Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကြဴနူပၞာန်ထိၚ်အဝဵုတုဲ ပွိုၚ် (၇) ဂိတု

နာဲကသုမန်

လၟုဟ်ဝွံ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲတံဂှ် ပၞာန်တံ ထိၚ်အဝဵုတုဲ ပေၚ်အာ (၇) ဂိတုပြၚ်ရ။ ကံၚ်ဇြဳပၞာန်တံ ထိၚ်ဒဝ်ဍုၚ်ဟွံမာန်ဏီတုဲ အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် သောၚ်ကလးညးသကအ်ဟွံဂွံ၊ ပဋိပက္ခပၞာန် ဍေံသကာတ်မြဟ်တို်န်တုဲ ပရေၚ်ဂီုကၠီု သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် လီုလာ်ဒၟံၚ်ရ။ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟွံညိၚ်ဝတ်မ္ဂး ဍေံဇီုကပိုက်အာကဵု ပရေၚ်တၞဟ်ဟ်တံ တၟာဂလို်ၚ်ရ။

ခန်လ္ၚတ်နူဝၚ်
အခိၚ်တေံ လောန်ကၠုၚ်ဗၞတ် (၃၀) သၞာံ၊ အဃောအဲအ္စာကၞေဟ်ဏံ တန်တဴမံၚ်စံၚ်ဒၟံၚ် နဒဒှ်ကောန်ရုၚ် ဥက္ကဌဇၞော် နာဲယှိုဲကျေန်ဂှ် ညးဆဵုကုအ္စာပရိုၚ် နူကဵုဌာန်ပရိုၚ် Bangkok Post မွဲ ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မွဲအလန်ဂှ် သမ္တီဒးမံၚ်ဏီရ။ အရေဝ်ညးဟီုဂှ်မ္ဂး
“ရံၚ်အာသၟိၚ်ဗၟာ (အခိၚ်ပဒေသရာဇ်) တေံ အဆက်ဆက်တှေ် နကဵုညးတံ အုပ်ဓုပ်ပကၚ်ရၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဍုၚ်ကွာန်ညိၚ်ဝတ်ကွေံ ဟွံမွဲရ။ သၟိၚ်ဗၟာတံဂှ် ဟိုတ်နူညးတံ ဓဇန်ကြံကြကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံကီု ကေတ်အခေါန်အကံက်ဂၠိုၚ်ကီု၊ အုပ်ဓုပ်ဍုၚ် ဟွံမွဲကဵုဓဝ်တုဲ အဃောသၟိၚ်တၠဗၟာတံ အုပ်ဓုပ်ဍုၚ်ကွာန်တှေ် ပ္ဍဲကဵုအကြာသၟိၚ်တၠတံလေဝ် ဂစိုတ်ဂယိုၚ်ညးသကအ်၊ ဍုၚ်ကွာန်တံလေဝ် သပုန်တံကတဵု၊ မဟာဇန် ညးဍုၚ်ကွာန်တံလေဝ် ဒးဒုၚ်သီဒြပ်ရတ်ထဝ်သြန်ဂလိုၚ်တုဲ သၟိၚ်ဗၟာတံ ဓဇန်ရ။”
တုဲပၠန် ဂကူမန်ပိုဲတံ ဒှ်မံၚ်သၟဝ်ဍိက်ဗၟာတံလၟိုန်ဟွံသေၚ်၊ အခိၚ်မန်တံ က္လေၚ်ပကၚ်ရၚ်ဍုၚ်မန်မာန်ဂှ်တှေ် ဍုၚ်ကွာန်ၜိုဟ်သြိုဟ်ရ။ ဨကရာဇ်တၠတိမန်တံဂှ် အုပ်ဓုပ်ဍုၚ် နကဵုဓရ်စှ်ပြကာတုဲ ဍုၚ်ကွာန်ဇၞော်မောဝ်တဴတက်၊ ဘာသာသာသနာ ဇၞော်မောဝ်တဴတက်၊ ဘုတ်ဘာစေတဳတံလေဝ် တဴတက်ရောၚ် ဥက္ကဌဇၞော် က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ကဵု ဝၚ်အဆက်ဆက်တုဲ ဟီုထ္ၜးကဵု အ္စာပရိုၚ်တံရ။
အရေဝ်ဏံဂှ် ရံၚ်အာ အခိၚ်တ္ၚဲဏံတှေ် ဍေံဍာံပြရ။ နူကဵုသက္ကရာဇ် (၁၉၄၈) စဵုကဵုအခိၚ်ပစ္စုပ္ပန်ဏံဂှ် သၟိၚ်ဗၟာတံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကဵု သ္ကိုပ်ပၞာန်တံ ညးမွဲတဲ အဲမွဲလစုတ် အုပ်ဓုပ်ကၠုၚ် ဍုၚ်ကွာန်ရ။ ဂကူမန်တံကီု၊ ဂကူသေံ (ရှမ်း) တံကီု၊ ဂကူရခေၚ် မွဲအခိၚ်တေံ ကေၚ်ပတန်လဝ်ဍုၚ်တံဂှ် ပ္ဍဲကဵုအခိၚ် ပွိုၚ် (၇၀) သၞာံဏံ က္လေၚ်ပတန်ဍုၚ် မွဲဝါပၠန်ဟွံမာန်တုဲ သၟိၚ်ဗၟာတံဟေၚ် အုပ်ဓုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ စဵုကဵုလၟုဟ်ဂှ် ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဟွံၜို်ဟ်သြိုဟ်ရ။ ခြာဟွံလအ်ကၠုၚ်ဏံ ပရေၚ်ပၠံၚ်ၜးအဝဵု ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ဂကူမန်ကီု သီုကဵုဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒးဆက်ဟဳဗက်အာ ပ္ဍဲအကာဲအရာဏံတုဲ အတိုၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ အာတ်မိက်ကၠုၚ် အခေါၚ်ညး ညးဂွံဖန်ကေတ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် သ္ၚောဲမံၚ်ဏီရောၚ်။

နဲကဲသောၚ်ကလး ၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ်ဟွံမွဲ
သၟိၚ်ဗၟာတံဂှ် ဆေၚ်စပ်ကၠုၚ်ကဵုအဝဵုမ္ဂး ဂကူဍေံတံကဵု ဍေံတံလေဝ် ဍေံတံ ဓဇန်ဗွဲမလောန်ရ။ ဒးကဵုအဝဵုမ္ဂး ဂစိုတ်ညးသကအ်မာန်ရ။ ဍေံဟွံတုပ်ကဵု ဂကူသေံတံရ။ ဂကူသေံတံမ္ဂး အခိုက်ညးတံ ပညဳပညပ်ညးသကအ်နွံရ။ အခိုက်သၟိၚ်ဗၟာတံကီု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗၟာတံကီု အရာပညဳပညပ်ဂှ် အောန်တဴဗွဲမလောန်ရ။
သ္ကိုပ်ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် ဍေံတံ ဒှ်ဒဝိၚ်ကဵု အဝဵုဍေံတံ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဍေံတံ ပ္ဍဲကဵုအနာဂတ်တေံတုဲ ရန်ကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍေံတံစှေ်စိုတ် ဂွံက္လေၚ်ဂွံအဝဵုတုဲ ထိၚ်သီအဝဵုရ။ ပလီုသွဟ်ပေဲါရုဲမာဲရ။ အခိၚ် (၁၉၉၀) တေံလေဝ် ဍေံကေၚ်ပလီုထောံ မွဲဝါတုဲရ။ အဃောပလီုသွဟ် ပေဲါရုဲမာဲဏံဂှ်တှေ် ဍေံပလီုထောံသွဟ် ဗော် NLD တံသၟးဟွံသေၚ်၊ မာဲကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဂကူမန်တံ ဂကူသေံဇၞော်တံ ဂကူရခေၚ်တံလေဝ် ဒးဒုၚ်ပလီုဗက်ဏာ သီုဖအိုတ်ရောၚ်။
ဂကူဗၟာတံကီု ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ကဵုလဝ်မာဲ သွက်ဗော် NLD တံကီု ညးဍုၚ်ကွာန် ဟွံမွဲပၟိက်ကဵု ပရူသီအဝဵုတံဂှ် တိတ်ဂၠံၚ် ထ္ၜးဆန္ဒရ။ အတိုၚ်သၞောတ်ဝ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ထ္ၜးဆန္ဒ ၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ်ကီုလေဝ် အခိုက်သဳကၠဳညးသကအ် စပ်ကဵုသောၚ်ကလးပြသၞာဂှ် ဍေံဟွံကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ကီုရ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော် NLD ဗွဲမဂၠိုၚ်တံ ဒးဒုၚ်စောဲဂဗုတ်ရ။ ညးချဳဒရာၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ယၟုဒယှ်တှ်တံ ဒးဒုၚ်ရပ်ရ။ ကွးဘာ သၟတ် ညးဍုၚ်ကွာန် ထ္ၜးဆန္ဒတံ ဒးဒုၚ်ပန်၊ ဒးဒုၚ်ရပ်၊ ဒးဒုၚ်ပၠောပ်အချုက်၊ ဒးဒုၚ်ပျဲပျာံပၠန်တုဲ ဂၠံၚ်တရဴ သောၚ်ကလးပြသၞာ နနဲၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ် ဒှ်ဝါတ်အာရ။
ပၞာန်ထိၚ်သီအဝဵုတုဲဗက် အခေါၚ်အရာဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် ဍေံဒေံါအာရ။ ညးဍုၚ်ကွာန် ဂွံလဝ်အခေါၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဗၞတ်ထေက်ကြိုက်တံ ဒုၚ်တဲဟွံမာန်တုဲ ဆက်ထ္ၜးဆန္ဒရ။ ဗၠာဲသၟိၚ်ကဵု ပၞာန်တံ လုပ်ပန် လုပ်ဂၠာဲမၞိဟ် အကြာဍုၚ် အကြာကွာန် ဗက်ဟွံဂတာပ် ဒှ်ပဋိပက္ခညးသကအ်တုဲ လၟိဟ်မၞိဟ် ဒးချိုတ်အာ သၟဝ်ပကီုပရာပ် ကံၚ်ဇြဳပၞာန်ဂှ်ဂၠိုၚ်တုဲ ညးဒးဂိတံဂၠိုၚ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ က္လေၚ်ပုန်တိုန်ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံရ။ ပညဳပညပ် သောၚ်ကလး ညးသကအ် ၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ် ဟွံဂွံရ။

ဂကောံဂၠးကဝ်တံ လုပ်ရီုဟွံမာန်
စပ်ကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ဗၠာဲသၟိၚ်ဗၟာတံ ပန်ဂစိုတ်ဒၟံၚ် ရပ်ဒၟံၚ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အလုံဍုၚ်မွဲ ထ္ၜးမံၚ်ဆန္ဒ အိုဿီုတုဲ ဒှ်မံၚ်ပရူဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ဂှ် နူကဵုဂၠးကဝ် သွက်ဂွံဗိုၚ်သောၚ်ကလးဂှ် သဳကၠဳညးသကအ် ပ္ဍဲကဵု ကောံဓရီု ကံၚ်ဇြဳပရေၚ်ဂီုကၠီုကုလသမဂ္ဂ (UN Security Council) ရ။ အဃောဂှ်ဂှ် အလဵုအသဳကြုက် ဒုၚ်ကေတ်ထောံ သာ်လဵုရောဟီုတှေ် “ဍုၚ်ဗၟာဂှ် နွံဒၟံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်အာဇြဳယာန်ရောၚ်တုဲ ဂကောံဍုၚ်အာဇြဳယာန် သောၚ်ကလးကေတ်တ်ရောၚ်” ဂးရ။ ဍုၚ်ပလို်တ်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ်လေဝ် ဒုၚ်တုပ်စိုတ်ရ။ ဍုၚ်အာဇြဳယာန်ဂှ် ကြပ်ဒၟံၚ်ကဵု ဍုၚ်ဗၟာတုဲ ညးတံ သောၚ်ကလးမာန်ရောၚ် စှေ်စိုတ်ရ။ ကၠာဟွံဂွံဂဇံကောံဓရီု အာဇြဳယာန်ဂှ် ဍုၚ်ကြုက် ကၠုၚ်ဆဵုဂဗ ကုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အာဇြဳယာန်တံရ။
စၟတ်တ္ၚဲ (၂၄) ဂိတုအေဗရဴဂှ် ဂကောံအာဇြဳယာန်တံ ဂဇံကောံဓရီုရ။ ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဂှ် ဥက္ကဌအာဇြဳယာန် နူကဵုဍုၚ်အေန်ဒဝ်နဳသျှာဂှ် ကော်ဘိက်လဝ်တုဲ သ္ကိုပ်ပၞာန်သီအဝဵု ‘မေန်အံၚ်လှာၚ်’ ကဵု ဝန်ဇၞော်ဍုၚ်သအာၚ် ‘ဝဏ္ဏမံၚ်လွေန်’ ဂွံအခေါၚ်တိုန်စိုပ်ရ။ ဆဂး ညးတံ ကဵုဂဇံမ္ၚးဝိုၚ် ခုၚ်ကောံဓရီုရ။ ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဂှ်တှေ် အတိုၚ်နူကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် အာဇြဳယာန်တံ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်တံ အိုဿီုဂှ် သ္ကိုပ်ပၞာန်မေန်အံၚ်လှာၚ် ဒုၚ်တဲရ။ အဓိက တၚ် (၅) တၚ်ရ။ တၚ်အဓိကဂှ်တှေ် စပ်ကဵုအရာသ္ပမံၚ် ပကီုပရာပ် မကတဵုဒှ်ဒၟံၚ်တံဂှ် သွက်ဂွံဒေံါရ။ သွက်ဂွံဒုၚ်တဲ ပညဳပညပ်တက်ကျာ ဂၠာဲသွဟ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရ။ သွက်ဂွံကဵုအခေါၚ် ကုဍုၚ်အာဇြဳယာန် လုပ်ဍုၚ်ဗၟာတုဲ ကဵုအရီုအဗၚ်ရ။ သ္ကိုပ်ပၞာန်မေန်အံၚ်လှာၚ် ဒုၚ်နၚ်တဲဖအို်တ်ရ။
ဆဂး ကာလညးတေံ ကလေၚ်စိုပ်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် ဒှ်အာမွဲဗီုရ။ ညးတေံ ဆက်တုဲ ရပ်စပ်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ရဲထ္ၜးဆန္ဒတံကီု ရဲဇူဒီုထောံ နူကမၠောန်အလဵုအသဳတံရ။ လက္ကရဴဏံ ဂကောံအာဇြဳယာန်တံ အာတ်မိက် လုပ်ဍုၚ်ဗၟာ သွက်ဂွံဆဵုဂဗ ကုဇၟာပ်ပ်ဂကောံကီုလေဝ် ဟိုတ်နူကဵု ကံၚ်ဇြဳပၞာန်တံ ယှုက်မံၚ်တုဲ မၚ်မွဲလစုတ် ဟီုဂး သာ်ဏံရ။ လက္ကရဴဏံ ကာလ ဂကောံအာဇြဳယာန် မိက်ဂွံခါန်ကၞက်ပတိုန် ညးစၞးတၟေၚ် သွက်ဂွံလုပ်စိုပ်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် ကံၚ်ဇြဳပၞာန်တံ ဟွံဒုၚ်တဲတုဲ အခိၚ်အိုတ်အာ တၟာလအ်ကီုရ။ သီုဖအိုတ် အခိၚ်လအ်အာ ဗၞတ် (၄) ဂိတုရောၚ်တုဲ ကံၚ်ဇြဳပၞာန်တံ ပဠအ်ထောံအခိၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ဂှ်တှေ် ညးတံ သ္ပမာန်ဍဵဍိုက် ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်တံရ။ အကြာဂှ် ယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ (Covid-19) လုပ်ကၠုၚ်ရ။ အလဵုအသဳတံ ကဵုအရီုအဗၚ်အောန်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံဟေၚ် ဒးကဵုအရီုအဗၚ် ညးသကအ်ရ။
ဟိုတ်နူသောၚ်ကလး ပြသၞာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟွံမာန်၊ မိက်ဂွံကေတ်မာန် အုပ်ဓလီု ညးသကအ်၊ ဟွံရံၚ်မုက် ညးဍုၚ်ကွာန်တုဲ လက္ကရဴအိုတ် လၟိဟ်မၞိဟ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဒးချိုတ်အာ ဟိုတ်နူကဵု မကံလွဟ်ကီု ပျဲပျာံကီု သီုကဵုယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ်တံဂှ် ဂၠိုၚ်ကွေံရ။ စပ်ကဵုယဲကပ်ဂှ် ယဝ်ရဂကောံဂၠးကဝ်တံ ဂွံအခေါၚ် ကဵုအရီုအဗၚ်မ္ဂး မၞိဟ်ချိုတ်ဟွံဂလိုၚ်နူဏံရ။ ဆဂး ဗီုဟီုဂှ်ရ ဍုၚ်ပိုဲဂှ် ဟွံတုပ်ကဵု ညးတၞဟ်ရ။ ကုသဵု ပရေံကွေံရ။

ပဋိပက္ခ သွက်ဂွံဂလိုၚ်တိုန်၊ ပရေၚ်ဂီုကၠီုအောန်စှေ်
လၟုဟ်မ္ဂး ရဲဒြဟတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတံ ညးဒးဒုၚ်ပဲါတးထောံ အဝဵုညးတံ နူကဵုပေဲါရုဲမာဲ သၞာံ (၂၀၂၀) တေံဂှ် လတူကံၚ်ဇြဳပၞာန်တံ ဖန်က်လတူညးတံဂှ် ညးတံ ဒုၚ်ဟွံမာန်တုဲ က္လေၚ်ရပ်လွဟ်ပၠန်ဂတးရ။ ညးတံ က္လေၚ်ဒက်ပတန်ပတိုန် ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် အတိုၚ်သွဟ်ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ဒက်ပတန်ပတိုန် အလဵုအသဳပြိုၚ်ပကာန်မွဲ မကော်ခဴစ အလဵုအသဳညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူ (အေန်ယူဂျဳ) ရ။ ပ္ဍဲကဵုသၟဝ်တဲ အလဵုအသဳဏံဂှ် ညးတံ ဒက်ပတန်ပတိုန် ဒပ်ပၞာန်စဵုဒၞာညးဍုၚ်ကွာန် (ပဳဒဳအာပ်) မွဲတုဲ ဗတိုက်မံၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဒၞာဲဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ဒပ်ပၞာန်ဏံဂှ် နကဵုညးတံ ဗတိုက်ဒၟံၚ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ပ္ဍဲကဵုဒေသချေၚ်၊ ဒေသကရေၚ်ဍာဲ (ကယျာ)၊ ဒေသရးသကိုၚ်၊ ဒေသရးမကွေတံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ကီုရ။ အကြာဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် အဓိက ဂကောံပၠန်ဂတးဇၞော် (၂) ဂကောံ ကချေၚ်ဗၠးၜးကချေၚ် (ကေအိုၚ်အဵု) ကဵု ဗော်သွးကောန်ဂကူကရေၚ် (ကေအေန်ယူ) တံ ဒုၚ်လဝ်တဲ ရဲဂြိပ်ဒဴအာတံ ဂးတုဲ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ လုပ်ဗတိုက်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုတိဍာ်ကချေၚ်ကဵု တိဍာ်ကရေၚ်တံပၠန်ရ။ အကြာဂှ် ပေဲါပၞာန် လတူဍုၚ်လ္ဂုၚ်ကဵု မာန်တလေဝ်တံလေဝ် မံက်ဂတဝ်တိုန်မံၚ်ကီုတုဲ ပဋိပက္ခ ဆီပါ် ဍာ်ဇွောဝ်ဂှ် ဍေံသၠဲတိတ်အာ ဂၠိုၚ်ကဵုဒၞာဲရောၚ်။ ပရေၚ်ဂီုကၠီု ညးဍုၚ်ကွာန် လအ်အာ ပရေံအာရ။
ဟိုတ်နူကဵု ပၞာန်ဗၟာတံ အာလုပ်ဗတိုက် ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကီု ဒပ်ပၞာန်စဵုဒၞာ ညးဍုၚ်ကွာန်တံကီု သီုကဵုအာဂြးကဵုဗမ် နူကဵုက္ၜၚ်ကျာကုီုတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန် ဒးဂြိပ်ဒဴပၞာန်တံဂှ် ဒှ်အာဗၞတ် (၂၀၀၀၀၀) တၠရ။ သွက်ညးတံဂှ် ဟွံကလိဂွံ ဇွောံမတံ ဗွဲမဍိုက်ပေၚ်ရ။ ဒးအာတိက်ဒၟံၚ် အကြာဂြိုပ် အကြာဒဵုရ။ မွဲအခိၚ်ဓဝ်ဂှ် သွက်ရဲလတူဍုၚ်တံဂှ်လေဝ် ပရေၚ်ဂီုကၠီု ဟွံမွဲသက်က်ရ။ ကံၚ်ဇြဳပၞာန်တံ ဗၠာဲသၟိၚ်တံ အခိၚ်ဟွံရုဲ ကၠုၚ်ရပ်မာန်ရ။ ဗမ်ခတိုဟ် အဒေါဝ်ဍုၚ်မာန်ရ။ ဒးဘဲမာန် အခိၚ်ဟွံရုဲရ။
သရုပ်ဍေံဝွံ ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် စွံလဝ်ဓရ်မာန ညးသကအ်သၠုၚ်ရ။ ပညဳပညပ်တုဲ သောၚ်ကလးပြသၞာညးသကအ်ဂှ် ဟွံမွဲရ။ သ္ပမာန်ညးသကအ်ကဵု ဒြဟတ်လွဟ်လနက်တုဲ အခိၚ်အလဵု ဂွံၜိုဟ်သြိုဟ်ဂှ် ညးမွဲလေဝ် တော်ဟွံဒးရ။ ဟိုတ်နူပဋိပက္ခဝွံတုဲ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ပရေၚ်မၞိဟ် ဇီုကပိုက်သာ်လဵုဂှ် ဆက်ပတိုန်အာပၠန်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.