Categories
ဂဥုဲၜူမာဲ ပရိုၚ်

လ္တူဂၠံၚ်ကွဳစက် ဂလာတဂေါန်ဒေၚ် – အၜေတ်ဂှ် ရပ်ဂွံဂဥုဲၜူမာဲ ဇရေၚ်သၟတ်တြုံၜါတၠ

ဌာန်ပရိုၚ်မန်၊ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၂၁၊ ၂၀၂၁

ပ္ဍဲကဵုသၟတ်တြုံၜါတၠ ဒဳကၠုၚ်ကွဳလိုန်ဓာတ် လ္တူဂၠံက်ကွဳစက် ဂလာဂေါန်ဒေၚ် – အၜေတ် (ခလယ်တံခွန်တိုၚ် – အဘစ်ကားလမ်း) မဆက်စၠောံလဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ကေုာံ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်၊ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ (၂၁)၊ သၞာံ (၂၀၂၁)၊ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲဂှ် ရပ်ဂွံဂဥုဲၜူမာဲဂမၠိုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ် တိဍာ်ကၟာဝက်ရ။
“အခိၚ်စၟဳစၟတ်ကွဳလိုန်ဓာတ်ဂှ်တှေ် နူကဵုသၟတ်တြုံဍောတ်ဍောတ်ၜါတၠဂှ် ရပ်ဂွံဂဥုဲၜူမာဲ (၂၁၅) မရ၊ ဍေံတအ်ဂှ် ကောန်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုရ၊ နကဵုပိုယ်တအ်တှေ် ပရိုၚ်ဂဥုဲၜူမာဲၜိုတ်ဂွံမာန်ဂှ် ဗက်ထံၚ်ပရိုၚ်တုဲ ဗက်ရပ်အာဏောၚ်” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ကၟာဝက် ဂျဝ်မျေအ်နာၚ် ဟီုရ။
ပ္ဍဲကဵုအာလူ အာယုက် (၁၈) သၞာံ၊ အလေန် အာယုက် (၂၂) သၞာံ ဒၟံၚ်အရာပ်ဖံၚ်စိၚ်၊ ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ်ဝွံ အခိၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်တအ် စၟဳစၟတ်ရံၚ်ဂှ် ဂၠဲါဆဵုစုတ် ဂဥုဲၜူမာဲ နကဵုမလိက် WY ပါ (၂၁၅) မတုဲ ဗၠာဲသၟိၚ်တအ် ရပ်စပ်ထိၚ်ဒဝ်လဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
ဗွဲတၟေၚ်မ္ဂး ဂၠံၚ်ကွဳစက် ဂလာတဂေါန်ဒေၚ် – အၜေတ် မဆက်စၠောံလဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ကဵု တွဵုရးကရေၚ်ဂှ်ဝွံ ဒှ်ဂၠံၚ်အဓိက ဆက်စၠောံဖ္ဍိုက်ဒၟံၚ် ဂဥုဲၜူမာဲဂမၠိုၚ်တုဲ တၞးဘိၚ်ကီု ဂဥုဲၜူမာဲ WY တအ်ကီု ရပ်ဂွံမံၚ် မွဲနှေံမွဲနှေံရ။
ညးအုပ်ဓုပ် အရာပ်ဖံၚ်စိၚ် နာဲအာဲမန်ဂှ် “ဂဥုဲၜူမာဲဂှ် သုၚ်စောဲဏောၚ် သွံရာန်ဏောၚ်တှေ် ဒးဒုၚ်ရပ်ဏောၚ်ဟီုဂှ် ဇၟာပ်မိမတအ်၊ ဇၟာပ်မၞိဟ်သုၚ်စောဲတအ် တီမံၚ်ဖအိုတ်ရ၊ နကဵုမိမတအ်လေဝ် ကောန်ဇကုတအ်ဂှ် ဒးထိၚ်ထေက်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုအရာပ်ပိုယ်ဂှ်တှေ် ဇၟာပ်ဟီုတွံဂှ် ဟီုစုတ်မံၚ် ပရူဂဥုဲၜူမာဲတွဵုရ၊ ယဝ်ရ ဒးဒုၚ်ရပ်ကဵု ဂဗုတ်ဂဥုဲၜူမာဲဏောၚ်တှေ် လ္ပကၠုၚ်အာတ်အရီုဗၚ်ညိ၊ ဟွံဗက်ကဵုပုဟ်၊ ညံၚ်ဂွံထိၚ်ဒဝ် ကောန်ဇာတ်ဇကုဇကုဂှ် ဟီုမံၚ်တွဵုရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။
အာလူကဵု အလေန် ညးမဒုၚ်ရပ်စပ်လဝ် (၂) တၠဂှ် နူကဵုရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ် တိဍာ်ကၟာဝက်တံ ပံက်လဝ်ဂဗုတ် နကဵုၝောံပိုဒ် ၁၉ (က)/၂၁ ဂဥုဲၜူမာဲပြံၚ်လှာဲစိုတ် မယ(ပ)၅/၂၀၂၁ ဂှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ရ။
တုပ်သာ်ဂှ်ကီု ပ္ဍဲကဵုကွာန်ကၠအ်သတ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ်လေဝ် ရပ်ဂွံတၞးဘိၚ် (၆) ရိုက်ဇၞော်ပဳနာန်ကီု၊ နူဇရေၚ်သၟတ်ဍောတ်ဍောတ် (၃) တၠဂှ် ဂဥုဲၜူမာဲ (၃၇၀၀) မကီု ပ္ဍဲကဵုဂိတုဏံ ရပ်စပ်ဂွံလဝ် နွံဒၟံၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.