတံ ဒှ်ဒဝိၚ် သွက်အနာဂတ်ညးတံတုဲ ပ္ဍဲသၟဝ်သၞောတ်ပၞာန်ဝွံရ။ သောၚ်ဂှ်သၟးဟွံသေၚ် ယဝ်ရ ဗော်ထံက်ဂလာန်ပၞာန်တံ ဇၞးမာဲတုဲ ဒှ်အလဵုအသဳတှေ် ပၞာန်တံ သွက်ဂွံရပ်လဝ်ဇုက်ရောၚ်တုဲ သွက်သၟတ်အလုံအိုဿီုဂှ် အနာဂတ်ကၠေံရောၚ်ဂှ် သၟတ်တံ ဂွိၚ်ရ။ ဆဂး ကံၚ်ဇြဳပၞာန်ဂှ် လတူသၟတ်တံ ထ္ၜးဆန္ဒၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ်ဂှ် ရပ်စပ်ကၠုၚ် ဗွဲမသကာတ်မြဟ်၊ ကောန်ၚာ် အာယုက် (၁၈) လေဝ် ဒးချိုတ်အာနွံရ။
သရုပ်မ္ဂး ညးဍုၚ်ကွာန် သီုကဵုအာစာဘာ အာစာဂဥုဲ ကေုာံ သၟတ် ကွးဘာတံ အိုဿီုတံ လၟိဟ်မၞိဟ် ဗၞတ် (၈၀) တၟအ်ကၠံဂှ် ညးတံ ဟွံမွဲပၟိက်ကဵု ကံၚ်ဇြဳပၞာန်ရ။ နကဵုဒြဟတ်ပၞာန် ပန်ဂစိုတ်ကေတ်တုဲ ကေတ်ဇၞးအာမာန်ကီုလေဝ် ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန် နွံပ္ဍဲဂၠံသြိုဟ်ညးတံဂှ် ပၞာန်တံ ကေတ်အဓမ္မ ဟွံဂွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.