Categories
ပရိုၚ်

မၞိဟ်ယဲကိုဝ်ဗေဒ် (၄) တၠဂှ် စမ်ၜတ်အာဓာတ်ပါ်ဓတ် အလန်ဒုတိယ ဟွံဆဵုစၟယဲ

“မၞိဟ်ယဲဂှ် အကာဲအရာခိုဟ်မံၚ်ရ၊ စမ်ၜတ်အာအလန်ဒုတိယဏံ တိတ်ကၠုၚ် Negative ရ၊ တုဲတှ်ေ အောန်အိုတ်ဂှ် ပိုဲတအ်ထပ်စမ်ၜတ်အာ အလန်တတိယပၠန်ဏောၚ်၊ မၞိဟ်ယဲဆဵုလဝ်စၟ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်လေဝ် မွဲသတ္တာဟဏံပေၚ်တှ်ေ ထပ်စမ်ၜတ်အာပၠန်ဏောၚ်”သာ်ဝွံ ဒံက်တာထောန်အံၚ်ကျဳ ဟီုလဝ်ရ။

မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်နာၚ်တဳ လွဳလွတ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် စမ်ၜတ်ပါ်ဓာတ် အလန်ဒုတိယဂှ် ဟွံဆဵုစၟယဲရဂှ် နူကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရး ဒံက်တာထောန်အံၚ်ကျဳ ဟီုရ။

မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်လၟေၚ် ၂၇၃၊ ၂၇၄၊ ၂၇၅၊ ၂၇၆ တံဂှ် အခိၚ်နွံမံၚ် Quarantine ပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ်ဂှ် ဆဵုအာစၟယဲတုဲ ပြံၚ်အာရုၚ်ဂဥုဲမတ်မလီုတုဲ လွဳလွတ်ကၠုၚ်လဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“မၞိဟ်ယဲဂှ် အကာဲအရာခိုဟ်မံၚ်ရ၊ စမ်ၜတ်အာအလန်ဒုတိယဏံ တိတ်ကၠုၚ် Negative ရ၊ တုဲတှ်ေ အောန်အိုတ်ဂှ် ပိုဲတအ်ထပ်စမ်ၜတ်အာ အလန်တတိယပၠန်ဏောၚ်၊ မၞိဟ်ယဲဆဵုလဝ်စၟ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်လေဝ် မွဲသတ္တာဟဏံပေၚ်တှ်ေ ထပ်စမ်ၜတ်အာပၠန်ဏောၚ်”သာ်ဝွံ ဒံက်တာထောန်အံၚ်ကျဳ ဟီုလဝ်ရ။

အလန်ဒုတိယဏံစမ်ၜတ်အာ မၞိဟ်ယဲ(၄)တၠဂှ် ဟွံဆဵုစၟယဲတုဲ အလန်တိတယဏံ ထပ်စမ်ၜတ်အာပၠန်ဏောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးထပ်ဟီုရ။

နူကဵု Quarantine ဍုၚ်မတ်မလီု မၞိဟ်ယဲလၟိဟ် ၂၈၇ ဂှ် တိုန်မံၚ်ဂဥုဲပေၚ်အာမွဲသတ္တာဟမ္ဂး ထပ်စမ်ၜတ်အာလန်ဒုတိပၠန်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံရ။

မၞိဟ်ယဲကိုဝ်ဗေဒ် (၄) တၠဂှ် စမ်ၜတ်အာဓာတ်ပါ်ဓတ် အလန်ဒုတိယ ဟွံဆဵုစၟယဲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.