Categories
ပရိုၚ်

သၟတ်တအ်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အပ္ဍဲဍုၚ်တအ် သ္ပပေဲါသဳကၠဳသၠာဲဂတးလညာတ် စပ်ကဵုပေဲါရုဲမာဲ

အဃောခမဳသၚ်ကေုာံ သၟတ်တံ သၠာဲဂတးလညာတ်

နာဲမာန် ။  ။ လ္တူဂၠံၚ်တရဴပေဲါရုဲမာဲကီု စပ်ကဵုပရေၚ်ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ်ကီု သၟတ်တအ် ဂၠံၚ်လဵုဂွံ ဆက်ကွာ်အာဂှ် ဒဵုလၟုဟ် ဟွံကၠးဏီတုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂျူလာၚ် (၁၇) ဂှ် သၟတ်တအ်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အပ္ဍ္ဍဲဍုၚ်တအ် သ္ပပေဲါသဳကၠဳသၠာဲဂတးလညာတ် စပ်ကဵုပေဲါရုဲမာဲ သ္ၚိတ်တ်မွဲဒၞာဲကီုရ။

စပ်ကဵုလ္တူဂၠံၚ်တရဴပေဲါရုဲမာဲဂှ်ကီု လ္တူဂၠံၚ်တရဴဗော်မန်တၟိကီု သၟတ်တအ် ဗီုလဵုဂွံကဵုဇြဟတ်ဓရိုဟ်ဂှ် သၟတ်ချဳဒရာၚ်တအ် နဲကဲလဵု ဗီုပြၚ် လၟေၚ်ကမၠောန်သာ်လဵု ဒးဆက်ကၠောန်အာထေက်ဂှ် အာဟွံဒးတုဲ သၟတ်တအ် ကော်ဘိက် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူမန်တအ် သ္ပပေဲါသဳကၠဳ စပ်ကဵု အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တ္ၚဲဏံရ။

စပ်ကဵုလ္တူအကာဲအရာတ္ၚဲဏံတုဲ လ္ပာ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တအ်ဂှ် ၜိုန်ဟွံဒုၚ်ဇီု်ဓဗတ် လ္တူအကာဲအရာ ပ ရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တ္ၚဲဏံကီုလေဝ် လ္ပာ်သၟတ်တအ်ဂှ် ပဲါဟွံဗၠး လၟိုန်အခိၚ် ဒးဒုၚ်ဇီုကၠုၚ်ဒၟံၚ်နွံတုဲ သၟတ်တအ် ဒှ်ကၠုၚ်ဓဝိၚ်၊ ဝိဝိၚ်ကၠုၚ်နွံရ။

ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲ ခြာဟွံလအ်အလဵုအသဳပၞာန်က္ဍိုက်တုဲကၠောန်သ္ပဂှ် ယဝ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်မွဲမွဲ ဟွံဒုၚ်လုပ်ပေဲါရုဲမာဲမ္ဂး ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် ဗော်လဵုဂွံကဵုမာဲဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ဓဝိၚ်နွံတုဲ “ဗော်ပိုဲတအ် ဒစဵု ဒစးပေဲါရုဲမာဲဟီုဂှ် ဗီုကဵုဒစဵုဒစးသၞောဝ် (၂၀၀၈) တေံ၊ ဒစဵုဒစးတုဲကၠုၚ်လေဝ် မုဟွံတၟေၚ် လၟုဟ်ပေဲါရုဲမာဲ မံက်ကၠုၚ်ပၠန်ရ၊ ပိုဲဟွံဒးစိုတ်တှေ် မုပိုဲဆက်ကၠောန်လဝ်ကီု အတိုၚ်ဒစဵုဒစးဟွံမာန် ပေဲါရုဲမာဲဂှ် ဍေံကၠောန်တွဵုရတှေ် ပိုဲတအ်ဒိုအ်ဟွံဂွိုအ် ခြာဟွံလအ်ဒးဇီုတွဵုရ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲတအ် မုဒးကၠောန် လးကဵုပိုဲ”သာ်ဏံ ညးဍိုပ်ကွးဘာလ္တူဍုၚ်မတ်မလီုမွဲတၠ ရံၚ်ဒၟံၚ်ညးအုပ်ကာနာနာဗော်မန်ဒဳမဝ် အစာသဝ်နာဲစောန်တၟးတုဲ သၟာန်တိုန်ရ။

ဗော်ဇၞးလဝ်မာဲ သၞာံ (၁၉၉၀) ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူမန်ကီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီု သီုၜါဗော် ဟွံဒးစိုတ်သ္ဇိုၚ်သၞောဝ် (၂၀၀၈) တုဲ ယဝ်ပရေၚ်ပညဳပညပ်ဟွံမွဲ မွဲသာ်၊ ဟွံကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ကဵုသ္ဇိုၚ် သၞောဝ်ဥပဒေမွဲသာ် ကၠောန်အာပေဲါရုဲမာဲအတိုၚ်ဏံမ္ဂး ဗော်မန်ဇၞော်ၜါဗော်ဂှ် ဒစဵုဒစးလဝ်ပိုတ်တ်ရ။
“မုသက်ဒးဒှ်ဓဝိၚ် သက်ဒးဟီုဗီုတေံ ဗီုဏံဟွံမွဲပုဟ် သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်သ္ပလဝ်ဒတန်တုဲကၠုၚ်ဂှ်လေဝ် ပိုဲဟွံဒုၚ်တဲပုဟ် ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀) ဏံလေဝ် ပိုဲဟွံဒုၚ်တဲပုဟ် သောၚ်ၚ်ရ”သာ်ဏံ အစာသဝ်နာဲစောန် တၟးကလေၚ်သှ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုပေဲါသဳကၠဳ သၠာဲဂတးလညာတ်ဂှ်ဝွံ လညာတ်သၟတ်ဂမၠိုၚ်တအ်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မန်ဒဳမဝ်တအ် လညာတ်ပါ်ခြာဒၟံၚ်နွံတုဲ သၟတ်တအ်ဟွံပေၚ်စိုတ်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တအ် ဟွံစှေ်စိုတ်ကဵု သၟတ်ဒှ်ကၠုၚ်ရ။

“အကာဲအရာလၟုဟ်ဟီုတှေ် မန်ပိုဲဟွံစုတ်မာဲဂှ် ခိုဟ်အိုတ်ရ အဲမိက်ဂွံဟီု မုဒှ်ရောဟီုတှေ် မန်ပိုဲ စုတ်မာဲကဵုဗော်မန်ပိုဲလေဝ် ညးဂှ်ဂွံဒှ်အမာတ်ဂှ် ပိုဲဒးချပ်၊ မန်ပိုဲဇၞးအာမာဲတုဲလေဝ် မုဂုဏ်ဖဵုဗီုလဵု မန်ပိုဲဂွံဒုၚ်စသိုၚ် အဵု ၝဂှ်ပိုဲဒးချပ်၊ ဍုၚ်ပိုဲဏံ လၟိဟ်မၞိဟ်တအ် ဂွံစုတ်မာဲ (၃၀) တာန် ယဝ်ရ မၞိဟ်တအ် ၜိုတ် (၁၀) တာန်ဓဝ်ရ ကၠုၚ်စုတ်မာဲတှေ် ဂၠးတိတအ် ဂွံအာဇြဟတ် ဟွံကဵုဇြဟတ်၊ လၟုဟ် အဳယူလေဝ် ဟွံထံက်ဂလာန်ပုဟ် အမေရိကာန်လေဝ် ဟွံထံက်ဂလာန်ပုဟ် မုပိုဲပဒှ်ဓဝိၚ်” သာ်ဏံ ကေၚ်ကာဗော် မန်ဒဳမဝ် သွာၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်စန္ဒက် နာဲပါန်အံၚ်ဟီုပၠန်ရ။

ပေဲါသဳကၠဳသၠာဲဂတးလညာတ်ဂှ် ကၠာတဲသၟတ်တအ် ဖျေံလဝ်အစဳအဇန် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်သီုပိသွာၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မန်ဒဳမဝ်၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်တၟိ ကဵု ဂကောံဒေံါဇူလဝ်နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သၟတ်တအ်ဂစာန်ဟ ဇီုတုဲ သ္ပပေဲါသၠာဲဂတးလညာတ် လ္တူအကာဲအရာတ္ၚဲဏံရောၚ် ချပ်လဝ်ကီုလေဝ် ဗော်မန်ဒဳမဝ် ဟွံစှေ် စိုတ်ကဵု ဗော်မန်တၟိဂှ်တုဲ ပရေၚ်ဟဇီုသဳကၠဳပိသွာၚ်ဟီုဂှ် ဟွံဒှ်ကၠုၚ်ရ။

ပေဲါသဳကၠဳဂှ်အခိၚ်အိုတ် တ္ၚဲကြပ်ဂၠုသ္ဂာတုဲ အိုတ်ကၞောတ် သၟတ်တအ်ဒးဖျေံထောံဂၠံၚ်တရဴမွဲ “သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ပေဲါရုဲမာဲ(၂၀၀၈)မုဟွံဟီုပုဟ် ပေဲါရုဲမာဲ(၂၀၁၀)လေဝ် မုဟွံဟီုပုဟ် ဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ် ကမၠောန်ကောန်ဂကူအိုဿီုဂှ်တှေ် ဆက်ကၠောန်အာအတိုၚ်တြေံပၠန်ရောၚ်”သာ်ဏံ သၟတ် တအ် ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တအ် ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳဂှ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.