Categories
ပရိုၚ်

ကောန်ကွာန်လှာ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တံ လုပ်ပေဲါဗ္တိုက် ပရေၚ်တိဍာ် သွက်ဓဝ်ဍာံဂွံမံက်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် တိသၠး၊ တိဖဠာတ်ကွာန်လှာ လၟိဟ် (၂၃.၆၅) ဧကဂှ် ဂကောံအုပ်ဓုပ်ကွာန်တံ ဟွံတီမွဲသာ် နူကဵုဌာနဗ်ၜတ်တဝ်တိ (မြို့နယ်မြေစာရၚ်း) ပ္တိတ်ဏာကဵုလိက်အခေါၚ်ကၠောန်တိ (ပုံစံ ၇) တုဲ မၞိဟ်ဂွံဏာတံဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်တဴညးဒေသကွာန်ဂှ် ဟွံသေၚ်ကီု၊ ဗီုပြၚ်ပ္တိတ်ကဵုဏာလဝ်ဂှ်လေဝ် ဟွံကိတ်ညဳကဵုသၞောဝ်တိဍာ်ဍုၚ်ဗၟာ ပ္တိတ်လဝ် သၞာံ (၂၀၁၂) ဂးတုဲ ကောန်ကွာန်လှာ လၟိဟ်ၜိုတ် (၄၀၀) တၠပြၚ်တံ ဟွံပေၚ်စိုတ်အိုတ်ရ။

 

သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် ကွာန်လှာ နာဲသဵုအံၚ်ဂှ် “ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ (၆)၊ သၞာံ (၂၀၁၆) ဂှ်တှေ် နူကဵု (နှစ်ရှည် စက်မှုသီးနှံ) ကၠုၚ်အာတ် အခေါၚ်ဗာ်တၞံရဝ်ဗာ ပ္ဍဲကဵုရုၚ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ဏံ။ မၞိဟ်ကၠုၚ်အာတ်အခေါၚ်ဗာ်တၞံရဝ်ဗါဂှ် ဂွံလဝ်ဗီု ပြၚ်နွံ မွဲတှေ် ကဵုအုပ်ဓုပ်ကွာန်ညိ။ အေလဂှ်တှေ် ဍေံထ်ၜး (ပုံစံ ၇) ဟဂှ်ရ။ (ပုံစံ ၇) ဍေံဂှ် အဲဗဵုမွဲတဲဂှ် ကာဒ်ကောန်ဍုၚ်ဍေံ ဒှ်မံၚ် (ရ-က-န)၊ နကဵုယၟု ဥူခေၚ်မိုၚ် ရဲလ္ဂုၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

 

နကဵုဥူခေန်မိုၚ် က္လိဂွံဏာလိက်တၞးသ္ကုတ်အခေါၚ်ကၠောန်တိ (ပုံစံ-၇) ဏံဂှ် ဂကောံအုပ်ဓုပ်က္ဆံၚ်ကွာန် ကေုာံ ကဝ် မတဳကောပ်ကာဲပရေၚ်တိက္ဆံၚ်ကွာန်တံ ဟွံတီ မွဲသာ် နူကဵုညးဇၞော်ဌာနဗ်ၜတ်တဝ်တိပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ထ္ပက်လဝ် စၟတ်တဲ ပ္တိတ်ဂွံဏာအခေါၚ် (ပုံစံ-၇) တိုက်ရိုက်ရောၚ်။

ပ္ဍဲကဵုဥူခေန်မိုၚ် မဒှ်ဇာတိရဲလ္ဂုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ယျာန်ကေန် က္လိဂွံဏာအခေါၚ်ကၠောန်တိ (ပုံစံ-၇) နူသၞာံ ၂၀၁၃ ဂှ်မ္ဂး အလဵုဇကုဥူမေန်ဇြဝ် ညးအုပ်ကာဂကောံကောပ်ကာဲတိဍာ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် (မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီးမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့) ဂှ် ထ္ပက်ကဵုလဝ်စၟတ်တဲရ။

 

“အနှေန်ပိုဲဗက်မံၚ်ကိစ္စဥူခေန်မိုၚ်ဂွံဏာလဝ် (ပုံစံ-၇) ဏံဂှ်ရ ပဲါနူဥူခေန်မိုၚ်ဂှ် မံက်တိတ်ကၠုၚ်ၜိုတ် (၈) တၠပၠန်” သာ်ဝွံ နာဲသဵုအံၚ်ဂှ် ဆက်ဟီုရ။

 

မၞိဟ်ဂွံဏာအခေါၚ်ကၠောန်တိ (ပုံစံ-၇) ဗီုကဵုဥူခေန်မိုၚ် ဒၞဲါတိသၠး၊ တိဖဠာတ် ပွဳဗွိုၚ်ကွာန်လှာ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တံဂှ် ဥူမျေအ်အံၚ်၊ ဥူအံၚ်မိုဝ်၊ ဥူမံၚ်ဂျဝ်ယေအ်၊ ဥူဟိၚ်မဝ်၊ ဥူခေန်မိုၚ်၊ ဥူမျဵုတဳဟ ကေုာံ မၞိဟ် (၃) တၠ၊ ဥူတဇြေန်၊ ဒဝ်မာလာဝေန်တံ ပါလုပ်ဒၟံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူကဵုအုပ်ဓုပ်ကွာန်လှာ ဟီုထ်ၜးဂှ်ရ။

 

ညးတံသီုဖ်အိုတ်ဂှ်ဝွံ ရဲဒေသကွာန်လှာမွဲတၠဟွံပါလုပ်တုဲ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် မဒှ်ရဲသၟာပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် နူကဵုဍုၚ်ဇၞော် လ္ဂုၚ်တေံ ရောၚ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်လှာတံ စှေ်လဝ်စိုတ်ရ။

 

အပ္ဍဲဂှ်မ္ဂး ဥူခေန်မိုၚ်ကဵု ဌာနဗ်ၜတ်တဝ်တိပွိုၚ်ဍုၚ်သၟးဂှ် က္လိဂွံဏာလဝ်စၟတ်တဲအခေါၚ်ကၠောန်တိ (ပုံစံ-၇) နနဲကဲဟွံ ဓဝ်ယာ လၟိဟ် (၆.၁၃) ဨကနွံရ။

 

“ညးတံပ္တိတ်ဂွံဏာ (ပုံစံ-၇) ဏံဂှ် ပိုဲလေဝ်ဟွံတီလဝ်မွဲသာ်ပုဟ်၊ ဍေံအာပ္တိတ်ဂွံနူက္ဆံၚ်လ္တူ နူကဵု (မြေစာရၚ်း) တေံ ဏောၚ်၊ စတမ်ဂှ် ကၠုၚ်နူပိုဲဟွံသေၚ်၊ ကိစ္စဏံဓဝ်ဍာံဗီုလဵုလေဝ် ဟွံဒှ်ပုဟ်၊ ဟဂှ်ရ ဓဝ်ဍာံဏံ ညံၚ်ဂွံမံက်ဂှ် ပိုဲဆက် ဂ္စာန်အာဏောၚ်” သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်လှာ နာဲသဵုအံၚ်ဂှ် ဟီုပၠန်ရ။

 

အတိုၚ်သၞောဝ်တိဍာ်ဍုၚ်ဗၟာ ချူသ္ပဒ္တန်လဝ် ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၂) ချူလဝ်ဂှ်ဝွံ အာတ်မိက်အခေါၚ်ကၠောန်တိ (ပုံစံ ၇) မ္ဂး ဒးအာတ်မိက်ချူဗပေၚ်စုတ်လိက်တၞး (ပုံစံ-၁) ပ္ဍဲရုၚ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်မဆေၚ်စပ်ရ၊ အပ္ဍဲပွိုၚ် (၃၀) တ္ၚဲဂှ် ရုၚ်အုပ်ဓုပ် ကွာန်တအ် သ္ၚဳဂၠိပ်တုဲ လိက်တၞး (ပုံစံ-၁) ဂှ် သီုဒးပလံၚ်ဗစိုပ်ကဵုရုၚ်ဌာနဗ်ၜတ်တဝ်တိပွိုၚ်ဍုၚ်တေံရောၚ်၊ နူဂှ်မွဲက္ဆံၚ် ဌာနဗ်ၜတ်တဝ်တိပွိုၚ်ဍုၚ် က္လေၚ်ပ္တိတ်ကဵု လိက် (ပုံစံ-၂) တုဲ (ပုံစံ-၂) ဂှ် ဒးဗါန်စွံလဝ် ပ္ဍဲရုၚ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်မဆေၚ်စပ် ဒၞဲါမၞိဟ်ညာတ်ကၠး ပွိုၚ် ၁၅ တ္ၚဲရောၚ်။

ဒၞဲါတိသၠး မလုပ်နွံဒၟံၚ်အပ္ဍဲဗွိုၚ်ကွာန်လှာဏံဝွံ ဥူခေန်မိုၚ် ကေုာံ မၞိဟ် (၈) တၠတံ ဂွံဏာလဝ် (ပုံစံ-၇) နနဲ ဟွံဗဗွဲဓဝ်ရ (သၞံၚ်တိုၚ်)
ဒၞဲါတိသၠး မလုပ်နွံဒၟံၚ်အပ္ဍဲဗွိုၚ်ကွာန်လှာဏံဝွံ ဥူခေန်မိုၚ် ကေုာံ မၞိဟ် (၈) တၠတံ ဂွံဏာလဝ် (ပုံစံ-၇) နနဲ ဟွံဗဗွဲဓဝ်ရ (သၞံၚ်တိုၚ်)

လ္တူဗါန်စွံလဝ်ကဵု (ပုံစံ-၂) ဂှ် ညးလဵုလေဝ် ဟွံကၠောန်သ္ပပရေၚ်ဒစဵုဒစးမ္ဂး နူကဵုညးအုပ်ဓုပ်ကွာန်တံ မ္ဒးပ္တိုန်ထ်ၜး အာကဵုဌာနဗ်ၜတ်တဝ်တိ ပွိုၚ်ဍုၚ်အဆံၚ်ၚ်တုဲမှ က္လိဂွံ (ပုံစံ-၇) ဂှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

 

စပ်ကဵုကိစ္စက္တဵုဒှ်အာပ္ဍဲကွာန်လှာဏံဂှ်တုဲ ညးမလ္ၚတ်ရံၚ်ဒၟံၚ်မွဲတၠဂှ် “ၝဏံဂှ် မုဍေံဒှ်ရောဟီုတှေ် သၞောဝ်တိဍာ် ဍုၚ်ဗၟာ အလဵုအသဳတံ ချူဓဇက်ပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ် ဟွံဒှ်ဖဵု သွက်ကောန်ဍုၚ်ကွာန် ရဲတိကၠအ်တံရောၚ် ညာတ် ကၠးအာရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

 

စပ်ကဵုကိစ္စက္တဵုဒှ်ပ္ဍဲကွာန်လှာဂှ်တုဲ ပရေၚ်ကၠးဖ္ဍး၊ ပရေၚ်ဗဗွဲဓဝ်ဟၟဲမွဲသာ် လ္တူဥူခေန်မိုၚ်တံ က္လိဂွံဏာ (ပုံစံ ၇) နူကဵု ဌာနက္ဍိုက်ပ်စရၚ် တိပွိုၚ်ဍုၚ်တိုက်ရိုက်ဂှ် သွက်ဂွံက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်စၟဳစၟတ်ကဵုမာန်ဂှ် အာတ်မိက်ပ္တိုန်ထ်ၜးလဝ် ကုသ္ကိုပ်ဝန် ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် နစၟတ်တ္ၚဲ (၉)၊ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ၊ သၞာံ (၂၀၁၆) ရ။

 

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ သွက်ဂွံက္လေၚ်စၟဳစၟတ် လ္တူကိစ္စဥူခေန်မိုၚ်တံ က္လိဂွံဏာ (ပုံစံ-၇) ဏံဂှ် သ္ဒးပံက်ပ္တိုန်ဂကောံသမာဓိ (ခုံရုံး အဖွဲ့) နကဵုဌာနက္ဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် (၄) ဌာနတုဲ အပ္ဍဲဂှ်မ္ဂး ဌာနကိုန်အစဳဇန်ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ ဌာနဗ်ၜတ်တဝ်တိ၊ ဌာနတဵုလွဳ ကေုာံ နူကဵုဒုသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ် အပံၚ်ဖ်အိုတ် (၄) တၠပါလုပ်ရ။

 

“ပိုဲတံဂှ် ဆဗၞတ်စၟဳစၟတ် ညးတံဗီုလဵုဂွံဏာ (ပုံစံ ၇) ဏံ။ ညးဂှ်ပ္တိတ်ကဵု ဗီုလဵုပ္တိတ်ကဵုရဏောၚ်။ ပိုဲတံစၟဳစၟတ်တုဲတှေ် တၚ်နၚ်စၟဳစၟတ်ဏံဂှ် ပိုဲတံဒးပအပ်ကဵု ဒုညးအုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ် မုဟ်ဍုၚ်ရ။ တာလျိုၚ်ပိုဲဂှ် နွံဆၜိုတ်ဂှ်ရ” သာ်ဝွံ ညးမပါ လုပ် ပ္ဍဲကဵုဂကောံစၟဳစၟတ်ဂှ်မွဲတၠ သ္ကိုပ်ဌာနကိုန်အစဳဇန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဥူလှယှိုဲ ဟီုရ။

 

ပရေၚ်စၟၟဳစၟတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ ကိစ္စမၞိဟ်ဂွံဏာလဝ် (ပုံစံ-၇) တံဂှ် စဓမံက်လဝ်ရုပ်ရဴ ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၂ တေံတုဲ ပြဟ်ဟ် ဏံ သၟာန်ဂွံလဝ် အယာံမာတ်ဥူခေန်မိုၚ်မွဲတၠဓဝ်ကီု၊ မၞိဟ်သှေ်မံၚ် (၈) တၠတံဂှ် သွက်ဂွံစၟဳစၟတ်မာန် ဂွံလဝ်ဒၞဲါဌာန်ဒၟံၚ် ညးတံတုဲဒှ်ယျရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဆက်ဟီုရ။

 

တိသၠး၊ တိဖဠာတ် ဌာနဗ်ၜတ်တဝ်တိပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တံ မပ္တိတ်ဏာကဵု (ပုံစံ ၇) ကုဥူခေန်မိုၚ် ကေုာံ မၞိဟ် (၈) တၠ လၟိဟ် (၂၃.၆၅) ဨကလၟုဟ်ဂှ် ပါလုပ်နွံဒၟံၚ်သ္ကဲဂၠံၚ်ကွဳစက်မတ်မလီု-ရေဝ်ၜါလ္ပာ် (နူစဆေၚ်ကၠေၚ်ရာမာဉ် ဒဵုစိုပ် ဂုက်လုပ်ကဵုဍုၚ်ဇြပ်ဗု) မဒှ်တုဲ နူကဵုဌာနကွတ်စက်စၟတ် (၂) လုပ်တဵုစုတ်လဝ် တၞံရဝ်ဗါဂမၠိုၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.