Categories
ပရိုၚ်

ဆေၚ်ဖျာ ထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာဂကူမန် မံက်ကၠုၚ်

နိုၚ်မာန် – ရန်တၟံသွက်ဂွံဒှ် အထံက်အပၚ် ပရေၚ်ပညာဂကူမန်ဂွံဆက်တန်တဴအာဍာ်ဇမၠိၚ်တုဲ ဂကောံဖေါအ်ဗြေဝ် ပရေၚ်မၞိဟ် အလုံဒေသရးမန် ပံက်လဝ်ဆေၚ်ဖျာ စၞစသုၚ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် နူကဵုဂကောံညးတအ် ပ္ဍဲကဵုဒဳဇြေန်ဗါမံက်ဏံ ဗက်သ္ပပေဲါသောၚ်ကလးဒၟံၚ်ကဵု ဂကောံမိမကွးဘာ ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ်ရ။

ဂကောံဖေါအ်ဗြေဝ်ပရေၚ်မၞိဟ်အလုံဒေသရးမန် (Mon Region Social Deveploment Network ) ကော် (MRSDN) ဂှ် ဒှ်ဓဝိၚ်ကဵုပရေၚ်ပညာဂကူမန် အာဍာ်ဇမၠိၚ်ဟွံမာန်တုဲ ချူဓဇက်တိုန် အစဳအဇန် နူကဵုတၠဒါန် “(ပျိုးပၚ်)” နူဍုၚ်အေၚ်္ဂလာန် မွဲကဆံၚ်ကဵုဂကောံ (ၚြိမ်းဖောၚ်းဒေရှၚ်း) ရ။ ဂွံသြန်တၠဒါန် သွက်ဂွံထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာဂကူမန်ဂှ်တုဲ ဂကောံဖေါအ်ဗြေဝ်ပရေၚ်မၞိဟ်အလုံဒေသရးမန်ဂှ် ဖျေံအစဳအဇန် ဓမံက်ကမၠောန် ပံက်ဆေၚ်ဖျာစၞစသုၚ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုရ။

“ကၠာတဲဂှ် နူကဵုဂကောံတၠဒါန် (ပျိုးပၚ်) ဂှ် ဍာံဍာံ ဍေံမိက်ဂွံကဵု အစာဗြဴတအ်တိုက်ရိုက်ရ။ ဆဂး ဗီုဂှ် ဒှ်ဟွံဂွိုအ်ပုဟ် ဂကောံပိုဲညာတ်တုဲ  သၠဲအပဵုဂွံတိတ်ဂှ် သာ်လဵုဂွံထံက်ပၚ်အစာဘာမန်ဂမၠိုၚ် ဂကောံပိုဲ ကော်ကောံဓရီုတုဲမှ သ္ဂုတ်သွာတ်စှေ်ကၠုၚ် ပံက်ဆေၚ်ဖျာ စၞစသုၚ်ဏံရ” သာ်ဏံ ညးကောပ်ကာဲ ဂကောံဖေါအ်ဗြေဝ်ပရေၚ်မၞိဟ် အလုံဒေသရးမန် မွဲတၠဟီုရ။

ဆေၚ်စၞစသုၚ်နာနာ ဂကူဗၞတ် (၂၀၀) ပြၚ် ဂကောံဖေါအ်ဗြေဝ်ပရေၚ်မၞိဟ် ပံက်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေန်ဗါတုဲကၠုၚ်ဂှ် ကဵုလဝ်ယၟုဆေၚ် “ကလျာမိတ်” ရ။ ဆေၚ်ဇၞော်ဂှ် ပံက်လဝ်လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ ဆေၚ်ပါ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် လ္တူဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ လ္တူဍုၚ်ရေဝ်ကဵု ပ္ဍဲကွာန်ကြေဝ်ဏါ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်တံ ပံက်လဝ်နွံရ။

“ဂကောံမိမကွးဘာတအ် မိမညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ယဝ်ရဒးရာန် ဖျာစၞစ စၞသုၚ် ၚုဟ်တုပ်တှေ် ကဵုဇြဟတ်ကဵု ဆေၚ် ဖျာထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာ ကလျာမိတ် ပိုဲတအ်ညိ” သာ်ဏံ ညးကောပ်ကာဲ ဆေၚ်ဖျာဂှ်မွဲတၠ ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်လဝ်ကဵု ဂကောံမိမကွးဘာကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် အဃောသ္ပပေဲါသောၚ်ကလးကဵုမိမကွးဘာ ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်တုဲ ကၠုၚ်ဒဳဇြေန်ဗါ ဒုတိယသတ္တဟဂှ်ရ။

ဆေၚ်ပါ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဒၞာဲဘာကောန်ဂကူနွံ ပြဟ်ဟ်ဏံ စမ်ၜတ်ရံၚ် ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ဍောတ်မွဲကွာန်တုဲ ယဝ်ရအံၚ်ဇၞးအာတှေ် ယးသၞာံဂတ သွက်ဂွံချပ်ဖျေံကဵု ကွာန်ညးကဵုညး အရၚ်ဂွံဒှ်ပရေၚ်ထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာ နွံရောၚ် သာ်ဏံ ညးဂဇအ် ရုၚ်ဂကောံဖေါအ်ဗြေဝ်ပရေၚ်မၞိဟ ်အလုံဒေသမန်မွဲတၠဟီုထ္ၜးရ။

သြန်တၠဒါန် နူကဵုဂကောံ (ပျိုးပၚ်) ဖျေံကဵုနၚ် ဂကောံဖေါအ်ဗြေဝ်ပရေၚ်မၞိဟ် အလုံဒေသရးမန် သွက်ဂွံထံက်ပၚ် ပ ရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ် နကဵုသြန်ဒဝ်ဠာ (10000) တုဲ သၠာဲကဵုသြန်ဗၟာမ္ဂး ကလေၚ်ဂွံ (၈၀၀) ကိုဋ် ပြၚ်ၚ်ရ။

ဂကောံဖေါအ်ဗြေဝ်ပရေၚ်မၞိဟ် အလုံဒေသရးမန်ဂှ် ဒှ်ဂကောံ (NGO) မန် မံက်ကၠုၚ်ကၠာအိုတ်တုဲ ဂကောံဝွံ ဓမံက်ဒၟံၚ် ရုပ်ရဴကမၠောန် စပ်ကဵုပရေၚ်သဘာဝဂြိုပ်ဆု၊ ပရေၚ်ပညာ၊ ပရေၚ်မၞိဟ်ကဵု ပရေၚ်ထတ်ယိုတ် ပ္ဍဲဒေသရးမန်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.