Categories
ပရိုၚ်

အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ ကရေပ်ဓရတ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒဵုကဵုအိုတ်အာ အတိုၚ်ဏံရဟာ ညးတာလျိုၚ်

ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန်

နာဲမာန်။  ။အကာဲအရာအလဵုအသဳပၞာန်ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညိၚ်သ္ၚိတ်ဒၟံၚ် မုပရိုၚ်ဟွံတိတ်တုဲ ညးတာ လျိုၚ်ကဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်တအ် ဒှ်ဓဝိၚ်ဂွိၚ်ဖေက် အလဵုအသဳပၞာန် ဖဳဒုၚ်လဝ်အတိုၚ်ဏံ ဒဵုကဵု ဂကောံဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အိုတ်အးအာအတိုၚ်ဏံရဟာဂှ်  ညးမၞုံလျိုၚ်ကဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မွဲတၠ ဟီုထ္ၜးကဵုပရေၚ်ညးဒှ် ဓဝိၚ်ရ။

“ပ္ဍ္ဍဲကဵုပ္ၚံက်ပေဲါရုဲမာဲဏံ အဲဂွိၚ်ဖေက်အလဵုအသဳပၞာန်တအ် စွံလဝ်ဗော်ပိုဲအတိုၚ်ဏံ ဟွံပလီုဒေံါ ပန်ပှော်လေဝ် ဟွံဟီုပုဟ်၊ ပလီုဒေံါပန်ပှော်လေဝ် ဟွံဟီုပုဟ်၊ ဂွိၚ်ဖေက် ဍေံဖဳဒုၚ်အာ အတိုၚ်ဏံ ယဝ် ရမံၚ်အာ အတိုၚ်ဏံတှေ် ညးတာလျိုၚ်ပိုဲကီု ကောန်ဂကောံဗော်ကီု ယးကလဳတှေ် အောန်ကြဳစှေ်အာ အကြာဂှ်ဍေံထ္ပက်ကၠိုက်တအ်၊ ဍေံကၟာတ်အခေါၚ်အရာတအ် ဍေံဖၟိုတ်ပိုဲ နဲဏံရဏောဝ်” သာ်ဏံ ညး တာလျိုၚ်ဂှ် ဒှ်ဓဝိၚ်တုဲ ဟီုထ္ၜးရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာဝွံ နူကဵုအကာဲအရာဒှ်ဧပြဳ (၂၂-၂၈) တုဲ နလုပ်သၞောဝ်ဂှ် မုလေဝ် အလဵုအသဳပၞာန်ဟွံလလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်ဏီရ။

စပ်ကဵုလ္တူအကာဲအရာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ်တုဲ “ဗော်ပိုဲဂှ် မိက်ဂွံကဵုဒေံါပန်ပှော် လီုမံၚ်လီုလေဝ် မံၚ်အတိုၚ်ဏံလေဝ် မုဟွံတၟေၚ်မံၚ်ရပုဟ် ဆဂး ဇကုဂွံပလီုဒေံါပန်ပှော်ကၠာဂှ်ရ ဝါတ်” သာ်ဏံ ညးအုပ်ကာနာနာ နာဲဟံသာ ကေၚ်ဟီုကၠုၚ်လဝ်နွံရ။

နူကဵုအကာဲအရာဒှ်ကၠုၚ် ဧပြဳ (၂၂-၂၈) တေံဂှ် ကဆံၚ်ဖက်ဆောညးအုပ်ကာဗဟဵု နာဲဆာန်တိကဵု ကမ္မတဳဗဟဵုၜါတၠ ကေုာံ ကဆံၚ်ကမ္မတဳခရိုၚ်ဗၞတ်(၁၀)ပြၚ်ၚ်တအ် ဒေံါဇူအာလဝ်နွံတုဲ အပ္ဍဲဂကောံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် အသိၚ်အလိုန်ဒးဒုၚ်ဇီုကပါ်နွံကၠုၚ်မံၚ် အကြာဂကောံနာနာနွံကၠုၚ်ကီုရ။

“ပ္ဍဲပေဲါဗ္တိုက် မုက်ပၞာန်မွဲမွဲဟီုတှေ် ကောန်ပၞာန် ကောန်သ္ဂံၚ်တအ်သၟးရ ချိုတ်ဂၠိုၚ်၊ ပ္ဍဲပ္ၚံက်ပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန် မွဲမွဲပ္ၚံက်ဟီုတှေ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တအ်ဟေၚ်ရ စှေ်ဂၠိုၚ်” သာ်ဏံ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဝှ်ကြံၚ်အပ္ဍဲ ဍုၚ်မွဲတၠ သ္ၚဳဂၠိပ်လ္တူအကာဲအရာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတ္ၚဲဏံတုဲ ညးဟီုရ။

လၟုဟ်ဝွံ အကာဲအရာ ၜိုန်ရညိၚ်သ္ၚိတ်မံၚ်ကၠာလေဝ် ရုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိအပ္ဍဲဍုၚ်ဂမၠိုၚ် ပဲါနူရုၚ် ဆက်ဆောံတုဲ ရုၚ်တၞဟ်ဂမၠိုၚ် ရုၚ်စန္ဒက်၊ ရုၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ရုပ်ကၠေံလဝ်ရ။ ညးတာလျိုၚ်ဆက်သှေ်မံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဆက်ဆောံဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ်လေဝ် ယှအ်ဖျေံလဝ်ကဆံၚ်တုဲ မံၚ်ဒၟံၚ်ကဵုဂွန်အိုတ်ရ။

ပရေၚ်ကမၠောန်စန္ဒက်ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာတအ် စနူဂကောံဒပ်အရန်၊ ဂကောံသ္ဂံၚ်တြေံ၊ ဂ ကောံအစာဂဥုဲ၊ ဂကောံသၟတ်၊ ဂကောံညးဗြဴတအ် ညးတာလျိုၚ်မဆေၚ်စပ်တအ် ဓမံက်ဒၟံၚ်ရုပ်ရဴ က လေၚ်စန္ဒက် အတိုၚ်တြေံကီုလေဝ် အကာဲအရာဂှ် တိုန်ဟာ စှေ်ဟာ ဟွံတီသွဟ်ချိုတ်ပၠိုတ်ဏီတုဲ ပ္ဍဲဂ ကောံတအ် စိုတ်ယောၚ်ကၠုၚ်နွံကီုရ။

စပ်ကဵုလ္တူအကာဲအရာက္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်ကာလ ပ္ဍဲဧပြဳ (၂၈) တုဲဂှ် ညးဒေံါဇူလဝ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ နာဲဆာန်တိ ညာတ်ဂှ် “လညာတ်အဲတှေ် အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် ဍေံတအ်လုပ်ပထုဲပန်ဟလိပ်ထောံ တိဍာ် ဗော် မပ္တံဌာန်ဂအုပ်ခရိုၚ်တအ် ဒပ်ဗော်တအ်ဟီုဂှ် ဒဵုကဆံၚ်ဂှ် ဒှ်အဲဟွံညာတ်၊ ဆဂး ကၠာပေဲါရုဲမာဲဏံ ဟွံစဏီဂှ်တှေ် ဗော်ကောန်ဂကူရပ်လွဟ် ဂကောံဒေံါပန်ပှော်တအ်ဖၟိုတ်ဂှ် (တရားမဝၚ်အသၚ်း) နဟွံ လုပ်သၞောဝ် အလဵုအသဳပၞာန်လလောၚ်ဒှ်မာန်ဏောဝ်” သာ်ဏံ နာဲဆာန်တိ ဟီုကၠုၚ်လဝ်နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.