Categories
ပရိုၚ် ပရိုၚ်

ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၇ ဏံမ္ဂး ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ် ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆံၚ်လ္တူ UNFC တံ ၄ တၠ ဆဵုဂဗရၚ်သ္ကံရောၚ်

ဥက္ကဌအေန်ဗာန်ဠ က္ဍိုက်ပ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆံၚ်လ္တူ ၄ တၠ နူ UNFC တံဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ၁၇ ဏံမ္ဂး ဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ (ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ်) ဇရေၚ်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တေံရောၚ် ရဴဝွံ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု သ္ဂုတ်သွာတ် နူကောံဓရီုကာမံက်တိုန် ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာ UNFC တုဲ ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

မူဝါဒမ္ဂးဂကောံဟွံဂွံဒေံါပန်ပှော်လေဝ် နွံကဵုအခေါၚ်တိုန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံကီုဂှ် ဒုၚ်တၠုၚ်ဗွဲမမိပ်စိုတ် နာဲဟံသာဟီု

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပရၜေိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ)ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟဂွံဒိုအ်ပန်ပှော်တံလေဝ် ဂွံအခေါၚ်တိုန် သီုဖအိုတ်ဏောၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဖျေံလဝ်မူဝါဒဏံဂှ် ဒှ်တၠုၚ်လအာခိုဟ် သွက်ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ ဒုၚ်တၠုၚ်ဏာဗွဲမမြဟ်စိုတ် သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဂကောံ UNFC ဟီုဂးကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံ EAO’s ဖအိုတ်ထေက်ကဵုဒးဂွံအခေါၚ်တိုန် ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဏောၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလလောၚ်ပ္တိတ်လစွံစိုတ်

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) ညံၚ်ဂွံနွံကဵုပရေၚ်အံၚ်ဇၞးဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်ဂှ် ဂကောံ (Ethnic Arms Organizations-EAO’s ) ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ရပ်လွဟ်လုပ်ဒၟံၚ်ပေါဲဗ္တိုက် (သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဝှိဒ္ဒရဴဒဳမဵုကရေဇြဳ မဍိုက်ပေၚ်ကဵုအခေါၚ်အဆံၚ်တုပ်၊အခေါၚ်ဖန်ဖက် ပရေၚ်ကံကုသိုလ်ဇကုဇကု) အိုဿီုတံ ဒးနွံကဵုအခေါၚ် တိုန်စိုပ်သဳကၠဳ ကီုဏောၚ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္တိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြး ပရေၚ်လစွံစိုတ်မွဲတၞး နစၟတ်တ္ၚဲ ဂျူလာဲ (၂) ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဂလာန်အာတ်မိက် သွက်ဂွံဗဒိုအ်အစဳဇန်ပ္တိတ်စရၚ်သ္ၚိကၟိန်ရဲဆုဲပြံၚ်ဂှ် စွံလဝ်နဒဒှ် တၚ်စၟတ်သမ္တီ ကၠတ်ထဝ်

ဂလာန် “ ဖ္တိုက်ဖအောဝ် ညံၚ်ဂွံဒိုအ်ကဵုကိစ္စ ပ္တိတ်စရၚ်သ္ၚိကၟိန်” နူဒံက်တာ အံၚ်နာၚ်ဥူ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး AMDP ဒေသမာဲ လၟိဟ် (၁) တ္ကံခၟိုၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီုပကတိလၟေၚ်ဒုတိယ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ တ္ၚဲပထမတေံဂှ် ပ္ဍဲတ္ၚဲတတိယ (ဂျောန် ၂၉) ဂှ် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် သွက်ဂွံဂိုၚ်စွံလဝ် နဒဒှ် တၚ်စၟတ်သမ္တီကၠတ်ထဝ်ရ ဂွံတီကေတ်။

Categories
ပရိုၚ်

ရန်ကဵုသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံတုဲ ဂကောံမှာဇန်မန်နာနာတအ် ဓရီုသဳကၠဳရၚ်သ္ကံဏောၚ်

ဂကောံမန်နာနာဂမၠိုၚ် နွံပ္ဍဲတွဵုရးမန် ပံၚ်ကောံညးသ္ကအ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျုလာဲ (၂) မံက်တေံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပ “ပေါဲဆဵုဂဗချပ်ဓရီု သွက်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ” ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲ ပ္ဍဲၝောံခန်ပိုၚ်ခေတ် အရာပ်မြဟ်သာယေန် ဍုၚ်မတ်မလီုဏောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဗ္ဒိုပ်ဇူဒီု ဟွံဒုၚ်စၞောန် နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဂၠးအရှာံကျာ်ဣသိယဵုတံဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲဂိတု ညံၚ်ဂွံဒှ်ပလီု ကဵုလဝ်စၞောန်

ပ္ဍဲဂၠးအရှာံကျာ်ဣသိယဵုဂှ် ဗ္ဒိုပ်ဇူဒီုလ္ၚဵုလ္ၚဵု သိုၚ်လဝ်အတိုၚ်စၞောန်ဟွံသေၚ်တုဲ အပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲဂိတု ရိုဟ်ပလီုညံၚ်ဂွံတုဲဂှ် ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥူအံၚ်ကိုဝ် နူဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်သာသနာကဵုပရေၚ်ယေန်သၞာၚ် ကဵုလဝ်စၞောန် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၂၇) ဂှ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် သၟတ်နိဿဲဂဥုဲၜူမာဲ နွံၜိုတ် ၇၀% ဣရ HURFOM ပ္တိတ်လဝ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်

အတိုၚ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဌာန်ဒ္တန်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ပ္ဍဲဍုၚ်မန် HURFOM ပ္တိတ်လဝ် မၞုံယၟု “ဂဥုဲက္တၚ်ၚ်ဂမၠိုၚ်၊ပွမဓမံက်ပ္တိုန်ပြသၞာ ကိစ္စနိဿဲဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဗော်မၞိဟ်မန် (ဆေးခါးများ၊ မွန်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွၚ်းရှိ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု ပြဿနာများဖော်ထုတ်ခြၚ်း)” ဂှ်မ္ဂး ကာလဂတမတ်လၟုဟ်ဏအ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ပိုဲ သၟတ်ဂမၠိုၚ် မနိဿဲမံၚ်ဂဥုဲၜူမာဲဂှ် ဒှ်တိုန်ဒဵုကဵု ၇ဝ က္ဍိုပ်ကၠံဣရ သာ်ဝွံ

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု သ္ၚိတူအာမွဲမ မၞိဟ်ချိုတ်မွဲတၠ

ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၂၇ ဖါနူဂယး အခိၚ် ၜိုတ် ၉ နာဍဳ ကဝက် သ္ၚိမွဲမ နွံပ္ဍဲဂၠံၚ် (ပုလဲ) အရပ် (မရမ်းကုန်း) ဍုၚ်မတ်မလီု တူအာတုဲ မၞိဟ်တြုံ အယုက် ၃၅ မွဲတလ ချိုတ်အာကရောံပၟတ်ဂှ်ရ ဂွံတီကေတ်။

Categories
ပရိုၚ်

ဂတဵုမုက်စၞောန်ဂၠံၚ်လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုစုတ်လဝ်သီုလိက်မန်ဂှ် ဗစူအာ ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်မံက်ဏံရောၚ်

ဂကောံဖောအ်ဗြေဝ်မဟာဇန်တွဵုရးဍုၚ်မန်ကဵုဂကောံလဟဵုဍုၚ် (စည်ပၚ်) ပွိုၚ်ဍုၚ်တံပံၚ်တောဲတုဲ ဂတဵုမုက်စၞောန် ဂၠံၚ်(လမ်းညႊန်ဆိုၚ်းဘုတ်)တၟိ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုစုတ်လဝ်သီုလိက်မန်ဂှ် ဗစူအာပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် မံက်ဏံရောၚ် ဂွံတီ ကေတ်နူညးတာလျိုၚ်တအ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံဒမၠမန် က္ဍိုပ်အလောန်၊အသိုၚ် မချဳဒၟံၚ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာတေံ စဳဇန်မံၚ်သွက်ဂွံဖျေံလွဟ်

ဂကောံဒမၠ အလောန်ကဵုအသိုၚ် ကောကဵုဒေံၜါ က္ဍိုက်ပ် ချဳဒရာၚ်မံၚ် ပ္ဍဲဒေသရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ တွဵုရးမန်ဂှ် ခြာဟွံလအ် လုပ်ဖျေံလွဟ်ဏောၚ်ဒှ်တုဲ လၟုဟ်စဳဇန်မံၚ်ဖိုဟ် ရဲဒေသတအ်ဟီုရ။