ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မာံပိုန် (page 5)

Tag Archives: မာံပိုန်

က္ဍိုပ်ဒမၠတံ ရပ်ကောန်ကွာန်ဝါကွဴ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတုဲ အာတ်မိက်သြန်

ဂကောံရပ်လွဟ် မွဲဂကောံဍောတ် နာဲလောန် က္ဍိုက်ပ် မချဳဒၟံၚ်လ္ပာ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ရးတၞၚ်သြဳတေံဂှ် ရပ်လဝ်ကောန်ကွာန်ဝါကွဴတုဲ သ္ပမာန် အာတ်မိက်သြန် အလုံမွဲကွာန်ရ ရဴဝွံ ဂွံတီကေတ် နူကောန်ကွာန်ရ။

Read More »

ကမ္ပဏဳကၠောန်ရုၚ်စက်တိဗဳလာတ် MCL ကၠောန်သ္ပဒၟံၚ်ပေဲါသောၚ်က္လးညးဍုၚ်ကွာန်

ကမ္ပဏဳရုၚ်စက်တိဗဳလာတ် မတ်မလီု MCL ပံၚ်တောဲကဵု ဂကောံကဵုကသပ်ဂၞန် မဆေၚ်ကဵု အရာထိၚ်ဒက်မၚ်မွဲ သဘာဝဗွဲပွဳပွူ (Resource and Environment Myanmar) တုဲ ဗက်သ္ပမံၚ် ပေါဲသောၚ်က္လး ပ္ဍဲကွာန် မၞုံဒၟံၚ်ပွဳပွူ ရုၚ်စက်တိဗိလာတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ပ္ဍဲကဵုကွာန်လ္ၚဵု တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် သွက်ဂွံကၠောန်ပ္တိုန်ၜါစၚ်နွံ

ကြက်ကၠုၚ်စိုပ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနူက်ကဵု (၆၉) ဝါသၞာံဏံဝွံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ညးကုညး၊ ကွာန်ညးကုညး သွက်ဂွံကၠောန် ဗဒှ်ဒၞဲါဒေသကွာန်ဇဳဇဳမာန် ပလေဝ်ပလေတ်ဒၟံၚ်ဗီုပြၚ်ညးကုညးအိုတ်တုဲ ဒၞဲါလ္ၚဵု အပ္ဍဲမွဲကွာန်ဓဝ် သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ် အာ တ္ၚဲကောန်ဂကူဂှ် ၜါစၚ်လေဝ်နွံရ။

Read More »

ဂကောံမၚ်မွဲဂကူမန် ဗက်သြန်အဓမ္မ ပ္ဍဲကွာန်ဝါကွဴ ဒေသဍာ်ဗု

ဒုၚ်လဝ်ယၟု “ဂကောံမၚ်မွဲဂကူမန်” တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ (၁၇)၊ အခိၚ်ပယျာံနူဂယးဂှ် နကဵုလိက်တၞးသ္ကုတ် ကဵုဗစိုပ် ကုရဲကွာန်ဝါကွဴ၊ မၞုံပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု၊ ဒေသရးတၞၚ်သဳတုဲ အာတ်မိက်ဗက်အကံက်သြန် ဗွဲအဓမ္မရောၚ် ညးဒေသတံ ကဵုပရိုၚ်ရ။

Read More »

ညးဗြဴမန်မွဲတၠ ဒှ်သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် အလန်ကၠာအိုတ်

ကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါရုဲစှ်သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် ပ္ဍဲကွာန်ကြေဝ်ဏာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ (၁၇) ဂှ် ညးဗြဴမန်မၞုံအာ ယုက် (၄၁) သၞာံမွဲတၠ ပါလုပ်ဒုၚ်ရုဲစှ်တုဲ နဒဒှ်အလန်ကၠာအိုတ် ဂွံဇၞးအာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဂၠံၚ်တိကအ်ပှ်လှ်-ဝေသာလဳ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳအိုတ် ညံၚ်ဂွံတုဲဂှ် ကၠောန်ပလေဝ်အာရောၚ်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် နူကဵုကမ္ပဏဳလျးဂၠးတိ (နေလကမ္ဘာ) ကၠောန်ပလေဝ်ဒၟံၚ်ဂၠံၚ် (မြေသာလမ်း) တိ ကွာန်ကအ်ပှ် လှ်-ဝေသာလဳဂှ် ဂိတုဂျာန္နဝါရဳအိုတ်ဏံမ္ဂး မ္ဒးကၠောန်ညံၚ်ဂွံစိုပ်ဒတုဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ရုၚ်စက်တိဗဳဠာတ်မတ်မလီု သုၚ်စောဲချးတၟအ်ရောၚ် ပရိုၚ်မံက်ဒၟံၚ်ဂှ် ညးဒေသတံ ဒှ်ဓဝိၚ်

ရုၚ်စက်တိဗဳဠာတ်မတ်မလီု နူကဵုကမ္ပဏဳ SCG ဒုၚ်ယၟု MCL တုဲ အဃောကၠောန်မံၚ်ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ပွဳပွူဒေ သကွာန်ကံဒုန်၊ ကံပၞဟ်၊ ကွာန်ၚ္ၚာၚ်တံလၟုဟ်ဂှ် သုၚ်စောဲအာဇြဟတ်ပၟတ် နကဵုချးတၟအ်ရောၚ် ပရိုၚ်မံက်ဒၟံၚ်ဂှ် ညး ဒေသဂမၠိုၚ် ဒှ်မံၚ်ဓဝိၚ်အိုတ်ရ။

Read More »

ပရေၚ်သိုၚ်ခၞံရုၚ်စက်တိဗဳဠာတ်မတ်လီု MCL ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် တုဲဒှ်ဂွံလဝ်ကဝက်ပြၚ်

ရုၚ်စက်ကၠောန်ပ္တိတ်တိဗဳဠာတ် Mawlamyine Cement Limeted (MCL) မသိုၚ်ခၞံကၠောန်မံၚ် ပ္ဍဲပွဳပွူကွာန်ၚ္ၚာၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် စဵုစိုပ်ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါအိုတ် သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံ ကၠောန်ဂွံလဝ်တုဲဒှ်အာ ဗၞတ် (၅၂) တၟံ ကၠံ ကဝက်ပြၚ်ယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

“စွံစိုတ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူတုဲတှေ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟလိုၚ် ညံၚ်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကအ် တုဲတှေ် ညံၚ်ဂွံ ဒက်ပ္တန်အာဓဝ်ညဳသာ”

သၟာန်သွဟ် ညးအုပ်ကာနာနာဗော်ကောန်ဂကူမန် နာဲလျးတၟး မာံပိုန် သၟာန် – လ္တူပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ကၠုၚ်တုဲဂှ် နကဵုဗော်ကောန်ဂကူမန် ပရေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်သာ်လဵု ဇွိတ်သပေါတ်ဂွံလဝ်နွံကီု ရော တၟး – သွဟ်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏံဂှ် ကၠာပေဲါရုဲမာဲ ဟွံဒှ် ညးညးအဲအဲ ဒှ်မံၚ်ဓဝိၚ်နာနာသာ်တံဂှ် ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ကၠောန် တုဲဒှ် ဟွံဂတာပ်ဂှ် ပေဲါရုဲမာဲဏံဂှ် တုဲဒှ်အာ ကဠောတ်ကဠော

Read More »

နူဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ကဵုအခေါၚ်တိတ်နူဒပ် ကုကောန်ပၞာန်ကောန်ၚ္ၚာ် (၅၃) တလပၠန်

မာံပိုန် – ကောန်ပၞာန်ကောန်ၚ္ၚာ် ဒးသ္ပမံၚ်ကောန်ပၞာန် ပ္ဍဲဒပ်အလဵုအသဳဗၟာဂှ် နူဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ထပ်ကဵုအခေါၚ် နုက်တိတ် နူဒပ် (၅၃) တလပၠန်ရ သာ်ဝွံ ဂကောံသြန်ဂအုံကောန်ၚ္ၚာ် ကုလသမဂ္ဂ သွာၚ်ဍုၚ်ဗၟာ

Read More »