ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လိက်ပရေၚ် (page 10)

လိက်ပရေၚ်

တိ ပိုဲမန်ကၠာ ညံၚ်ပမာထဝ်သြန် ဂွံပတုဲကေၚ်ကာ

တိဗ္ၚမန် ပ္ဍဲဇၟန်ဒွက် မာံတဵုလွဳ – အခါလၟုဟ် ပ္ဍဲဒေသမန်တံ ကၠောန်ၜတ် သ္ပကုသဵုကဵုဒါန်ကီု၊ ကၠောန်သ္ပ သဘၚ်ကၞာမွဲမွဲကီုမ္ဂး ဒွက်မန်မွဲ ဂွံမိၚ်ဒၟံၚ်လၟိုန်ဂှ် “တိပိုဲမန်ကၠာ ညံၚ်ပမာထဝ်သြန် ဂွံပတုဲကေၚ်ကာ၊ ဍာ်ပိုဲမန်ပ္ညုၚ် ဗုၜတ်ကေၚ်ဇြုၚ်၊ ဗြုတမ္ညဝ်ကၠာပြာထာပိုန်ဟာန်၊ ဒှ်ဌာန်ကျာ်ဓရ်”

Read More »

ပရေၚ်ပညဳပညပ် အကာဲအရာဗော်မန်ၜါ

ညးစၞးဗော်ၜါလပါ်တုပ်စိုတ် ၂၀၁၄ ဂိတုဒဳဇြေန်ပါစွံလက်ကရဴအိုတ်ညံၚ်ဂွံပံၚ်ဒှ်အာမွဲဗော်

နာဲမာန် – ကၟိန်ဍုၚ်ဒက်ပ္တန်လဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမ္ဂးဂှ် အခေါၚ်အရာပံက်ဗော်ဇဳနွံရောၚ် ပ္ဍဲသ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေကၟိန်ဍုၚ်တအ် ဓမံက် ထ္ၜးလဝ်ရ။ ကၟိန်ဍုၚ်မန်ဗၟာလၟုဟ်လေဝ် ဂါမ်ကၠောံဒၟံၚ် သၞောဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳပံက်ဗော်ဇဳ ရ။

Read More »

သဘၚ်သဳကၠဳ Rio+20 ဂှ်ပသောၚ်ကဵုပြဿနာ “ဂၠးတိကတူကတာန်”မာန်ဟာ

နာဲယောပ်ယာ – ကိုပ်ကၠာဏအ်တှေ်ဒးဟီုပရိုၚ်ပရေံမွဲရ။ဂၠးတိပိုဲဏအ်ဂှ် မဒးဆဵုဂဗမံၚ်ကဵု အန္တရာဲဇၞော်ကဵု ဇြဟတ်ရ။နူကဵု ဂိတုဂျုန် (၆)၊အပ္ဍဲကဵုဂျာနေဝ် “ပွဳပွူသဘာဝ” မကဵုလဝ်သတိကဵုညးဂၠးကဝ်တအ်ဂှ်မ္ဂး “သ္ပဟိုတ်နူကေၚ်ကာပရေၚ်မၞိဟ်တအ် မချဳဒရာၚ် ကၠောန်သ္ပမံၚ် ဇၟာပ်ပ်တ္ၚဲဂှ်တုဲ ဂၠးတိဝွံစိုပ်မံၚ်ကဆံၚ် မကြပ်ဒးဆဵုဂဗမံၚ်ကဵု ဒဒိုက်ဘဲအန္တရာဲ ကပ်ရရောၚ်” သာ်ဝွံတၠပညာသိပ္ပံ

Read More »

ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲကဵု ဍုၚ်ဇြပ်ဗု

နာဲမာန် – ဥတုရာသဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကဵု ဓလိုက်တံရိုဟ် ရံၚ်အာကဵုမတ်ရဲဍုၚ်သအာၚ်တအ်မ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် ဂၠံၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ပံက်အာရ။ လက္ကရဴမွဲစွံကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် ညးမိက်ဂွံဓလိုက်တအ် ဗက်လုပ်ကၠုၚ်ရ။ ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ်တအ်ဂှ် ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုသွက်ညးဂမၠိုၚ်ဟာ၊ ဒှ်ဆဖိုလ် ညးမွဲဂကောံဍောတ်တအ်ဟာ ဒးမၚ်ရံၚ်အာမံၚ်ဏီ။

Read More »

ဗော်မန်ၜါ ပံၚ်မာန်ဟာ

မာံသုတ အကာဲအရာဗော်ၜါလက်ကရဴအိုတ် လောန်ကၠုၚ်ဂိတုအေဗရဴ ၂၂ ဂှ် ဗော်မန်ၜါဗော် ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳကောန်ဂကူမန် MNDF ကေုာံ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် AMDP- (ယၟုဗော်ၜါအတိုၚ်ညးတံချူခၞံလဝ်)တံ ညးစၞးၜါလပါ် တုပ်စိုတ်ထပက်စၟတ်တဲ စိုပ်ကာလသၞာံ ၂၀၁၄ ဂိတုဒဳဇြေမ်ပါတေံမ္ဂး ပံၚ်ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဗော်ဟေၚ် ဂတမုခ်သၚ်ခၟဳမန်ဂမၠိုၚ် ကဵုလဝ်ဂတိပါၚ်မိပ်ပ်သၠောၚ်သၠောၚ်ဂှ် ဂွံတီကၠုၚ်ရ။ စိုတ်နွံဒးပံၚ်

Read More »

ဂကူမန်​သှ်ေၜက်ကၠုၚ် နူဍုၚ်မန်တြေံဟရိပုဉ္ဇ

နာဲဟံသာ – လောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲသၞာံ ခရေတ် ၂၀၁၁ ဂိတု နဝ်ဝေန်ပါ(၁) ဂှ် ညးချူလိက် ကဵုသ္ကအ်ရဲတအ် အာစိုပ်ကွာန်မန် ဏံၚ်ဍူ၊ ကွာန်ဂူ၊ ကအ်တာ၊ ကအ်ဗဳ နွံပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ဒကုတ်သၟဝ်ကျာတေံရ။ စိုပ်အာကွာန်မန် ဂွံဆဵုကဵုဂကူမန် ဂွံတက်ကျာ နကဵုဘာသာမန်၊ ပ္ဍဲဘာလကျာ် ချူလဝ်လိက်မန်တအ်ဂှ် ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ်တုဲ မိပ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ရ။ ဂကူမန်မွဲစွံ ဂွံဆဵုဂဗ တက်ကျာဗီုဏံဂှ် တုပ်ပၟာညံၚ်ရဴ မသကောဒေံ ဒးသာဲခြာလဝ်ဗွဲမလအ် ကလေၚ်ဆဵုညးသကအ်တုဲ မိပ်စိုတ်ကွေံကွေံရ။

Read More »

မန်ဍုၚ်သေံ ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲသဘၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူ

နာဲၛောန်​ဖွောဝ်​ဖေတ်

စၠန်ထဝ် – ကၠုၚ်လဝေၚ် ကၠုၚ်လွာ xxx ကၠုၚ်လဝေၚ်လေဝ် ကၠုၚ်လွာ xxxx တ္ၚဲဏံပိုဲကၠုၚ် မွဲၜါပိပန် xxxx မန်ပိုဲမန်လပ်ပူရဳ သ္ၚိနွံဇိုၚ်ၜဳ ဟရဳနွံပန် xxxx မန်ပိုဲက္လၚ်သတ္တိညး အမူကေတ်တိ ညးမၞိဟ်နွံသြန် xxxx (အမူကေတ်တိညးတၠပညာ)၂ xxxxx ဗြုအာသာအာ မွဲဏှ ္ၚောမ်ရောမ်ဂွံသြန် xxxx နာဲဍာံရောၚ် ညးမံၚ်ၜၚ်က္ဍဳ အာဒှ်သေဌဳ သၚ်ခမွဲပၠန် xxx (နာဲဍာံရောၚ်ညးကၠောန်ကမၠောန်မန်)၂ xxx ဗ္တောန်ဇာတ် ဗ္တောန်ကောန် မၞိဟ်မန်မွဲပၠန် xxx ဗြဴဗြဴဍောတ်ဂှ် ဟွံနွံဗၠာဲမန် အ္စာသဵုဖန် ယျၚ်ဇြတ်နနန် (ဇြောဏာဲယက်ဍာံပေန်ခေါဝ်)၂ မီဝှေန်ပေန်ခရူ တံၚ်ဍဳနနန် xxxxxxxxxx

Read More »

ရမျှာၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် လ္တူဗော်အာန်အေဝ်လ်ဒဳဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်လုပ်ပေါဲရုဲမာဲ

စောနာဲ(ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိ) – ‘ဂၠဴပြးကၠကိတ်၊ မိတ်ပြးဒးဂိ’ မအရေဝ်ဏံဝွံ ဒှ်မအရေဝ်ဗီုဂလာန်တၠပညာမန် ဟီုဂးလဝ်နူမွဲအခိၚ်တေံဂှ် တ္ၚဲဏံမ္ဂးဗီုဒဒှ်ဗီုဂလာန်မန် ဏံကီု သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် မဝေၚ်ဒၟံၚ်လ္တူစၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍုၚ်ပိုဲတ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်အရာပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲလ္ပာ်ခိုဟ်ဟာ၊ ပရေံဟာဂှ် ထေက်ကဵုစိုတ်ဒးလုပ်စ၊ ထေက်ကဵုဒးဒှ်ဓဝိၚ်ကွေံရ။

Read More »

ပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ် ဟိုတ်လဵုဂွံဇၞော်သၠဲကၠုၚ်ရော

ၜိုပ်ဍာဲ – အလဵုအသဳပၞာန် (နဝတ)ကု ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် စနူသၞာံ ၁၉၈၉ – ဒဵု ၁၉၉၅ ဂှ် မွဲဂကောံတုဲမွဲဂကောံ ဂွံကၠုၚ်တၚ်တုပ်စိုတ်ဒေါအ်ပန်ပှော်ညးသကအ်ရ။ ဟိုတ်နူဂှ် ပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ်ဇြဟဲ အောန်စှေ်ကၠုၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဒေသရ။ အခိၚ်ကာလပွိုၚ် (၂၀)သၞာံပြၚ် ဒေသဗွဲမဂၠိုၚ်ပၞာန်ဟွံဒှ်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဂွံမံၚ်ၜိုဟ်ဟ်၊ ဂွံကၠောန်စခိုဟ်ဟ် ပိုန်ဒြပ်ကၠအ်သွဝ်ဇၞော်သၠဲကၠုၚ်နွံရ။ စနူသၞာံ ၂၀၀၉ ဂှ် အခိၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် အိုတ်ရ၊ ဒပ်ရပ်လွဟ်ဂကောံဒေါအ်ပန်ပှော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဒးပြံၚ်သၠာဲသ္ပဒပ်မၚ်ပယျဵု (ဝါ) ဒပ်စဵုဒၞာ ကွာန်ရောၚ် အလဵုအသဳပၞာန်ဂရတ် ဖျေံကၠုၚ်ဗီုရ။ လ္တူဂှ် ဂကောံလညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကြံၚ်၊ ဂကောံ ဇြဟတ်ဒပ်ခိုၚ်ဗိုန်မံၚ် တအ် ဟွံဒုၚ်တဲတုဲ စကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ပၞာန်ရ။ (၂၇/၈/၀၉)ဂှ် စပန်ပှော်ကုဂကောံကဝ်ကတုဲ ပၟတ်ပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ်ဒၞာဲ ပၠိုတ်ဇြမံၚ် ကလေၚ်ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်မွဲဒၞာဲရ။ စၟတ်တ္ၚဲ (၈/၁၁/၁၀)ဂှ် ကလေၚ်ပန်ညးသ္ကအ်ကု ဂကောံကရေၚ်ဗုဒ္ဓ …

Read More »

သေနၚ်္ဂဗျူဟာနာနာ ပ္ဍဲအရာဒက်ပတန်ဍုၚ်မန်

ချူ – သၞံၚ်မန်  ဇွောဝ်ဍာ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂၠးကဝ် ပတဝ်ကၠုၚ်ကဵုကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ ပဋိပက္ခပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ပြေပြံၚ်စှေ်ကၠုၚ် သိုက်က်တုဲ ကၟိန်ဍုၚ် မနွံတဴကဵု ပဋိပက္ခဆီ်ပါ်ဍာ်ဇွောဝ်တံဂှ် တုဲဒှ်အာ ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ မပ္တံကဵုကၟိန်ဍုၚ်သူဍာန်၊ လိပ်ပျာတံဂှ် ပြံၚ်လှာဲ ကၠုၚ်အိုတ်တုဲ ပေါဲဗတိုက်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကဵု ပေါဲဗတိုက်ကောန်ဂကူတံဂှ် အံၚ်ဇၞးကၠုၚ်ဒၟံၚ် မွဲဍုၚ်တုဲမွဲဍုၚ် ပၠန်ရ။ နူခရေတ် ၁၉၉၀ စဵုကဵုစိုပ်ခရေတ် ၂၀၁၁ သၞာံ၊ အပ္ဍဲပွိုၚ် ၂၁ သၞာံဏံဂှ် ပၞောဝ်ကဵုဍုၚ် မရုန်ဂစာန်ဒၟံၚ် သွက်ဗၠးၜးဂကူကဵု ဗၠးၜးဒဳမဝ်ကရေဇြဳတံဂှ် အံၚ်ဇၞးကၠုၚ် ဗၞတ်ၜိုတ် ၁၀ ဍုၚ်ရ။

Read More »