Categories
လိက်ပရေၚ်

ဝၚ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ဒယှ်ဒၟံၚ် ဆုမောဝ် မွဲဒကုတ် မွဲဒကဴ

နာဲမာန်။ ။ ကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်လောဲသိုက်ပြဟ်ဒယှ်ဒၟံၚ်ဆုမောဝ်(သစ်မေႊး)ဂှ်တ္ၚဲဏံပြာကတ်စိုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်မန်ကီုရ။ဂကောံကုမ္မဏဳကၠောန်သွံရာန်မတၞံဆုမောဝ်လေဝ်မပ္တံဍုၚ်ဇၞော်နေပျဳဒဝ်၊ရးလ္ဂုၚ်၊ရးဗ္ဂော၊ရးတနၚ်္သဳ၊ရးမာန္တလေဝ်၊တွဵုရးကချေၚ်ကဵုတွဵုရးမန်နူသၞာံတုဲကၠုၚ်ဂှ်စတဵုဓမံက်ဒၟံၚ်ရုပ်ရဴပရေၚ်တဵုလွဳတၞံဆုမောဝ်ကီုရ။

စပ်ကဵုဝေါဟာကော်ခဴဆုမောဝ်ဂှ်ဝွံဗတ်မန်ဂှ်သာ်လဵုညးတမၠာတအ်ကော်ခဴဟွံသေၚ်ဟိုတ်နူပရေၚ်ဂုဏ်ဖဵုဟွံမံက်ဂတဝ်ဟွံပြာကတ်တုဲနကဵုဘာသာမန်ဂှ်ကေၚ်ကော်စကာလဝ်ဟွံမွဲဏီဟာဂှ်တော်ခယျဟွံဒးဏီရ။ဆဂးနကဵုဗတ်ဗၟာဂှ်ပ္ဍဲကဵုလိက်လလောၚ်ကုမ္မဏဳတအ်ဓမံက်ထ္ၜးလဝ်(အကျော်ပၚ်)ဂးရ။ဗတ်အေၚ်္ဂလိက်ဂှ်(AIOE-WOOD. EAGLE-WOOD.AGAR WOOD)ဗီုဏံချူဓမံက်လဝ်ရ။ဗတ်သေံလေဝ်ညးမအာကၠောန်စဍုၚ်သေံတအ်ဟီုမံၚ်(မာဲဟမ်)ကၠာဲဗတ်မန်မ္ဂးဆုမောဝ်သာ်ဏံကော်ခဴဒၟံၚ်ရ။

ဒေသတၞံဆုမောဝ်တိုန်အပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်မန်ဗၟာ

တၞံဆုမောဝ်ဂှ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရးတနၚ်္သဳ၊ဓဝဲါ(ဘုတ်ပြၚ်း)၊ပြေၚ်ပၞာန်(နေပြည်တော်ပျဉ်းမနား၊(နေပြည်တော်ပေါၚ်းလောၚ်း)တွဵုရးသေံ၊တွဵုရးကချေၚ်၊တွဵုရးချေၚ်ကဵုရးသေတ်ကိုၚ်ပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ်မျာန်မအလေန်ပ္တိတ်လဝ်ခြာဟွံလအ်ဂှ်ချူဓမံက်လဝ်ရ။

အပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်မန်ဗၟာဝွံစပ်ကဵုပရေၚ်တဵုလွဳတၞံဆုမောဝ်ဂှ်သၞာံတုဲကၠုၚ်ဂှ်ဟေၚ်အလဵုအသဳပံက်ကဵုအခေါၚ်တုဲဗွဲမဂၠိုၚ်ညးယိုက်ဝန်ကဆံၚ်သၠုၚ်ဟေၚ်နူကၠာအလဵုအသဳဟွံပံက်အခေါၚ်တဵုလွဳဂှ်တုဲကၠုၚ်အကြာပိပန်သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံလေဝ်ညးတာလျိုၚ်စတဵုဓမံက်ဒၟံၚ်ရုပ်ရဴရ။ဆဂးအံၚ်ဇၞးအာပရေၚ်ဆုမောဝ်ဂှ်အပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဟွံပြာကတ်ဏီဒှ်ကၠာလေဝ်မပ္တံဍုၚ်သေံ(Thain)ဗဳယေက်နာန်၊ဍုၚ်ကာန်ဗဝ်ရဳယျာအံၚ်ဇၞး လဝ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တဵုလွဳဆုမောဝ်နွံရ။

ပ္ဍ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်သေံ(Thain) ဂွံဆဵုကေတ်မဂကူတၞံဆုမောဝ်မၞုံ()ဂကူရ။Aquilaril Subintegra, Aquilaril Crassna, Aquilaril Malaccensid, Aquilaril Baillonil ဂွံဆဵုပ္ဍဲရးဍုၚ်သေံရ။တၞံဆုမောဝ်ကော်ဗတ်ဗၟာ(သစ်မေႊး)ဂှ်ဗတ်မန်ဗီုလဵုကော်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဂှ်ဂၠာဲဟွံဆဵုဏီရ။တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တၞံဆဵုမောဝ်ဂှ်ရဲညးမသ္ပသုတေသနတအ်ဟွံဂွံဂၠာဲဓမံက်လဝ်ကၠာလေဝ်ရးမန်မဆက်စပ်ရးတနၚ်္သဳဂှ်ညးမဂၠာဲလ္ၚတ်စမ်ၜတ်ပရေၚ်ဆုမောဝ်သေံ(Thain)တအ်လောန်ကၠုၚ်ဗၞတ်(၁၀)သၞာံပြၚ်ၚ်တေံရဲညးတာလျိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတအ်ကေၚ်ဆဵုထ္ဗလဝ်သေံ(Thain)တအ်ဂွံဒၟံၚ်သၟူဇရေၚ်ဌာန်ဂြိုပ်ဇၞော်ပွဳပွူ(ဒဵုချောဲ)တုဲသေံတအ်ဗက်ဂၠာဲဒၟံၚ်ဂွံဆဵုသာ်ဏံညးတာလျိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမွဲတၠ style=”font-size: small;”>ဟီုဂွံမိၚ်ရ။

ကၠေၚ်ဆုမောဝ်ဂှ်အဓိကသုၚ်စောဲဍာ်မောဝ်(ရေမေႊး)တုဲဂြန်ဂဥုဲတဗျနာနာမပ္တံယဲဝေဒနာဗၟာကော်(ကျောက်ကပ်)ယဲထိုၚ်စၞ၊ဍုၚ်တဴတက်တအ်ကၠောန်ဂဥုဲတဗျသၟးဆီလၟုဟ်ပၠန်စမ်ၜတ်သွက်ဂွံကၠောန်ဂြန်ဂဥုဲ(AIDS)လေဝ်ဍုၚ်တဴတက်တအ်အဃောသ္ပဒၟံၚ်သုတေသနဖိုဟ်ရ။

ဆုမောဝ်ဂှ်ဝွံကၠောန်ပ္တိတ်ကၠေၚ်ဂွံၜါဂကူရ။မွဲဂကူဂှ်ဗ္စကဵုစၟဒှ်ပတိုဟ်တုဲမွဲဂကူဂှ်ကုတ်ဗုတ်သၠေက်ညံၚ်ရဴအိက်ဟတေက်ဆုတုဲဇြုၚ်ဍုန်ကေတ်ကၠေၚ်ဂွံမာန်ရ။ပ္ဍဲကဵုကၠောန်ပ္တိတ်ကၠေၚ်ဂှ်ပၠန်လေဝ်ဒှ်ကေတ်သဘာဝကဵုကၠောန်ပ္တိတ်ကေတ်နွံပၠန်ရ။ဘဘာဝပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ်စၟပတိုဟ်ဂှ်ဒှ်ကေတ်သဘာဝတုဲပရေၚ်သွံရာန်လေဝ်ၚုဟ်မးနွံသၠုၚ်ကွေံကွေံရ။ဒှ်ကၠေၚ်ကၠောန်ကေတ်ဂှ်စိုပ်အဝဲဗၞတ်အာယုက်()သၞာံမ္ဂးထ္ပက်စုတ်ဂဥုဲစၟ(ပတိုဟ်)တုဲပွိုၚ်()သၞာံကုတ်ထဗိုၚ်သွံရာန်ဂွံမာန်ရ။

ပ္ဍဲကဵုကၠေၚ်ဆုမောဝ်ဂှ်ပၠန်ယဝ်တၞံသဘာဝပ္ဍဲဌာန်ဂြိုပ်မ္ဂးဗၞတ်(၁၀)တၞံဂှ်ဒှ်ကၠေၚ်စၟစ(ပတိုဟ်)နွံ() တၞံဟေၚ်တုဲယဝ်တၞံကၠောန်ထ္ပက်ကေတ်ဂဥုဲစၟ(ပတိုဟ်)ဂှ်မ္ဂးဒှ်စၟ(ပတိုဟ်)ဂၠိုၚ်နူပ္ဍဲဂြိုပ်ဏီရောၚ်အစာသုတေသနလ္ၚတ်ဆုမောဝ်တအ်ဟီုဓမံက်လဝ်နွံရ။ဆဂးပဵုဂၠိုၚ်နူဆုပ္ဍဲဂြိုပ်လၟိဟ်မူစိတၞံဒှ်မာန်ဂှ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဟွံဓမံက်ထ္ၜးလဝ်ရ။

နဲကၠောန်ကၠေၚ်ဆုမောဝ်မွဲနဲပၠန်ဂှ်ဆုမောဝ်ဟွံဒှ်စၟ(ပတိုဟ်)တအ်ဂှ်ကုတ်ထ္ဗိုၚ်တုဲဗုတ်သၠေက်ထောံနကဵုစက်ဗုတ်ညံၚ်ဂွံဒှ်ခၟိက်(အမှိုတ်ကြိတ်စက်)ရ။တုဲဂှ်စုတ်ကဵုဇရဳကြတုဲကလေၚ်ဇြုၚ်ကဵုခၟာဲဟရုၚ်(သတဳ)ဇြုၚ်ဆုမောဝ်(ပေါၚ်းခံအိုး)မ္ဂးကၠေၚ်ဆုမောဝ်ဂှ်ကလိဂွံမာန်ရ။

ယဝ်ရကၠောန်အံၚ်ဇၞးဒှ်ကၠေၚ်ဆုမောဝ်မ္ဂး

ၚုဟ်ကၠေၚ်ဆုမောဝ်ဂှ်ယဝ်ရဒှ်ကၠေၚ်ကၠောန်အံၚ်ဇၞးဒှ်အာစၟ(ပတိုဟ်)မ္ဂးၚုဟ်သဝ်အိုတ်(ပရေံအိုတ်)ဂှ်မွဲကဳလိုဝ်(၃၀၀၀)ဒဝ်ဠာဂွံမာန်တုဲကဆံၚ်သၠုၚ်ဂှ်ဂွံၚုဟ်ဒဵုကဵု(၁၀၀၀၀)ဒဝ်ဠာလေဝ်နွံရ။ယဝ်ရတၟော်ကဵုသြန်ဗၟာမ္ဂးဓမ္မတာမွဲကဳုလိုဝ်မ္ဂးပရေံအိုတ်ဒတုံဗၞတ်()ကိုဋ်ဒကေဝ်တုဲဍာ်ဒကေဝ်သၠုၚ်အိုတ်ဂှ်မွဲကဳလိုဝ်မ္ဂးဒတုံအကြာ(၁၀)ကိုဋ်ကလိဂွံမာန်ရ။

ဆုမောဝ်ဂှ်ဂွံအာယုက်ပေၚ်ပွိုၚ်()သၞာံတုဲကၠောန်ထ္ပက်ဂဥုဲယဝ်အံၚ်ဇၞးအာမ္ဂးပ္ဍဲမွဲတၞံအောန် (၂၀)ကဳလိုဝ်ဒဵုကဵု(၃၀)ကဳလိုဝ်တိတ်မာန်မံၚ်ရောၚ်ပ္ဍဲလိက်လလောၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဆုမောဝ်တအ်ဓ မံက်လဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုလိက်ပရိုၚ်ဗၟာ မျာန်မအလေန် ချူဓမံက်လဝ်ပၠန်ဂှ် ဆုမောဝ်တၞံဟွံဒှ်စၟ(ပတိုဟ်)တအ်ဂှ် ကုတ် ထ္ဗိုၚ်တုဲ ဗုတ်သၠေက်ထောံညံၚ်ရဴအိက်ဟတေက်ရ။ စနူလျိုၚ်()ပသာ ဒဵုကဵု(()ပသာ ဇြုၚ်နကဵုဟရုၚ် သတဳမာန်တုဲ မွဲဟရုၚ်မ္ဂး ကလိဂွံကၠေၚ်ဆုမောဝ်ဂှ်လျိုၚ် (0.75)ဒကေဝ်ရ။ အတိုၚ်လိက်ပရိုၚ်မျာန်မအ လေန်ချူဓမံက်လဝ်ဂှ်မ္ဂး ကလိဂွံကၠေၚ်ဆုမောဝ်မွဲကဳလိုဝ်အောန်အိုတ်(၃၀၀၀၀)ဒဝ်ဠာတုဲ ၚုဟ်သၠုၚ် အိုတ်ဒဵုကဵုကလိဂွံမွဲကဳလိုဝ်(၅၀၀၀၀)ဒဝ်ဠာဂွံမာန်ဂးရ။

နဲတဵုတၞံဆုမောဝ်

နဲတဵုဆုမောဝ်နူကဵုကုမ္မဏဳ(HTOO MAR & POP POP Co.Ltd)ဓမံက်ထ္ၜးလဝ်ဂှ်မ္ဂး နကဵုဟရိၚ် ()ပေပန်ကၠၚ်ဂှ် တိမွဲဧကမ္ဂးလၟိဟ်(၁၂၀၀)တၞံတဵုမာန်တုဲ ယဝ်ရ()ပေပန်ကၠၚ်တဵုမ္ဂး တိမွဲဧကဂှ် (၅၀၀) တၞံတဵုမာန်ရ ယဝ်ရတဵုဟရိၚ်(၁၂)ပေပန်ကၠၚ်မ္ဂး တိမွဲဧက(၃၀၀)တၞံတဵုမာန်ရ။ ပ္ဍဲကဵုအကြာကၠအ်ဟၜိုတ် တၞံဍောတ်တဵုလဝ်ပွိုၚ်(/)သၞာံလေဝ်တဵုဂွံရ။ ပဲါနူဂှ်ပၠန် ပယျဵုကၠအ်သ္ၚိကီု အကြာကၠအ်သတ်ဆုဂမၠိုၚ်ကီု တဵုဂွံရ တၞံဆုမောဝ်ဂှ် ဍေံဟွံဖေက်ဟယံက်တုဲ အကြာသၟဝ်တၞံသတ်ဆုဂမၠိုၚ်လေဝ်တဵုဂွံဂးရ။

စပ်ကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဆုမောဝ်ဏံဝွံ အပ္ဍဲဍုၚ်မန်ဗၟာပိုဲဂှ် ညးဂွံအံၚ်ဇၞးလဝ်ဟွံမွဲဏီကၠာလေဝ် ပ္ဍဲကဵု အကြာညးတၠဓန ညးတာလျိုၚ်အလဵုအသဳတအ် ဟိုတ်နူနွံၚုဟ်သၠုၚ်လောန်တုဲ ညးလညာတ်သၠုၚ်ၚ်တအ် ဟေၚ် စိုတ်လုပ်စရ။ ညးလညာတ်နူကဵုရးဂမၠိုၚ် ဟိုတ်နူဟွံကေၚ်ဆဵုလဝ် ဟွံကေၚ်မိၚ်လဝ်မွဲလှေ်ဏီတုဲ ဗွဲ မဂၠိုၚ် စိုတ်ဟွံလုပ်စအိုတ်ရ။ ယဝ်ရကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဆုမောဝ်ဏံ ဒှ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ပြဟ်ဍာံစၟတ်အတိုၚ် ပ္ဍဲကဵုလိက်အကြီုဆုမောဝ်တအ်ဍာံဍာံမ္ဂး ညးဍုၚ်ကွာန်မှာဇန်ပိုဲတအ် ပၞော်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တၟေၚ်မွဲပၞော် မံက် ကၠုၚ်ဂတပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ညးဍုၚ်ကွာန်မှာဇန်မန်ပိုဲမွဲပၞော်ပၠန်ရောၚ်ဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဆုမောဝ်ဏံ ပ္တိုန် ထ္ၜးဏာဆဝွံရ။

နိဿဲ

  • လိက်လလောၚ်ပရေၚ်ဆုမောဝ် (Hoo Mar & pop pop Co.Ltd)
  • လိက်ပရိုၚ်မျာန်မအလေန်ပ္တိတ် နိုဝေန်ဗါ(၂၆) သၞာံ(၂၀၀၉)
  • လိက်လလောၚ်ပရေၚ်ဆုမောဝ် (ဦသိန်းဇံ)ကၠအ်တဵုလွဳ ဂတမုက်ကွာန်မယာန်(ဘဲရမ်း) ပွိုၚ်ဍုၚ် မုဟ်ဍုၚ်

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.