Categories
ပရိုၚ်

ဗိုလ်ဝေလေန်ဖျဝ် တံၚ်ဓဇက်ကောန်ကွးဘာမွဲတၠ

မိလျးထဝ် – ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၂၁ လောန်ကၠုၚ်တေံဂှ်ဝွံ ဗိုလ်ဝေလေန်ဖျဝ် နူတမ်ဒပ် ခလရ (၃၁) ဖျေံလဝ်ဒပ်လ္တူဍုၚ် ခေါဇာဂှ်ဝွံ တံၚ်ဓဇက် ကောန်ကွးဘာမွဲတၠ သွက်ပလီုပလာ်ကောန်သမ္ဘာရဂှ် ဂွံတီနူရဲဒေသတံဂှ်ရ။

ကွးဘာတန်မူလ ဒေသရေဝ်သၠုၚ်ကျာတအ် အဃောစဴကၠုၚ်မံၚ်နူဘာ ( ဗီု - ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် )
ကွးဘာတန်မူလ ဒေသရေဝ်သၠုၚ်ကျာတအ် အဃောစဴကၠုၚ်မံၚ်နူဘာ ( ဗီု - ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် )

မၞိဟ်ဒးဒုၚ်ဓဇက်ဂှ်ဝွံ အာယုက် (၁၂) သၞာံ ကောန်ကွးဘာ (၅) တန် မဒှ်ကောန်နာဲကောန်ဗစံက် ကေုာံ မိမျေတ် ဒှ်ကောန်ကွာန်ပါၚ်ကြုၚ်ခေါဇာရ။

အဃော မိအေလေန် ကွာ်စဴကၠုၚ်နူဘာ ကြုၚ်ကညာ အကြာဂၠံၚ်ဂှ်ဝွံ ဗိုလ်ဝေလေန်ဖျဝ်ဂှ် တံၚ်ဓဇက်ဍေံတုဲ ကျာန်ပလီုကောန်သမ္ဘာဍေံဂှ် ကွးဘာတၞဟ်ဟ်တံ ကၠုၚ်စိုပ်ဆဵုဒးတုဲ မုလေဝ် ဟွံဂွံသ္ပဟဂှ်ရ သာ်ဝွံ ရဲဒေသ ကွာန်ပါၚ်ကြုၚ်ခေါဇာ မၞိဟ်လုက်စုက်မွဲတၠဂှ် ဟီုရ။

“မိအေလေန်ဂှ် မုလေဝ် ဟွံဒှ်အာမွဲသာ်ရ။ အတိုၚ်မရုန်ဂစာန်လဝ်ဂှ်တှေ် ဗ္လောံကွးဘာဂှ် စာ်အာကီုရ၊” သာ်ဝွံ မၞိဟ်စုက်လုက်မွဲတၠ ဟီုရ။

စပ်ကဵုကိစ္စဏံတုဲ နကဵုဂကောံ အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဗြဴ ကေုာံ ကောန်ၚာ်တံလေဝ် ဗိုၚ်ရီုတုဲ ဗက်ဒၟံၚ်ပရူဏံဂှ်ရရောၚ်။

ညးတာလျိုၚ်ဂကောံအခေါၚ်ရာမၞိဟ်ဗြဴ ကေုာံကောန်ၚာ်မွဲတၠဟီုဂှ်တှေ် “နကဵုပိုဲဂှ် သွက်ကောန်ၚာ်ဂှ်တှေ် ဂစာန်တုဲ ဗိုၚ်ရီုအာကဵုရ၊ ညံၚ်ရဲဒေသတံဂှ် ဟွံဂွံ ပါ်ပဲါ၊ ညံၚ်ဂွံကၠိုဟ်ကေတ် လ္တူကောန်ၚာ်ဏံမာန်ဂှ် မွဲနဲကဵုမွဲနဲ ပိုဲတံ ဒးလလောၚ်တရးကဵု ရဲဒေသတံတီထေက်ရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

နကဵုဗိုလ်ဝေလေန်ဖျဝ်ဏံဂှ်လေဝ် ယဝ်ရဟွံကဵုထောံ ဒုဟ်မွဲမွဲသာ်မ္ဂး ပရေၚ်ဗၠးၜးသွက်ကောန်ၚာ်ဂှ်ကီု၊ ညးတၞဟ်ကီုဂှ် ဒးက္တဵုဒှ်ဓဝိၚ်ရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ နနဲဗဗွဲဓဝ် ညံၚ်ဂွံကဵုထောံ ဒုဟ်ကဵုညးမာန်ဂှ် ညးတံဂစာန်ကဵုရောၚ်။

ဗိုလ်ဝေလေန်ဖျဝ်ဂှ်ဝွံ သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံလေဝ် ကေၚ်ကၠတ်လဝ်ထဝ် ပ္ဍဲကွာန်ဟံဂံတုဲရ၊ ဆဂး ညးမွဲလေဝ် ဟွံစွံစိုတ် ဟွံကဵုဒုဟ်မွဲသာ်တုဲ မံၚ်အာအတိုၚ်ဂှ်ရရောၚ်။

7 replies on “ဗိုလ်ဝေလေန်ဖျဝ် တံၚ်ဓဇက်ကောန်ကွးဘာမွဲတၠ”

ညးဍုၚ်ကွာန်ဆာန်ဂကူတံ ပံက်ကေတ်ဂကောံဆာန်ဂကူတုဲ ဟတုဲထောံ ဗိုလ်ဝေလေန်ဖျဝ် (ကၠဵု) ဏံတှေ်သောၚ်အာလေဝ် သေၚ်ဟာ ယုတ်ဗီုဏံဂှ် ဂစိုတ်ထောံထေက်

ဗက်ပလီုပလာ်မံၚ် ကောန်ၚာ်ဗီုဗီုဏံရတှေ် မုပဂွံစွံလဝ်ၝကၠဵုဏံဏီရော ဖျေံထောံဂွံရဏောၚ်ထေၚ် ယဝ်ဟွံဖျေံထောံၝဏံမဂး ဂတးနူဏံသၟတ်ဝုတ်မန်ပိုဲလေဝ် ဆက်တုဲဒးဒုၚ်ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်အာသၟးရ စွံသတိအိုတ်ညိ သၟတ်ဝုတ်မန်တံ အောန်စိုတ်ကွေံလောန်

ဂကူယုတ်ဗီုဗီုတအ်ဏအ်နွတှေ် သွက်ကောန်ၚာ်ဂကူမန်ပိုယ် စိုတ်ဓါတ်ဒးဖေက်ဂလိုၚ်ခဍၚ်ရ မနိဟ်ယုတ်တ်ဗီုဗီုတအ်ဏအ် ရပ်လဝ်လွဟ်တုဲကေတ်မာန် မာန်ကိုဝ်ရပ်လွဟ် ဟီုဂၚ် တဲဂၚ် ဒှ်မနိဟ်ပရမ်တှေ် ကဆၚ်သလုၚ်ရ ဂကူယုတ်တ် ဗီုဗီုတအ်ဏအ်ဂှ် ပိုယ်ဒးပက်ကောန်ဂကောမ် ညးရီုဗၚ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ဂကောမ်သမတ်ဂကူမန် တမအ်ဍုၚ်တမအ်ကွာန်ရ မိၚ်ဒးတုဲစိုတ်ဟွမိပ်လးလးရ

ကောဉက္ကာ သတ္တိခိုဟ်ကွေံ။သြန်ဗက်လဝ် သွက်ဂွံထံက်ပၚ်ဗော် ဂကူမန်ဒှ်ဒဒိုက်တအ် ဃောဒေံါပန်ပှော် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵုအလဵုအသဳဗမာလီုဂှ် သှေ်မံၚ် အပ္ဍဲကောတအ်ဂှ် ယဝ်ထံက်ပၚ်ဂကူမန်ပၠန်တှေ် ဒှ်ဖဵုဇၞော်ရောၚ်ထေၚ်။

ယဝ်ရအဲဆိုဝ် အေမနိဟ်ဂှ်တှေ် မိက်ဂွံဂစိုတ်ထောံဍာံဍာံရ မၞိဟ်ဗီုဂှ် ဂျိုၚ်တိဇြိုၚ်ကွေံ
ဆာန်ဍူဘဝ ကောန်ဝုတ်မန်ပိုဲကွေံရ
ဝုတ်မန်ပိုဲတံစွံသတိအိုတ်ညိ။
အောန်စိုတ်ကွေံရ

ယွံမိမကလောကောဒေံမန်တအ်ညးဂမၠိုၚ်၊မၞးတအ်ညးဂမၠိုၚ်၊ဆာန်ဂကူဇေတ်တ်ဍာံရောၚ်အဲထေၚ်ကေတ်ရ၊မုဟိုတ်ဟီုတှေ်၊ရံၚ်ကေတ်ပရိုၚ်ကောန်ၚာ်သၟတ်ဗြဴဏံတှေ်၊ဂကူမန်ပိုယ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ဝါဒပွမဒးဒုၚ်ဍဵုဍိုက်ကဵုအလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာဂှ်ဟၟဲပၟိက်ဇေတ်တ်ဍာံပြရောၚ်အဲညာတ်ကေတ်ရ၊ဆဂးကောဒေံတအ်ဟီုဒၟံၚ်ကဵုပါၚ်သၟးဂှ်ကဵုဒၟံၚ်ကသပ်သၟးတုဲဒှ်ဟွံသေၚ်၊နဇိုၚ်နတဲဒးဖန်ဖက်ကဵုမာန်ရောၚ်၊ပိုယ်ဂွံဂစိုတ်ကောန်ပၞာန်ဗၟာမာန်ဂှ်၊မၞိဟ်သ္ပကောန်ပၞာန်မန်လေဝ်ဒးနွံထေက်ရောၚ်၊တုဲပၠန်ဒးဂၠာဲသြန်သွက်ဂွံထံက်ပၚ်ပၞာန်မန်ပၠန်ရောၚ်၊ကါလဂှ်မှဍေံစိုပ်တြဴမာန်၊ကါလမၞးတအ်ဒးသ္ပ ကောန်ပၞာန် ဂွိၚ်ဖေက်လမျီုအိုတ်ချိုတ်၊ကါလဒးထောံပၚ်ဂကူကေုာံရဲရပ်လွဟ် မၞးတအ်ဟီုအဲဟတှ်ရာန်လဝ်ကွဳ စက်ဟွံပြေဏီ၊မၞးတအ်ကြံမံၚ်ဒှ်မၞိဟ်ဆာန်ဂကူရောၚ် ဗဵုလဵုပိုယ်တအ်ဂွံပတှေ်စရော၊၊

ယွံမိမကလောကောဒေံမန်တအ်ညးဂမၠိုၚ်၊မၞးတအ်ညးဂမၠိုၚ်၊ဆာန်ဂကူဇေတ်တ်ဍာံရောၚ်အဲထေၚ်ကေတ်ရ၊
မုဟိုတ်ဟီုတှေ်၊ရံၚ်ကေတ်ပရိုၚ်ကောန်ၚာ်သၟတ်ဗြဴဏံတှေ်၊ဂကူမန်ပိုယ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ဝါဒ
ပွမဒးဒုၚ်ဍဵုဍိုက်ကဵုအလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာဂှ်ဟၟဲပၟိက်ဇေတ်တ်ဍာံပြရောၚ်အဲညာတ်ကေတ်ရ၊
ဆဂးကောဒေံတအ်ဟီုဒၟံၚ်ကဵုပါၚ်သၟးဂှ်ကဵုဒၟံၚ်ကသပ်သၟးတုဲဒှ်ဟွံသေၚ်၊
နဇိုၚ်နတဲဒးဖန်ဖက်ကဵုမာန်ရောၚ်၊ပိုယ်ဂွံဂစိုတ်ကောန်ပၞာန်ဗၟာမာန်ဂှ်၊
မၞိဟ်သ္ပကောန်ပၞာန်မန်လေဝ်ဒးနွံထေက်ရောၚ်၊တုဲပၠန်ဒးဂၠာဲသြန်သွက်ဂွံထံက်ပၚ်ပၞာန်မန်ပၠန်ရောၚ်၊
ကါလဂှ်မှဍေံစိုပ်တြဴမာန်၊ကါလမၞးတအ်ဒးသ္ပ ကောန်ပၞာန် ဂွိၚ်ဖေက်လမျီုအိုတ်ချိုတ်၊ကါလဒးထောံပၚ်ဂကူကေုာံရဲရပ်လွဟ် မၞးတအ်ဟီုအဲဟတှ်ရာန်လဝ်ကွဳ စက်ဟွံပြေဏီ၊မၞးတအ်ကြံမံၚ်ဒှ်မၞိဟ်ဆာန်ဂကူရောၚ် ဗဵုလဵုပိုယ်တအ်ဂွံပတှေ်စရော၊၊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.