Categories
လိက်ပရေၚ်

သဘၚ် ဒုၚ်တၠုၚ် ညးစၞးဂကူမန် နူၜါဍုၚ်

ညးစၞးမန် တိုန်စိုပ် ပ္ဍဲကောံဓရီုကုလသမဂ္ဂ စပ်ကဵုပရူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂၠးကဝ်
ညးစၞးမန် တိုန်စိုပ် ပ္ဍဲကောံဓရီုကုလသမဂ္ဂ စပ်ကဵုပရူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂၠးကဝ်
တိုၚ်ထဝ် – က္ဍိုပ်သကိုပ် ညးဍုၚ်မန်နူၜါဍုၚ် သေံကဵုဗၟာ ဗၞတ်ပန်တၠတံ ဟီုဂလာန်ပရေၚ်ဂကူ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်ပၠန်ဂတးရပ် လွဟ်တံဂှ် ဇၟာပ်ညးမဂွံမိၚ်ကေတ်တံ စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ ဆာန်ဍုၚ် ကတဵုဒှ်အိုတ်ရောၚ် ပတှေ်ကေတ်ပ္ဍဲစိုတ်ရ။

ပ္ဍဲသ ဘၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်ညးတံပ္ဍဲမေ ၁၀ ဂှ် ဒကဴနာနာ စပ်ကဵုဂကူမန်ပိုဲ ခိုဟ်ဟ်ပရေံပရေံ ညးတံဟီုသောၚ်ကလးဂှ် ပ္ဍဲအခိၚ် ဇမၠေံဂှ် သ္ဂောံကတ်လ္ၚတ်ကေတ် ပရောဒဒှ်ဂကူမန် ဗွဲမဍိုက်ပေၚ်ရ။ ဗီုဘဝညးတံတတ်ကၠောံကၠုၚ် ဒုၚ်ကၠုၚ်ဒ ဒိုက်သွက်ဂကူ ဗီုညးတံဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ပ္ဍဲဘဝဂကူမန်တံဂှ် ဂွံမိၚ်ဗက်စိုတ်လျုၚ်ပ္ဍဲညးတံကတဵုဒှ်အိုတ်ရ။

ညံၚ်ရဴပိုဲမၞိဟ်တြုံတံ ဂွံဗဵုကေတ်ပေဲါညးဗြဴပြိုၚ်ကျေဝ်ဂၠးတိကီု ဇၟာပ်ညးဗြဴမပါလုပ်ပ္ဍဲပေဲါပြိုၚ်ကျေဝ်တံဂှ် ဗွဲမဗဗွဲကဵုညး မွဲနဲမွဲဗီုကျေဝ်မံၚ်ဖအိုတ် ဍိုက်ပေၚ်မံၚ်ကဵုစရာဲဖအိုတ်ရောၚ် ဂွံဒုၚ်စသိုၚ်ပ္ဍဲဂၠမ်စိုတ်အိုတ်ရ။ တုပ်လအာသာ်ဂှ်ကီု ဂွံကလၚ်ကေတ် ဂလာန်သြဝါဒညးတံ သီုပန်တၠဂှ်တုဲ စိုတ်ဟွံမှောဝ်ဇဴလျုၚ်ပ္ဍဲညးတံဟီုဂှ် ညိရောဟၟဲရ။ ပ္ဍဲတၠဂုန် အစာအဇ္ဇဂှ်လေဝ်ကီု ပ္ဍဲနာဲယက္ခဂှ်လေဝ်ကီု ပ္ဍဲဒံက်တာမိမန်ထဝ်ဂှ်လေဝ်ကီု ပ္ဍဲနာဲမေန်ဇေယျ (က္ဍိုပ်သကိုပ်ကွးဘာ ဒစာံပန်မ)ဂှ်လေဝ်ကီု ဓဝ်လျုၚ်ဇြုၚ်သ္ဍိုက် အောန်အာဟီုဂှ်ဟၟဲရ။ ညးမတိုန်စိုပ်ကလၚ်တံ ဒဒှ်ရပေၚ်ကဵုဂၠမ်စိုတ် အၚပ်စိုတ်ဂှ် ဂွံညာတ်ကေတ်ရ။

မူဟိုတ်ညးတံဂွံဒးပါလုပ်ကၠောန်ပ္ဍဲပရေၚ်ဂကူ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်ရပ်လွဟ်တံဂှ် ကလၚ်ကေတ်ဂလာန်ညးတံ မဂး ကၠးမံၚ်ပ္ဍဲစိုတ်ရ။ အကာဲအရာနာနာ ဗီုပြၚ်နာနာ ညးတံဒးတတ်ထပါ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကေၚ်ကာဂကူမန်ဂှ် ဒဒှ်ညးတံဂှ် လဴထ္ၜးမံၚ်အိုတ်ရ။ ဒံက်တာမိထဝ်မန် နူဍုၚ်သေံဂှ် ညးကလိဂွံတဆိပ်ကြာ ပဳအိက်ချ်ဒဳတုဲ တိုန်စိုပ်ကောံဓရီုပ္ဍဲ ဂကောံမန်ဍုၚ်သေံဂှ်တုဲ နူဂှ် စိုတ်ဓါတ်ညးကတိုၚ်ကမှ်ကၠုၚ်မိက်ဂွံလုပ်ကၠောန်ပ္ဍဲကေၚ်ကာဂကူမန်ရ။

ကောန်ဂကူမန် မစိုပ်မံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ လုပ်ကၠောန်စပ္ဍဲခေတ်ပစ္စုပ္ပန်တံဂမၠိုၚ် တၞဟ်နတန်တဴအာဗွဲမလောဲသွာ သီုမမၞုံကဵုသိက္ခာမာန်ဂှ် ညးတံကၠောန်ဗဒှ်ဂကောံကီု သီုပတိတ်လိက်အုပ်ၜါဘာသာ သေံကဵုမန်တုဲ ဘိုၚ်ရီုဗၚ်တဴ ကုဂကူမန်တံရောၚ်ဂှ် ညးဟီုရ။ ဂွံပတိတ်လိက်အုပ်တံဂှ် ညးပတိုန်လိက်အာတ်အခေါၚ်ကဵုအလဵုအသဳသေံတုဲ ကလိဂွံအထံက်အပၚ် ဗၞတ်ဒစာံဠက်ဓဝ်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဟီုရ။ လိက်အုပ်ညးဂှ် ၜါဂိတုမွဲအလန်ရ။ ညးဂှ် ကၠုၚ်နူတၞောဝ်ဒတောဝ်မိမ မမၞုံကဵုစိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူမဇြိုဟ်နက်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် လ္ၚတ်ရံၚ်ဝၚ်ညးမွဲပ္ဍံက်မ္ဂးကီု ဂလာန်ညးမဟီုသောၚ်ကလးဂှ်ကီု ပ္ဍဲလိက်တၞးမပါ်ပရအ်ကဵုလဝ်ဂှ်ကီုမ္ဂး ဂွံတီကေတ်ရ။

တၠဂုန်အစာအဇ္ဇ ကော် တၠဂုန်ဇြဝ်လာတ်ဂှ်တုန် ဇကုညးၜိုန်ရဒးဒုၚ်ပြိုက်စုတ်ထံၚ်ကီုလေဝ် စိုတ်ဓါတ်ညးဟွံဒးဒုၚ် သာ်ဂှ်ရောၚ် အဓိကဂှ်စိုတ်ဓါတ်ရောၚ်ဂှ် ညးဟီုရ။ နကဵုပူဂဵုညးမွဲ ဂံၚ်ဒစဵုဒစးကဵုအလဵုအသဳတၠအဝဵုပၞာန်ဗၟာ စပ်ကဵုဟွံ ဒုၚ်တဲကဵုပေဲါရုဲမာဲအကြာသၞာံ၂၀၁၀၊ အခိၚ်ဂှ် ဒှ်အလဵုအသဳနအဖဂှ်တုဲ ဒးဒုၚ်စုတ်ထံၚ်ရ။ သတ္တိဗျတ္တိညး ဂံၚ်ကၠောန် ဒစဵုဒစးကဵုအလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာဂှ် ဒှ်သတ္တိမမၞုံပ္ဍဲသၟတ်တံဓမ္မတာမွဲဟွံသေၚ်ဂှ် ပြာကတ်ရ။ တၠဂုန်အစာဝွံ အခိၚ်အ ဝယ်သၟတ် ၜိုန်ရဒယှ်တှ် နဒဒှ်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲကီုလေဝ် စိုတ်မာနညးဟၟဲဂှ် ဂွံလ္ၚတ်ဆဵုကေတ်ကီုရ။

ကိစ္စဇၞော်မွဲစပ်ကဵုသြန်ဂအုံဗွဝ်ကောန်ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံကတဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်ဂှ် ညးသ္ပအဓိကဟီုတွံစန်ဒက်ဂှ်ဂွံတီညာတ် ကေတ်ရ။ ပ္ဍဲတရဴညးဟီုတွံစန်ဒက် ပ္ဍဲမလေသျှာကီု၊ သေံကီု ကိုပ်ကၠာဟွံဂွံကၠုၚ်စိုပ်အမေရိကာန်ဂှ်လေဝ် ညးသ္ပ လဝ်အဓိကကဵုသြန်ဂအုံကောန်ဂကူရ။ ဒၟာနူဟွံသ္ပစၞးကဵုဂကောံမွဲမွဲဂှ်တုဲ ကေၚ်ကာစပ်ကဵုအလုံဂကူမန်မွဲဂှ် ညးဟီု တွံသ္ပအဓိကရ။ စပ်ကဵုသြန်ဂအုံကောန်ဂကူဝွံ သကအ်ဒ္ၚောဝ်ညးနာဲယက္ခ မဒှ်ကောန်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်လေဝ် သ္ပအ ဓိက ဗၞတ်ဒးရးတုဲ ဟီုတွံစန်ဒက်ကီုဂှ် ဂွံလ္ၚတ်ကေတ်ရ။ ဆဂး သာ်လဵုညးတံကၠောန်ဗၟံက်အာရုပ်ရဴပရေၚ်သြန်ဂအုံ ကောန်ဂကူရောဂှ်ဟွံကၠးကေတ်ရ။ ဗီုညးတံဟီုတွံဂှ်မ္ဂး ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုလညာတ်အာမ်အေယူတုဲ ညးတံစန်ဒက်ဟီုတွံ အာရောၚ်ဂး။

နာဲယက္ခဂှ် ညးဟီုသောၚ်ကလးပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပၠန်ဂတးဗၠးၜးဂကူမန်ဂၠိုၚ်ဂှ်တုဲ သ္ပအဓိကကဵုအဝဵုပိတန် ခၞံသၞောဝ်၊ အုပ်ဓုပ်ပကၚ်ရၚ်၊ စဳရေၚ်ဂဗုတ် အတိုၚ်ပဝ်လဇြဳဗော်ဍုၚ်မန်တၟိညးဂှ်ရ။ ဟိုတ်ညးဂွံဒးဒုၚ်စုတ်ထံၚ် ဖျေံအမိၚ်ဂ စိုတ်ဂှ်၊ ဒၟာနူညးကဵုဘာပကတ်ပကေၚ် ကုသၟတ်မန်တံ ပ္ဍဲကြဴနူမဒိုအ်ပန်ပှော်တေံ အဆက်က်ရောၚ်ဂးရ။ အလဵုအသဳဒှ်ဓဝိၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ညးဂှ်တုဲ နကဵုပြယာဲလီစၞာဲ ရပ်စုတ်ထံၚ်ညးကဵု သကအ်ရဲ ညးရောၚ်ဂးရ။

ဒဒိုက်ဒးမံၚ်ပ္ဍဲထံၚ်ဂှ် ဗၞတ်ဂလိုၚ်လဵုဇၞော်မံၚ်ဂှ် ကလၚ်ကေတ်ဂလာန်ညးဟီုဂှ်မ္ဂး ဂွံတီကေတ်ရ။ ဆဂး ဓဝ်ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ညး ပ္ဍဲပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ကီု ပ္ဍဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ကီုဂှ် ဇၞော်လောန်ဂှ်တုဲ ဇၟာပ်ညးမမိၚ်ဂလာန် ညးတံ ဓဝ်လျုၚ်ပ္ဍဲညးကတဵုဒှ်အိုတ်ရ။ အခိၚ်ညးဒးမံၚ်ပ္ဍဲထံၚ်ဂှ် ဒၟာနူယဲထိုၚ်စၞးညးနွံဂှ်တုဲ မွဲမွဲတ္ၚဲဟွံဂွံစပုၚ် စလေဝ် ဟွံဂွံဂှ်တုဲ ဒးသုၚ်ဍာ်သြောံဂန် ဗၞတ်ၜါဓုပ်ဍောတ်တ်ဓဝ်ရ။ အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာဂှ် သတ္တိဟၟဲ ပတှေ်လီစၞာဲသၟးရရောၚ်ဂှ် လေဝ် ညးဟီုထ္ၜးဗီုတၚ်ဍိုန်လျအလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတံရ။ အခိၚ်ညးနွံပ္ဍဲထံၚ်တေံ ညးကလိဂွံအခေါၚ်အရာခိုဟ်မွဲ ပတောံၜတ်ဟွံမာန်ဂှ် ဒှ်အရာကလိဂွံအခေါၚ် ဂွံဆဵုဂဗကဵုကွးဘာဒစာံပန်မဂမၠိုၚ်တုဲ ဂွံသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂွံဒက်ပတန်ဓဝ်ပတှေ်ညးသကအ် ဂွံဗှ်လိက်နာနာရ။

အလဵုအသဳဗၟာလၟုဟ်ဂှ် ဒှ်အလဵုအသဳပတှေ်စဟွံဂွံမွဲရ၊ ညးတံဒိုအ်ပန်ပှော်ဂှ် ဗွဲတၟေၚ် သွက်အဝဵုညးတံ ဂွံတန်အာ ဍာ်ဇမၠိၚ်ရောၚ်ဂး၊ အလဵုအသဳဗၟာ ဒှ်အလဵုအသဳမဍိုဟ်ကေက်မွဲ ပ္ဍဲအရာကလုတ်တမာန်ဂှ်တုဲ ဟွံတုပ်ကဵုအလဵုအသဳ ညံၚ်ရဴသဒါမ်ဟူသိၚ်တံရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဟီုသောၚ်ကလးရ။ အလဵုအသဳဗၟာတံ ရန်တၟံဂွံဒက်ပတန်သၞောတ်ဒဳမဝ် ကရေဇြဳ ဖိတ်ဒရဴဟၟဲ၊ သၞောဝ်၂၀၀၈ဂှ်လေဝ် ဒုၚ်ပလီုဟွံမာန်။ ရံၚ်ကဵုဇၟောဝ်ဍာ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂၠးတိတုဲ အလဵု အသဳဗၟာ ဖန်က်အာမံၚ်၊ ပၞာန်ဂှ် ကေတ်စေဝ်လတူတုဲ ဒက်ပတန်အာသၞောဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳရောၚ်ဂှ် ညးဟီုထံက် ထ္ၜးရ။

နာဲယက္ခဝွံ ဒှ်ကောန်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်တုဲ ဒတူလိုၚ်ညးဂှ်လေဝ် ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဂှ် ဒှ်အဓိကရ။ ဆဂး ပဝ်လဇြဳ ဗော်ညးဂှ် ပံၚ်ဗစပ်ကဵုဂကောံနာနာတုဲ ဒးရုန်ဂစာန်အာရောၚ်ဂှ် ညးသောၚ်ကလးရ။ ညးဂှ်ဒှ်သၟာစန်ဒက် ဌာနပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်တုဲ လညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ညး ဇြိုဟ်နက်လောန်ကီုရ။

နာဲမေန်ဇေယျဂှ် ဒှ်က္ဍိုပ်သကိုပ်ကွးဘာဒစာံပန်မအဓိကမွဲကီုဂှ်တုဲ အခိၚ်ကာလညးတိုန်မံၚ်ဘာဥပဒေသၞောဝ် သၞာံလကြဴအိုတ်ဂှ်ရ ပါလုပ်ချဳဒရာၚ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မဒစဵုဒစးကဵုအလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ ပ္ဍဲလဂုၚ်၊ နူဂှ်ဘဝညးဂှ် ဒစဵုဒစးကၠုၚ်ကဵုအလဵုအသဳ ဒးဒုၚ်ရပ်စုတ်မံၚ်ထံၚ်မွဲဏှမွဲဏှ၊ ဒဵုကဵုမသကောဒေံညးဂမၠိုၚ်ဟွံဂံၚ်ဟီုအရေဝ်ကဵုညး ဖေက်ဒးဒုၚ်ပျဲပျာံကဵုအလဵုအသဳပၞာန်နဝတရ၊ ညးဂှ် ကြဴနူလိုန်လုပ်ပ္ဍဲဂကောံဗွိုၚ်ကွးဘာဂမၠိုၚ်ဂှ်တုဲ ဂွံချဳဒရာၚ်ပရေၚ် ဂကူမန်ဂှ်အောန်၊ ဆဂး ဇၟာပ်ပ်အခိၚ် ညးကဵုမံၚ်ဇြဟတ်ကဵုပရေၚ်ဂကူမန်၊ ညးဂှ်ဒှ်ဇာတိကွာန်ကၟာဝက်ဂှ် မိမဇုဇ ညးတံဂှ် ဒှ်တၞောဝ်ဒတောဝ်မဒစဵုဒစးကၠုၚ်ကဵုအလဵုအသဳဗၟာအဆက်ဆက်ရောၚ်ဟီုရ၊

အခိၚ်ကာလညးအာဟီုတွံစန်ဒက် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ညးဟီုဗတ်မန်ဂှ် ပရိသာတ်မကလၚ်ဓဝ်ပ ရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ညးဂမၠိုၚ် ဟွံကၠိုဟ်အရေဝ်မန်တုဲ ဒးဟီုဗတ်ဗၟာ၊ အခိၚ်စိုပ်ပ္ဍဲရေဝ်၊ လၟိုၚ်၊ ဇြပ်ဗှ်ဂှ်ရ ဟီုတွံဗတ်မန်ဂွံညိ ညရောၚ်ဂှ် ညးဟီုထ္ၜးရ။ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် လၟိဟ်မၞိဟ်ဟီုအရေဝ်မန်အောန်ကၠုၚ်မံၚ်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဟီုပတိတ်ဗွဲမ အောန်စိုတ်ရ။ ဂကူမန်ပ္ဍဲရးလဂုၚ်တံ တဲကၠာတေံ ခယျကေတ်နွံမံၚ်ၜိုတ်ပန်ကိုတ်ဂှ် ကာလကံက်စရၚ် ကေတ်စရၚ် ဇေတ်တ်ဂှ် ဗၞတ်ၜိုတ်ပန်ဠက်ဓဝ်ကလိဂွံဂှ်တုဲ စၞးဒးဒုၚ်ယၟုဂကူမန်ဂှ် ဒုၚ်ထောံယၟုဂကူဗၟာကီု ကရေၚ်ကီုနွံရောၚ် ဂှ်လေဝ် ညးဟီုထံက်ထ္ၜးရ။

ကောန်ဂကူမန် မစိုပ်ဍုၚ်မ္ၚးတံ ညံၚ်ဟွံဂွံဝိုတ်တၠိၚ်ဂကူဇကု ဘာသာသာသနာလိက်ပတ်ဇကုဂှ် ဒးဂိုတ်ဂစာန် ရောၚ်ဂှ် ညးဟီုကဵုဇြဟတ်ဓရိုဟ် နကဵုရမျာၚ်ကွာန်ကၟာဝက်(ဇြာ)ဂှ်ရ။

သၟတ်မန်တံ ကၠောန်သ္ပကောံဓရီု ပ္ဍဲမတ်မလီု မဟွံလအ်ကၠုၚ်တေံဂှ်တုဲ ကုညးဟွံဗိုက်လတက်ကယျိုၚ်က ယျဝ်မန်တံ ဟွံကဵုအခေါၚ်လုပ်ပ္ဍဲဗဒမ်ကောံဓရီုဂှ် ကဵုဒှ်သာ်ဂှ်ဟွံထေက်၊ လညာတ်ဒစေၚ် စိုပ်တၞုၚ်တၞးသာ်ဝွံဂှ် ဒှ်အန္တရာဲရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဟီုထံက်ထ္ၜး သီုဓဝိၚ်စိုတ်ရ။ ညံၚ်ဟွံဂွံသာ်ဂှ်မာန် လညာတ်ဂၠးတိဒးနွံရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဟီုသောၚ်ကလးရ။ ဂကူဇကုဂှ်ဆာန်ညိ ဆဂး လ္ပက္ဍုဟ်ဂကူညးတၞဟ်ညိဂှ် ညးဟီုရ။

နာဲမေန်ဇေယျဝွံ တုပ်သၟဟ်ကဵုက္ဍိုပ်သကိုပ်မန်ခေတ်ကၠာတေံ ကိုပ်ကၠာမဟွံကလိဂွံဗၠးၜးကီု ပါလုပ်ချဳဒရာၚ်ပ္ဍဲကေၚ် ကာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍုၚ်ဗၟာရ။ နာဲမေန်ဇေယျဝွံ ဒဒှ်ရညးဟီုအရေဝ်မန် ညံၚ်ရဴကောန်ကွာန်ကၟာဝက်မွဲဟီုအရေဝ် မန်ကီုမာန်ဂှ် ကောန်ဂကူမန်တံ ဟွံတီကေတ်လဝ်အိုတ်ရ။ ညးဝွံ ၜိုန်ရဒယှ်တှ်တဴအလုံဍုၚ်ကီုလေဝ် ဓဝ်မာနညး ဟၟဲရ။

ပ္ဍဲတရဴညးကရောံညးစၞးနူဍုၚ်ဗၟာကဵုသေံပိတၠဂှ် သီုညးသ္ပစၞးနဒဒှ်ဂကူမန်မွဲတၠကီု နဒဒှ်ညးစၞးဂကောံကွးဘာဒစာံ ပန်မကီုရ။ ညးကၠုၚ်စိုပ်ပ္ဍဲဂကောံမန် ဝှတ်ဝိၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန်တုဲဒုၚ်တၠုၚ်ညးဂှ် ဒှ်အလန်ဒုတိယရ။

ညးစၞးဂကူမန်နူဍုၚ်မန်ပိတၠဂှ် ဒှ်ညးမကေၚ်ဒးလဝ်ထံၚ်သီုပိတၠဂှ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုတၚ်သောၚ်ကလးသြဝါဒညးတံဖအိုတ်ဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဂကူ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂၠိုၚ်ရ။ ညးစၞးနူဍုၚ်သေံဂှ် ညးဟီုသောၚ်ကလးပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ပရေၚ်ဂကူနာနာ တုဲ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အောန်ရ။ ဆဂး တၞောဝ်ဒတောဝ်ညးဂှ်လေဝ် စေန်ဆက်စှေ်ကၠုၚ်နူပရေၚ်ပၠန်ဂတး ပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန်ကီုရ။

ပေဲါဆဵုဂဗသောၚ်ကလးညးတံဂှ် ကၠောန်သ္ပဏာကိုပ်ကၠာဟွံစိုပ်သဘၚ်ကုလသမဂ္ဂ စပ်ကဵုကောန်ဂကူ ပ္ဍဲသ တ္တဟဂတတေံ မကၠောန်ဗဒှ်ပ္ဍဲဍုၚ်နယူယံက်ရ။ ညးတံညးပန်တၠဂှ် ဂကောံမန်ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန် ကော်ဘိက် သွက်ဂွံတိုန်စိုပ်ကောန်ဓရီုယူအေန်ဂှ်တုဲ တရဴညးတံ ဂွံကလိတ်ကလောတ်ဂှ် ဂကောံမန်ဂှ် ဖန်က်ဘိုၚ်ကေတ် ကဵုတာလျိုၚ်နာနာရအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.