Categories
ပရိုၚ်

သၟတ် ကဵု ကွဘာရးဍုၚ်မန်တအ် ဒ္ဂေတ်လီုမံၚ် ဘဲဂဥုဲၜူမာဲ

နာဲမာန် –  ပ္ဍဲကဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ သၟတ်တအ်ကီု သၟတ်ကွးဘာတက္ကသဵုတအ်ကီု သုၚ်စောဲဒၟံၚ်ဂဥုဲၜူမာဲ နဲနာနာသာ်တုဲ ဒ္ဂေတ်ပဋိ ပတ်လီုလာ်ကၠုၚ်မံၚ်ကွေံကွေံရောၚ် သ္ကိုပ်ကွးဘာတက္ကသဵုမန် ဍုၚ်မတ်မလီုမွဲတၠ လဴကဵုရ။

ဂဥုဲၜူမာဲဂှ် မဂဥုဲချေံ ကော် (ယာၜ) ဂှ်ကီု မံက်တိတ်ကၠုၚ်တၟိလၟုဟ် ကော်မံၚ်တၞးဘိၚ် တၞံဆုဗ္ၜူဝိဝိၚ် ကၠုၚ်နူဍုၚ်သေံ သ္ကုတ်သၠုၚ်ကျာဂှ်ကီု သၟတ် ကဵု ကွးဘာတအ် သုၚ်စောဲမံၚ်ရ။

“တ္ၚဲဏံ ပ္ဍဲကဵုသၟတ်တအ်ကီု ကွးဘာလ္တူဍုၚ်ဇၞော်တအ်ကီု သုၚ်စောဲပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲဂၠိုၚ်တိုန်ကွေံကွေံရောၚ် ကၠာ တေံ ကွးဘာတအ်သုၚ်စောဲမံၚ်ဟီုဂှ် ၜိုတ်ဆဂွံမိၚ်ပရိုၚ်၊ လၟုဟ် ဂွံဆဵုကၠုၚ်ဂတမတ်ရ မုလေဝ် သက်ပဟွံမွဲ” သာ်ဏံ သ္ကိုပ်ကွးဘာမန်မတ်မလီုဂှ် လဴကဵုရ။

ပရေၚ်သၟတ်တအ်ကဵုကွးဘာတက္ကသဵုတအ် သုၚ်စောဲဒၟံၚ်ဂဥုဲၜူမာဲဂှ် ဒေသမတ်မလီု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် နွံဂၠိုၚ်ကွေံကွေံရ။

မဂဥုဲချေံ ကော် ယာၜဂှ် ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ပြးဇးတိတ်ဂၠိုၚ်တုဲ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် သၟတ်ကဵုကွးဘာတအ် ဗွဲမလောဲသွာ ရာန်သုၚ်စောဲအိုတ်ရ။

တၞးဘိၚ်ကော် တၞးဆုဗ္ၜူဝိဝိၚ် ကၠုၚ်နူသ္ကုတ်သၠုၚ်ကျာဍုၚ်သေံဂှ် ဂကူမန်သၟာကမၠောန်ကၠုၚ်နူဍုၚ်သေံတအ် ကေတ်ဖျဴ နၚ်တၞံဆုၜူမာဲ ကော် တၞးဘိၚ်ဂှ်တုဲ ညးတအ်ကလေၚ်တဵုလဝ် ပ္ဍဲကဵုကၠအ်သ္ၚိညးတအ် လၟုဟ်မ္ဂး တၞံဆုၜူမာဲ ကော် တၞးဘိၚ်ဂှ် ဇၞော်တိုန် ၜှ်ပလှ်သုၚ်စောဲဂွံ လ္ၚဵုသီုကဵုသွံစ ဒှ်မံၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဏီရ။

တၞံဆုၜူမာဲ ကော်မံၚ် တၞးဘိၚ် တိတ်နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုလၟုဟ်ဂှ် မွဲတၞးမ္ဂး ဒးရာန်ကပါ်တုဲ ညးလ္ၚဵု တအ်ထပ်ကူသာန်ကေတ်ဏါဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၠုၚ်မွဲကဆံၚ်မ္ဂး ဒှ်အာမွဲတၞးဒဵုကဵုၜါကၠံဒှ်ရောၚ် သၟတ်မတ်မလီု ကေၚ်သုၚ်စောဲလဝ် ဒေသကွာန်ကလအ်မွဲတၠ လဴကဵုရ။

တၞံဆုၜူမာဲ ကော် တၞးဘိၚ်ဂှ် ရဲသၟာခွါတ်ဟၜိုတ်တအ်ဟီုဂှ် စလဝ်တုဲမ္ဂး ဇိုၚ်တဲမြက်ဇက်တုဲ ဟွံဓကုဲကၠောန်ကမၠောန် ဟွံဍောၚ်ၜိုတ်ဂးရ။ သၟတ် ကဵု ကွးဘာတအ်စမံၚ်လၟုဟ်ဂှ် စတၞးဍေံခၞေက်က်ဂှ်ဟွံသေၚ်တုဲ တၞးဘိၚ်ဂှ် ၜိုတ်ထောံတုဲ ကေတ်ဍာ်ဍေံ၊ နှဴစုတ် ကဵု မဂဥုဲခ္ဍက် ကဵု သီုစုတ်ကဝ်ဖဳမေတ် တုဲသုၚ်စောဲစမ္ဂး ဝိဝိၚ်ဗ္ၜူတိုန်မံၚ်သိုက်က်ရောၚ် သၟတ် ကေၚ်စသုၚ်စောဲလဝ်မွဲတၠ လဴကဵုရ။

“စပ်ကဵုပရေၚ်သၟတ် ကဵု ကွးဘာတအ် ဒ္ဂေတ်လီုမံၚ်ပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲဂှ် ဗီုလဵုဂွံကဵုစဵုဒၞာဂှ် ညးကၠောန်မံၚ်ပရေၚ်ဂကောံ တအ် ထေက်ကဵုဒးချပ်ထေက်ကွေံကွေံရောၚ်” သာ်ဏံ သ္ကိုပ်ကွးဘာမန် တက္ကသဵုမတ်မလီုဂှ် ကဵုဂၠံၚ်ကီုရ။

ဆဂှ်သၟးဟွံက ကွးဘာတန်သၠုၚ် ပ္ဋဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တံဝွံ နကဵုၚုဟ်အောန်န် ရာန်ဂွံဒၟံၚ်တၞးဂဥုဲၜူမာဲဂှ်တုဲ ၜိုဟ်တုဲ သုၚ်စောဲဒၟံၚ် နကဵုဂဥုဲၜူမာဲရောၚ် နိဿဲလဝ် ဂလာန်ရဲဒေသတံဂှ်တုဲ ပ္ဋဲကဵုဌာန်ပရိုၚ်ကဴဝဴဂှ် ထၟံက်ချူထ္ၜးလဝ်ရ။

အပ္ဋဲသၞာံ ၂၀၁၀- ၂၀၁၁ အခိၚ်ရာသဳတဵုဘိၚ်ဂှ် အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတံ ပလီုပလာ်ထောံတၞံဘိၚ် ရ၃၀၉ ဒသမ ၉၃ ဧကရောၚ် ပ္ဋဲကဵုလိက်ပရိုၚ်အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာဂှ် ချူထၟံက်လဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.