Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

သၟာန်သွဟ် အ္စာကၞေဟ် ဗညာဥူ (က) ရသမန် စပ်ကဵုစဳဇန်ဒၟံၚ် လိက်ကၞပ်ရုက္ခဗေဒ

ဝဏ္ဏမာန် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ ပရောသွက်ဂွံပတိတ် လိက်ကၞပ်ရုက္ခဗေဒ ပကောံဂၠိုက်ဂၠာဲဒၟံၚ်ဂှ် လဴစကဵုညိ။
သွဟ် ။ ။ ယွံ ပရောရုက္ခဗေဒဏံဂှ် အဲစစောဲလာံ အရီုလုပ်ကၠုၚ်ဂှ် နူအခိၚ်ဒှ်ကၠုၚ်ထပိုဲ အာယုက် (၁၆) သၞာံရ။ မွဲအဆက်ဓဝ် စိုပ်ဘဝထပိုဲ လုပ်ကတ်လိက်၊ အဲဆဵုညာတ်ကေတ် ဘာကီု၊ ဒၞာဲသုတေသနဂြိုပ်ဆု အလဵုအသဳတံကီု၊ ညးဒုၚ်အစာံသၟိၚ်တံကီု ညးချူလဝ် နကဵု (၃) ဘာသာ၊ သေံ၊ အေၚ်္ဂလိက်၊ အခဝ်ဂလာတံနွံ၊ တုဲပၠန် ပ္ဍဲဘာဝါတ်ဌာမ္မကာဲ ဍုၚ်သေံဂှ် ထ္ၜးပျးဗါန်လဝ် ပ္ဍဲကဵုတၞံဆု ဍေံဒှ် (၂) ဘာသာ အေၚ်္ဂလိက်ကဵု သေံ၊ အေဇှ် အဲစိုတ်လုပ်စမံၚ်တၟာဂလိုၚ်ရ။ အဲမိက်ဂွံကဵုဒှ် ပ္ဍဲဘာသာမန်ပိုဲဏံ၊ ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲဏံ တၞံဆုဍိပ်ဍဴမွဲဒၞာဲ၊ ရာန်ဂအာၚ်တိမွဲဒၞာဲတုဲတှေ် ပလုမ်ပတိုန် မဆု မလုပ်ဂဥုဲ၊ မလုပ်အဝေါၚ်တၞံဆုတံဏံဂှ်လေဝ် ဍေံတံၚ်ဂြဲမံၚ် ဇြဟတ်လ္ပာ်ဓါတ်တှေ် ပိုဲတံဍိပ်ဍဴအာမံၚ် လၟိုန်န်ကာလမာန်ရ။ အေအဲချပ်ဂွံ ပရောတံဂှ်တှေ် ပိုဲစောဲမံၚ် သၞာံဗွဲမလအ် ဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ဣညအ်ကိစ္စအဲစောဲအလာံရ။ တုဲပၠန် ဝါသနာအဲ လ္တူလိက်ပတ်ဂှ်တှေ် နွံဂၠိုၚ်မံၚ် မိက်ဂွံချူမံၚ် မိက်ဂွံခၞံမံၚ် ပြကိုဟ်မွဲမွဲဏောၚ်ဟီုဂှ် မုအဲဂွံချူရော ချပ်တိတ်အာ တုဲတှေ် အဲရုဲစှ် ချူပရေၚ် ရုက္ခဗေဒမန် လ္ပာ်ဏံ အဲခံၚ်မံၚ် ဝါသနာမံၚ်ရ။ တုဲပၠန် မပ္တံကဵု ဇုဇဗဴလပိုဲလေဝ် ညးဒှ်အ္စာသဝ်လွဳယဲဏောၚ်၊ နူဂှ်မွဲအဆံၚ်တုဲ ပကောံပကေဝ်ဂွံကၠုၚ်လဝ် လိက်ပတ် (၄) ဘာသာရ။ ဗီုလဵု ပိုဲတံသ္ဂောံဂွံနၚ် နဲကဲစုၚ်ၚ် လိက်ဆေၚ်စပ်ကဵု သုတေသန၊ ရုက္ခဗေဒ မဆေၚ်ကဵု ရိုဟ်ဆု၊ တၞံဆု ဓမံက်ရုပ်ရဴနာနာသာ် အဲ ပကောံကၠုၚ်လဝ် နွံၜိုတ် (၁၀၀) အုပ်၊ စနူကဵုဗၟာကီုရ။ ဒးဟီုတှေ် လိက်ကဵု (၁၀၀) အုပ်ဟွံက ပိုဲဒးပကောံကၠုၚ်လဝ် ကြပ်ဒှ်ပွိုၚ် (၁၅) သၞာံရ။ နူဂှ်မွဲအဆံၚ် ဍေံပြံၚ်သၠာဲတိုန်တုဲ စဵုကဵုမိက်ဂွံရာန်ကမ်မရာ စိုတ်လုပ်စကၠုၚ်ကီု၊ မိက်ဂွံတက်ပ္ကဴဆုတံ၊ တၞံဆုတံ အခိၚ်ဍေံပ္ကဴလေဝ် ညံၚ်ဂွံအာဂတာပ် အခိၚ်ဍေံသတ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံအာဂတာပ်၊ ဂိတုဍေံ အခိၚ်လဵုဂှ် အဲချူစၟတ်သမ္တီလဝ်တုဲရ။
သၟာန် ။ ။ ပ္ဍဲကဵုချပ်စဳဇန် တက်ပ္တိတ်လိက်အုပ်ရုက္ခဗေဒဏံဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု တၞံဆုဂကူလဵုတုဲ သွက်ဂွံတက်ပ္တိတ်အာနွံရော?
သွဟ် ။ ။ အေဗီုဏံဂှ် အဲချပ်စမံၚ်ကဵု အ္စာဇၞော်ဇၞော် ၜိုတ် (၅) တၠတုဲရ။ သွာၚ်လကျာ်ကီု၊ သွာၚ်လိက်ပတ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတှေ် အဲဆက်လဝ်ကဵု အ္စာဗညာလဴ လဴပူလဝ်ကဵုညး၊ ညးဟီု ကဵုမံၚ်ဇြဟတ်ရ၊ အဲကေတ်ဏာအဆက် အ္စာၝောံသာဍာကဵု အ္စာၝောံကောန်ဆာန်နန်တံရ။ ဗီုလဵုညးတံစှေ်စိုတ်တုဲ ညာတ်ကေတ်လ္တူအကာဲအရာ ဗီုလဵုနွံဂှ် ဗီုအဲကောန်ကွာန်မွဲတၠ ရသမန်ဏံ ချဳဓရာၚ်ဂှ် ဗီုလဵုမိက်ဂွံကဵု ကသပ်ကီု အဲဂှ် မၚ်ကေတ်မံၚ် လညာတ်ညံၚ်ရဴ အ္စာတၠပညာမန်တံနွံရ။ ညးတံဟီု အေကဵုမံၚ်ဇြဟတ်ရ၊ လၟုဟ်ဏံ ညးတံခက်ခုဲမံၚ်ဏီတုဲ ဟွံဂွံဆဵုဂဗကဵုအဲဏီ။ တုဲပၠန် အ္စာအံက်ပိုၚ်ကီု၊ နာဲသုန်ဓုန်ကီု၊ နာဲသက်လောန်ကီု၊ လ္ပာ်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဏံ ဆေၚ်စပ်ကဵုလကျာ်ဂှ်တှေ် လကျာ်ဇၞော်ဇၞော် ဝှ်ကြံၚ်ၚ်၊ လကျာ်အ္စာချူဒွက် ခေမာနန်ကီု၊ အဲလုပ်သဳကၠဳလဝ် အိုတ်မံၚ်ကီုရ၊ ဆဂး အ္စာပရိုၚ် ဗီုအ္စာဝဏ္ဏမာန်တံ ဗီုအ္စာအံက်ပိုၚ်ကီုဂှ် ဟွံဂွံလုက်စုက်ဏီ။ ကိစ္စဂွံပ္တိတ်ဂှ် ပ္တိတ်ပ္ကဴသဴဟာ၊ ပ္တိတ်တၞံဆုဟာ၊ ပ္တိတ် အကြာဍာ်ဟာ သတ်ဒဵုဟာ ယဝ်ရ ပၟိက်အဲဏောၚ်တှေ် အဲဖန်လောဲလောဲရ။ တုဲပၠန် အဲကလၚ်မံၚ်အရေဝ်ပုရိသာတ်တံ ဗီုလဵုတံၚ်ဂြဲစိုတ်ဓါတ်ပုရိသာတ်တံမာန်ရော အကာဲအရာလဵု ပိုဲပ္တိတ်ဏာထေက်ရောဂှ် အဲမၚ်ကလၚ်မံၚ်ဖိုဟ်ရ။ အခိ်ၚ်လၟုဟ်တှေ် နကဵုဆန္ဒအဲ မိက်သ္ဂောံဂွံ ပ္ကဴ (၁၀) သာ် တၞံဆုံ (၁၀) ဂကူ၊ ပ္ဍဲဍာ်လေဝ် (၁၀) ဂကူ၊ ဥပမာ တၞံဍေံတိုန်မံၚ် ပ္ဍဲၜဳ (၁၆၀) ဂကူပြၚ်ဂှ် အဲကံက်နုက်ကေတ် ပ္ဍဲ (၅၈) ဂှ် ဗွဲတြးဍေံအဲဟွံချူလဝ်ပုဟ်၊ ချူခ္ဍန်လဝ် ညးတၞဟ်ဂွံဗှ်အာမာန်၊ ချူပရးတှေ် ညးတၞဟ်အရီုဟွံစောဲပုဟ် တော်လဝ်ဗီုဂှ်နွံ၊ အခိ်ၚ်ကာလလၟုဟ်တှေ် ချူဂၠေံဂၠေံဍန်န်၊ ဂွံတီအာ ပရေၚ်ပရောဂလိုၚ်ဂှ် ကလေၚ်သရောပ် ခ္ဍန်တိုန်မာန်တှေ် တၞးလိက်လေဝ်သက်သာဏောၚ်၊ မၞိဟ်ဗှ်လေဝ် ကၠိုဟ်ကၠးအခိုက်အလိုက် အရေဝ်ဝေါဟာမၞိဟ် လောဲသွာရ။ နကဵုပ္ကဴဂၠာဲဝါတ် မၞိဟ်ဟွံတီဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် အဲမိက်ဂွံဓမံက်ထ္ၜးဂှ်မွဲအုပ်၊ တုဲမွဲအဆက်ဓဝ် အဲချပ်စလဝ် ကမ္မတဳခၞံဗဒှ်လိက်ပတ် အာဲကၟာဲယေန်သၞာၚ်မန် မၞိဟ်မွဲတၠ ညးတံဆက်စပ်မံၚ်ကဵု ဂကောံဂှ် စနူနာဲလွဳအံၚ်ကီု၊ နာဲအာကာကီု၊ ညးတံဟီုဂှ် ကၠောန်ဏံဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ညးတၞဟ်ဟွံညာတ်ရုပ်ရဴ အစောန်စရာဲဗှေ်ပုဟ်၊ ပထမအုပ်ဂှ် ဟွံကေၚ်တိတ်မွဲလှေ်ပုဟ်တှေ် ဗီုလဵုညးတံဂွံဆဵု အစောန်သတိဗှေ်ရော၊ ဗှေ်ပတိတ်စမ်မွဲအုပ်ကၠာ ဗီုလဵုဗှေ်ပ္တိတ်တ် ညးဆဵုအာဍာ်ဒကေဝ်လိက်ဗှေ်တုဲမှ တဝ်ကဵုဒှ်အာ ပရေၚ်ရုက္ခဗေဒမန် ညးတံ ဒးရာန်ဗှ်ဟာ၊ ဟွံသေၚ် အဲသၠးကဵုဒါန်ဟာ အေဗီုတံဏံဂှ် ဗှေ်ချပ်စကဵုညးတံ ညးကဵုကသပ်ဗီုဂှ် ဗီုပၟိက်ဖန်ကဵုဂှ် အဲမၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်မံၚ်ဖအိုတ်ရ။
သၟာန် ။ ။ လိက်အုပ်ရုက္ခဗေဒဏံ ၜိုတ်အခိၚ်လဵုတိတ်မာန် စဳဇန်လဝ်ရော?
သွဟ် ။ ။ ယွံ အဲချပ်လဝ်ဂှ်တှေ် ပြဟ်တှေ် အကြာ (၃) ဂိတု၊ လံတှေ် ပွိုၚ် (၆) ဂိတု ညံၚ်ဂွံတိတ်မာန် ဂစာန်မံၚ်ဖိုဟ်ရ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ သှေ်မံၚ်အရၚ်ဂွံပကောံဗီုရ၊ ဂစာန်တုဲကၠောန်ပကောံမံၚ်ဖိုဟ်ရ၊ အရၚ်လိက်ဂှ် ကြပ်တုဲဒှ်မံၚ် ဟီုစဂွံရ။
သၟာန် ။ ။ ဂလာန်လက္ကရဴအိုတ်ဏံ မုမိက်ဂွံဟီုဗ္ကန်ကဵု ပုရိသာတ်ဂကူမန်တံရော?
သွဟ် ။ ။ မုမိက်ဂွံဗကန်ရောဟီုတှေ် ပူဂဵုညးမချဳဓရာၚ်မံၚ် ကမၠောန်ဟွံဍိုက်ပေၚ်တံဂှ် ရဲညးဍိုက်ပေၚ်မံၚ်တံ ညံၚ်ဂွံသ္ပသမ္တီတုဲ ညံၚ်ဂွံကဵုအရီုအဗၚ်မာန်၊ လတူရဲပညာၜတ်ၜတ်တံ တၠပညာကြံၚ်ၚ်တံ ညံၚ်ဂွံကဵုအရီုအဗၚ်မာန် မပတံကဵု ဂကောံဇၞော်ဇၞော်တံ ညံၚ်ဂွံထ္ၜလဘာ်ကဵု ဂကောံဍောတ်ဍောတ်တံ ပူဂဵုဟွံစိုန်သကီုတံ အဵုပွဗီုဏံနွံမှ ကဏ္ဍပရေၚ်ဂကူပိုဲ ကဏ္ဍလိက်ပတ် ကဏ္ဍပရေၚ်ဂကူ ဂွံဇၞော်မောဝ်တဴတက်တိုန်ရောၚ်။

Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

စပ်ကဵုအ္စာကၞေဟ်တၞောဝ်ဒတောဝ်တၟိ ကလိဂွံလာဘ်လိက်ပတ်အ္စာကၞေဟ် (၂၀၂၀) တုဲ သၟာန်သွဟ်လဝ် “အ္စာကၞေဟ်သ္ဂံၚ်နန်”

ဝဏ္ဏမာန် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ မ္ၚဵုရ အ္စာကၞေဟ် သ္ဂံၚ်နန်၊ ဗွဲကိုပ်ကၠာ ယၟုကီု၊ ဌာန်ဒၟံၚ်ကီု ဆက်ကဵုမိတ်ညိ။
သွဟ် ။ ။ ယၟုတမ် ကော်မံၚ်ပ္ဍဲကွာန် နာဲမှုက် / ယၟု – ကၞေဟ် ရာမည သ္ဂံၚ်နန် / ဌာန်ဒၟံၚ် ကွာန်ကလအ် ‘ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ‘ သၠုၚ်ကျာ မဒှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ယွံ သ္ဂံၚ်နန် နူအခိၚ်လဵု စချူကၠုၚ်လိက်ရော –?၊ ဗီုဒဒှ်စချူကၠုၚ်လဝ်လိက် နူတမ်ဝါဒိတေံ လဴထၜးကဵုဗွဲသရောပ်ညိ။
သွဟ် ။ ။ သက္ကရာဇ်ဍုၚ် (၁၃၇၂) သၞာံ၊ ခရေတ် (2010) တေံ ဟိုတ်နူဆဵုဂဗကဵု အာစာခိုဟ်ကီု၊ ဟိုတ်နူ ဝါသနာနွံမံၚ်လ္ပာ်လိက်ပတ်မန်ကီုတုဲ ရပ်ချူကၠုၚ်လဝ်ကၞေဟ် အတိုၚ်ဝါသနာရ။
သၟာန် ။ ။ အခိၚ်စချူကၠုၚ်လိက် နူတမ်ဝါဒိတေံဂှ် ပ္ဍဲလိက်ကၞပ်လဵု ပါကၠုၚ်လဝ်ကၠာရော–?၊
သွဟ် ။ ။ အခိၚ်စချူကၠုၚ်လဝ်လိက် တမ်ကိုပ်ကၠာအိုတ် ၜိုတ်သမ္တီဒးမ္ဂး ပ္ဍဲလိက်ကၞပ်မဂ္ဂဇြေန် လဂါံသၟတ်တၟိ ကၞပ် (၁) ကေၚ်ပါကၠုၚ်လဝ်နွံရ။
သၟာန် ။ ။ သ္ဂံၚ်နန် စချူကၠုၚ် ကဏ္ဍကဗျသၟးရဟာ–?၊ ကဏ္ဍတၞဟ်ဟ်ရော–? ကေၚ်ချူမံၚ်ကီုဟာ–?၊
သွဟ် ။ ။ ချူကၠုၚ်လဝ် ယဝ်ဒးဟီုမ္ဂး ကဏ္ဍကဗျဂှ် ဒှ်ချူစဂၠိုၚ်အိုတ်မွဲ ဒးဟီုရ၊ တုဲ ကဏ္ဍလိက်ပရေၚ်
(လိက်လညာတ်) လေဝ် ချူမံၚ်ကီု၊ တုဲ ကဏ္ဍဝတ္ထုလေဝ် စချူမံၚ်ကီုရ။
သၟာန် ။ ။ ဂွံဒုၚ်ကလိဂွံလာဘ် လိက်ပတ်အ္စာကၞေဟ် 2020 ဏံ ဗီုလဵုဂွံဒုၚ်စသိုၚ်ကီုရော –?၊
သွဟ် ။ ။ ဂွံဒုၚ်စသိုၚ်ဟီုဂှ် သံက်ပ္တောံၜတ်ဟွံမွဲရ၊ ပဳတိသွက်ဘဝသၟာကၞေဟ်မွဲဟီုဂှ် ပတန်ၚုဟ်မးအနဂ္ဃဟွံမာန်ရ၊ မိပ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ရ။
သၟာန် ။ ။ ယၟု ကဗျကီု၊ ပရူပရာကဗျကီု သ္ဂံၚ်နန် ဟီုကဵုဗွဲသရောပ်ညိ။
သွဟ် ။ ။ ယၟုကဗျကလိဂွံလဝ်လာဘ်ဂှ် ” ဂကူကဵုအဲ ” ပရူပရာကဗျဂှ်မ္ဂး စပ်ကဵုအရေဝ်’လိက်ပတ်’ယေန်သၞာၚ်’ဂကူ မဒှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဂွံဒှ်ကၠုၚ်အ္စာကၞေဟ်မွဲ ဗီုလဵုဒးကတ်လ္ၚတ်ကၠုၚ်ရော–?၊ သ္ပနိဿဲကၠုၚ်ကဵု အ္စာလဵုနွံရော–?
သွဟ် ။ ။ ပရေၚ်ကတ်လ္ၚတ်ဟီုဂှ် ရှ်သာဍေံဂျိုၚ်မံၚ် ပ္ဍဲပွမဗှ်လိက်ပတ်၊ ဗှ်လိက်ပတ်ဂှ် ဒှ်တမ်သ္ဇိုၚ်သကအ်တဲ ဘဝညးရပ်ကၞေဟ်တံမွဲ မိက်ဂွံဟီုရ၊ အ္စာကေၚ်နိဿဲလဝ်တအ်ဂှ် ဂုဏ်အ္စာသဳရိ ( ဒဵုဣသိ ) ၊ အ္စာ အဲနာဲပညာစိုတ်( ဍုၚ်လၟိုၚ်)၊ အ္စာ ကြက်ထဝ်နာဲ ( ခဒုၚ်စေပ် ) တအ် မဒှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ကဏ္ဍ – အ္စာကၞေဟ်သ္ဂံၚ်နန်ချူလဝ် ” ကဗျ ” လိက်ပရေၚ် “တအ်သီုဖအိုတ်ဂှ် စဵုကဵုတ္ၚဲဏံ
လၟိဟ်ပိုဒ်နွံတၟာဂလိုၚ်ဟာ –?၊
သွဟ် ။ ။ ချူကၠုၚ်လဝ်ဂၠိုၚ်ကဵုပိုတ်ရ။ ကဗျ – လိက်ပရေၚ် ( လိက်လညာတ် ) ဂတနူဏံလေဝ် ဆက်ချူအာမံၚ်ဏီရ။
သၟာန် ။ ။ ပ္ဍဲလိက်ကၞပ်လဵု သ္ဂံၚ်နန်ချူစဂၠိုၚ်ရော –?၊
သွဟ် ။ ။ ပ္ဍဲလိက်ကၞပ်လဵု ယဝ်ဟီုမ္ဂး ကဏ္ဍလိက်ပရေၚ်မ္ဂး ပ္ဍဲဂျာနေဝ် ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိ ဒးဟီုရ၊ စပ်ကဵု ” ကဗျ ” မ္ဂး ပ္ဍဲဂျာနေဝ် သၞံၚ်တိုၚ် မဒှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ပ္ဍဲကဵုဂကောံအ္စာကၞေဟ်တၟိဏံ အ္စာကၞေဟ်သ္ဂံၚ်နန်လေဝ် လုပ်ဒုၚ်ရုဲစှ်တုဲ ပါလုပ်လဝ် နဒဒှ်ကေၚ်ကာအ္စာကၞေဟ်မွဲတၠကီု၊ ပ္ဍဲဂကောံအ္စာကၞေဟ်ဂှ် ဗီုလဵုချပ်ရေၚ်တၠုၚ်အာနွံရော –?၊
သွဟ် ။ ။ ယွံ ပါလုပ်မံၚ်မွဲတၠကီုရ၊ သွက် ဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန်ပိုယ်ဟီုမ္ဂး ၜိုတ်အစောန်စရာဲဍာ်ဒကေဝ်ဇြဟတ်နွံဂှ် ညံၚ်တာလျိုၚ် မယိုက်ဂၠေၚ်မွဲ ဂွံပြေအာမာန် ရုန်ဂ္စာန်ပံၚ်တောဲအာရောၚ်ဂှ် ဖျေံကၠုၚ်လဝ်စိုတ်ရ။
သၟာန် ။ ။ သၟာကၞေဟ်သၟတ်မန်ပိုယ်တအ် ရံၚ်ကေတ်တ္ၚဲဏံ နွံအောန်ကွေံကွေံဏီတုဲ နကဵုအ္စာကၞေဟ်သၟတ်မွဲတၠ ဗီုလဵုမိက်ဂွံဟီုဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ကဵု သၟတ်တအ်ရော –?
သွဟ် ။ ။ မိက်ဂွံဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ဟီုဂှ် သၟာကၞေဟ်မန်တၟိတၟိတအ် လုပ်ချူအိုတ်ညိ၊ လိက်ပိုယ်ချူလဝ်တအ်ဂှ်
ခိုဟ်’ပရေံ’ ဒှ်အဓိကပ္ဍဲပိုယ်ဟွံသေၚ်တုဲ ဒှ်အဓိကပ္ဍဲဂကူပိုယ်ရ၊ လိက်ပိုယ်ဒးဒုၚ်တးပါဲလေဝ် လ္ပဍောတ်စိုတ်ဏီ၊ လဍောတ်စိုတ်ညိ၊ လဂါံဇိုၚ်ပထမဟွံအံၚ်ဇၞးဂှ် လဂါံဇိုၚ်ဒုတိယအံၚ်ဇၞးကၠုၚ်မာန်ဏောၚ်ဂှ် နကဵုလညာတ်ဏံမွဲ အဲမိက်ဂွံဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ဏာရ။
သၟာန် ။ ။ ဂလာန်သၟာန်လက္ကရဴအိုတ် မုမိက်ဂွံဟီုဗပေၚ်နွံ ဟီုဗပေၚ်မာန်ရ။
သွဟ် ။ ။ မုမိက်ဂွံဟီုဗပေၚ်ရောမ္ဂး ညံၚ်လိက်ပတ်ဂကူမန်ပိုယ် ဂွံဇၞော်မောဝ်တဴတက်မာန်ဂှ် ဒှ်တာလျိုၚ်ပိုယ်ကောန်ဂကူမန်တ္ၚဲဏံရ၊ ကောန်ဂကူမန်တ္ၚဲဏံ ကတ်လ္ၚတ်ချူမံၚ်လိက်မန်ပိုယ်မ္ဂး တ္ၚဲယးတေံ လိက်ပတ်ပိုယ်မန် ဇၞော်မောဝ်ကၠုၚ်ဍာံဍာံရောၚ်ဂှ် အဲစှေ်ကေတ်စိုတ်ရ၊ ယွံကောန်ဂကူမန်ပိုယ်တအ် တီတာလျိုၚ်မှ တာလျိုၚ်နွံဂှ် ဇၟာပ်ကောန်ဂကူမန်ပိုယ် ကဵုဂွံတီကေတ်တာလျိုၚ် သွက်ဂကူမန်ပိုယ် ညဳညဳသာသာအိုတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ဏာရ။

Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

စပ်ကဵုဂကောံသုတေသနဝၚ်မန် စွံပ္တန်လဝ် လိက်တၟံဝၚ်မန် ပ္ဍဲသာသနာ (၂၅၀၀) ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်တုဲ သ္ပသၟာန်သွဟ်လဝ် ဂကောံညးက္ဍိုက်ဍိုပ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳလဝန္တ

ဝဏ္ဏမာန် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ ပရောလိက်တၟံလၟုဟ်ဏံ ကၠောန်ဂွံအဆံၚ်ၜိုတ်လဵုနွံရောဂှ် ကျာ်ဇၞော်လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ စပ်ကဵုလိက်တၟံဏံ လၟုဟ်ကၠောန်ဂွံအဆံၚ် ဟီုဟဏံတှေ် လိက်သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳ ပ္ဍဲကဵုသီကလျာဏဳ ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ၊ ဍုၚ်ဗဂေါဂှ် တုဲအာ (၁၀) တၞးရ။ တုဲတှေ် လိက်သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳ ဝၚ်ကျာ်ဍုၚ်လ္ဂုၚ် ဣညအ်လေဝ် (၃) တၞးတုဲအာ၊ တုဲပၠန် သၟိၚ်ကျာန်ယျေတ် ဒှ်ဨကရာဇ်တုဲတှေ် ဗီုရပ်စပ် သုၚ်စောဲလဝ် လိက်မန်၊ အခဝ်မန် ဣညအ်လေဝ် (၂) တိုၚ် တုဲကၠုၚ်လဝ်ကီုရ။ တုဲတှေ် လိက်တၟံ ရာဇာကုမာ ဟီုဟဏံတှေ် ဗၟာတံ ဗဒှ်တိုန်လိက် ဗၟာကၠာအိုတ် အခဝ်ဗၟာတံကၠာအိုတ်ဟီုဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု အခဝ်မန်၊ ချူလဝ် အခဝ်မန်ရ၊ ဆဂး ရမျှာၚ်ဗၟာ၊ အေဂှ်ရ ဒဒှ်ရလိက်ဗၟာ ကၠုၚ်နူကဵုအခဝ်မန်ဏောၚ်ဂှ် သက်သဳသာဓက မိက်ဂွံထ္ၜးဗီုဂှ်တုဲတှေ် ပုတ်ပ္တောံလဝ် တၟံတိုၚ် ရာဇာကုမာရ။ လိက်တၟံဏံ ဂွံက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ဟီုဂှ် နူကဵုဂကောံသုတေသနဝၚ်မန် ကေတ်တာလျိုၚ် နူကဵုသက္ကရာဇ် (၁၃၇၃)၊ စဒက်ပ္တန်ကၠောန်ဂှ် (၁၃၇၅) တုဲ လၟုဟ်ကၠောန်ဂွံ ၜိုတ် (၅) သၞာံ တုဲကၠုၚ်ၜိုတ်ဏံရ။ ကၠောန်လိက်တၟံ ဏံဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်တၚ်ဝါတ်ဂါတ်ကွေံကွေံ၊ မုဒှ်ရောဟီုတှေ် အ္စာနာဲဘယှေန်၊ အ္စာလိက်တၟံဇၞော်ဂှ် ညးနွံပၟိက်မံၚ် တီုတီုဇၞော်ဇၞော်ဏောၚ်တှေ် ညးတၞဟ်တံ ပလီုပလာ်ဟွံမာန်ရ။ ဂကောံဂှ် မုရန်တၟံရောဟီုတှေ် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မန်ဗၟာပိုဲ ဏံဖအိုတ်ဂှ် ဍုၚ်မန် က္တဵုဒှ်လဝ် ကိုပ်ကၠာတေံ ရာဇာဝၚ်ဇကုကီု၊ သီုကဵုအာဲကၟာဲမန်တြေံတြဟ်တံဂှ် ညးတၞဟ် ပလီုပလာ်မံၚ်တုဲတှေ် သ္ပပ္တံနူလကျာ်ဗၟာစောန်န်ဂှ်လေဝ် ဝၚ်ကျာ်လ္ဂုၚ်ဏံဂှ် ကျာ်မန်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ညးတံဟီု ကၠုၚ်ဗီုဏံ၊ ညးတံပလီုကၠုၚ် ၜိုတ်ဆဂှ်ဟွံကပုဟ် အခိၚ်ဂှ် မန်ဟွံမွဲပုဟ် ညးတံဟီုကၠုၚ် ဒးဒုၚ်ဇီုကပိုက်ကဵု ဂကူဂၠိုၚ်ၚ်၊ ဟီုဟဏံတှေ် သွက်ဂွံဒှ်သက်သဳသာဓကဂှ် နူကဵုဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ဥတုက္ညၚ်အလုံဒေသ ရးမန်တံ ချပ်စညးသ္ကံ ပ္ဍဲကဵုသက္ကရာဇ် (၁၃၇၃) သၞာံဂှ် ဒက်ပ္တန်လဝ်ဂကောံ သုတေသနဝၚ်မန်၊ သွက်ဂွံဒှ်သက် သဳသာဓကဏံဂှ် ကၠောန်လိက်တၟံဏောၚ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ဟဂှ်ရ။ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်တုဲ (၁၃၇၅) ဂှ် စကၠောန်ကၠုၚ်တှေ် စဵုကဵုစိုပ်လၟုဟ်ရ။
သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵု ပရေၚ်ဓမံက်ရုပ်ရဴ လိက်တၟံဝၚ်မန်ဏံ ဗီုလဵုစွံတၚ်ရန်တၟံတုဲ ကၠောန်ရောကျာ်?
သွဟ် ။ ။ ပိုဲကၠောန်လိက်တၟံဏံဂှ် မုတၚ်ရန်တၟံပိုဲဗီုလဵုရောဟီုတှေ် (၁) မိက်ဂွံစဵုဒၞာ ဆေဝ်တာ ဂကူညးတၞဟ် ပလီုဝၚ်မန်ပိုဲ၊ (၂) သက်သဳသာဓကမန်ပိုဲ နွံမံၚ်ခိုၚ်ၚ်ကၠိုက်က် ပ္ဍဲကဵုလိက်တၟံတံဏံ နွံမံၚ်ဏောၚ်ဂှ် မိက်ဂွံထ္ၜးကဵု ကောန်ဂကူညးတၞဟ်ကီု သီုကဵုဂကူမန်၊ (၃) ဂကူမန်ပိုဲသီုဖအိုတ် မန်ပိုဲ အခိၚ်တေံ ပ္တန်ကၠုၚ်ဍုၚ် ဂွံကၠုၚ်သာသနာ ကၠာအိုတ်ဏောၚ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵု ကောန်ဗွဲကြဴစဴဗွဲဂတ တီတုဲတှေ် ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်လိက်တၟံဏံရ။ လိက်တၟံ သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳ (၁၀) တၞးဏံဂှ် အတိုၚ် (၁၀) တၞး ပကတိတြေံတေံဂှ် ဟွံမွဲရ လီုလာ်အိုတ်မံၚ်၊ ညးတံ တက်ပလီုလဝ် ဂကူညးတၞဟ် ညာတ်စဂကူပိုဲဟွံဂွံတုဲတှေ် ပလီုပလာ်လဝ် သှေ်မံၚ်ခိုဟ်ဟ် ဟီုဟဏံတှေ် (၃) တၞးဂှ် ဒှ်ဘာသာပဠိရ။ နကဵုဘာသာမန်တှေ် ညးတံ တက်ပလီုလဝ်ဖအိုတ်ရ။ ဆဂး နူကဵုဂကောံဏံ ပတိတ်ဇြဟတ်တုဲတှေ် ဂၠိုက်ဂၠာဲကၠုၚ် သ္ပအစာံကဵု လိက်တၟံဇၞော် နာဲဘယှေန်တုဲတှေ် ကၠောန်ကၠုၚ် စဵုကဵုပေၚ် (၁၀) တၞးရ။ ပ္ဍဲကဵုဝၚ်ဏံဂှ် မှာထေရ်အရဟံၚ်၊ မှာထေရ်မန်ပိုဲ ဗီုပ္တန်သာသနာ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ဗကာံတေံ သ္ပပ္တံနူသက္ကရာဇ်သာသနာ (၁၆၀၁) ဟီုဟဏံတှေ် သာသနာတံဂှ် ဂွံစိုပ်အာ ဍုၚ်ဗကာံ ဍုၚ်ဗၟာတေံဏောၚ်။ မန်ပိုဲ ဂွံကၠုၚ်သာသနာ (၁၀၀၀) သၞာံပြၚ်တုဲမှ ဂကူဗၟာတံ သ္ဂောံဂွံသာသနာဏောၚ်။ အေဇှ်ရ သက်သဳသာဓကဏံ မိက်ဂွံကဵုညးတၞဟ်တီကီု၊ ကဵုကောန်ဂကူပိုဲတီတုဲတှေ် ပ္တိတ်ဇြဟတ်တုဲ ကၠောန်လဝ် လိက်တၟံ (၁၀) တၞးတေံရ။ တုဲပၠန် ဝၚ်လိက်တၟံလ္ဂုၚ်လေဝ် ဗီုဂှ်ကီုရ။ ကျာ်လ္ဂုၚ်ဏံ တပူ၊ တဗဝ် ကောန်ရာမည နူကဵုဍုၚ်တြိကုမ္ဘဏံ ဍုၚ်မန်ပိုဲဏံ အာပ္ဍဲကဵုမဇ္ဇျိမဒေသ ဍုၚ်အိန္ဒိယျတေံတုဲတှေ် ဆဵုစုတ်ကျာ်တြဲ ဂွံကၠုၚ် (၄၉) တ္ၚဲတုဲတှေ် ဂွံကဵုဒါန်ကၠာအိုတ် ကဵုဒါန်ပုၚ်မောဝ် နာဍူ မြဳသာဲ၊ ကျာ်တြဲလေဝ် ညာတ်ဒး ကောန်ဗၠာဲၜါဏံ ဟိုတ်နူသ္ဍိုက်မၠိုက်တုဲတှေ် နူကဵုယၟု တပူ၊ တဗဝ်ဏံဂှ် ကျာ်တြဲကဵုလဝ်ယၟု တဖုဿ ဒ္ဂိုန်ဂိုၚ်ကေတ်သာသနာဂုဏ်ၜါဏောၚ်၊ ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် ဓါတ်သော် (၈) တၞုၚ်၊ ဂွံနၚ်သာသနာကၠာအိုတ်ဂှ် ကျာ်တြဲကလိဂွံလဝ် (၄၉) တ္ၚဲရ။ စိုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်မန်ဏံတုဲ အပ်ပြာပ်ဇိုန်ဏှၚ်ကဵု သၟိၚ်ဥက္ကလာပ ကေုာံ ကောန်ဂကူမန်ရာမညဂမၠိုၚ် သီုကဵုသၟိၚ်အိန်တံ အရီုဗၚ်၊ ပ္တန်လဝ်ကျာ်စေတဳမွဲတၞုၚ် ပ္ဍဲကဵုလ္တူဒဵုသိဃုၚ်္တြ ဣညအ် ကျာ်လ္ဂုၚ်ကော်စလၟုဟ်ဂှ်တှေ် အေသက်သဳတံဏံ ညံၚ်ရဴဂွံပြာကတ်ဂှ် သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳ စွံစေတနာလ္တူဂကူပိုဲတုဲတှေ် ဒဵုလၟုဟ် ကျာ်လ္ဂုၚ်နွံမံၚ်ဏီ။ ဆဂး ပ္ဍဲကျာ်လ္ဂုၚ်တေံ ၜိုန်ရလီုလာ်ကၠုၚ်တၟာဂလိုၚ်ကီုလေဝ် ဝၚ်သှေ်မံၚ်ဏီ သွက်သက်သဳပိုဲရ။
သၟာန် ။ ။ ပရောဝၚ် သၟိၚ်ကျာန်ယျေတ်ဂှ်ရောကျာ် မုဆက်စပ်ကဵုဝၚ်မန် ဗီုလဵုကီုကျာ်?
လိက်တၟံသၟိၚ်ကျာန်ယျေတ် ဗီုဟီုနူကၠၚ်ဂှ်ပၠန်ရ သၟိၚ်ကျာန်ယျေတ်ဏံဂှ် ဒှ်ဨကရာဇ်တုဲတှေ် ရပ်စပ်သုၚ်စောဲ လိက်မန်ရ၊ လိက်မန်ရ ပ္ဍဲကဵုဝၚ်နန်ကီု၊ ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ညးပိုၚ်ပြဳလဝ်ဖအိုတ်ဂှ် ညးရပ်စပ်သုၚ်စောဲလိက်မန်ရ။ အေဣညအ်လေဝ် သက်သဳနွံမံၚ်ရ။ ဂွံဒှ်သက်သဳဂှ် နူကဵုဍုၚ်ဗကာံတေံ ညးတံပုတ်လဝ်လိက်တၟံ ဣညအ်ပိုဲပုတ်ပ္တောံလဝ်တုဲတှေ် ပိုဲကၠုၚ်စွံလဝ်ဒၞာဲဏံ၊ တုဲတှေ် လက်ထက်ကောန်ညး ရာဇာကုမာဟီုတှေ် ချူခၞံပတိုန်လိက်ဗၟာကၠာအိုတ်ဟီုဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု အခဝ်မန်၊ အခဝ်မန်ရ ဆဂး ရမျှာၚ်ဗၟာ ချူလဝ်ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲတေံ ပါဠိ၊ မန်၊ ဗၟာ၊ ပျူ၊ နွံမံၚ် (၄) ဘာသာရ။ အေ (၄) ဘာသာဂှ် (၃) ဘာသာဂှ် လိက်မန်သီု (၃) ရ။ ပါဠိလေဝ် နူကဵုအခဝ်မန်ရ၊ မန်လေဝ် အခဝ်မန်ရ၊ ဗၟာလေဝ် ဟီုဟဏံတှေ် ဂွံဗဒှ်လိက်ဍေံတှေ် ပူဂဵုတၠပညာမန်ပိုဲ ချူနကဵုဘာသာအခဝ်မန်ပိုဲတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်လဝ်ဗီုဂှ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂုဏ်စရာဲတၠပညာမန်ပိုဲ ကၠောန်လဝ်ဂှ်တှေ် ညးတံ ဟွံစွံၚုဟ်မးပုဟ်၊ အေဂှ်ရ ပိုဲတံ ညာတ်ကေတ်ဗီုဂှ်တုဲတှေ် ဖေက်လိက်တၟံတံဏံ ကၠေံဗ္ဒန်အာတုဲ ထိၚ်ဒက်လဝ်ရ။ အာဂတနူဏံတှေ် ကောန်ဂကူပိုဲ လ္တူဂၠးတိဏံဖအိုတ် မန်ပိုဲနွံမံၚ်လဵုဒှ်ဒှ်၊ ဌာန်ဒတန်ဏံ ပိုဲဒက်ပ္တန် ဇြပ်ဇၞူ သွက်ဂွံစွံလိက်တၟံဏံနွံဏောၚ်၊ အေဇြပ်ဇၞူ လိက်တၟံဏံတှေ် ကောန်ဂကူပိုဲဖအိုတ် ညးဂှ် မိက်ဂွံသ္ပဒါယကာ စေတနာနွံတှေ် ကဵုဒါန်မာန်ဖအိုတ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ပံၚ်သရောပ်ထောံဖအိုတ်တှေ် လိက်တၟံဂကူလဵုပါကျာ်?
သွဟ် ။ ။ လိက်တၟံကျာ်လ္ဂုၚ်၊ လိက်တၟံကျာန်ယျေတ်၊ လိက်တၟံရာဇာကုမ္မာ (မြစေတီကျောၚ်စာ) (၃) ဂကူရ။ တုဲပၠန် (ကျောက်ဆည်) နွံမွဲဏီ၊ (ကျောက်ဆည်) ဟီုဂှ် ပရောမှာထေရ်အရဟံ၊ တုဲမှ မှာထေရ်ဥတ္တရဇဳဝ၊ မန်ပိုဲ စိုပ်အာဍုၚ်ဗကာံတေံ ဗီုပ္တိုန်သာသနာရ။ အေ (ကျောက်ဆည်) ဏံဂှ် မံက်တိုန်ဟွံလအ်ကွေံပုဟ်၊ အ္စာဘယှေန်ဂှ် ညးမိက်ဂွံထ္ၜးသက်သဳသာဓက ချူလဝ်သီုဝၚ်ဗၟာဏောၚ်၊ ချူလဝ်ဓရ်ပလးနွံမံၚ်ရ။ မုညးဟီုရော ချူလဝ်လိက်တၟံဂှ် ပရောမှာထေရ်အရဟံကဵု မှာထေရ်ဥတ္တရဇဳဝတံ ဗီုပ္တိုန်သာသနာဍုၚ်ဗၟာတေံ၊ ဗီုမၚ်မွဲလဝ်ဂှ် သက်သဳပိုဲ မွဲသာ်ပၠန်ရ။
သၟာန် ။ ။ လိက်တၟံသၟိၚ်ကျာန်ယျေတ်ဂှ် ဍာပ်နၚ်နူလဵုကျာ်?
သွဟ် ။ ။ လိက်တၟံကျာန်ယျေတ်ဂှ် နွံပ္ဍဲဗကာံတေံရ။ ရာဇာကုမ္မာလေဝ် ဍုၚ်ဗကာံရ။ ညးတံ ပုတ်လဝ်အယဲဏံတှေ် ဗီုဏံရ ပိုဲတံဗၜတ်လဝ်တုဲတှေ် ကလေၚ်ပုတ်ရ။ ဆဂး ဒးပတိတ်ဇြဟတ်တၟာဂလိုၚ်လေဝ် ဂွံဒှ်ၜိုတ်အဆံၚ်ဏံ။
သၟာန် ။ ။ လိက်တၟံကျာန်ယျေတ်ဂှ် မုပရောနွံကီုကျာ်?
သွဟ် ။ ။ ပရောပ္တန်နန်၊ ပရောညးပိုၚ်ပြဳလဝ်ဒၞာဲဂှ် သ္ပလဝ်ဒါယကာ ကျာ်စေတဳတုဲ ရာဒနာမိက်လဝ်ရ။ ဂၞကျာ်ညးလေဝ် မန်ကီုတုဲ လက်ထက်ညးဂှ် သ္ပကုသဵု၊ ကၠောန်ကုသဵုကွေံကွေံ၊ လိက်တၟံညးပုတ်လဝ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်လိက်မန်တုဲ ပိုဲမိက်ဂွံထ္ၜးသက်သဳ၊ ညးတံဂှ် သုၚ်စောဲမံၚ်လိက်မန်ဏောၚ်ဂှ် ပိုဲမိက်ဂွံကဵုညးတၞဟ်တီရ။
သၟာန် ။ ။ တၚ်လက္ကရဴအိုတ် မုမိက်ဂွံဟီုဆဝ်မ္ၚုဟ်ကဵု ကောန်ဂကူမန်တံကီုကျာ်။
သွဟ် ။ ။ ဒက်လဝ်ဌာန်ဝၚ်ဍုၚ်မန် လိက်တၟံဏံဂှ်တှေ် ကောန်ဂကူပိုဲ နွံမံၚ်ပ္ဍဲဂၠးတိတံဖအိုတ်ဂှ် ဆာန်မံၚ်ဂကူတှေ် လိက်တၟံပိုဲဏံ ညံၚ်ရဴဟွံဂွံလီုလာ်ဂှ်တှေ် ဘိုၚ်ကဵုဇြဟတ် ဘိုၚ်ကဵုအရီုဗၚ် ဘိုၚ်ကဵုကသပ်မာန် သီုညးဖအိုတ်ရ။ ဂိုဟ်မံၚ်အာဲကၟာဲမန်ပိုဲတြေံတြဟ်တှေ် စေတဳကျာ်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဂှ်လေဝ် အာဲကၟာဲမန်ရ။ စေတဳကျာ်ရသိယဵုလေဝ် အာဲကၟာဲမန်ရ။ စေတဳကျာ်ဂြၚ်နာ်တံ ကျာ်ဇြဲၜၚ်တံ၊ ကျာ်မုလအိ ကျာမုလအာတ်တံ ကျာ်ဒဵုကလောတ်တံ သီုဖအိုတ်ဂှ် ဂကူမန်ပိုဲဖအိုတ်ရ ဒက်ပ္တန်လဝ်ရ။ ဆ လၟုဟ်ဂှ် ကျာ်ဂလိုၚ် နွံကဵုဓါတ်သော်ဏံ မန်ပိုဲ ဂွံပိုၚ်ဂှ် အောန်ကွေံကွေံရ။ နွံမံၚ်မွဲၜါရ အိုတ်မံၚ်ယျ၊ ယဝ်ရဂိုဟ်တှေ် ကောန်ဂကူပိုဲ အလဵုနွံနွံ၊ ကောန်ဇကု ညံၚ်ရဴဂွံလေပ်လိက်မန်၊ ညံၚ်ရဴဂွံဆာန်ဂကူ နူဍောတ်တ်တေံ ပၠုပ်လဝ်လမျီုဍေံ လဴလဝ်ကဵုဍေံညိ၊ အာဲကၟာဲပိုဲ ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်တေံကီု၊ ကျာ်ရသိယဵုကီု မန်ပိုဲဒက်လဝ်၊ ယဝ်ရ လဴကဵုဍေံတံ ၜိုတ်ဏံ ဗွဲကြဴ ဍေံဆာန်တိုန်ဂကူ ကာလဍေံဇၞော်ဂေါဝ်တိုန်တှေ် မိမဍေံ ဟီုလဝ်ကဵုဍေံ၊ ဍေံဗှ်တိုန်သၞာတှေ် ကာလဍေံကလေၚ်ကေတ် အာဲကၟာဲဍေံလေဝ် ဍေံကလေၚ်ကေတ်မာန်မံၚ်ဏောၚ် စှေ်စိုတ်ဗီုဂှ်တုဲတှေ် အလုံကောန်ဂကူပိုဲဖအိုတ် ဍုၚ်ဏံကီု၊ မ္ၚးဍုၚ်တေံကီု ကဵုဂွံဒှ်တသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယ တုဲတှေ် တၚ်ဂုဏ်သီုဖအိုတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

သၟာန်သွဟ် သၟာသွံလိက် “နာဲညးဍုၚ်မန်”

“ဗဵုဖုၚ်ဂၠိုၚ်တုဲ အသိၚ်ဗှ်လိက်ဂှ် ဍိုန်လျမံၚ်ရ။ ၜိုန်ရဍိုန်လျမံၚ်ကီုလေဝ် နကဵုစေတနာအ္စာဘာ မိက်ဂွံကဵုဂကူမန်ပိုဲ ဗှ်လိက်ဂှ်ရ ညံၚ်ဂကူမန်ပိုဲ ဂွံဗှ်လိက်ဂၠိုၚ်ၚ်မာန်ဂှ် ဘိုၚ်ဟီုဆဝ်မ္ၚုဟ်မံၚ်ဖိုဟ်ရ”

မိလတိုပ်၊ ဝဏ္ဏမာန် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ အကာဲအရာယဲကပ်ကတဵုဒှ်တုဲ ပရေၚ်သွံလိက် ဗီုလဵုဒှ်ရော?
သွဟ် ။ ။ ဟိုတ်နူဒှ်ယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ်ဏံတုဲ အ္စာဘာဏံ ဒှ်ကၠုၚ်အခက်ခုဲ ဟွံဂွံသွံလိက် ပွိုၚ် (၂) သၞာံ တုဲကၠုၚ်ယျ။ တုဲပၠန် ဟိုတ်နူဟွံဂွံသွံလိက်ဏံတုဲ စပ်ကဵုပရေၚ်စသုၚ်၊ မံၚ်စံၚ်လေဝ် ဍေံကြေပ်အာညိရ။ တုဲကၠုၚ်ဇွသၚ် ကျာ်ဇၞော်ပါလိတ ဖျဴသွဝ်ဂှ်ရ စသွံတိုန်လိက် ဂွံ (၂) တ္ၚဲရ။ ဂတဏံလေဝ် ရံၚ်အကာဲအရာတုဲ ဗီုပြေပြံၚ်ဂှ် ဆက်သွံ အာပၠန်ဏောၚ်။
သၟာန် ။ ။ ရံၚ်ကေတ် ပွိုၚ် (၁) သၞာံတှေ် သွံလိက်တိတ်မံၚ်တၟာဂလိုၚ်ကီုဟာ?
သွဟ် ။ ။ သွံလိက်တိတ် ပွိုၚ် (၁) သၞာံတှေ် ဇြဟတ်သြန် (၂၀) ကိုဋ်ဂှ် ကေၚ်ဂွံမံၚ်၊ အာမာန်မှဂွံ၊ အာဟွံမာန်တှေ် ဟွံဂွံ၊ တော်ရံၚ်ကဵု သၞာံတုဲတုဲကၠုၚ်တေံဂှ်တှေ် ဂွံသၟးရဂၠိုၚ် ဟွံဂွံဂှ်အောန်မံၚ်ရ။
သၟာန် ။ ။ လိက်ဂကူလဵု သွံတိတ်ဂၠိုၚ်ရော?
သွဟ် ။ ။ လိက်သွံတိတ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ဂှ် လိက်အ္စာနာဲညးဍုၚ်မန် ချူလဝ် (၂) ဂကူဂှ် “အဲမွဲဓဝ် ကွးဘာမန်” ဂှ် သွံတိတ်ဂၠိုၚ်ညိ။ မွဲဂကူပၠန်ဂှ်လေဝ် တက်ပ္တိတ်လဝ် (၃၀၀၀) အုပ် သှေ်မံၚ် (၁) အုပ်ဓဝ်ရ။ သွံဟွံဂွံ ဒးစွံလဝ် ဂတာကဠာ သွက်ၜိုတ်ထ္ၜးရဂွံ။
သၟာန် ။ ။ မုဟိုတ် ပုရိသာဒ်တံ ဂွံဒးစိုတ် လိက်အုပ်ဏံရော?
သွဟ် ။ ။ ချူလဝ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ဝၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူပိုဲ နွံမံၚ်တုဲတှေ် မၞိဟ်ဗှ်စဂၠိုၚ်ညိ။ လ္ၚဵုပၠန်ဂှ် ဍေံဟွံဗှ်ပုဟ်၊ ဆဂး ဍေံရန်တၟံ ထံက်ပၚ်အ္စာဘာတုဲ ဍေံရာန်လိက်လေဝ် နွံကီုရ။
သၟာန် ။ ။ ရံၚ်ကေတ် ပုရိသာဒ်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ အသိၚ်ဗှ်လိက်လၟုဟ်ဏံဂှ် ဗီုလဵုဍေံနွံကၠုၚ် ဍေံယအ်စှေ်ကီုဟာ?
သွဟ် ။ ။ လၟုဟ်ဂှ် အသိၚ်ဗှ်လိက် အောန်ကွေံကွေံရ၊ အောန်တဴဗွဲမလောန်ရ၊ ဒှ်မံၚ် ခေတ် (Facebook)၊ ဗဵုဖုၚ်ဂၠိုၚ်တုဲ အသိၚ်ဗှ်လိက်မန်ဂှ် ဍိုန်လျမံၚ်ရ။ ၜိုန်ရဍိုန်လျမံၚ်ကီုလေဝ် နကဵုစေတနာအ္စာဘာ မိက်ဂွံကဵုဂကူမန်ပိုဲ ဗှ်လိက်ဂှ်ရ ညံၚ်ဂကူမန်ပိုဲ ဂွံဗှ်လိက်ဂၠိုၚ်ၚ်မာန်ဂှ် ဘိုၚ်ဟီုဆဝ်မ္ၚုဟ်မံၚ်ဖိုဟ်ရ။ စိုတ်ဓါတ်သွံလိက်ဂှ် ဟွံအိုတ်ဏီပုဟ်၊ သွံမံၚ်ဖိုဟ်ရ ဟွံဒေံါဏီပုဟ်၊ ဟိုတ်နူစေတနာ ဆာန်လိက်မန်ပိုဲ နွံမံၚ်တုဲတှေ် ညးတၞဟ်ဗှ်အောန်လေဝ် သွံမံၚ်ဟ ဂှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဗီုပြၚ်ချဳဓရာၚ် ပရးသွံမံၚ်လိက်ဂှ် ဗီုလဵုအာမံၚ်၊ ဗီုလဵုသွံမံၚ်ဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – ချဳဓရာၚ်အာဟီုဂှ် နကဵုအ္စာဘာဏံ အာကဵုကွဳလိုန်ဓါတ်ဏောၚ်၊ အာဇၟာပ်ကွာန်ဏောၚ်၊ လိက်သွံအ္စာဘာဏံဟီုဂှ် ဒးအာဘာလကျာ်သၟးရဂၠိုၚ်၊ လကျာ်ဟီုဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ညးဆာန်မံၚ် ရဲသွံလိက်တံဏောၚ်၊ ညးဆဵုရဲသွံလိက်တှေ် ညးပ္တိတ်ကဵုစၞစ ကွာၚ်ၜဲတုဲ ဂ္ဇံအာ စအာ သုၚ်အာ ကျာအာရ။ ကွာန်မန်ပိုဲဗွဲမဂၠိုၚ် စိုပ်လဝ် (၄၀၀) ကွာန်ရ။ ကွာန်ဟွံဂွံစိုပ် သှေ်နွံမံၚ် (၂၀၀) ကွာန်ပြၚ်ဏီဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်ယဲကိုဝ်ဝေဒ်တုဲ အ္စာဘာဏံ အာဟွံဂွံ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကွာန်သှေ်မံၚ်တံဂှ် ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာလၟုဟ်ဏံတုဲ အ္စာဘာဏံ ဆက်အာပၠန်ဏောၚ်။
သၟာန် ။ ။ သွံလိက်ဟွံဂွံတှေ် ဒှ်ခက်ခုဲတၟာဂလိုၚ်ကီုဟာ?
သွဟ် ။ ။ ဟိုတ်နူအာကၠုၚ်ဟွံဂွံ အခက်ခုဲကဵုယဲဏံတုဲ လိက်ဗွဲမဂၠိုၚ် သှေ်ဂိုၚ်စွံလဝ် ပ္ဍဲလ္တူဍုၚ်ဇြပ်ဗုမွဲဒၞာဲတုဲ လိက်တံဏံ ပ္တိတ်လဝ်တမ်ရိုဟ် ဂစိုတ်လဝ်သြန်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်ရ အခက်ခုဲနာနာ နွံကၠုၚ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ အကာဲအရာ အာကၠုၚ်ဂွံတှေ် ထပ်တုဲ သွံဏောၚ်၊ ဒၞာဲဒှ်ဒၟံၚ်ခတှ်ဂှ်လေဝ် ဗက်လေဲအာဏောၚ် ချပ်လဝ်ဗီုဂှ် နွံမံၚ်ရ။
သၟာန် ။ ။ မိၚ်မံၚ် ညးသွံလိက်ဂှ်တှေ် သီုဗ္တောန်မံၚ်လိက်ကဵု ညးဇၞော်ဇၞော်တံဂှ်ရော ဗီုလဵုဗ္တောန်မံၚ် လဴစညိ။
သွဟ် ။ ။ နကဵုစိုတ်ဓါတ်အ္စာဘာတံဂှ်တှေ် မိက်ဂွံကဵုဂကူပိုဲတံ လေပ်လိက်မန်၊ ဂကူမန်ပိုဲ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်တှေ် မၞိဟ်လေပ်လိက်မန်အောန်တုဲ ဇၟာပ်ပ်ကွာန် မၞိဟ်ဗှ်လိက်မန်အောန်တုဲ ဗှ်လိက်ဗၟာသၟးဂၠိုၚ်တုဲ နကဵုအ္စာဘာတံ စေတနာ မိက်ဂွံကဵုဂကူပိုဲ လေပ်လိက်မန်ဂှ်ရ စိုပ်ဂိတုဖဝ်ရဂိုန်၊ စဲ ဟီုတှေ် ပံက်ကၠုၚ်ဘာဗ္တောန်လိက်မန်ကဵု ကောန်ၚာ်တံ ဂွံ (၁၈) သၞာံတုဲကၠုၚ်ယျ၊ ပ္ဍဲသၞာံဏံဂှ် ပံက်တိုန်ဘာ ဗ္တောန်လိက်ကဵုမၞိဟ်ဗျုဗျု ဗီုမန်ဂှ် ကော် (လပိမ) ဗီုဗၟာ ဍေံကော် (အသုံးလုံး) ဍေံကံက်အဓိပ္ပဲါ (အ-ခဝ်၊ အ-ဖဝ်၊ အ-ဒေါဝ်) လပိမဏံ ကံက်အဓိပ္ပဲါဗီုမန်ဂှ်တှေ် လဇု၊ လဗြဴ၊ လထဴ၊ ဗ္တောန်ကၠုၚ်လိက် မၞိဟ်အာယုက် (၅၀) သၞာံပြၚ်ၚ်ဂှ် အခိၚ်ညးတံ ဆဵုဂဗကောန်ၚာ်တှေ် ညးတံ ဟွံလေပ်လိက်၊ ဘာဗ္တောန်လိက်မန်ဂှ်လေဝ်ဟွံမွဲ၊ ဘာဗ္တောန်လိက်ဗၟာဂှ်လေဝ်ဟွံမွဲ၊ ဒးဂြိပ်မံၚ်ပၞာန်တုဲတှေ် ညးတံ ဘာလေဝ်ဟွံဂွံမံၚ်တုဲ လၟုဟ် ညးတံ ဂွံအာယုက် (၅၀) သၞာံပြၚ်ၚ်တုဲတှေ် ကောန်စဴညးတံ ဒှ်ဝုတ်ဗၠာဲအိုတ်ယျ၊ ညးတံလေဝ် ဟွံလေပ်လိက်၊ အေမၞိဟ်တံဂှ်တှေ် ဂါထာလ္ၚောဝ်ကျာ်ဂှ်လေဝ် ညးတံဖ္ဍောတ်ဟွံလေပ်၊ လိက်မွဲမလေဝ် ညးတံဗှ်ဟွံဒးတုဲ အ္စာဘာဏံ ဗက်ကော်မၞိဟ်ဗျုဗျုဂှ်တုဲ ဗ္တောန်ကဵုလိက်မန်၊ ချိၚ်လဝ်တေံ ဗ္တောန်ကဵု ပွိုၚ် (၉၀) တ္ၚဲ၊ ဣညအ်ဗ္တောန်ဂွံ ပွိုၚ် (၄၀) တ္ၚဲဓဝ် ဒှ်အာယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ်တုဲ ဥက္ကဌကွာန် စကာကဵုဒေံါ ဒးဒေံါထောံ၊ အ္စာဏံလေဝ် အောန်စိုတ် ဒှ်ယဲကိုဝ်ဝေဒ်ဏံ ဒးဒေံါထောံ အလုံဂၠးတိတှေ် ၜိုတ်ဍေံဒှ်ရ။ အေဇှ်တှေ် သၞာံဂတဏံ ဆက်ပံက်အာပၠန်ဏောၚ်ဂှ် အ္စာမၚ်စၟဳမံၚ်ဖိုဟ်ဏောၚ်။ ယဝ်ရ ပေၚ် (၉၀) တ္ၚဲမ္ဂး ညံၚ်ဂွံချူဒး၊ ဗှ်ဒး၊ လ္ၚောဝ်ကျာ်လေပ်၊ တုဲပၠန် ကောန်ဇာတ်ကၠုၚ်ကလအ်မ္ဂးတှေ် မိမ ညံၚ်ဂွံရာဒနာကဵုကောန်လေပ်ဂှ် အ္စာဗ္တောန်ကဵုပၠန်ဏောၚ်၊ မပ္တံကဵု ရာဒနာတၞဟ်ဟ်ဂှ်လေဝ် အ္စာဗ္တောန်ကဵုဖအိုတ်ဏောၚ်၊ အ္စာဏံဂှ် နူကၠာဟွံဂွံစိုပ်သုဿန်ဏီ မၚ်ပရးမံၚ်ပညာဏောၚ်၊ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ကွာန်လဵုဒှ်ဒှ်၊ ပဲါနူဂိတုဇှေ်၊ ဂိတုဒ္ဂိုန်၊ ဂိတုခ္ဍဲသဳ၊ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန်၊ ဂိတုစဲ၊ ဂိတုပသာ်၊ ပဲါနူ (၆) ဂိတုဏံတုဲ သှေ်မံၚ် (၆) ဂိတုတေံဂှ် အ္စာမိက်ဂွံဗ္တောန် ကွာန်ပလုၚ်၊ အေဇှ်တှေ် ဂိတုဖဝ်ရဂိုန်၊ ဂိတုစဲ၊ ဂိတုပသာ် (၃) ဂိတုဏံဂှ် အ္စာဒးဗ္တောန် ပ္ဍဲကွာန်ပိုဲ၊ ကွာန်ကအ်ပလှ်၊ ဒဵုထောၚ်၊ ဗ္တောန်ကဵုကောန်ၚာ်တံ ဥတုက္ညၚ်ရ။ ဂိတုဇှေ်၊ ဂိတုဒ္ဂိုန်၊ ဂိတုခ္ဍဲသဳဂှ်တှေ် ဗ္တောန်ကဵုမၞိဟ်ဗျုဗျုရ။ သှေ်မံၚ်ဂှ်တှေ် ကွာန်လဵုမိက်ဂွံကော်အ္စာတှေ် အ္စာဗ္တောန်ကဵုဂွံမံၚ်ဏောၚ်၊ ကွာန်ဂှ် ကော်အ္စာကၠာတှေ် ကွာန်ဂှ်ရ အ္စာအာကဵုကၠာ၊ ရုဲမံၚ် ကွာန်ဍောတ် ကွာန်ဇၞော် ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ကွာန်ကော်အ္စာကၠာဂှ်တှေ် အ္စာအာကၠာဏောၚ်၊ အ္စာဏံကေတ်အခိၚ် (၃) ဂိတုဏောၚ်၊ မိက်ဂွံကဵုဂကူတံ လေပ်လိက်မန်၊ မိက်ဂွံကဵု စိုတ်ဓါတ်ဆီဂကူ မံက်ဂတဝ်တိုန်တုဲ အ္စာဏံ ဒုၚ်မံၚ်ဒဒိုက် ဗက်ပံက်ပရးကဵုလိက်မန် ဒးသွံကဵုလိက်မန် သီုချူလိက်မန်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဗ္တောန်ပ္ဍဲကွာန်သၟးရဟာ ကွာန်တၞဟ်တၞဟ်ရော ဗ္တောန်မံၚ်ကီုဟာ?
သွဟ် ။ ။ အ္စာဏံဗ္တောန်ဂှ် နဲဘာလကျာ်ဏောၚ်၊ အ္စာတံ လေပ်ကၠုၚ်လိက် နူဘာလကျာ်တုဲတှေ် ပိုဲဗ္တောန် ဗျဉ် (၃၅) မ၊ အတိုၚ်မူလိက်ဂစိုတ်စှ်ဟေၚ်ရ အ္စာဏံဗ္တောန်ကဵု ပေၚ် (၃) ဂိတုတှေ် ညံၚ်ဂွံချူဒး၊ ဗှ်ဒး၊ အ္စာဏံ ကေတ်တာလျိုၚ်ဂွံမံၚ်၊ နကဵုမူဘာလကျာ်ဟေၚ်ရ ဗ္တောန်ကဵုဒၟံၚ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဗ္တောန်မံၚ်တုဲတုဲဂှ် ဂွံကွးဘာတၟာဂလိုၚ်ဟာ?
သွဟ် ။ ။ အခိၚ်ဗ္တောန်မံၚ်တေံဂှ် ဂွံလၟိဟ်ကွးဘာ (၂၅) တၠရ။ ကအ်ဒုန်မြၚ် ကွာန်ဖဴခပဵု ကွာန် (၃) ကွာန်၊ အခိၚ်က္ညၚ်မ္ဂး တၚ်ရန်တၟံ ချပ်လဝ် မိက်ဂွံဗ္တောန်ကွာန်ညးတၞဟ်လေဝ် နွံမံၚ်ရ။ ကွာန်လဵု ကော်ရော? ကွာန်ကော်ကၠာအိုတ်ဂှ် ဂ္စာန်အာကၠာဏောၚ်။

Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

ဥက္ကဌဇၞော် စုတိအာတုဲ အခန်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဗော် MUP အနာဂတ် ဗီုလဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရော?

သ္ကုတ်နိဂီု …

ဗညာအံၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ သဘၚ်သဳကၠဳ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် အလန်ပထမ (၂၀၂၂)၊ ဂိတု (၃) တေံ ဒှ်မာန်ဏောၚ် ညးတာလျိုၚ် MUP တံဟီုဂးလဝ် ပ္ဍဲပရိုၚ်နွံ။ ဆဂး အခိၚ်ပၞာန်သီလဝ်အဝဵုဏံ ဒၟာနူဟိုတ်နာနာသာ် ဒှ်ကၠုၚ်မာန်တုဲ ဗီုညးတံချိၚ်လဝ် သဘၚ်သဳကၠဳ ဒှ်ဟွံမာန်လေဝ် နွံကၠုၚ်မာန်။ ဗီုလဵုဟီုဟီုရ သဘၚ်သဳကၠဳဇၞော် ဒှ်ကီု ဟွံဒှ်ကီု အခန်ကဏ္ဍ ဒက်ပတန်ဗော်ဂှ် သၠုၚ်အသိၚ်တုဲ ထေက်ကဵုဒးကၠောန်အာဏောၚ်။ နကဵုဗော်လေဝ် ပါလုပ်မံၚ် ပ္ဍဲဂကောံကံၚ်ဇြဳပၞာန်ကီုတုဲ အခေါၚ်အရာခိုဟ် မံက်တိုန်ကၠုၚ်မံၚ်တံဂှ် ညံၚ်ဂွံကေမ်္ၚှာပ်လေပ် ပၟိက်ဇၞော်ကွေံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ အလန်လက္ကရဴအိုတ်ဏံ စပ်ကဵုအခန်ဒက်ပတန်ဗော်ဂှ် ဗီုလဵုမိက်ဂွံကဵုကသပ်ရော?
ဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ် ။ ။ အဲညာတ် မိက်ဂွံဟီု ၜါသ္ကုတ်ရ။ သ္ကုတ်မွဲဂှ် ဂကောံဓရီုဇၞော် ဂိတုမာတ်ဏံ ယဝ်ရဒှ်ဏောၚ် တှေ် ကဏ္ဍညးတံ ဒက်ပ္တန် ကမ္မတဳချပ်ဇန် ကောံဓရီုဇၞော်ဏံ ဒှ်တွဵုရ။ လညာတ်အဲတှေ် ကမ္မတဳချပ်ဇန် ကောံဓရီု ဇၞော်ဏံဂှ် စပ်ကဵုပံက်ပ္တန်လဝ် ဌာနကေၚ်ကာနာနာဖအိုတ်ဂှ် ဒးကလေၚ်ပၠုပ်လမျီု ရဲဇှ်ဂှ်တုဲတှေ် အေရဲဇှ်ဂှ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံ ကၠောန်ကမၠောန်တုဲတှေ် မူဝါဒ ဒးကဵုသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်တေံဂှ် ညံၚ်ဂွံတိတ်ကၠုၚ်ဗွဲအပြောံ၊ ကောံဓရီုဇၞော် တေံ ၜိုတ်ပိုဲရုဲညးစၞးမွဲဓဝ် ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ မူဝါဒတေံ ဒးသ္ပဒတန် ဒးတတ်ကောံဓရီုဇၞော်ဖအိုတ်တုဲ ညံၚ်ဂွံသ္ပဒတန် ပ္ဍဲ ကောံဓရီုဇၞော်ဂှ်၊ ယဝ်ခါရ ဟွံချပ်ဇန်လဝ် နူလၟုဟ်ပုဟ်တှေ် စိုပ်ကောံဓရီုဇၞော်တေံမှ သဳကၠဳ၊ ကလေၚ်ပၠုပ်ညးစၞး ကဵုတာလျိုၚ်ပၠန်ဏောၚ်တှေ် ကောံဓရီုဇၞော်တုဲမှ ဂွံကလေၚ်ကၠောန် စပ်ကဵုပရောမူဝါဒဏံတှေ် ဒးမၚ်ကောံဓရီုဇၞော် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ အလန်ဒုတိယတေံပၠန် ဂွံသ္ပဒတန်ၝဏံ၊ ပိုဲလဇုဲကွေံကွေံ မိက်ဂွံဟီုဟဂှ်၊ ယဝ်ရ ကောံဓရီုဇၞော် ဟွံဒှ်ကၠောန်ပုဟ်တှေ် လညာတ်အဲဂှ် ကမ္မတဳဗဟဵုလၟုဟ်ကဵု ကေၚ်ကာလၟုဟ်တှေ် အဝဵုညး သြဇာညးတံ နွံပေၚ်ၚ်ရ အရၚ်ညးတံ ဂွံဒက်ပ္တန်ဗော်ဂှ်၊ မွဲပၠန်ဂှ် ညးတံ ထေက်ကဵုဒးပံက်ပ္တိုန် ဗီုပြၚ်မွဲ နကဵုကေၚ်ကာဟွံသေၚ် နူညးတံမွဲ အဆံၚ် ပံက်ပ္တိုန်ထောံ ရုဲစှ်ထောံ ဂကောံဍောတ်တ်မွဲ၊ ရဲနွံကဵုစရာဲဍာ်ဒကေဝ်တံဂှ် ကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ပရောဗော်ကၠာ၊ ဗော်ညးတၞဟ် ဗီုလဵုကၠောန်မံၚ်၊ ဗော်ပ္ဍဲပိုဲ ဗီုလဵုတၚ်ဍိုန်လျဍေံနွံမံၚ်၊ တၚ်ခိုဟ် ဗီုလဵုနွံမံၚ်၊ အေပ္ဍဲဏံဖအိုတ် သ္ၚဳဂၠိပ်တုဲ တှေ် အေလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ညးတံဂှ် ကလေၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာ ကမ္မတဳဗဟဵုဟွံသေၚ်တှေ် ကမ္မတဳကေၚ်ကာ၊ ဟီုစတှေ် အေလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဂှ် မုထေက်ကဵုဒးကၠောန် နကဵုပ္ဍဲညးတံ တၚ်ကဵုကသပ်မွဲမွဲ ညံၚ်ညးတံဂွံကဵု ပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော် ဏံ၊ အေနူဂှ်တုဲ ကလေၚ်လးအာ ဗီုပြၚ်ပရေၚ်ကမၠောန် သောဲသောဲဗြဲဗြဲ ထေက်ကဵုဒးကၠောန်ဏောၚ်တှေ် အဲထေၚ် ကေတ် ဒှ်မာန်ဟာ အဲမိက်ဂွံညာတ်ဗီုဏံရ။
သၟာန် ။ ။ ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်ဒုၚ်တဲမံၚ်တံဂှ် ဓဝ်ဍာံဟွံသေၚ်၊ နကဵုမာဲ ဓရတ်ကေတ် ဖျေံကေတ် သ္ဂုတ်သွာတ်ဂှ် ဓဝ်ဍာံဟွံသေၚ် ဒှ်မာန်ကီုဏောၚ်။ ကေတ်ခန်လ္ၚတ်တုဲကၠုၚ်တေံတုဲ စပ်ကဵုပရေၚ်ပါ်မာဲ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် အပ္ဍဲဗော်ဂှ် ဗီုလဵုမိက်ဂွံကဵုဏာကသပ်ရော?
ဝၚ်မာန်နာဲ ။ ။ ယွံ – တၚ်ဂုဏ်ရ လညာတ်ပူဂဵုအဲမွဲတှေ် ကဏ္ဍဟွံပြေပြံၚ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဗော်၊ ကၠာသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ဟွံဂွံဒှ် ဂွံကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်မာန်တှေ် ဍေံခိုဟ်ဏောၚ်၊ တုဲတှေ် MUP ဏံဂှ် ၜိုန်ရဒှ်မံၚ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီုလေဝ် ဍေံဟွံ တုပ်ကဵု ဗော် NLD၊ ဗော်ကျဖောအ်တံဂှ်ပုဟ်၊ သ္ပလဝ်သဇိုၚ်ကဵု ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတုဲ ဂုဏ်ဖဵုဂကူဂွံမံက်ဂှ် ညံၚ်ဂွံကောံကလောံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ကၠုၚ်မာန် ညးတံ ညံၚ်ဂွံဖန်မာန် ဂၠိုက်ဂၠာဲဂၠံၚ်တရဴမာန်တှေ် ဍေံခိုဟ်ဂၠိုၚ်ဏောၚ်၊ မွဲပၠန်ဂှ် ဂၠံၚ်တရဴဗော်မူဝါဒ ဗော် MUP ဏံဂှ် ဇၟာပ်မၞိဟ်တီမံၚ် ဗှ်တှေ် ဍေံဒးစောဲဏောၚ်၊ ဟိုတ်နူဂှ်ရ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၂၀) ပေဲါရုဲမာဲဂှ် ဂကူဗၟာလ္ၚဵုတံ ပါလုပ်ကၠုၚ် ဒုၚ်ရုဲ နူကဵုသၟဝ်အလာံ MUP ၊ ဟိုတ်နူကဵုဂၠံၚ်တရဴ ဟိုတ်နူပူဂဵုညးတေံ ပူဂဵုညးဏံ ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဆဂး ပ္ဍဲကဵုဓမံက်ရုပ်ရဴဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုသၞောဝ်ညးတံ ဒစဵုဒစးတၠအဝဵုဏောၚ် ညးတံဂးလဝ်၊ ပ္ဍဲကဵုမွဲအခိၚ်ဓဝ်လေဝ် ညးတံပံၚ်ကဵု (နစက)၊ (နစက) ဏံဂှ် ဂကောံသီအဝဵုဏောၚ်၊ ပ္ဍဲကဵုဂၠးတိတံဂှ် ဗီုလဵုဟီုဟီု နကဵုသဘဴဓဝ်တှေ် ဒုၚ်တဲဟွံမာန်ပုဟ်၊ အေလ္တူဏံဂှ် ညးတံကၠောန်ဏာ နကဵုဆန္ဒမာဲ မၞိဟ်ဂလိုၚ်၊ ၝဏံဂှ် ညးတံရံၚ် လ္ပာ်ညးတံဂှ် ဒးမံၚ်၊ ဆဂး ဇၟာပ်အိုဿီု ဖျေံကေတ်မာဲဖအိုတ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ပ္ဍဲတန်တဴ ပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ဏံ ကဏ္ဍလဵု ရုဲမံၚ်ကဵုမာဲ၊ ကဏ္ဍလဵု ရုဲမာဲဟွံဂွံ၊ ဒးကော်ကောံဓရီု သ္ဘၚ်သဳကၠဳဟာ၊ အကာဲအရာအဆံၚ်လဵုမှ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ဂွံ ဍေံဒးအာကီုဏောၚ်၊ ယဝ်ရ ပိုဲသရောပ်ထောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမွဲဓဝ်ဟေၚ်ဏောၚ်တှေ် သဗ္ဗအိုဿီု ပ္ဍဲကဵုဗော်ဂှ်ရ ဒှ်တိုန်ဂိုဏ်ဂနဏောၚ်၊ က္ဍိုပ်ညးကဵုညး ပံၚ်တုဲတှေ် မၞိဟ်မာဲဂၠိုၚ်ဂှ် ဍေံဂွံတိုန်တှေ် မုကမၠောန်ကၠောန်န် ပရေၚ်ဓဝ်ဍာံ ပိုဲ ဍေံဟွံမံက်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဗော် MUP သြန်ဂအုံဟၟဲကီုလေဝ် ကၠောန်ကမၠောန်ဂွံမံၚ်၊ ဆဂး သြန်ဂအုံနွံတှေ် ပဵုတုဲဒှ်ကမၠောန်၊ သြန်ဇကု ဇကုစေက်ကေတ်ခရိတ်တုဲ အာတိုန်မံၚ်ကောံဓရီုဂှ်လေဝ် ဍာ်ဇမၠိၚ်ဒှ်ဟွံမာန်။ ပရေၚ်သြန်ဘဏ္ဍာကီု ပရေၚ်စန်ဒက်ကီု စပ်ကဵုပရေၚ်နာနာ သရောပ်တုဲ အုပ်နိဂီု ကဵုကသပ်ညိအဴ။
နာဲဆာန်ထေက် ။ ။ လညာတ်အဲတှေ် အဓိက ဇြဟတ်မၞိဟ်၊ ဇြဟတ်သြန် ညံၚ်ဂွံရုမ်ဂပ်ဂှ်တှေ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ရ ဒးကၠောန်၊ အကြာဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ စှေ်စိုတ်တှေ် ဗက်ဏောၚ်၊ တော်ကဵုလ္ပာ်ခိုဟ်တှေ် ပိုဲဒးစကာ အခေါၚ်အရာ လေပ်ဏောၚ်၊ အကာဲအရာတ္ၚဲဏံ နကဵုဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဟီုဂှ် တော်ကဵုဗော်တၞဟ်ဟ်တှေ် ချဳဓရာၚ်ဂွံမံၚ်၊ ၜိုဟ်သိုဟ်မံၚ် တော်ကဵုလ္ပာ်ခိုဟ်တှေ်၊ အေခိုဟ်ဏံဂှ် ပိုဲၜိုဟ်အာတုဲတှေ် ဇြဟတ်ဇကုပဵုတိုန်ဟွံသေၚ် ဇြဟတ်ယအ်စှေ်ရနွံ၊ ပိုဲဒးကေတ်ခန်လ္ၚတ် ဗီုဒေံါပန်ပှော်ဂှ်ရ။ ဒေံါပန်ပှော်တုဲ ပိုဲလေဝ် ဟွံစန်ဒက်တှေ် ဇြဟတ်ဂှ် ယအ်ဏောၚ်၊ ယဝ်ရ စန်ဒက်မံၚ်တှေ် ဇြဟတ်ဍေံပဵုတိုန်ဏောၚ်။ ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဂှ်လေဝ် တ္ၚဲဏံ ပိုဲထေက်ကဵု ဒးပလေဝ်၊ ဒးလွဳၜံၚ်၊ ဒးပကတ်ပကေၚ်ပတိုန်၊ သွက်ပရေၚ်ကမၠောန်ဂတဂှ်တှေ် ပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော်၊ ဒက်ပ္တန်ဗော်တုဲမှ ပိုဲဂၠာဲက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်လောဲဏောၚ် မိက်ဂွံသရောပ်ဟီု ဆၜိုတ်ဏံရ။

Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

ဥက္ကဌဇၞော် စုတိအာတုဲ အခန်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဗော် MUP အနာဂတ် ဗီုလဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရော?

သ္ကုတ်ဒုတိယ …

ဗညာအံၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ အနာဂတ်ဂတ အခန်ညးအာက္ဍိုပ် MUP ကီု သၟတ်တံလေဝ် သ္ဂောံပူဗိုၚ်ပါလုပ်အာမာန် ဗီုလဵုမိက်ဂွံကဵုကသပ်ရော?
ဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ် ။ ။ အဲညာတ်ကေတ် ပ္ဍဲကဵုအစဳဇန်ဂတဏံ တၞောဝ်ဒတောဝ်ညံၚ်ဟွံဂွံပိုတ်တှေ် ဒးအာဗီုပြၚ် ဗ္ၜတ်မွဲမွဲဏောၚ်၊ နကဵုဥပမာမွဲ ညးတံရုဲကမ္မတဳဗဟဵု (၁၀၀) တှေ် ညးဗြဴဂှ် (၂၀) ဟာ၊ သၟတ်ဂှ် (၂၀) ဟာ အဓိပ္ပဲါဍေံ သှေ်နူ (၆၀) ဂှ် မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်တံကေတ်၊ လညာတ်အဲဟီုဂှ် အဲမိက်ဂွံဂြဲ လ္ပာ်သၟတ်ဟွံသေၚ်ဏး၊ အဲဂွိၚ်ဂှ် ယဝ်ရပိုဲလွဳမံၚ်သၟတ်တံ ကဏ္ဍဗဟဵုကမ္မတဳလၟုဟ်တှေ် စပ်ကဵုကဏ္ဍသၟတ်ဂှ် စန္ဒာနန်မွဲရ အဲညာတ်မံၚ်၊ ပကတိကမ္မတဳဗဟဵု နွံမံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် ကမၠောန်ဂြိပ်ၜိုတ်လဵု မၞိဟ်လဵုကၠောန်ကမၠောန်မာန်ဂှ် ညးတံတီမံၚ်ရ။ လ္ၚဵုဂှ် ဗပေၚ်လဝ်ဒၞာဲ ကၠောန်ကမၠောန်ဟွံမာန်၊ ကဵုအခိၚ်လေဝ် ဟွံမာန်ပုဟ်၊ လ္ၚဵုပၠန်ဂှ် ကေၚ်ကာကီု၊ ကမ္မတဳဗဟဵုကီု ပါမံၚ် ဏောၚ်၊ သီုစိုတ်သီုစရိုဟ် ကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်ဂှ် ညးတံ ညာတ်မံၚ်ဏောၚ် ပ္ဍဲမၞိဟ်ညးတံ၊ လညာတ်အဲတှေ် ရဲချပ်ဇန် ပ္ဍဲကောံဓရီုဏံဂှ် ဗွဲတၟေၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်နူကဵုဗော်တံ ညးတံဒးချပ်မွဲဂှ် ဟီုစ သွာၚ်သၟတ် ၜိုတ်မူစိရုဲတုဲ ထေက်ကဵုဒးကဵုဒၞာဲ၊ သွာၚ်မၞိဟ်ဗြဴ ၜိုတ်မူစိ ထေက်ကဵုဒးကဵုဒၞာဲ၊ သွာၚ်ဗီုလဵု မၞိဟ်နွံမံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် ဒးလုပ်ကေတ်ဒၞာဲ ထေက်ဂှ် အဲထေၚ်ကေတ် ညးတံ ဒးရန်လဝ်နွံဏောၚ်၊ ယဝ်ရ ညးတံဟွံရန်ပုဟ်တှေ် ဥပမာဍေံ ကောံဓရီုဇၞော်ဏံ မူစိသၞာံ ကောံဓရီုဇၞော်ပၠန် ဆက်ဒှ်ပၠန်လေဝ် ပိုဲကေတ်ဟွံဒးဏီတှေ် ဂွိၚ်ဖေက် ကဏ္ဍသၟတ်တံ ကဏ္ဍညးဗြဴတံ ဗွဲတၟေၚ်သၟတ်တံ ယဝ်ရသ္ၚောဲခြာနူကဵု ပရေၚ်ပါလုပ်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်၊ ပရေၚ်အာက္ဍိုပ် အကာဲအရာဗော်ဂတနူဏံ တှေ် ဂွိၚ်ဖေက် တၞောဝ်ဒတောဝ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် သှ်ၜေက်လောန်အာ၊ ဂၠိုၚ်/အောန်လ္ပဟီု ၜိုတ်ထေက်ကြိုက် ညံၚ်ဂွံစုတ်ကဵု ဗွဲတၟေၚ် သၟတ်ကီု၊ ညးဗြဴကီုရ။ မွဲတၚ်ပၠန် စိုတ်လုပ်စမွဲ အဆံၚ်ဗဟဵုမှ ဟွံသေၚ်ဏး ကလေၚ်ဗဵုကေတ် အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်တှေ် မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်ဖအိုတ် ကလေၚ်ဂွံလဝ်ဒၞာဲ၊ လညာတ်အဲ မိက်ဂွံပတိုန်ထ္ၜးဒၞာဲဏံတှေ် နူအဆံၚ်ဗဟဵု ဒဵုကဵုစိုပ် အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ အဆံၚ်ပွိုၚ်တိုက် ကဏ္ဍသၟတ်ကဵု ညးဗြဴဏံ ပါလုပ်ကၠုၚ်အဆံၚ်ၚ်မှ ဒှ်ကဏ္ဍလွဳၜံၚ် သၞောတ်စှေ်စှေ်မွဲဏောၚ် ညာတ်ဟဂှ်၊ မွဲပၠန်ဂှ် သွက်သၟတ်တံ ပရေၚ်ကဵုဒၞာဲ၊ ပရေၚ်ပါလုပ်ဟွံမွဲပုဟ်တှေ် ဂွိၚ်ဖေက်ဍေံတံ စိုတ်လုပ်စကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အောန်တုဲ ဖေက်ဍေံလသာထောံအာ ဗော်ညဳသၟဟ်ဏောၚ်တှေ် အကာဲအရာ ဗော်ညဳသၟဟ် အနာဂတ်ဏံ ဖေက်ဍေံဒးဒှ်ဓဝိၚ်ဟာဟွံတီ၊ တုဲပၠန် ယဝ်ရရံၚ်ကေတ်အာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍုၚ်မ္ၚး ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်တှေ် ဍေံကော်စ ‘ဂကောံ NGO ဒှ်ထံက်ပၚ်ကဵုဗော်’ ပံက်လဝ်သက်က်နွံမံၚ်၊ အရၚ်လွဳၜံၚ်အ္စာကွတ် အဓိပ္ပဲါဍေံဂှ် ဗော်ဖအိုတ် ဂွံစေက်ကာယ၊ ဂွံစေက်လှုဲတုဲ ဂွံလွဳၜံၚ်ဏာ သၟတ်တံဏံဖအိုတ်ဂှ် လွဳအာဟွံမာန်ပုဟ်၊ ဗီုပြၚ်ဍေံပံက်ထောံ NGO မွဲ၊ မၞိဟ်ဏံဂှ် ဗော်ကဵုလျိုၚ်တုဲ လုပ်ကေတ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဒၞာဲဂှ်၊ နူကဵု NGO မွဲအဆံၚ်ဏံ ကေတ်လှုဲ NGO ထံက်ပၚ်နူကဵုဂကောံမ္ၚး၊ ယဝ်ရ ဗော်ကေတ်တိုက်ရိုက်ဏောၚ်တှေ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အာဟွံဂွံပုဟ်၊ အဓိပ္ပဲါဍေံဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ခံက်ညးသ္ကံဏောၚ်၊ နူကဵု NGO တံ ပံက်လဝ်ကၞာၚ်ဗိုၚ် ကေတ်လှုဲဂှ်တုဲတှေ် လွဳၜံၚ်ကဵု လညာတ်သၟတ်တံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အနာဂတ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗော်ညဳသၟဟ် ဒးဖျေံဗီုပြၚ်မူဝါဒမွဲတုဲ နကဵုဗီုပြၚ်ကမၠောန် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် အေသွာၚ်ဏံလေဝ် ဗော်ညဳသၟဟ် ဒးကၠောန်ထေက်ဏောၚ် အဲကဵုကသပ်ရ။ ဠဂှ်မှ သၟတ်တံကီု၊ ညးဗြဴတံကီု ဍေံဒှ်အာ ဂၠံၚ်မွဲ ဍေံလုပ်အာပၞော်ဏံတုဲတှေ် ဍေံတိုန်အာဂတတေံ ဒှ်ဂၠံၚ်ခိုဟ်မွဲဏောၚ် အဲညာတ်ဟဂှ်၊ ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗွဲမဂၠိုၚ် အာမံၚ်ဗီုပြၚ်ဏံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။
သၟာန် ။ ။ နာဲဝၚ်မာန်နာဲလေဝ် ဘိုၚ်ကဵုကသပ်ညိအဴ။
ဝၚ်မာန်နာဲ ။ ။ အဲညာတ်ဂှ် နွံၜါတၚ်ရ။ ဗော်ကဵု သၟတ် ဟီုဟဂှ် ဗော်ညဳသၟဟ်တံ ဗီုလဵုကဵုလဝ်ဒၞာဲ၊ ဖျေံလဝ်ဗီု ပံက်လဝ်ဂၠံၚ်ကဵု သၟတ်တံ ဗီုလဵုဍေံနွံရော? ပံက်လဝ် (၂၀) က္ဍိုပ်ကၠံ ဍေံနွံဟာ၊ တုဲတှေ် ပဝ်လဇြဳမူဝါဒ ညးတံဓဇက်လဝ် ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်နွံဏောၚ်၊ သောဲသောဲဗြောဲဗြောဲ ညးတံ ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴနွံဟာ၊ ဆဂး ဟိုတ်နူ ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဏံ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ် ပွိုၚ်ၜါသၞာံပြၚ်ၚ်တုဲတှေ် ပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ညးတံ ဍေံဟွံမွဲဏီတုဲတှေ် ဌာန်ဂတနူဏံ ညးတံ ဒးစွံအရီုတုဲ ဒးကၠောန်ထေက်ဏောၚ် အဲညာတ်ဟဂှ်၊ အၝေဏံ ယဝ်ရပိုဲဟွံကၠောန်ပုဟ်တှေ် (Generation Gap) ဂှ် ဍေံဒှ်ဍာံရ။ မွဲပၠန်တှေ် လညာတ်မိက်ဂွံကဵုမွဲဂှ် ညံၚ်ရဴဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲဏံ ပ္ဍဲကဵုဗော်ဇၞော်ဇၞော်မွဲဂှ်တှေ် သွာၚ်သၟတ် ညးတံ ပံက်လဝ်နွံရ၊ ဥက္ကဌ ဍေံကဵုဍေံ၊ မၞိဟ်ဇၞော် ဍေံကဵုဍေံ၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဍေံကဵုဍေံ၊ မွဲတ္ၚဲ မၞိဟ်တံဏံ ဍေံဇၞော်ကၠုၚ်၊ လောန်ကၠုၚ်မွဲသတ္တဟပြၚ်ၚ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဇၞော်အိုတ် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရး အိုဝ်ဟိုၚ်ယိုဝ်ဂှ် အာယုက် (၃၉) ညးတေံ ဒှ်အာမၞိဟ်ဇၞော် နူကဵုတွဵုရးညးတေံ၊ ညးတေံဂှ် ကၠုၚ်နူကဵုဥက္ကဌ နူကဵုဂကောံသၟတ်ဂှ်ရ။ မွဲပၠန်ဂှ် ဗီုပြၚ်ဍေံဟွံတုပ် ဍုၚ်တေံကဵု ဍုၚ်ဏံ၊ ဍုၚ်ဏံဂှ် NGO ဍေံပံက်လဝ်နွံဏောၚ်၊ ဗီုဂှ်ဟွံသေၚ် Sponsor ကမ္ပဏဳဍေံနွံဏောၚ်၊ ကမ္ပဏဳတံဂှ် ဍေံလွဳၜံၚ်ကောန်ၚာ်ဏံတုဲ မွဲတ္ၚဲတှေ် ညံၚ်ဂွံစိုပ် ပ္ဍဲဗော်ဏံ၊ ပ္ဍဲဗော်ဏံ ဍေံစိုပ်ကၠုၚ်တုဲ ဠဍေံဂွံအဝဵုတှေ် ပရေၚ်ကဵုကေတ်ညးသ္ကံ ညံၚ်ဂွံနွံညးသ္ကံ ၝဏံဂှ် ပိုဲဝိုတ်ဟွံဂွံပုဟ် အေဍေံအာဗီုဂှ်။
သၟာန် ။ ။ လတူညး (၂) တၠဏံ ကဵုကသပ်ထံက်ထ္ၜးလဝ်တံဂှ် နာဲဆာန်ထေက် ထပ်တုဲကဵုကသပ်ညိပၠန် အာတ်မိက်ဏာရ။
နာဲဆာန်ထေက် ။ ။ လညာတ်အဲဂှ် လ္တူဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ်ကဵု ဝၚ်မာန်နာဲ ဟီုဂှ် ဍိုက်ပေၚ်မံၚ်ရ။ အဓိက မိက်ဂွံဗပေၚ်ဇြဟတ် မ္ၚးနူကဵု အကြာဗွိုၚ်အာကဵုလၟေၚ်ဂှ်တှေ် ဟွံရုမ်ဂပ်၊ ညံၚ်ဂွံသၠဲတိုန်ညိ၊ သၟတ်တံကီု၊ ညးဗြဴတံကီုရ။ တုဲပၠန် မၞိဟ်ကေက်သကာမြက်စာဟီုဂှ် ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်ဏောၚ်၊ အာၜိုတ်ဆ ယျေလ္ဂူမွဲဓဝ်ရတှေ် ပရေၚ်ကမၠောန်ဟွံဂြိပ်ပုဟ်၊ တုဲမွဲပၠန်ဂှ် သဘာဝမန်ပိုဲဟီုတှေ် ပိုဲၜိုဟ်သိုဟ်ဗက်ဟွံဂတာပ်ဂှ် မံၚ်ဟဳထောံဟဂှ်၊ အခိၚ် တ္ၚဲဏံ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ်လေဝ် ပံၚ်လဝ်ကဵုကံၚ်ဇြဳပၞာန်တုဲယျတှေ် ရံၚ်အာကဵု အပိုၚ်ခိုဟ်ဂှ် တော်အာကဵု ဗော်ဟွံပံၚ်ဂှ်တှေ် ဇကုချဳဓရာၚ်လောဲတၟာဂလိုၚ်၊ လညာတ်အဲတှေ် အကြာအခိၚ်သှေ်မံၚ်ညိညိဂှ် လွဳၜံၚ်ဂွံမံၚ်ဏီ၊ အခိၚ်ပိုဲလွဳၜံၚ် ရုဲစှ်ဟီုဂှ် မၞိဟ်ကေက်သကာမြက်စာ ဒးဒှ်သၟတ်ဟေၚ်ရ အဲညာတ်ဟဂှ်၊ အေမၞိဟ်တံဏံ ဂွံလွဳၜံၚ် ဂွံရုဲစှ်ဂှ် ကၠုၚ်နူကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ညးကဵုညးရ။ ယဝ်ရ ဗော်တံ ဒးရုဲစှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တှေ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကၠုၚ်နူကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တှေ် ရဲရေဝ်တံတီဏောၚ်၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကၠုၚ်နူကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တှေ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တီဏောၚ်၊ အေရုဲစှ်သ္ဇိုၚ်သၟဝ်ဂှ်တှေ် ပိုဲဒးစပလေဝ်နူလၟုဟ်ရ။ သွက်မၞိဟ်စၞး ပိုဲကေတ် မၞိဟ်မူစိ၊ ဆဂး အခိၚ်သှေ်မံၚ်ဏီ ယဝ်ရပိုဲကၠောန် ပိုဲပလေဝ်စတှေ် တဲဍိုန်ဂှ် ပိုဲဂွံအခေါၚ် ခ္ဍိုဟ်ပတိတ်မာန်ဏောၚ် အဲဘိုၚ်ဗပေၚ်ကဵု ဆၜိုတ်ဏံရ။

Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

စပ်ကဵုကောံဓရီုဇၞော်သၟတ်မန် အလန်ဒုတိယတုဲ ညးတာလျိုၚ်ဌာန်ပရိုၚ်မန် သၟာန်သွဟ်လဝ်ကဵု ညးက္ဍိုက်ပ်ကၠောန်ဗဒှ် ကောံဓရီုဇၞော်သၟတ်မန် ညးစၞးဗော်ညဳသၟဟ်မန် “မိစန္ဒာနန်”

ဗညာအံၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ ပ္ဍဲကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာဏံတှေ် အရၚ်ဂွံကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော် သၟတ်မန် နွံမံၚ်ရ။ အရၚ်ကောံဓရီုဇၞော်ဏံ ဗီုလဵုပါလုပ် ချဳဓရာၚ်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – မ္ၚဵုရ အဲဂှ်တှေ် မိစန္ဒာနန်ရ။ ပ္ဍဲကောံဓရီုသၟတ် အလန်ဒုတိယ သၞာံ (၂၀၂၁) ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာသတ္တဟပထမဂှ်တှေ် ပိုဲကၠောန်အာဏောၚ်၊ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်ဒုတိယဏံ မၞိဟ်အာက္ဍိုပ် (၃) တၠဂှ်တှေ် နကဵုအဲတှေ် သွာၚ်ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဂှ် ပါအာမွဲတၠကီုရ။
သၟာန် ။ ။ တုဲတှေ် သွဟ်နူကဵုကောံဓရီုဇၞော်ဏံ ဗီုလဵုတိတ်ကၠုၚ်မာန်ဂှ် စၟဳစလဝ်နွံကီုရော။
သွဟ်။ ။ အဓိက ကောံဓရီုဇၞော်သၟတ်ဂှ်တှေ် နကဵုအဲ ကၠာဟွံဂွံလုပ်သွာၚ်ဗော်ဏံဂှ်ရ ချဳဓရာၚ်ကၠုၚ်မံၚ် ဌာန်ကောံသၟတ်မန်တေံ ဟီုစ နူကဵုအလန်ပထမတေံရ။ ဌာန်ကောံသၟတ်မန်ဟီုဂှ် ဍေံနွံကဵု (Network) မွဲမွဲ၊ ဌာန်ကောံမွဲမွဲ ဒၞာဲသၟတ်တံ ဌာန်ကောံခိုဟ်ဟ်မွဲ ဂွံခိုၚ်အာ၊ ဣညအ်ဂှ်တှေ် ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် အလန်ပထမတေံဂှ် နူသၞာံ (၂၀၁၃) ရ။ ဣညအ် စိုပ်ကၠုၚ် သၞာံ (၂၀၂၁) ဏံရတှေ် တၟာလအ်ရ။ ဇေတ်တ်တေံ (၅) သၞာံ မွဲအလန် ဒးကၠောန်ဏောၚ်၊ ဟိုတ်နူပရေၚ်ခက်ခုဲတုဲ ညးတံဟွံဂွံကၠောန်၊ ပိုဲဂှ်တှေ် တၚ်စၟဳစဇၞော်ဇၞော်ဂှ် အဓိက မိက်ဂွံကဵုဒှ် (MYF) မွဲမွဲ၊ ပိုဲဟီုစ ဌာန်ကောံသၟတ်မန်ခိုၚ်ၚ် ညံၚ်ဂွံမံက်ဂတဝ်ကၠုၚ်မွဲဂှ်တှေ် ပိုဲစၟဳစမံၚ် အေတၚ်ဏံဂှ် ကိစ္စဇၞော်အိုတ်ရ။ လၟုဟ်ဂှ် ဟွံခိုၚ်ပုဟ်ဟာ ပိုဲဟီုစ၊ ညံၚ်ခိုၚ်ၚ် ဂွံမံက်တိုန်တှေ် ဆဂး စဵုကဵုစုၚ်ၚ်လေၚ်ၚ် ဍေံပါလုပ်ကၠုၚ်ဟွံမွဲတုဲ ပ္ဍဲကဵုအလန်ဒုတိယဏံ သၟတ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တံကီု၊ သၟတ်ဇၟာပ်ဂကောံတံကီု၊ ညံၚ်ဂွံပါစုၚ်ၚ်လေၚ်ၚ် တုဲ ဌာန်ကောံသၟတ်ခိုၚ်ၚ် ညံၚ်ဂွံမံက်ဂတဝ်ကၠုၚ်မာန်ဂှ် ပိုဲစၟဳစမံၚ်သာ်ဂှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ပဲါနူကဵုဗွိုၚ်သၟတ်တုဲ သၟတ်တံ ဂွံအာက္ဍိုပ် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဂှ် ညာတ်စအောန်မံၚ်ရ။ နူကဵုသၟတ်မန်ပိုဲတံ ပ္ဍဲကဵုကဏ္ဍဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီု ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်ကောန်ဂကူကီု ဗီုလဵုဒးပလေဝ် ပလေတ်စလဝ်ရော?
သွဟ် ။ ။ ကၠာဟွံဂွံပံက် ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲသၟတ်မန်ဏံဂှ် ညးတံ ကၠုၚ်ဆဵုဂဗလဝ်ကဵုပိုဲ သၟတ်ဏံဂှ် အဓိက ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုဂကူ၊ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်သွက်ဂကူ၊ အခိုက်ကၞာ ပြဝေဏဳ ဂကူပိုဲတံဏံ၊ သွက်ဂကူပိုဲတှေ် မွဲကဏ္ဍ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်တုဲတှေ် ညးတံ ကၠောန်ဓမံက်ကဵုဏောၚ်၊ အဓိကညးတံဂှ် သၠာဲဂတးတာလျိုၚ်လေဝ် ပါဏောၚ်ရ။
သၟာန် ။ ။ နူကဵုဌာန်ကောံသၟတ်မန် MYF ဂှ် ချဳဓရာၚ်ကၠုၚ်လဝ် တၟာလအ်မံၚ်ကီုရ။ စပ်ကဵုပရေၚ်ချဳဓရာၚ် ဌာန်ကောံသၟတ်မန်တုဲ ဒှ်မံၚ်ဒတုဲဖဵုသွက်ဂကူ ၜိုတ်ဂလိုၚ်လဵုမာန်ရော? သ္ၚဳဂၠိပ်ကဵုညိကီု။
သွဟ် ။ ။ သၟတ်ဟီုဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အနာဂတ်တေံ ပိုဲဒးညာတ်ရ။ တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံလေဝ် မွဲတ္ၚဲမ္ဂး သၟတ်တံ ဒးကေတ်ဒၞာဲဟေၚ်ရ။ ရဲအာမံၚ်က္ဍိုပ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဏံဂှ် မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်ဂှ် အာကၠာနူသၟတ်တွဵုရ။ ဣညအ်ဂှ် ဒှ်လောကဓမ္မတာရ။ ဆအေပ္ဍဲဂှ် သၟတ်တံ ဟွံမိက်ရပ်ဇုက်ညးတံပုဟ် ပိုဲညာတ်လဝ် ဗၠးဗၠးၜးၜးရ။ စိုတ်ဓါတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ညးတံနွံမံၚ်တှေ် သွာၚ်ဂကူပိုဲဂှ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နွံမံၚ်ၜါသွာၚ်ရ။ လၟုဟ်ပြဟ်ဟ်ဂှ် သွာၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရပ်လွဟ်ကဵု သွာၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အပ္ဍဲဍုၚ်ဏံရ။ ပ္ဍဲဍုၚ်ဏံ ပိုဲဟီုစ ဗော်ညဳသၟဟ်မန်၊ ပ္ဍဲမ္ၚးဂှ်တှေ် သွာၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။ ေအၜါဏံ သၟတ်တံ စိုတ်လုပ်စ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တှေ် ညံၚ်ဂွံလုပ်ကေတ်ဒၞာဲ ပ္ဍဲဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂၠိုၚ်ၚ်၊ တုဲပၠန် ဒၞာဲဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲဗော်ဂှ် သၟတ်တံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် ပိုဲစၟဳကေတ်လဝ်ရ။ အဓိက သၟတ်တံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အနာဂတ်ဏောၚ်တှေ် ပ္ဍဲဌာန်ကောံသၟတ်မန်ဏံလေဝ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အနာဂတ် သွက်ဗော်ပိုဲၜါဏံ ဟွံမံက်ပုဟ်လေဝ် ပိုဲဟီုဟွံဂွံ၊ သၟတ်စိုန်န်သ္ကီုသ္ကီု ဍေံမံက်ကၠုၚ်တှေ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အနာဂတ်ဂှ် ပိုဲဂွံစၟဳစတၟာဂလိုၚ်ရ။
သၟာန် ။ ။ အကာဲအရာလၟုဟ်ဂှ် သၟတ်တံ စိုတ်လုပ်စကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပူဗိုၚ်မံၚ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၜိုတ်ဂလိုၚ်လဵု ညာတ်ကေတ်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ပ္ဍဲဗော်ညဳသၟဟ်မန်ပိုဲဏံဂှ် ပိုဲတံ ဟွံဂွံကၠောန် (ညီလာခံ) ဏီပုဟ်တှေ် ပိုဲရံၚ်အာသ္ဇိုၚ် ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) တေံတှေ် သၟတ်တံ ပူဗိုၚ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဗော်ကီု၊ ဘိုၚ်ချဳဓရာၚ်ကဵုဗော်ကီု၊ သၟတ်တံဂှ် နကဵုစၞးဗော်ကီု၊ လ္ၚဵုဂှ် ကောန်ဗော်ပါဏောၚ်၊ လ္ၚဵုပၠန်ဂှ် မၞိဟ်ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုဗော်ရ။ ရံၚ်အာ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မ္ဂးတှေ် သၟတ်တံ နွံတၟာဂလိုၚ်ဏီရ။ နကဵုသွာၚ်ဗော်ပိုဲရတှေ် ပိုဲဂှ် စပ်ကဵုသွာၚ်သၟတ်တှေ် ပိုဲစွံလဝ် သၠဲသၠဲလးလးဏောၚ်၊ ပိုဲဟွံဓရတ်ပုဟ် သၟတ်ပ္ဍဲသွာၚ်ဗော်ပိုဲတံဂှ်၊ အဓိက သၟတ်ပိုဲတံ စိုတ်လုပ်စ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တှေ် ပိုဲကဵုတိုန် (သၚ်တန်း) ဏောၚ်၊ ပိုဲဒတဲကဝါ်ဏောၚ်၊ ဍေံဟွံလုပ်ဗော်ဟဍေံ အဓိက စိုတ်ဍေံပါလုပ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တှေ် မွဲနဲမွဲဗီု ပိုဲဒတဲကဝါ်ကဵုဏောၚ်၊ ဆဂး ပ္ဍဲကဵု (၂၀၂၂) (ညီလာခံ) ပိုဲဏံတှေ် သၟတ်တံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် ပိုဲဆိုက်ဗ္ဒက်ဏောၚ်၊ အကာဲအရာလၟုဟ်တှေ် သၟတ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တှေ် သၟတ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် မံၚ်ဗၠးဗၠးၜးၜးဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်၊ သၟတ်ပ္ဍဲကောန်ဗော်တံ ပါလုပ်ကၠုၚ်လဝ် ၜိုတ်ညိညရ။ တုဲပၠန် ရဲချဳဓရာၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူဗော်ပံၚ်ကောံဏံ ဟွံဂွံကၠောန် (ညီလာခံ) တုဲတှေ် (Member card) ဂှ် ပိုဲပတိတ်ကဵု ဟွံမာန်ဏီပုဟ် ဇၟာပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ ဖအိုတ်ဂှ် ပိုဲပတိတ်ကဵုဟွံမာန်ဏီတုဲ ပ္ဍဲကၠာဟွံဂွံစိုပ် (ညီလာခံ) ဏံတှေ် ပိုဲဂ္စာန်ဏောၚ်၊ ပိုဲသရောပ်ကဵုမာန်ဏောၚ်၊ နကဵုပါသေန်တုက်ဂှ်တှေ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ပိုဲကဵုဟွံမာန်ဏီပုဟ်၊ မုသ္ပရောဟီုတှေ် ရဲပူဗိုၚ်ဂှ်လေဝ်ဂၠိုၚ်မံၚ်၊ ခက်ခုဲဗော်ပိုဲဂှ် ဟိုတ်နူဟွံဂွံကၠောန် (ညီလာခံ) လေဝ် ပါမံၚ်ကီုရ။ သ္ဇိုၚ်ကွာန်ဂှ် ပိုဲလၟုဟ်မှ ဂစာန်ကၟောန်မံၚ်ဖိုဟ်၊ အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ထုဲဒၟံၚ်တုဲ ကဏ္ဍဂှ် ပိုဲဒေံါဇူလဝ် မွဲလစုတ်ရ။
သၟာန် ။ ။ အလန်လက္ကရဴအိုတ် မုမိက်ဂွံဟီုကဵုဂလာန် သွက်သၟတ်၊ သွက်ကောန်ဂကူမန်တံ နွံမံၚ်တှေ် ဟီုကဵုညိကီု။
သွဟ်။ ။ နကဵုပိုဲဂှ်တှေ် အဓိက မိက်ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်ကဵုသၟတ်တံ မိမညးဍုၚ်ကွာန်တံသီုဖအိုတ်၊ သၟတ်ဍုၚ်သၟာၚ်ကီု၊ သၟတ်ဍုၚ်မ္ၚးကီု သၟတ်မန်ပိုဲ နွံမံၚ်ပ္ဍဲဂၠးကဝ်ဏံသီုဖအိုတ် ပ္ဍဲ (ညီလာခံ) သၟတ်ဏံတှေ် သွာၚ်ညးကဵုညး ညံၚ်ဂွံပါလုပ်မာန်၊ မွဲပၠန်ဂှ် သွက်ဂကူဇကု မွဲတ္ၚဲ သၟတ်ဟီုဂှ် ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အနာဂတ်ဏောၚ်၊ ဒၞာဲညးကဵုညး ညံၚ်ဂွံလုပ် ကေတ်ဒၞာဲမာန်၊ သွက်ဂကူ ညံၚ်ဂွံဒတူလိုၚ်မာန်ဂှ်လေဝ် ဖတိုက်ဖအောဝ်ဏာကဵု သၟတ်တံ ဆၜိုတ်ဏံရ။

Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

ဥက္ကဌဇၞော် စုတိအာတုဲ အခန်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဗော် MUP အနာဂတ် ဗီုလဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရော?

သ္ကုတ်ပထမ …

ဗညာအံၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ ကိုပ်ကၠာအိုတ်ဏံ နကဵုနာဲဆာန်ထေက် ကၠုၚ်နူလဵုဂှ် ဆက်ကဵုမိတ်ညိ?
နာဲဆာန်ထေက် ။ ။ မ္ၚဵုသီုညးဖအိုတ်ရ၊ ယၟုအဲဂှ် နာဲဆာန်ထေက်၊ ပြဟ်ဟ်ဏံဂှ် နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ကနေဍာ၊ ဇာတိဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တေံ၊ ကေၚ်ယိုက်ဂၠေၚ်လဝ်တာလျိုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီု၊ ပရေၚ်ကောန်ဂကူကီု၊ လၟုဟ်ဏံ ချူမံၚ်လိက် ပ္ဍဲကဵုဂျာနေဝ်အမာတ်ဒိန် နကဵုဂကောံအေဝ်ဒဳတာမွဲကီုရ။
သၟာန် ။ ။ တုဲပၠန် နာဲဝၚ်နာဲ (ကော်) ဝၚ်မာန်နာဲ ယၟုချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဗီုလဵုကော်ဂှ်လေဝ် ဆက်ကဵုမိတ်ညိ?
ဝၚ်မာန်နာဲ ။ ။ ယွံ – မ္ၚဵုသီုညးဖအိုတ်ရ၊ ဒးမံၚ်ရ နာဲဝၚ်နာဲလေဝ် ကော်မံၚ်ရ၊ ဍာံဍာံဂှ်တှေ် ဝၚ်မာန်နာဲရ။ အဲဂှ်တှေ် ချဳဓရာၚ်ကၠုၚ် နူကဵုဘဝကွးဘာ ပရေၚ်ဂကူ၊ တုဲပၠန် ယိုက်ဂၠေၚ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ လက္ကရဴဏံ ဟိုတ်နူအကာဲအရာနာနာသာ် စိုပ်ကၠုၚ် ဍုၚ်သြသတေလဳယျာဏံ ဟီုဟဂှ်၊ အေဇှ်တုဲ ထံက်ဂလာန်ကၠုၚ်ကဵု ဗော် MUP ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်၊ တ္ၚဲဏံ ဂွံအခေါၚ်သဳကၠဳညးသ္ကံတုဲ မိပ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ရ။
သၟာန် ။ ။ နာဲဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ် ဆက်ကဵုမိတ်ညိအဴ?
ဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ် ။ ။ ယွံမ္ၚဵုရ – ယၟုအဲဂှ် ဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ်ရ။ အဲလၟုဟ်ဏံ ကေတ်မံၚ်တာလျိုၚ် ဌာန်ကောံ သၟတ်မန်တှေ် နဒဒှ်ညးကဵုကသပ်မွဲတၠ၊ တုဲ မွဲဒမြိပ်တေံ ကေၚ်ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်ဂှ်တှေ် ဂကောံသၟတ်လညာတ်တၟိ ဂွံပွိုၚ် (၁၀) သၞာံ၊ နူဂှ်တှေ် ကေတ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် ဒပ်ပံၚ်ကောံကွးဘာ၊ စပ်ကဵုသွာၚ်သၟတ်တံပါကၠုၚ်၊ လက္ကရဴဏံမှ လုပ်ကၠုၚ်ဌာန်ကောံသၟတ်မန် ဒှ်ညးအုပ်ကာတုဲ လက္ကရဴဏံ ကလေၚ်ဒှ်အာ နကဵုညးကဵုကသပ်မွဲတၠရ။ မွဲဒမြိပ်အဲ တှေ် သွာၚ်သၟတ်ပေၚ်ၚ်ရ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် MUP ဂှ် ဥက္ကဌဇၞော် နာဲတေန်အံၚ် (နာဲတၠနန်) ကီု ညးအုပ်ကာနာနာ သဝ်ဝန် Dr မာံနဲသိုဝ်လေဝ် စုတိကလိအောန်အာအိုတ်။ ပၞာန်သီအဝဵုတုဲ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ဝှ်ကြံၚ်ၚ်တံလေဝ် နုက်တိတ်အာလဝ် ဗွဲမဂၠိုၚ်နွံ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ အခန်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပၠတရဴ ဗော် MUP ဗီုလဵုဆက်ဒှ်အာမာန် သ္ၚဳဂၠိပ်ကဵုညိအဴ။
ဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ် ။ ။ အဲလေဝ် မိၚ်ဟီုမံၚ်ကီု စပ်ကဵုညးတံကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော် သၞာံ (၂၀၂၂) ဂိတုမာတ်ဏံ၊ ညးတံ ကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော်ဏောၚ်၊ အဲညာတ်မွဲ ဟီုစ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဂွံဒှ်ကၠုၚ် တတ်ထပါ်ကၠုၚ် တၟာဂလိုၚ်ရ။ တတ်ထပါ်ကၠုၚ် တၟာဂလိုၚ်ဟီုဂှ် ဗွဲတၟေၚ် ဠတေံ ဟိုတ်နူပရေၚ်ဗော်ထ္ကး လညာတ်လ္တူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော် ဗွဲတၟေၚ် ဟီုစ၊ အခိၚ်တေံ ဗော်ကောန်ဂကူကီု၊ ဗော်အလုံဒေသကီု၊ သၟတ်ကီု ညးဍုၚ်ကွာန်ကီု ညာတ်ကၠုၚ်လ္တူဏံ တၟာဂလိုၚ်၊ အိုတ်ကၞောတ် ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် ညးတံ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ပိက္ဍိုပ်ဏံတုဲ ညးတံ ပံၚ်ပကောံ ဒှ်ကၠုၚ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဏံရ။ နူကဵုဗော်ကောန်ဂကူ၊ ဗော်အလုံဒေသ၊ မွဲလ္ပာ်ဂှ် နူကဵုဇြဟတ်ရာမညဟီုဟီု NGO ဂှ် ပါကၠုၚ်ပ္ဍဲဂှ်တုဲ ပံၚ်ကောံဒှ် ကၠုၚ်ရ။ နူကဵုပံၚ်ကောံဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ညးတံဂှ်တှေ် အခိၚ်ကာလ ပံၚ်ကောံဒှ်ကၠုၚ်မွဲဒမြိပ်ဓဝ်ဂှ် ကဏ္ဍစပ်ကဵု ပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော် ဟီုစ အခိၚ်ဂှ်မ္ဂး ညးတံ ဟွံဂွံကၠောန်အာဟဂှ်၊ အဓိပ္ပဲါအဲမိက်ဂွံဟီုဂှ် တၞဟ်ဟွံသေၚ်ပုဟ် ပေဲါရုဲမာဲလေဝ်ကြပ်ကၠုၚ်တုဲ ကဏ္ဍဒက်ပ္တန်ဗော် ဟွံဂွံကၠောန်မွဲသာ်ဏီတုဲ ဒးကဵုဏာဖျုန်ပေဲါရုဲမာဲဂှ်တုဲ မွဲအခိၚ်ကာလ ပေဲါရုဲမာဲဂှ် ဥပမာဍေံ ဟိုတ်နူပရေၚ်ညးစၞးတုဲတှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ပါ်ပဲါကၠုၚ်လ္တူဗော် နွံတၟာဂလိုၚ်ရ။ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ်ရ ပေဲါရုဲမာဲဂှ်တှေ် ညးတံ တတ်ထပါ် တုဲဒှ်အာရ။ ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ဂှ်တုဲ စဵုကဵုအခိၚ်တ္ၚဲဏံ ကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ညးတံတှေ် ကဏ္ဍပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော်ညးတံ (ပါတီတည်ဆောက်ရေးလုပ်ၚန်း) ဂှ် မုအဲဟွံညာတ်ကၠုၚ်ပုဟ်၊ မုညးတံ ဒးအာတၚ်ကော်ဆဴမွဲပၠန်ဂှ်တှေ် ပရေၚ်ပါလုပ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုကံၚ်ဇြဳပၞာန်ဂှ် ဒှ်အာပရေၚ်တၚ်ကော်ဆဴ အကြာညးဍုၚ်ကွာန်၊ အကြာညးတံကဵုညးတံလေဝ် လညာတ်ဟွံတုပ်တုဲ ပါ်ကရေက်တိတ်အာ နွံကၠုၚ်ပ္ဍဲကဏ္ဍညးတံရ။ အဲဒှ်ဓဝိၚ်မွဲဂှ် လၟုဟ်ဏံ ဥက္ကဌဇၞော်လေဝ် ဟွံမွဲရ။ ညးတံလေဝ် ပတဝ်လဝ်က္ဍိုပ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုအမာတ်ဏံတှေ် ကၠောန်ကဵုသ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်ဏောၚ်။ သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်ဏံဂှ် မုသဳကၠဳမုရော၊ ဟီုစ အေဣညအ် ဒှ်တၚ်သၟာန်အဲရ။ အဓိပ္ပဲါဍေံဂှ် ကလေၚ်ဗဵုကေတ် မွဲအခိၚ်ကာလ နူကဵုပေဲါရုဲမာဲတုဲ စဵုကဵုစိုပ်လၟုဟ်ဂှ် ညးတံ နူကဵုဗော်ညဳသၟဟ် ပံၚ်ကောံဒှ်မွဲတုဲ ညးတံပံက်လဝ် ဌာနကေၚ်ကာနာနာ နွံတၟာဂလိုၚ်၊ ပ္ဍဲကဵုဌာနဏံ ကလေၚ်ရံၚ်အာဗက်ဂှ် မၞိဟ်တံဏံ အဲညာတ်ဂှ် ရဲပါလုပ် ညးကေတ်လဝ်လျိုၚ် ဌာနကေၚ်ကာဏံဂှ် စပ်ကဵု ပရေၚ်ကမၠောန်ညးတံ ချူဓဇက်မူဝါဒဏံဂှ် အဲဟွံညာတ်ဏီပုဟ်၊ မူဝါဒ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် စပ်ကဵုပရေၚ်သၟတ် ချူဓဇက်လဝ်ကၠးကၠး အဲဟွံညာတ်ပုဟ်၊ စပ်ကဵုသွာၚ်နာနာ သၟာဗ္ၚတံလေဝ် အဲဟွံညာတ်၊ အဲညာတ်မွဲဂှ် မူဝါဒ စပ်ကဵု (gender) တိတ်ကၠုၚ်မွဲ၊ ဟီုစ အၝေဏံဂှ် ခိုဟ်ရ ပရေံရဂှ် အဲဟွံပါ်ပဲါပုဟ်၊ အဲမိက်ဂွံဟီုဇေတ်တ်ဂှ် ကာလ ကၠောန် အခိၚ်သှေ်မံၚ်ဂှ် သှေ်ဟွံဂၠိုၚ်ရ၊ ဟီုစ ပွိုၚ် (၅) ဂိတု ဂွံစိုပ်ဂိတုအမာတ်ဂှ် ကၠောန်ကောံဓရီုညးတံဂှ်တှေ် အေပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် မုသဳကၠဳမုရော၊ ပိုဲသဳကၠဳ အရၚ်ဂွံပခိုၚ်ပတိုန် အရၚ်ဂွံရုဲစှ်ညးစၞး ဟီုစ ဂွံအာက္ဍိုပ် အနာဂတ်ဗော်သၟးရဟာ၊ မူဝါဒဏံ ကိစ္စဟွံဇၞော်ပုဟ်ဟာ အရၚ်ညးတံ၊ အၝေဏံ အဲညာတ်ကေတ် နကဵုဗော်တံ ဒးချပ်ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်၊ မွဲတၚ်ပၠန်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပိုဲဗွဲမဂၠိုၚ် ဗော်တုဲတုဲကၠုၚ်တေံတှေ် ဟီုစ ဥက္ကဌပြဟ်လလုဲအာတှေ် ဒုဥက္ကဌဂှ် အလဵုလဵုချေတ်တိုန်အာ၊ အဓိပ္ပဲါဍေံဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂကူပိုဲဏံ ပိုဲအာမံၚ် ဗီုပြၚ်ဂှ်လၟိုန်၊ အဲညာတ်ကေတ်ဂှ်တှေ် ရဲကေက် ညံၚ်ဂွံကဵုက္ဍိုပ်၊ မူဝါဒ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်လ္တူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဏံခိုဟ်တုဲ ပိုဲဗက်မံၚ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဏံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဏံ ချိုတ်တုဲ ဗော်ဏံသရိုဟ်အာ ညံၚ်ဍေံဟွံဂွံဒှ်ဂှ် ဒးဗက်လ္တူဂၠံၚ်တရဴ မူဝါဒဏံဟေၚ် အဲညာတ်ကေတ် ရုဲစှ်အာက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တုဲ ပရေၚ်တဴတက် ဗော်ညဳသၟဟ်ကီု၊ ပရေၚ်တဴတက်ဂကူပိုဲဏံ ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုမာန်ဏောၚ် အဲညာတ်ကေတ်လ္တူဂှ် မဒှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ လတူ နာဲဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ် သ္ၚဳဂၠိပ်လဝ်ဏံ နာဲဝၚ်မာန်နာဲ မုမိက်ဂွံထံက်ထ္ၜးနွံရော?
ဝၚ်မာန်နာဲ ။ ။ နူကၠၚ်ဏံ နာဲဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ် သ္ၚဳဂၠိပ် ခၜမ်တုဲတှေ် စပ်ကဵုကိစ္စ ပရေၚ်ချဳဓရာၚ် ဒက်ပ္တန် MUP ဂှ် လညာတ်ကဵုအဲ ၜိုတ်ကဝက်ပြၚ်ၚ်ဂှ် ဍေံတုပ်မံၚ်ဟီုဟဂှ်လေဝ်၊ ဆဂး မုဒှ်ဒှ် MUP ဏံဂှ်တှေ် ဗီုပိုဲတီလဝ်သီုညး ဖအိုတ် ပံၚ်ပကောံလဝ် ဂကောံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီု၊ ဂကောံနာနာတံကီုတုဲ ဒက်ပ္တန်လဝ် သ္ပသ္ဇိုၚ်ကဵုဂကူမွဲ၊ သ္ပစၞးကဵုဂကူမွဲဏောၚ် ၝဏံဂှ် ပိုဲဝိုတ်ကၠေံထောံဟွံဂွံ၊ ၝဏံ ကဏ္ဍညးတံ ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်ဂှ် ပိုဲဒုၚ်ကေတ်တဲပေၚ်ၚ်ရ။ လ္တူအကာဲအရာ ဃရက်ဃရက်မြက်က် ပကောံလဝ်တုဲတှေ် ကေၚ်ကရောန်ကၠုၚ်လဝ် ညးတံဒးဗက်ဗလအ်ကၠုၚ် ခက်ခုဲညးတံ ဂွံအာဂတဂှ် စဵုကဵုဂၠိုၚ်ကွေံ ဍေံဟွံဒှ်ပုဟ်၊ အကြာဂှ်ပၠန်လေဝ် ပရေၚ်ရုဲမာဲ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်၊ ပ္ဍဲကဵုရုဲမာဲဂှ် အတိုၚ်ပိုဲဆဵုဂှ်ရ သွာၚ်တေံ သွာၚ်ဏံ ပၠံၚ်ကၠောန်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုညးစၞးဂှ်လေဝ် ပိုဲဆဵုရ။ စပ်ကဵုအေလ္တူဏံ ညံၚ်ဂွံကၟောန်ဂှ် ညးတံကၠောန်ကၠုၚ်ဟွံမာန်ကီုလေဝ် ဠအခိၚ်ရုဲမာဲဇေတ်တ်တေံဂှ်တှေ် ဒှ်ကၠုၚ်မွဲကလောံ ပိုဲဂွံဆဵု၊ ဣညအ်ဂှ် တၚ်ချဳဓရာၚ်ညးတံ ပိုဲဒးကေတ်စရာဲညးတံရ။ ဆဂး ပ္ဍဲကဵုအခိုက်မန်ပိုဲတှေ် ဥက္ကဌချိုတ် ဒု-ဥက္ကဌတိုန်၊ ဆ လဆောဝ်လဆောဝ်တှေ် ဒၞာဲဒှ်ဟွံထေက်ဂှ် ဥပမာဍေံ ဥက္ကဌဟွံမွဲဗက်ဂှ် ဒု-ဥက္ကဌဂှ် ပြဟ်ဟ် ညံၚ်ဂွံရုဲတိုန် ဣညအ်ဂှ် ဗီုဂှ်ဟွံသေၚ်၊ စနူကဵုဗော် MUP လေဝ် ပိုဲဗဵုရံၚ် ဥက္ကဌဇၞော် နာဲၚိဲတုၚ်တေံ ယဲ ညးချဳဟွံမာန် သၞောတ်ဍေံဂှ် နကဵုပရေၚ်မၞိဟ် ပိုဲဒးရံၚ်စံၚ်ထေက်၊ ကၠာအခိၚ်ညးဟွံအိုတ်ဂှ်တှေ် သဘာဝမၞိဟ်မွဲ ဗၠးဗၠးၜးၜး ပိုဲဒးဗလးကဵုညး ထေက်ဏောၚ်၊ အေဇှ်တှေ် ပခဳပခိုၚ်စွံလဝ် ညံၚ်ရဴထ္ၜးလဝ်ရုပ်၊ ဇှ်တုဲတှေ် ဒု-ဥက္ကဌတံ ညးအုပ်ကာတံ ကၠောန်ကၠုၚ် ညံၚ်ရဴသာ်ဂှ်ကီု ညးအုပ်ကာ ဒံက်တာမေန်နဲသဵု ဒးထောံအာ မွဲသၞာံပေၚ်အာယျ၊ ၜိုန်ရမွဲသၞာံပေၚ်အာကီုလေဝ် ဒဵုကဵုတ္ၚဲဏံ ညးအုပ်ကာ ညးတံ ဟွံရုဲစှ်ဏီဖိုဟ်၊ ညးစုတ်လဝ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ မဂၞန် (၁) ရ။ သအာၚ်နူဂှ်ပၠန် ညးအုပ်ကာဖက်ဆော မဂၞန် (၁) နာဲလျးတၟး လုပ်ပံၚ်ကဵု (နစက) တံ ညးအုပ်ကာလေဝ်ဟွံမွဲ၊ ဒုညးအုပ်ကာလေဝ် ဟွံမွဲ၊ ဗော်က္ဍိုက်ပ်ဂကူမွဲမွဲ ညးအုပ်ကာဟွံမွဲ အာကၠုၚ်ဂွံ၊ ဂကောံညးအုပ်ကာညးတံနွံ ဒး၊ စောန်စရာဲညးတံနွံ ဒး၊ ဆဂး ဣညအ်ဂှ် တော်ကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲမွဲတှေ် ဍေံဒှ်ဟွံထေက် အဲညာတ်ဟဂှ်၊ မွဲပၠန်ဂှ် ဗီုညးတံ ရုဲစှ်ဏာ ဂွံပံၚ်ကၠောန်ကဵု (နစက)၊ အေလ္တူဏံဂှ် သၞောဝ်ညးတံ ညးတံဗက်ဟွံမာန်၊ ညးတံဂွံပံၚ်ဂှ် ညးတံ ပၠုပ်အရီုချိုတ်တ် ပၠိုတ်တ်တုဲတှေ် ကၠောန်ဏာအေလ္တူဏံဂှ် ထ္ကးပြးတိတ်အာ၊ အေပ္ဍဲဂှ်မ္ဂး မၞိဟ်စောန်စရာဲနွံ ပါတိတ်အာ တၟာဂလိုၚ်ရ။ လၟုဟ်ဂှ် ညးတံဂွံရုဲစှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗီုလဵုရောဂှ် ဍေံယအ်စှေ်အာ သွက်ဂကူပိုဲရ။ သဘၚ်သဳကၠဳ မာတ်ဏံ ညးတံကၠောန်တှေ် ညးတံအာသွာၚ်လဵုဒှ်ဒှ် ရုဲမၞိဟ် သွက်ဂွံက္ဍိုက်ပ်သၟးရဟာ? ဂၠံၚ်တရဴဂှ် ညးတံ ဟွံရုဲရဟာ? ယဝ်ရ ညးတံရုဲဂၠံၚ်တရဴတှေ် မၞိဟ်ညးတံ ဗလးဏာလဝ် MNSC ဏံ ဗီုလဵုညးတံ စွံစိုတ်ရော၊ ကိစ္စသွာၚ်ဏံ ယဝ်ရ ညးတံ သ္ၚဳဂၠိပ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဟွံလေပ်တှေ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳဏံဂှ် ဒှ်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ကလေၚ်ပကောံဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ သဘၚ်သဳကၠဳ ထပ်ထ္ကးရနွံ၊ ၝဏံဂှ် သွက်ဂကူမန်ပိုဲတှေ် ပိုဲဟွံမိက်ဆဵုရ။ ဒှ်မာန်တှေ် လညာတ်တၟိတၟိ မူဝါဒ ကၠးကၠးမးမး ချူဗ္စိုပ်တုဲ တှေ် ယဝ်ခါရ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ညးဂှ်ဒှ်ဒှ် ညးဘိုၚ် အဲဘိုၚ် ထိၚ်အာဏောၚ်တှေ် ဗော်ဏံ ဍေံတန်တဴမာန်ဏောၚ်၊ ဟဂှ်ဟွံသေၚ်တှေ် ပၠိုတ်စှေ် ပၠိုတ်စှေ်ဏောၚ် အဲညာတ်ကေတ်ဗီုဂှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ နာဲဆာန်ထေက်ရော လတူဗော် MUP ပြဟ်ဟ်ဏံ မုမိက်ဂွံထံက်ထ္ၜးကီုရော?
နာဲဆာန်ထေက် ။ ။ လညာတ်အဲလေဝ် ဍေံဟွံတၞဟ်ခြာကဵု ဗီုပြၚ် နာဲဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ်ကီု၊ ဝၚ်မာန်နာဲကီုရ။ ပ္ဍဲပိုဲဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီု၊ ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ကီု ဇြဟတ်ရိုဟ်ကၞက်မၞိဟ်ဟီုဂှ် ဍိုန်မံၚ်ရ။ ဇြဟတ်ပိုဲဟွံပေၚ်ပုဟ် မိက်ဂွံကဵုပခိုၚ် မိက်ဂွံကဵု အသိၚ်ညံၚ်ဂွံဂြိပ်ခိုဟ်ဂှ်တှေ် လညာတ်မိက်ဂွံပလေဝ်ဂှ်လေဝ် နွံမံၚ်ရ။ အေဇှ်တှေ် မုပၟိက်ဇၞော်ဟီုဂှ် အခန်ဒက်ပ္တန်ဗော်၊ ယဝ်ခါရ ဂကောံမွဲမွဲ မၞိဟ်ဇကုပေၚ်မံၚ်ရတှေ် ဥက္ကဌစုတိအာတုဲဒှ်ဒှ်၊ နုက်တိတ်အာတုဲဒှ်ဒှ် ဂၠာဲလောဲမံၚ်ရ၊ ပိုဲဂှ် အာကဵုလၟေၚ်ကဵု အာကဵုအခိုက်ရှေ်သှေ်မွဲဓဝ် ဟွံတုဲပုဟ်၊ ခေတ်လၟုဟ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဟီုဂှ် ပိုဲရုဲစှ်လ္တူလဵု၊ ၜိုတ်ယျေလ္ဂူတပ်တး မွဲဓဝ်ဟာ၊ ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်ဂှ်တှေ် ကေက်သကာမြက်စာ ကမၠောန်ဂွံဂြိပ်ရ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပိုဲလ္ၚဵု တဴတက်မံၚ်ဂှ် ကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ်ညိ၊ ပ္ဍဲကဵုပိုဲ ဂွံရုဲစှ်မၞိဟ်ဂှ် ပိုဲဒးပကေၚ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုဗော်ပိုဲ ပိုဲဒးကဵုလဝ်ပညာ၊ ပိုဲဒးလွဳၜံၚ်လဝ် ဟီုဟဂှ်လေဝ် အေဇှ်တှေ် ဇြဟတ်မၞိဟ်ပိုဲ ညံၚ်ဂွံဂၠိုၚ်တိုန်၊ အကြာဂှ် ပိုဲရုဲစှ် အာကဵုတိုၚ်လၟေၚ်မွဲဓဝ်တှေ် ဍေံဟွံရုမ်ဂပ်ရ၊ ပိုဲကလေၚ်ရံၚ် ပ္ဍဲတၞောဝ်ဒတောဝ်ပိုဲဏံ ဠတေံ နာဲတၠမန် ဟီုဂးလဝ်ဂှ် ပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ခေတ်တေံ ဟိုတ်နူကဵု ပၠန်ဂတးပိုဲ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်မွဲအဆက်ဓဝ်တုဲ လက္ကရဴဏံ ခေတ်ဗော်ပၠတရဴတံ ညးတံလုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဏံဗက်ဟွံဂတာပ် ပၠန်ဂတးဂှ် အဆက်ပိုတ်အာ၊ လက္ကရဴဏံ အသိၚ်အလိုန်ပၠန်ဂတး ကလေၚ်မံက်တိုန်တၟိပၠန် နာဲတၠမန်၊ နာဲရဿတံစိုပ်တုဲ တော်ကဵုအ္စာဇၞော် နာဲယှိုဲကျေန်တံဂှ်တှေ် နကဵုလၟေၚ်အာယုက်ရတှေ် ကွာမံၚ်တၟာဂလိုၚ်၊ အေဂှ်တှေ် ပ္ဍဲပိုဲဂှ်လေဝ် ကြပ်ဒှ်မံၚ်ဍာ်ဂှ်ရ။ နကဵုလၟေၚ်ပ္ဍဲပိုဲ မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော် အာယုက်ညးတံလေဝ် (၇၀၊ ၈၀) ပြၚ်ရ။ အေအကြာဂှ်ပၠန် ပိုဲ ယဝ်ရဒးဂၠာဲရုဲ အာကဵုလၟေၚ်၊ အာကဵုအာယုက်ရတှေ် နကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်ကီု၊ ပရေၚ်ကမၠောန်ချဳဓရာၚ်ကီု ဇြဟတ်ဍေံ ဟွံပေၚ်တှေ် ပရေၚ်ကမၠောန်ပိုဲ ဍေံဟွံဂြိပ်ပုဟ်၊ ပ္ဍဲပိုဲဗပေၚ်ဇြဟတ်မၞိဟ်ဏံတှေ် ပိုဲဒးရံၚ် သၠဲပတိတ် နူအာယုက်မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်ဂှ် ဟွံမွဲတုဲ ရဲအခန်လဒေါဝ်၊ အကြာဂှ်ဟွံမွဲလေဝ် သၟတ်တံ၊ ဗွဲတၟေၚ် ညးဗြဴတံလေဝ် ညံၚ်ဂွံပါမာန်ဂှ်လေဝ် ညးတံ ထေက်ကဵုဒးချပ်ဏောၚ်၊ အခိၚ်ဂှ်လေဝ် ဟွံလအ်ရ၊ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် အကြာဏံ ညးတံချပ် မာန်ဏောၚ် ဗွိုၚ်ညးတံ ညံၚ်ဂွံသၠဲလး၊ ယဝ်သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်တှေ် ပရေၚ်ကမၠောန်ပိုဲ ဂွံဂြိပ် ဂွံမြက်ကွေံကွေံဂှ် ဍေံခက်ခုဲဏောၚ်၊ ညးတံ ထေက်ကဵုဒးပလေဝ်လဝ်ရ ပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော်၊ သွက်ဂွံလွဳၜံၚ် သၟတ်ကီု၊ ညးဗြဴတံကီု ညံၚ်ဂွံပါလုပ်၊ ညံၚ်ဂွံအာက္ဍိုပ်မာန်၊ အဓိက မိက်ဂွံဟီုဂှ် မၞိဟ်လဵုဒှ်ဒှ် မၞိဟ်ကေက်သကာ မၞိဟ်မြက်စာ မၞိဟ်ကၠောန် ကမၠောန် မၞိဟ်ဒုၚ်ဂိ ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်ဂှ်တှေ် ပိုဲဒးဘိုၚ်ဂၠာဲ ဒးကဵုက္ဍိုပ်ထေက်၊ ယဝ်ရ ပိုဲအာအတိုၚ်လၟေၚ်ဓမ္မတာရတှေ် ဂွိၚ်ဖေက်ကမၠောန်ပိုဲဂှ်ဟွံဂြိပ် အဲညာတ်သာ်ဏံရ။

Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကမၠောန် ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၅) ဝါ ဗဟဵု သဘၚ်ရတုဗိုတ်တုဲ သ္ပသၟာန်သွဟ် ဥက္ကဌ “နာဲမန်ရာဇာ”

မိလတိုပ်၊ သေပ်တေမ်ဗာ ၂၇၊ ၂၀၂၁

သၟာန် ။ ။ ဗီုပြၚ်လဵု ဒက်ပတန်လဝ် ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵုကီု တုဲတှေ် သာ်လဵုချဳဓရာၚ်ဒၟံၚ် လၟေၚ်ကမၠောန်နွံ အ္စာလဴစညိ?
သွဟ် ။ ။ မၞိဟ်တာလျိုၚ်တံကီု၊ သၚ်တံကီု တိုန်စိုပ်ကၠုၚ်လဝ် ဗ္ဒဲါကၠံ၊ ဒက်လဝ်ကမ္မတဳ လၟုဟ်ဂွံ ၜိုတ် (၃) ဂိတုပြၚ်ရ။ ပ္ဍဲ (၃) ဂိတုပြၚ်ဏံဂှ် ပိုဲကော်ဂွံကောံဓရီု ဂွံအာ (၅) ဝါရ။ ဒဵုကဵုလၟုဟ် စပ်ကဵုလစှေ် ဗော်ဒုၚ်ကာဂှ်တှေ် ဒက်ဂွံလဝ် ၜိုတ် (၅) ဂကူရ။ ပ္ဍဲကဵု (၅) ဂကူဂှ် စပ်ကဵုဂၠာဲသြန်ဂအုံကီု၊ ပေဲါပြိုၚ်ပကာန်လိက်ပတ်မန်ကီု၊ လလောၚ်ပရိုၚ်ကီု၊ လဟိၚ်စိုတ်ကီု၊ ပတိတ်ကပေါတ်ကရိယာ စၟတ်သမ္တီမွဲမွဲတုဲ ပြဟ်ဟ်ဏံ ဒက်ပ္တန်လဝ် တုဲဒှ်မံၚ်အိုတ်ယျ။
သၟာန် ။ ။ ပ္ဍဲကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် သ္ပစၞးဗီုလဵုတုဲ ဒက်ပတန်လဝ်၊ ဂကောံကေၚ်ကာ အဆံၚ်ဆံၚ်ဂှ် အ္စာထပ်လဴစကဵုညိကီု?
သွဟ် ။ ။ တ္ၚဲဒက်ပ္တန်ကမ္မတဳဂှ် စၟတ်တ္ၚဲ (၂၇) ဂိတု (၆) ဂှ်ရ၊ အေပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ် တိုန်စိုပ်ကၠုၚ် မၞိဟ်စၞး (၁၃) ပွိုၚ်ဍုၚ်တုဲ ဖအိုတ်ဂှ် သၚ် (၈) ဇကု၊ မၞိဟ်စၞး (၈၆) တၠရ။ ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ် ပိုဲဒက်လဝ် ဂကောံ (နာယက) သၚ်တံဂှ် (၆) ဇကု၊ ခရှ်တံဂှ် (၉) တၠ ပြဟ်ဟ်ဏံဂှ် ၜိုတ်ဂှ်ဂှ် ဒက်ပ္တန်လဝ်တုဲယျ၊ တုဲပၠန် ပ္ဍဲဂကောံဥက္ကဌဂှ်တှေ် (၅) တၠ၊ ဂကောံညးအုပ်ကာဂှ် (၅) တၠ၊ ဂကောံဘဏ္ဍာကီု၊ ဂကောံစၟတ်စရၚ်ကီု အေကိစ္စဂှ် ဒက်ပ္တန်လဝ်တုဲမံၚ်ကီုရ။
သၟာန် ။ ။ ပ္ဍဲကဵုကမ္မတဳဂှ် ယၟုပူဂဵု ဂကောံဥက္ကဌကဵု ယၟုဂကောံညးအုပ်ကာဂှ်ကီု လၟိဟ်ကမ္မတဳကေၚ်ကာ နွံမူစိတၠရော?
သွဟ် ။ ။ ပ္ဍဲကဵုဒက်ပ္တန်ဂှ် ဥက္ကဌ နာဲမန်ရာဇာ၊ ဒု-ဥက္ကဌ နာဲဗညာမန် (ကော်) (နိုၚ်အောၚ်ထူး)၊ ဒု-ဥက္ကဌ (၂) ဂှ် မိလွဳဟာန်၊ ဒု-ဥက္ကဌ (၃) ဂှ် မိသုမန်၊ ဒု-ဥက္ကဌ (၄) ဂှ် နာဲဗညာသာန်၊ ဂကောံဥက္ကဌဂှ် (၅) တၠရ။ ပ္ဍဲဂကောံညးအုပ်ကာဂှ် မိစန္ဒာနန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်၊ ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ (၁) ဂှ် နာဲမျေအ်ဥု ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်၊ ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ (၂) ဂှ် နာဲဆာန်လၟိုန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ (၃) ဂှ် နာဲရတ်နန် (ကော်) (နိုၚ်ဖေသန်း) နူကဵုရးလ္ဂုၚ်တေံ၊ ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ (၄) ဂှ် မာံအံၚ်သာန်မျဵု နူကဵုကွာန်ပ္ၚ တန်တဴမံၚ် ဍုၚ်မတ်မလီုရ။ အေဂှ်တှေ် ဂကောံညးအုပ်ကာဂှ် (၅) တၠရ။ အေဣညအ် ကော်စ ကမ္မတဳဖန်ဇန် ကမၠောန်ကေၚ် ကာရ။ ပြဟ်ဟ်လၟုဟ်ဂှ်တှေ် ပိုဲရန်လဝ် (၂၇) တၠရ။
သၟာန် ။ ။ ကိစ္စဗီုရုပ်ဂတဵုမုက်ရော အ္စာ၊ ဂွံဆဵုကေတ်မံၚ် လတူမုက်လိက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵုဂှ်တှေ် အ္စာတံ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်လတူတၚ်နၚ်လဵုတုဲတှေ် အာတ်မိက်လဝ်နွံ၊ လတူကိစ္စဂတဵုမုက်ပစူတိဂှ်ရော အ္စာလဴစကဵုညိကီု?
သွဟ် ။ ။ ဗီုရုပ်ပစူတိဂှ်တှေ် ပိုဲစွံလဝ် သၞောတ်မူနွံမွဲ၊ ဝၚ်မန်ကၠေံမံၚ်တံဂှ်တှေ် ပိုဲဓမံက်ပတိုန်၊ စပ်ကဵုလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်၊ အခိုက်ကၞာပြဝေဏဳမန်၊ ညံၚ်ဂွံဇၞော်မောဝ် တဴတက်တိုန်အာ၊ စပ်ကဵုလိက်တၟံမန် နွံမံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ဏံကီု၊ ဍုၚ်သၟာၚ်တံကီု ဂွံဓမံက်ပတိုန်၊ ပိုဲဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု အေမူဏံတုဲတှေ် ကောံဓရီုလၟေၚ် (၅) တုဲကၠုၚ်ဂှ်တှေ် ပိုဲဖျေံအာ သ္ဂုတ်သွာတ်မွဲရ။ ဂတဵုမုက် သၞာံဏံဂှ် ပိုဲဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု က္ဍိုပ်တၚ်နၚ် ပရောပရာ စပ်ကဵုလိက်တၟံဓမ္မစေတဳ လ္တူကျာ်လ္ဂုၚ်၊ စပ်ကဵုဝၚ်သာသနာမန်၊ စပ်ကဵုဝၚ်သၟိၚ်ဥက္ကလာပ၊ ပိုဲသ္ပသဇိုၚ်ကဵု ဝၚ်ကျာ်လ္ဂုၚ်တုဲ မပ္တံကဵု လိက်တၟံဓမ္မစေတဳ၊ ဝၚ်သာသနာမန်၊ ဝၚ်ကျာ်လ္ဂုၚ်၊ ဝၚ်သၟိၚ်ဥက္ကလာပတံဖအိုတ် ပံၚ်ကောံတုဲတှေ် ညံၚ်ဂွံတံၚ်ဓဇက်ဏာ ဗီုရုပ်ဂတဵုမုက်ပစူတိ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် တုဲဒှ်သာ်ဂှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဗီုရုပ်ဂတဵုမုက်ပစူတိဏံ အခိၚ်လဵု သ္ပဒတန်ဖျေံလဝ်ကီု အ္စာ?
သွဟ် ။ ။ ပိုဲဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု တၚ်တံဏံတုဲတှေ် ပိုဲအာတ်မိက် လညာတ် ကသပ် နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်တံလေဝ်နွံဏောၚ်၊ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တံ သဳကၠဳကဵု အ္စာဒဳဇြာၚ်တုဲ ပိုဲတံၚ်ဓဇက်အာ ဗီုရုပ်ဂတဵုမုက်ပစူတိတံဏောၚ်၊ အေဂှ်တှေ် ဂိတု (၁၀) အိုတ် ညံၚ်ဂွံတိတ်မာန် ညံၚ်ဂွံဒှ်လက္ကရဴအိုတ် ပိုဲချပ်လဝ်ဗီုဂှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ အစဳဇန် ကၠောန်တ္ၚဲကောန်ဂကူ သဘၚ်ရတုဗိုတ်ဏံဂှ်တှေ် ဗီုလဵုကၠောန်အာ၊ ဒၞာဲလဵုကၠောန်အာ နွံ အ္စာလဴစညိ?
သွဟ် ။ ။ ပြဟ်ဟ်ဂှ် ချပ်လဝ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုရ။ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုဟီုဂှ် ဟိုတ်နူအကာဲအရာ ယဲကပ်ကီု၊ အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်နာနာသာ် ခက်ခုဲနွံတုဲ ပိုဲရန်ချပ်လဝ် (၂) ဗီုနွံရ။ ယဝ်ရ အကာဲအရာဍေံ ဟွံကဵုပုဟ်တှေ် နကဵုလ္တူအန်လာၚ်လပှ်ကျာ အဆံၚ်စိုပ်ပ် ညံၚ်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ၊ အကာဲအရာကဵုကၠုၚ်တှေ် တိတ် သၠာတ်တုဲတှေ် ကၠောန်ဏောၚ် အေဗီုဂှ် ချပ်လဝ်နွံမံၚ်၊ စပ်ကဵုဒၞာဲကၠောန်ဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုဂိတု (၁၀) ဏံ ညံၚ်ဂွံဖျေံဗီုမာန် ဟီုဂးလဝ် အပြောံနွံရ။
သၟာန် ။ ။ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပေၚ် (၇၅) သၞာံ သဘၚ်ရတုဗိုတ်ဂှ် အစဳဇန်တၟေၚ် ဗီုလဵုနွံ မိက်ဂွံကဵုအ္စာ ဟီုကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ပ္ဍဲကဵုသၞာံဏံ ဟိုတ်နူသဘၚ်ရတုဗိုတ် ဗွဲမမြဟ်မြဴတဴတက် ညံၚ်ဂွံဇၞော်မောဝ် ဘိုအ်ဂွံကၠောန်ဂှ် ရန်ချပ်လဝ် နွံမံၚ်ရ။ ဆဂး အကာဲအရာဍေံ ဗီုလဵုကၠုၚ်၊ လၟုဟ်ဂှ် သှေ်မံၚ် ၜိုတ် (၄) ဂိတုပြၚ်ၚ်ဏီ၊ အကာဲအရာယဲကပ်၊ အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗီုလဵုဍေံကၠုၚ်ဂှ် ပိုဲတော်ဆကေတ် ဟွံဒးဏီရ။ ဆဂး ပၟိက်ဆန္ဒကမ္မတဳတံဂှ် အကာဲအရာဍေံကဵုတှေ် ပိုဲတိတ်သၠာတ်ဏောၚ်၊ ဆဂး ပရေၚ်ချဳဓရာၚ် တၚ်ခက်ခုဲ နွံတၟာဂလိုၚ်၊ ဟိုတ်နူအကာဲအရာနာနာသာ် လၟုဟ်ပိုဲတံ ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုလၟေၚ် (၅) ပိုဲသ္ပလဝ်ဒတန် လိက်ဆဝ်မ္ၚုဟ်၊ လိက်ဖတိုက်ဖအောဝ်မွဲတၞး၊ မွဲၜါတ္ၚဲဏံတုဲတှေ် ပိုဲလလောၚ်တရးဏောၚ်။ လလောၚ်တရးဗီုလဵုဟီုတှေ် တၚ်ပ္တဝ်က္ဍိုပ်ပိုဲဂှ်ဗီုလဵု၊ တုဲတှေ် နူကဵုကမ္မတဳဗဟဵု ဒက်ပ္တန်တုဲဗက်ဟွံဂတာပ် အဆံၚ်တွဵုရး၊ အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ အဆံၚ်ပွိုၚ်တိုက်၊ အဆံၚ်ရာပ်ကွာန်တံဂှ် ညံၚ်ဂွံဗက်အာ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၅) ဝါ၊ သဘၚ်ရတုဗိုတ်ဏံ လိက်ဆဝ်မ္ၚုဟ်ဖတိုက်ဖအောဝ်လေဝ် ပိုဲသ္ပဒတန်လဝ်တုဲယျ၊ မွဲပၠန် ပိုဲဂှ် မွဲသတ္တဟ မွဲဝါ၊ ပိုဲဂွံပတိုန်အသိၚ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဏံ နကဵုလ္တူလပှ်ကျာ စပ်ကဵုကိစ္စလလောၚ်ပရိုၚ်ဂှ်တှေ် ပိုဲဂှ် ချပ်လဝ်နွံမံၚ်၊ ခြာဟွံလအ်တှေ် ပိုဲဂှ် ဓမံက်ရုပ်ရဴဏောၚ် အေအဓိပ္ပဲါဍေံ ဗီုဂှ်နွံရ။
သၟာန် ။ ။ ကာလတ္ၚဲဏံဂှ် ဟိုတ်နူယဲကပ်ကီု ဟိုတ်နူအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီု ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ချဳဓရာၚ် လၟေၚ်ကမၠောန် တ္ၚဲကောန်ဂကူဗဟဵု မုတၚ်ခက်ခုဲနွံ အ္စာ?
သွဟ် ။ ။ တၚ်ခက်ခုဲဟီုတှေ် ဍေံနွံတၟာဂလိုၚ်ဏောၚ်၊ အကာဲအရာဍေံခိုဟ်ကၠုၚ်တှေ် ဗီုခိုဟ်ဂှ် ပိုဲဂှ် ပတိုန်အသိၚ် ပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ဏောၚ်၊ ယဝ်အကာဲအရာ ဗီုလၟုဟ်တှေ် ပိုဲဒးကၠောန်မံၚ် နကဵုကောံဓရီုမှ ပိုဲဒးကၠောန်မံၚ် လ္တူလပှ်ကျာဏီ၊ အေဇှ်တှေ် စပ်ကဵုလစှေ်ဗော်ဒုၚ်ကာတံ ချပ်ရန်လဝ် ကမၠောန်ဖအိုတ် ပ္ဍဲကဵုဓမံက်ရုပ်ရဴဂှ် တၚ်ခက်ခုဲဍေံ နွံမာန်ဏောၚ်၊ ကိစ္စဏံ ပိုဲချပ်ဂွံမံၚ်ရ ဒှ်မံၚ်ဟဂှ်။
သၟာန် ။ ။ မွဲဒမြိပ်အ္စာတံ ရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ကၠုၚ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် လၟုဟ်တှေ် ပေၚ်ကၠုၚ် မရနုက်ကဵု (၇၅) ဝါ စိုပ်ကၠုၚ် သဘၚ်ရတုဗိုတ်ရတှေ် ဗီုလဵု ဂွံကၠုၚ်ဂုဏ်ဖဵု သွက်ဂကူမန်ဂှ် ဗွဲသရောပ် အ္စာဟီုကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ အေဇှ်တှေ် ပ္ဍဲမရနုက်ကဵု (၇၂) ဝါ ပ္ဍဲဗဂေါတေံဂှ်တှေ် တဴတက်ဇၞော်မောဝ်ကၠုၚ် တၟာဂလိုၚ်ရ။ (၇၃) ဝါ ကၠောန်ပ္ဍဲလ္တူဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဇြဟတ်ပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ကီု၊ ပရေၚ်ကၠောံဍကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ကီု၊ ဗီုပြၚ်ကမၠောန်ဖအိုတ် ဍေံစှေ်ဗီု၊ ပ္ဍဲ (၇၄) ဝါဂှ် ပိုဲဒးကၠောန်အာ ပ္ဍဲဇြပ်မန် ဍန်န်ဂြက်က်၊ သၞာံဏံတှေ် ဟိုတ်နူဒှ်သဘၚ်ရတုဗိုတ်တုဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်မွဲကဵုမွဲ ကဵုဗဟဵုဏံဂှ်တှေ် ဆက်စၠောံ အသိၚ်ဍေံခိုဟ်တိုန်တၟာဂလိုၚ်၊ ၜိုန်ဂှ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲကဵုကမ္မတဳဗဟဵုဏံ စပ်ကဵုကၠောန်တုဲဖအိုတ် ကမ္မတဳဗဟဵုဒှ်ကၠုၚ် (၄၉) ဝါတေံတုဲ စဵုကဵုစိုပ် အကာဲအရာတ္ၚဲဏံ စပ်ကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူဏံ ပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ကီု၊ စိုတ်ဓါတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံကီု၊ အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဖအိုတ် ပိုဲပံၚ်ဗစိုပ်တုဲ ဍေံဒှ်အာ ဂုဏ်ဖဵု၊ သွက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူကီု၊ သွက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗော်ကီုဂှ် ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုတၟာဂလိုၚ် ပိုဲဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ဟိုတ်နူကဵု ပရေၚ်ချဳဓရာၚ် တ္ၚဲကောန်ဂကူဗဟဵုဏံတုဲတှေ် နူဂှ်မွဲအဆံၚ် စပ်ကဵုပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) တေံ သွဟ်ဍေံ ခိုဟ်တိုန်တၟာဂလိုၚ် ပိုဲသ္ၚဳဂၠိပ်ဂွံရ။
သၟာန် ။ ။ ဂလာန်လက္ကရဴအိုတ် မုအ္စာ မိက်ဂွံဟီုဗပေၚ်ရော?
သွဟ် ။ ။ သၞာံဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်သဘၚ်ရတုဗိုတ်တှေ် ဂွံဆဵုဂဗဂှ် ဍေံဟွံလောဲ၊ ယဝ်ရကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၅) ဝါဂှ် ကေတ်အခိၚ်ဂၠိုၚ်ၚ်တုဲတှေ် ဒက်ပ္တန်လဝ်ရ။ ဒက်ပ္တန်လဝ်တုဲတှေ် မုမိက်ဂွံဖတိုက်ဖအောဝ် ဗီုလဵုရောဟီုတှေ် အကာဲအရာဗီုလဵုကၠုၚ်ၚ်၊ လ္တူအကာဲအရာဂှ် ဍေံခိုဟ်အိုတ် ညံၚ်ဂွံဒှ်မာန် ပ္ဍဲသဘၚ်ရတုဗိုတ်ဏံ၊ ညံၚ်ဂွံဒှ်မာန်တှေ် ပိုဲပံၚ်ကောံ ဍိုက်က္ဍိုပ်ဏောၚ်၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ကမ္မတဳဗဟဵုဏံ ဒက်ပ္တန်တုဲတှေ် စပ်ကဵုကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် အဆံၚ်ရးတံကီု၊ အဆံၚ်တွဵုရးကီု၊ အဆံၚ်ပွိုၚ်တိုက်ကီု၊ အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ကီု၊ အဆံၚ်ဍုၚ်တံကီုဂှ်တှေ် ဗက်ထ္ၜုတ်တိုန် ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် သဘၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၅) ဝါ သဘၚ်ရတုဗိုတ်တုဲတှေ် ကဵုကသပ်၊ ကဵုလညာတ် ကဵုကမ္မတဳဗဟဵုညိ၊ တုဲတှေ် အတိုၚ်ကမ္မတဳဗဟဵုဏံ လးဖျေံလဝ် လၟေၚ်ကမၠောန်ဂှ်လေဝ် နကဵုသီုညးဖအိုတ် ဂကူမန်ပိုဲ နွံပ္ဍဲဍုၚ်ဏံကီု၊ ဍုၚ်မ္ၚးကီု၊ အတိုၚ်ပ္ကဴရန်တၟံပိုဲ စပ်ကဵုလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်၊ အရေဝ်ဘာသာ၊ အခိုက်ကၞာပြဝေဏဳ ညံၚ်ဂွံဇၞော်မောဝ်တဴတက် အေဣညအ်ဂှ်မွဲတၚ်၊ မွဲတၚ်ပၠန်ဂှ် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲဖအိုတ် ညဳသာသၟဟ်သၟန် လၟိုန်ကာလ၊ စပ်ကဵု အခေါၚ်တုပ်သၟဟ်၊ အခေါၚ်ကံကုသဵုမန် မန်ဖန်ဖက်ကေတ်တ်၊ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံဒှ်တိုန်မာန်ဂှ်တှေ် နူကဵုကမ္မတဳဗဟဵုဏံ ဍိုက်က္ဍိုပ် စွံတၚ်ပ္တဝ်က္ဍိုပ်တုဲတှေ် ဂကူမန်ပိုဲသီုဖအိုတ် ပံၚ်ကောံရေၚ်တၠုၚ် ဘိုၚ်ဂ္စာန်အိုတ်စိုအ်ဂှ် နကဵုစၞးကမ္မတဳ မိက်ဂွံဖတိုက်ဖအောဝ်ဏာ ဗွဲမရှေ်သှေ်ရဴဂဴရ။

Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

စပ်ကဵုဇိုန်ဏှၚ်တဆိပ်ကြာ ‘ဝဳရဟံသာ’ ကု ဥက္ကဌဇၞော်ဂုဏ်တၟေၚ် နာဲထဝ်မန်တုဲ သ္ပသၟာန်သွဟ် နာဲစူလာနန် (ဒုညးက္ဍိုက်ပ် ဂကောံထံက်ပၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဗဟဵု-ဂကောံဖန်ဇန် ဇိုန်ဏှၚ်တဆိပ်ကြာ “ဝဳရဟံသာ”)

ဝဏ္ဏမာန် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ အစဳဇန် ဇိုန်ဏှၚ်တဆိပ်ကြာ “ဝဳရဟံသာ” ကု ဥက္ကဌဂုဏ်တၟေၚ် နာဲထဝ်မန် ဗီုလဵုဂွံဒှ်ကၠုၚ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ စပ်ကဵုကၠောန်ၜိုတ် ဒတုဲဖဵုကောန်ဂကူဟီုဂှ်တှေ် ပိုဲသၟတ်တံ နကဵုဝတ်မွဲမွဲ ဒးဒတုဲဖဵုနွံမံၚ်ဏောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲတံ ညာတ်ကဏ္ဍဏံတုဲ သ္ပဝတ် မဒှ်ရ။ တုဲပၠန် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆံၚ်ဆံၚ်တုဲကၠုၚ်တေံ ပြဟ်လလုဲအာဂှ်လေဝ် နကဵုတဆိပ်အကြာဗီုဗီုဏံဂှ် ပ္ဍဲကဵုမှာဇန်မန်ပိုဲ ဂွံကဵုလဝ်ဗီုဏံဂှ် ဟွံမွဲကၠုၚ်လဝ်ပုဟ်။ နကဵုညးဂှ်တှေ် ဒတုဲဖဵု ပ္ဍဲကောန်ဂကူမန်ပိုဲတံ နွံဂၠိုၚ်မံၚ်၊ တုဲပၠန် မွဲဒမြိပ်ဂၠံၚ်ပၠန်ဂတး ညးတံလုပ်ကၠုၚ်ဗော်ဂှ် ခိုဟ်ဟ်ကၟိုဟ်ဟ်ဖအိုတ်တုဲ ကရောံဂှ်ရ ပိုဲတံ ဘိုၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်တုဲတှေ် ချပ်ဇန်ကၠုၚ်ဗီုဏံ ပိုဲတံ ဒးကၠောန်ထေက်ဏောၚ်၊ ဥပမာဍေံ ပိုဲရံၚ်ကဵု အာယုက်ပိုဲတံဏံတှေ် ဟွံလအ်စကွေံဟီုဟဂှ် အေဂှ်တှေ် အဃောညးဂျိုၚ်မံၚ်ဏံ ယဝ်ရ ပိုဲဂွံကၠောန်ဏာ ပိုဲဂွံပ္တိုန်ဏာ ဂုဏ်စရာဲပူဇဴဏာ နကဵုတဆိပ်အကြာမွဲမွဲကဵုဒှ် နကဵုဗီုပြၚ် မွဲနဲမွဲဗီုတုဲ ဍေံဒးရးဏောၚ် ပိုဲဂှ် ချပ်ဗီုဏံတုဲတှေ် အခိၚ်တ္ၚဲဏံ စဳဇန်ကၠုၚ် ကိစ္စပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၂၅) တေံရ။
သၟာန် ။ ။ တၚ်ရန်တၟံ အစဳဇန် ဇိုန်ဏှၚ်တဆိပ်ကြာ “ဝဳရဟံသာ” ဏံ လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ယွံ ရန်တၟံပိုဲတံဂှ်တှေ် နကဵုဂကောံနာနာ ညံၚ်ဂွံကၠောံဍအာညးသ္ကံနွံဏောၚ်၊ ဂွံကၠောန်အာ ရေၚ်တၠုၚ်အာ ပရေၚ်ဂကူမွဲစွံတုဲ ပိုဲပတဝ်ဏာက္ဍိုပ် ဗီုဂှ်မွဲ၊ တုဲမွဲပၠန်ဂှ် ကမၠောန်ပိုဲကၠောန်မံၚ်တ္ၚဲဏံ ဥပမာဍေံ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ဒၞာဲညးတံကၠိမံၚ်ဂှ်တှေ် ဍေံဂွံတၟးတိုန်ကၠုၚ်၊ ဟီုစတှေ် စပ်ကဵုအခန်ကဏ္ဍ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဒှ်ဒှ်၊ ပရေၚ်ဂကူမန်ဟီုဟီု အခန်ကဏ္ဍဏံ ညးတံလေဝ် လုပ်အာ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကူမွဲမွဲသာ်၊ ဥပမာဍေံ စိုတ်ဓါတ်ကီု၊ လညာတ်ကီု၊ ပရေၚ်ကမၠောန်ဒၞာဲလ္ၚဵု ညးတံဟွံလုက်စုက်၊ စပ်ကဵုပရေၚ်မန်တံလေဝ် ညံၚ်ဂွံကတိုၚ်ကၟိုဟ်ကီု ပိုဲတံ ရန်တၟံသာ်ဏံတုဲ ပိုဲကဵုပိုဲတံ ကသေအ်ပၟဝ် ကၠောန်ပ္တိုန်ဏာဂုဏ်စရာဲရ။
သၟာန် ။ ။ နကဵုဂကောံဖန်ဇန် ဇိုန်ဏှၚ်တဆိပ်ကြာ “ဝဳရဟံသာ” ကုဥက္ကဌဇၞော်ဂုဏ်တၟေၚ် နာဲထဝ်မန် ဟီုဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ဗီုလဵုတုဲ ရုဲစှ်ဏာ ဥက္ကဌဂုဏ်တၟေၚ် နာဲထဝ်မန်ဂှ်လေဝ် ဗွဲသရောပ် လဴစကဵုညိကီု?
သွဟ် ။ ။ ‘ဝဳရဟံသာ’ ဏံဂှ် နကဵုပိုဲတှေ် ထေက်ကဵုညးဏောၚ်၊ ပိုဲညာတ်ဂှ်တှေ် နကဵုညးမွဲ ဟိုတ်နူအာယုက်ဇၞော် ဒးဒေံါဇူ ပ္ဍဲပရေၚ်မန် ကဵုအခိၚ်ဟွံမာန် ဟီုဟဂှ်၊ ညးလေဝ် ဆက်ကေတ်မံၚ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲကဵုဗော်ဏီ ပိုဲညာတ်ဗီုဂှ် နကဵုစိုတ်ဓါတ်ညးကီု၊ လညာတ်ညးကီု၊ ဥပမာဍေံ ၜိုန်ရ ချဳဓရာၚ်အာကၠုၚ် ဟွံမာန်ကီုလေဝ် ဇြဟတ်စိုတ်ညး ပ္ဍဲခန္ဓညး စိုတ်သကာတ်မြဟ်မံၚ်ဖိုဟ် ပိုဲညာတ်ဗီုဂှ်တုဲ အေတဆိပ်အကြာ ‘ဝဳရဟံသာ’ဏံဂှ် ထေက်ကဵုညးဏောၚ် ပ္ဍဲကဵုမန်ပိုဲ ချပ်လဝ်ဗီုဂှ်။
သၟာန် ။ ။ ဇိုန်ဏှၚ်တဆိပ်ကြာဟီုဂှ် မုဝတ္ထုပါကီု လဴဂွံတှေ် မိက်ဂွံကဵုလဴစညိကီု?
သွဟ် ။ ။ ပိုဲတံ ကၠောန်တၞးလိက် တဆိပ်အကြာ ‘ဝဳရဟံသာ’ ပိုဲချူစုတ်ဏောၚ် မုဏောၚ် ဟီုဟဂှ်တုဲ မွဲတၞး အကြာမွဲပေဘာ်ကဵု ၜါပေ ဗီုပြၚ်ခိုဟ်ဟ်မွဲဏောၚ် ဟီုဟဂှ်၊ တုဲတှေ် နကဵုတဆိပ်သၚ်္ကေတမွဲမွဲ ပိုဲကၠောန်ကဵုထဝ် နူကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တံ ချပ်လဝ် ဇန်လဝ် နကဵုၜါသာ်ဏံရ။
သၟာန် ။ ။ ပ္ဍဲကဵုအစဳဇန် ဇိုန်ဏှၚ်တဆိပ်ကြာ “ဝဳရဟံသာ” ကု ဥက္ကဌဇၞော်ဂုဏ်တၟေၚ် နာဲထဝ်မန်ဂှ် စဳဇန်ဗီုပြၚ်လဵု သွက်ဂွံကၠောန်အာနွံရော?
သွဟ် ။ ။ ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၂၅) ဂှ်တှေ် ပိုဲဂှ် မိက်ဂွံကၠောန်အစဳဇန် ဗီုပြၚ်သၠဲသၠဲလးလး ဇၞော်ဇၞော်ရလေဝ်၊ ဆဂး ဗီုပြၚ်အကာဲအရာဍုၚ် ဍေံဟွံပြေပြံၚ်ကီု၊ ဟိုတ်နူကဵုယဲတုဲ အာကၠုၚ်ဍေံဟွံလောဲညးသ္ကံတုဲ ၜိုတ်ပိုဲကၠောန်ဂွံ ပ္ဍဲကဵုသ္ၚိ ညး ကွာန်ဝၚ်္ကတေံ နကဵုဗီုပြၚ် ပိုဲပကောံမၞိဟ် ၜိုတ်မွဲၜါစှော်တၠတုဲ ပိုဲကၠောန် နကဵုဖာပ်သၚ်ဏောၚ်၊ တုဲပၠန် တ္ၚဲဂှ်မ္ဂး ဒှ်တ္ၚဲညးဒှ်မၞိဟ်လေဝ် ပါလုပ်ဏောၚ်၊ သီုတ္ၚဲပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲညးတုဲ ပိုဲကၠောန်ကဵု ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်ဟီုဟဂှ်လေဝ်၊ ပိုဲဂွံ ကၠောန်ကဵု မိပ်ပ်ဇြိပ်ပ်ခိုဟ်ဟ်ဂှ် ပိုဲကၠောန်ကဵုဟွံဂွံဏီ၊ ဆဂး ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ်မ္ဂး ပိုဲပ္တိုန်ဏာ ဂုဏ်စရာဲလၟေၚ်ၚ် ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲဂှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ပ္ဍဲကဵုအစဳဇန် ဇိုၚ်ဏှၚ်ကဵုတဆိပ်ကြာ “ဝဳရဟံသာ” ဂှ် ဂကောံလဵု ပါလုပ်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ယွံ ဖအိုတ်ဂှ် ၜိုတ် (၁၂) ဂကောံ ပါလုပ်ရ။ ဂကောံထံက်ပၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဗဟဵုဂှ် ဂကောံပိုဲတံ၊ ဂကောံသၟတ်အနာဂတ်မန် ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ် (Phuket)၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်သူရာတ်၊ ဂကောံဆက်စၠောံအလုံမွဲဂၠးကဝ်၊ ဂကောံမန်ပံၚ်ကောံ၊ ဂကောံပၠတရဴဂကူမန်၊ ဂကောံမှာဇန် ထံက်ပၚ်ဂကူမန်၊ ဂကောံရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဂကောံအနာဂတ် ကွာန်ကလအ်၊ ဂကောံပရဟိတ သီုဖအိုတ် (၁၂) ဂကောံ ပါလုပ်ကီုရ။
သၟာန် ။ ။ အဓိပ္ပဲါ ယၟုတဆိပ်ကြာ “ဝဳရဟံသာ” ဟီုဂှ် ပိုဲဟီုဗတ်မန်တှေ် မုဂွံအဓိပ္ပဲါသာ်လဵုရော?
သွဟ် ။ ။ အဓိပ္ပဲါ ‘ဝဳရဟံသာ’ ဂှ် ဍေံနွံမံၚ် (၃) အဆံၚ်ရ။ အဓိပ္ပဲါဍေံဂှ် မၞိဟ်ဂံၚ်သ္ကာဂှ်မွဲ၊ မၞိဟ်နွံကဵုဇဲလွဳဂှ်မွဲ၊ တုဲပၠန် မၞိဟ်ဗွဲမအဲပရဲ မၞိဟ်ဂမၠိုၚ် ထေက်ကဵုဒးရှေ်သှေ် ဟီုဟဂှ်၊ အေဇှ်တှေ် ‘ဝဳရဟံသာ’ ဏံဂှ် ထေက်ကြိုက်ဏောၚ် အေဇှ်ရ ပိုဲကဵုကၠုၚ် ယၟုဗီုဂှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ တၚ်တၞဟ်တၞဟ် မုမိက်ဂွံဗပေၚ် နွံမံၚ်ဏီရောဂှ်လေဝ် ဟီုဗပေၚ်မာန်?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – တၚ်ဂုဏ်ရ။ ဟိုတ်နူသၟာန်စိုပ်ကၠုၚ်ဂှ် နကဵုပိုဲတံ ၜိုတ်ထေက်ကြိုက် ဂွံအခေါၚ်ဟီုဂး သောၚ်ကလးတုဲ ပိုဲမိပ်မံၚ်စိုတ်ရ။ တုဲပၠန် အလန်လက္ကရဴဏံ မုမိက်ဂွံဟီုတှေ် အခိၚ်အခါတ္ၚဲဏံ မၞိဟ်စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူတံဖအိုတ် စပ်ကဵုအခန်ကဏ္ဍဏံ ဗီုပြၚ်ကၠောန် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီု၊ ကဏ္ဍနာနာတံဂှ် သၟတ်ပိုဲ မွဲနဲမွဲဗီု ဟီုဟဂှ်လေဝ်၊ ပိုဲတံဏံ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်မၞိဟ်ယျတှေ် သွက်ဂကူမွဲမွဲဂှ်တှေ် ပိုဲတံ ဒးကေတ်လဝ်ဏောၚ်၊ ဥပမာဍေံ ပိုဲတံ ခံၚ်လ္ပာ်လဟိၚ်စိုတ် အနုသုခုမဟာ၊ ခံၚ်လ္ပာ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟာ၊ ခံၚ်လ္ပာ်ပရေၚ်လိက်ပတ်ဟာ၊ ဟီုသရောပ်ထောံဂၠေံဂၠေံတှေ် ပိုဲဂကူမန်တံဖအိုတ် တာလျိုၚ်ဍေံဂွံပြေပြံၚ်ဂှ် တာလျိုၚ်ပိုဲဂှ် လ္ပကဵုသၠးညိ၊ ကေတ်လဝ်မွဲမွဲညိ၊ ဥပမာဍေံ ပိုဲဂှ် တီမံၚ် အရၚ်ဇကုသၟးတုဲ စိုပ်အခိၚ်မွဲတ္ၚဲ ဂကူပိုဲတံ ဇၞော်မောဝ်အာဟွံမာန်၊ အေဇှ်တှေ် တာလျိုၚ်ဂကူဟီုတှေ် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ တံသီုဖအိုတ် ညးညးအဲအဲ ကဏ္ဍညးကဵုညး ယိုက်ဂၠေၚ်အာညိဂှ် မိက်ဂွံဖတိုက်ဖအောဝ်ဏာ ဆၜိုတ်ဏံရ။