Categories
ပရိုၚ်

မိက်ဂွံသၠုၚ်ပ္တိုန် လညာတ်စိုတ်ဓါတ်မန်တုဲ ကၠောန်သ္ဘၚ်ဟီုတွံလိက်ပတ်မန်

သ္ဘၚ်ဟီုတွံလိက်ပတ်မန် (ဗီု-အဇ္ဇ)
သ္ဘၚ်ဟီုတွံလိက်ပတ်မန် (ဗီု-အဇ္ဇ)
မန်ထဝ် – ရန်တၟံကဵု ဂကူမန်တံ သွက်ဂွံတီစဳကၠးအာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ဂကူ၊ ပရေၚ်လိက်ပတ်မန်၊ ပရေၚ်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါဟီုတွံလိက်ပတ်မန် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု၊ ပ္ဍဲဟဝ်တေဝ် ယှိုဲမျေအ်မဵုထောန် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၂၅)၊ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ၊ သၞာံ ၂၀၁၄ ဂှ် တုဲဒှ်အာကီုရ။

ပ္ဍဲကဵုပေဲါဟီုတွံလိက်ပတ်မန်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာစန္ဒောဘာသ ”သ္ဇိုၚ်နဲကဲချူလိက်မန် ကေုာံ လညာတ်ပ္ဍဲလိက်ပတ်မန်ခေတ်တၟိ”၊ မိလွဳဟာန် ”အခေါၚ်အရာညးဗြဴမန်တ္ၚဲဏံ”၊ နာဲဇၞူမန် ”လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ဘဝကောန်ဂကူမန်” ဟီုတွံနကဵုက္ဍိုပ်လိက် ပိက္ဍိုပ်ဂှ်တုဲ ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ ကေုာံ တၠဂုဏ်အ္စာခၟဳသၚ်၊ ဂကောံသၟတ်၊ ဂကောံလိက်ပတ်၊ ဂကောံကွးဘာတက္ကသဵု၊ ညးတၠဝါသနာလိက်ပတ် ကေုာံ ဂကောံနာနာတံ တိုန်စိုပ် (၅၀၀) တၠပြၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

”တ္ၚဲဏံသၚ်တံ ဟီုသြဝါဒလေဝ်ကဵုဒှ် ဗှ်လိက်စံၚ်လေဝ်ကဵုဒှ် ကၞောတ်ဍေံတေံ အုပ်ကၠေံနိဂီု ဆဝွံရဟီုတှေ် ဗုဒ္ဓဘာသာပိုဲ ပြဝေဏဳပါကၠုၚ်မံၚ်ဂှ်တှေ် ဒုၚ်သာဓုရ။ ဟီုခိုဟ်လေဝ်ကဵုဒှ် ဟီုပရေံလေဝ်ကဵုဒှ် ဒးစိုတ်ကဵုဒှ် ဟွံဒးစိုတ်ကဵုဒှ် သာဓုရ။ ဆဂး ဝိုၚ်သာဓုဟီုဂှ် ဒၞာဲတွံဓရ်တံ၊ ဒၞာဲစရိုဟ်ဍာ်တံ မိက်ဂးစှေ်တှေ် ဒုၚ်သာဓုရ။ ပ္ဍဲကဵုဝိုၚ်ဗီုဗီုတဏံဂှ် ဒၞာဲဒုၚ်သာဓု ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဇၟာပ်ပ်သၚ်တံ ဟီုတုဲဂှ်တှေ် တက်ကဵုတဲညိ၊ မိက်ဂွံမိၚ်ရမျာၚ်တက်တဲဏောၚ်” ဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တသဳလာစာရ ဟီုဂလာန်သာ်ဝွံရ။

ဂကောံသၟတ်ဗြဴမန်တံဂှ်လေဝ် လၟုဟ်မှဂွံစကၠောန်တှေ် ကၠောန်ညိ ချဳဒရာၚ်ညိ၊ ညံၚ်ရဴဍာ်ဒကေဝ်ဂွံစိုပ်ဂှ် ကၠောန်ညိ၊ ဨကာလဍာ်ဒကေဝ်စိုပ်တှေ် သၟတ်ဗြဴတံလေဝ် တိုန်သ္ပသဘာပတိဂွံကီုရ။ မိလွဳဟာန်ဟီုလဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ (၂၀၁၃) တေံဂှ် ညံၚ်ကဵုအောန်မံၚ်စိုတ် ဟိုတ်နူဒှ်မံၚ်သၟတ်ဗြဴတုဲတှေ် ဟွံပတိုန်လဝ်သဘာဝတိပုဟ်ဂှ်  ဨဂှ်ရ အာဂတနူဏံ ညံၚ်ရဴဍာ်ဒကေဝ်သၟတ်ဗြဴတံ ဂွံစိုပ် ဆက်ကၠောန်အာကွေံကွေံညိ၊ ဆက်ဂ္စာန်အာညိဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဆက်ဟီုဏာသြဝါဒရ။

”မပ္တံကဵု ဂၠံၚ်ဟလံက်ဟနက်မံၚ်တံ၊ သ္ၚိတိုက်လီုလာ် ဍာ်ဂဥုဲအးမံၚ်တံဂှ် ပိုဲတံညာတ်ကေတ်မံၚ်ဏောၚ်၊ ဨဂှ်ရတှေ် ပိုဲက္လေၚ်ပလေဝ်ကဵု အၚ်ဟဒဵု (မဆလာ)၊ က္လေၚ်လံက်ဍာ်ဂဥုဲဂွံမံၚ်။ ပ္ဍဲစိုတ်ပိုဲဍိတ်တံ၊ ကၠေၚ်က္ဍဟ်ပိုဲတံ လီုမံၚ် ပ္ဍဲပရေၚ်ကောန်ဂကူ၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ဘာသာ၊ လိက်ပတ်တံ ဟွံစဳကၠး ဟွံကၠးမးတံဂှ် က္လေၚ်ပလေဝ်ကဵု အၚ်ဟဒဵု(မဆလာ)၊ က္လေၚ်လံက်ကေတ်ကဵု ဍာ်ဂဥုဲဟွံဂွံပုဟ်၊ သွက်ဂွံပလေဝ်လညာတ်၊ စိုတ်ဓါတ်၊ ကၠေၚ်က္ဍဟ်ပိုဲဂှ်တှေ် လ္ၚဵုဂှ် တိုန်ကေတ်တန်ဗ္တောန်ပညာမွဲမွဲသာ်၊ ဨအဏံဂှ်တှေ် အ္စာစဏံဟီုတွံဂှ်တှေ် ဒကာတံ ဒၞာဲဟွံတီ၊ ဒၞာဲဟွံကၠးဂှ်တှေ် ဒှ်အာအထံက်အရီု လညာတ်ကၠေၚ်က္ဍဟ် ဒကာတံဏောၚ် တၠဂုဏ်စၟဳကေတ်ရ” ဂှ် ညးကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် ကၠောန်ဗဒှ်ပေဲါဗှ်လိက်ပတ်မန် တၠဂုဏ်အ္စာ ထာဝရ ဟီုမြော်ဏာဂလာန် သာ်ဝွံရ။

(၉း၃၀) နာဍဳဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘာဗဂေါပရိယတ္တိ ကုတ်ဇုက်ထဝ် ပံက်ကဵုအခန်ကၞာတုဲ နကဵုလၟေၚ်အစဳဇန် ဒယှေ်ဒွက်ကောန်ဂကူ”ရးနီဂီု”၊ ရှေ်သှေ်အလာံ၊ ရှေ်သှေ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ရ။ မွဲအဆက်ဓဝ် ညးမကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် ကၠောန်ဗဒှ်သ္ဘၚ်ကၞာ တၠဂုဏ်ထာဝရ ဟီုဂလာန်တၚ်ဂုဏ် ညးမရေၚ်တၠုၚ်လဝ်ကီု၊ ညးမတိုန်စိုပ်တံကီု၊ ညးမဗှ်လိက်စံၚ်တံ ဗှ်အာက္ဍိုပ်လိက်ညးကဵုညးအိုတ်တုဲ ညးမတိုန်စိုပ်တံ တၚ်ဟွံကၠးလ္တူလိက်စံၚ်တံဂှ် က္လေၚ်သၟာန်သွဟ်တဴအိုတ်ရ။

ပေဲါဗှ်လိက်ပတ်မန်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၄) ဏံ၊ ကၠောန်လဝ်ပ္ဍဲကွာန်ဝါကပိုဟ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်ကီုရ။ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၃)ဂှ် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ၊ ဍုၚ်သေၚ်ကပေါဝ်၊ ဍုၚ်မလေဝ်ယှာတံ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်နွံရ။ သွက်ဂွံဆက်ကၠောန်အာ ဒေသဍာ်ဗု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တေံ နွံမံၚ်ဏောၚ်ဂှ်လေဝ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.