Categories
သၟာန်သွဟ်

ကဵုဇြဟတ်ကဝးဒွက်ဇေတ်တ်ညိ

စပ်ကဵုဂၠံၚ်တရဴ သၟာဂဳတမွဲ ဗီုလဵုဒးတတ်ထပါ်ကၠုၚ် ဗီုလဵုဒးရုန်ဂစာန်ကၠုၚ်ရော ဂွံတီကေတ်မာန်ဂှ် နာဲတၠလွဳ သၟာန်သွဟ်လဝ်ကဵု ညးတၠရမျာၚ် သၟာဂဳတဒယှ် “လွဳ” မဒှ်ရ။

 • သၟာန်။    ။ ကိုပ်ကၠာအိုတ် “လွဳ”  ဆက်မိပ်ကဵု ပုရိသာတ်တံမန်တံကၠာ?
 • သွဟ်။    ။ ယွံ ပုရိသာတ်တံ မ္ၚဵုသီုဖအိုတ်ရအဴ။ ယၟုအဲပေၚ်ၚ်ဂှ် “တၠလွဳ” ရ။
 • အခိၚ်ပြံၚ်ကၠုၚ်                 ဘာ တန်လဒေါဝ် ကဆံၚ် (၅) တန်ဂှ် အ္စာၝောံ ကော်ချူစယၟုဝါတ်တုဲ စၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲစရၚ်ဂှ် “မၚ်းလဝီ” မဒှ်ရ။ နူဂှ်တုဲ စဵုကဵုလၟုဟ် ယၟုအဲ “လွဳ” ညးဂမၠိုၚ်တံ တီဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ရ။ အခိၚ်ပၠုပ်ကဝး “ဇဵုတပ်” ဏံဂှ် သၚ်မွဲတၠဂှ် ရံၚ်စကဵုအဲတုဲ သၠာဲထောံယၟု “လွဳမာန်” တှေ် ခိုဟ်ဏောၚ်။ ဆဂး အဲဒးစိုတ် “လွဳ” သၟးရ။ “လွဳ” တှေ် သ္ကံရဲအဲတီဂၠိုၚ် မုဒှ်ဒှ် ဇကုဒယှေ်ခိုဟ်တှေ် ခိုဟ်တွဵုဏောၚ် တော်ဆလဝ် ဗီုဂှ်ကီုရ။ မိမၜါဂှ်တှေ် အပါဂှ် “ဗညာအံၚ်” ဇာတိကွာန်သၞေဟ်ခြေၚ်၊ ယၟုမိဂှ် “မိဆာန်” ဇာတိကွာန်ကွာန်ကအ်ဍောတ် အဲဂှ်တှေ် မံၚ်ကွာန်တေံမွဲလစုတ် မံၚ်ကွာန်ဏံမွဲလစုတ်တုဲ ပြဟ်ဟ်လၟုဟ်ဏံ တန်တဴဒၟံၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုရ။
 • သၟာန်။    ။ စနူသၞာံလဵု “လွဳ” ချဳဒရာၚ်ကၠုၚ်ပရေၚ်သုခုမဏံဂှ်ရော?
 • သွဟ်။    ။ ယွံ စချဳဒရာၚ်ကၠုၚ် ပရေၚ်သုခုမဂဳတဏံဂှ် နူကဵုမံၚ်ဒၟံၚ်ဘာ ကဆံၚ် (၇) တန် တေံရ။ စတိၚ်တက်ဂဳတာ။ ဆဂး အခိၚ်ဂှ် ဒွက်မန် ဟွံဂွံဏီပုဟ် ဒယှေ်တိၚ်တက်ဒၟံၚ် ဒွက်ဗၟာသက်က်ရ။ အခိၚ်စိုပ်ကၠုၚ် တက္ကသဵုဏံတုဲ ဂွံမိၚ်ကေတ် ဒွက်မန် ရမျာၚ် “ဗညာထဝ်” တုဲ စိုတ်လုပ်စကဵု ဒွက်မန်၊ ချူတိုန်ဒွက်မန်ကီုရ။
 • သၟာန်။    ။ ဗီုဂှ်တှေ် အခိၚ် “လွဳ” ပ္တိတ်ကဝး “ဇဵုတပ်” ဏံဂှ် သၞာံလဵုရော?
 • သွဟ်။    ။ စချဳဒရာၚ်ကၠုၚ် ကဝး “ဇဵုတပ်” ဏံဂှ် ကေတ်အခိၚ်လအ်ကွေံကွေံ၊ နူကဵုသၞာံ (၂၀၀၃) တေံ ချူကီု အခိုက်ကီုဂှ် ပွိုၚ် (၃) သၞာံ လအ်အာရ။ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၀၆) ဂှ် စဟပၠုပ်တုဲ သၞာံ (၂၀၀၈) ဂိတုမာတ်ချ်ဂှ် ပရးပတိတ်ကဝး “ဇဵုတပ်” ဏံရ။
 • သၟာန်။    ။ ပ္ဍဲကဵုကဝး “ဇဵုတပ်” ဏံ ပရးပတိတ်တုဲ အကာဲအရာကဝးဏံ ကျ/ပြဲ တၚ်ခက်ခုဲဗီုလဵုနွံဂှ်လေဝ် လဴစကဵုပုရိသာတ်တံညိကီု?
 • သွဟ်။    ။ ယွံ ကျရ။ ဟိုတ်ဍေံဂှ်တှေ် ဒးဒုၚ်ကူဆာဲလေဝ်ပါကီု၊ ကဝးပတိတ်လဝ်အောန် လေဝ် ပါကီုရ။ ပ္တိတ်ကၠုၚ်ကဝးဍောတ်ဏံဂှ် အိုတ်ဂၠိုၚ်နူကဵု ကဝးဇၞော်တေံ ၜါဆပြၚ်ရ။  ၜိုန်ရ ဍောတ်ဒၟံၚ်ကီုလေဝ် သုၚ်စောဲစုတ်ပ္ဍဲစက်ကဝး ဂွံဒၟံၚ်ဖအိုတ်ရ။ ကဝးဏံဂှ် အလုံမွဲဍုၚ်ဗၟာတှေ် မန်ပိုဲ တိတ်အလန်ကၠာအိုတ်ရ။ ကဝးဏံဂှ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာတှေ် ဂၠာဲစဝါတ်ဂါတ်ညိ၊ ဂွံပေၚ်ကဝးသဳဒဳ (၄၀၀၀) တၞးဏံဂှ် ဂၠာဲလအ်အာ ပွိုၚ် (၃) ဂိတုရ။ ပတိတ်ဖအိုတ် (၄၀၀၀) တၞးကီုလေဝ် တမ် ဂှ် ဍေံဟွံစိုပ်ပုဟ်။ သွံဂွံကဝး (၆/၇) လ္ၚီမှ တမ်စိုပ်ရောၚ်။
 • သၟာန်။    ။ ဟိုတ်နူဟွံစိုပ်တမ်တုဲ ဗီုလဵုဒှ်အခက်အခုဲကီုရော?
 • သွဟ်။    ။ ညးပ္တိတ် ကဝးအဲဟီုဂှ် မုဟွံဒှ်ပုဟ် ၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ်ရ။ ၜိုတ်ဂွံဂှ် ပရအ်ကေတ် ညးသ္ကအ်ရ။
 • သၟာန်။    ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ “လွဳ” ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ဂကောံလဵုကီုရောဂှ် လဴစကဵုပုရိသာတ်တံညိကီု?

သွဟ်။    ။ ကၠာတေံဂှ် ဂကောံလဵုလေဝ် ဟွံလုပ်ကၠုၚ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ပုဟ် ရီုဗၚ်ဒၟံၚ် ဂကောံတေံမွဲလစုတ် ဂကောံဏံမွဲလစုတ်တုဲ လၟုဟ် ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၁) ဏံရ စိုပ်ကၠုၚ်ဂကောံ “လျးဂဳတ” ဏံတုဲ စဒယှေ်ကၠုၚ် အလန်ကၠာအိုတ်ဂှ် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ “ကြုၚ်ထပှ်” ဒယှေ် (၃) ဗ္တံ ကီုရ။ ဂကောံ “လျးဂဳတ” ဏံဂှ် ဖအိုတ်မၞိဟ်မၞုံ (၆) တၠတုဲ မၞိဟ်ဗြဴ မွဲတၠလေဝ် ဟွံပါလုပ်ဏီ။

 • သၟာန်။    ။ ဂတနူဏံ မု “လွဳ” စဳဇန်လဝ် သွက်ဂွံပတိတ်ကဝး နွံဒၟံၚ်ဏီရော?
 • သွဟ်။    ။ ကဝးအဲမွဲဓဝ်ဂှ်တှေ် သၞာံ (၂၀၁၂) တေံမှ ပတိတ်မာန်၊ သၞာံ (၂၀၁၁) ဏံဂှ်တှေ် ကဝးဂကောံ “လျးဂဳတ” ဏံ သၞာံကြပ်အိုတ်တေံတှေ် တိတ်မာန်ရ။ ပြဟ်ဟ်လၟုဟ်ဏံ ယၟု က္ဍိုပ်ကဝးဂှ် ဟွံဂွံရုဲဏီဖိုဟ် ပ္ဍဲကဵုကဝးဂကောံဏံဂှ်တှေ် သၟာဒယှေ်ဒွက် ပါလုပ် (၃) တၠရ။ ပ္ဍဲကဵု (၃) တၠဂှ်တှေ် ရာမာဉ်၊ အနဂ္ဃ၊ လွဳ မဒှ်ရ။
 • သၟာန်။    ။ “လွဳ” ကတ်လ္ၚတ်ကၠုၚ်လဝ်ကွတ် နူကဵုဂကောံ IC (Iron Cross) တံ လအ်ၜိုတ် အခိၚ်လဵုရောဂှ် လဴစကဵုပုရိသာတ်တံညိကီု?
 • သွဟ်။    ။ လ္ၚတ်ဟီုဂှ် ဟိုတ်နူဂကောံဍေံတံ ပြာကတ်ဒၟံၚ်တုဲ ကွတ်ဇကုဟွံတီ၊ ဟွံလေပ်ဂှ် သၟာန်ဍေံတံရ။ တုဲပၠန် ဟိုတ်နူဒှ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တုဲ ပရေၚ်ဆဵုဗဂတက်ကျာ ဆက်ဆောံ ဍေံတံဂှ် ခိုဟ်ကွေံကွေံ၊ ပံၚ်တောဲညးသ္ကံလေဝ် လောဲသွာ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အဲ အာအာကၠုၚ်ကၠုၚ် ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံပၠုပ်ကဝး “ဇဵုတပ်” ဏံဂှ် ဂွံၜိုတ်ပွိုၚ်မွဲသၞာံ ဒှ်ကီုရ။
 • သၟာန်။    ။ တၚ်လက္ကရဴအိုတ်ဏံ မု “လွဳ” မိက်ဂွံဟီုပ္ကန်ကဵု ပုရိသာတ်တံ အရေဝ်ပြၚ်တဲနွံ ကီုရော?
 • သွဟ်။    ။ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲသီုဖအိုတ် ဇၟာပ်သၟာဒယှေ်ဒွက်ပိုဲ ပ္တိတ်ကဝးမ္ဂး ကဝးဇေတ်တ်ဂှ် ကဵုဇြဟတ်အိုတ်ညိ။ ကဝးပတောံဂှ် လ္ပရာန်အိုတ်ညိ။ တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဵုသၞာံဏံ စပ္တံဓမံက်ရုပ်ရဴ ဂကောံရံက်ခ် “လျးဂဳတ” ဂှ် ပုရိသာတ်ကောန်ဂကူမန်တံသီုဖအိုတ် ကဵုဇြဟတ်အိုတ်ညိဂှ် အဲ “လွဳ” မိက်ဂွံဟီုပ္ကန်ကဵု ပုရိသာတ်တံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.