Categories
ပရိုၚ်

လ္တူသၚ်မန်တံဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်သၚ်ဍုၚ်သ်အာၚ်တံ သ္ပကၠုၚ်စၟတ်သမ္တီ

ပ္ဍဲကဵုဂိတုမာတ် (၈) (မာ်အိုတ်) ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် သဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက်ဘာသာမန် ပ္ဍဲအလဵုအသဳပေၚ် (၁၀၀) သၞာံ ပ္ဍဲဘာကျာ်ဒေါဝ်သာသၞာ (၂၅၀၀) ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်သၚ်နူဍုၚ်သ်အာၚ် က္ညကၠုၚ်စိုပ်ကဵုဇြဟတ်ကီုရောၚ်။

ပ္ဍဲသဘၚ်ကၠံသၞာံဂှ် ဂအုပ်ဂိုဏ်ရာမညနိကာယ ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ၊ သံဃရာဇ် ဍုၚ်ကာမ်ဗူချာ (ကမ္ဘောဒီးယား) ကေုာံ နူဍုၚ်သေံ ဒု-ဂအုပ်ပါမောက္ခ တက္ကသိုလ်စူဠလေန်ကောန် ကဵု တက္ကသိုလ်မၚ်ဂုတ်တံကီု သၚ်မဟနကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ အဆံၚ်ဒု-ဥက္ကဋ္ဌတံလေဝ် က္ညတိုန်စိုပ်သ္ဘၚ်ဂှ်ရောၚ်။

“ကၠုၚ်စိုပ်အဏံ ဆဵုဒးသၚ်ရာမညနိကာယဏံတုဲ မိပ်စိုတ်အိုဟ်တၟိုဟ်စိုတ် သက်ဟီုဟွံမွဲရ။ အဆက်အဆောံ ပိုတ် မံၚ်ညးသ္ကအ် လအ်အာဗွဲမလောန်ရ။ လၟုဟ်ရ ပိုဲဂွံကလေၚ်ဆဵုတှေ် ပိုဲကလေၚ်ဆက်ဆောံညးသ္ကံပၠန်စိုအ်။ ညံၚ်ဂွံ ဆက်စၠောံမွဲဝါပၠန် ကၠုၚ်ကဵုဇြဟတ်ရ” သာ်ဝွံ လ္တူဂလာန်ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠဂအုပ်ဂိုဏ်ရာမညနိကာယ ဍုၚ်သဳရိ လၚ်္ကာဟီုမြော်လဝ် ဘာသာအၚ်္ဂလိက်ဂှ် သၚ်မန်မွဲဇကု ကၠာဲလဝ်ကဵုဘာသာဂှ် ဂွံမိၚ်ကေတ်ကီုရ။

ပ္ဍဲဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ (တ္ကံသိၚ်ဃဵု) တေံဂှ် သယာမ်နိကာယ (ဂိုဏ်သေံ) အမရပူရနိကာယ (ဂိုဏ်ယှိုဲကျေန်-ဗၟာ) ရာ မညနိကာယ (ဂိုဏ်မန်) ဂိုဏ်နွံပိဂိုဏ်တုဲ ဂိုဏ်ရာမညနိကာယဂှ် သၚ်နွံမံၚ် ဗၞတ် (၈၀၀၀) ဇကုရောၚ် အ္စာတၠဂှ် ဆက်လဴထ်ၜးရ။

“နကဵုအခိုက်ကၞာမန်ဇေတ်တ် ကတ်လ္ၚတ်ကၠုၚ်လဝ် သာသနာတၠီလပိုန်ကျာ်တြဲအဆက်က်တေံ ဘာသာပါဠိဂှ် ဂွံ မၚ်မွဲအာ တန်တဴမံၚ်လၟုဟ်ဂှ် အိုဟ်တၟိုဟ်ကွေံရ။ ကျာ်တြဲကလိလောန်စဴအာတုဲ ဒးပတိုန်ကၠုၚ်လဝ် သံဃယာနရ။ မွဲအဆက်ကဵုမွဲအဆက် စၠောံတဲတုဲ ယိုက်ဂၠေၚ်ကၠုၚ်လဝ် သာသနာဂှ် သဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက် ရာမညနိကာယဏံ ကၠောန်အာအဆက်က်ညိ” သာ်ဝွံ သံဃရာဇာဍုၚ်ကာမ်ဗူချာ ကျာ်ဇၞော်အ္စာသာမ်ဒေပ်ဖေတ်ဝါန် ဟီုမြော်ဂလာန်ရ။

ပြဟ်ဟ်ဏံ ဂကောံရာမညကဵု ညးတာလျိုၚ်တက္ကသိုလ်စူဠလေန်ကောန်တံ ကလိဂွံလဝ်တၚ်တုပ်စိုတ် သၚ်မန် အံၚ်ဇၞးလဝ် တန်ဇၞော်တံဂှ် အာကတ်တိုန်တန်ဗဳအေ (B.A) မာန်ကီု သၚ်အံၚ်ဇၞးလဝ်တန်ဓမ္မာစရိယ ပ္ဍဲဂကောံရာ မညတံဂှ် အာကတ်လ္ၚတ်တန်အာမ်အေ (M.A) မာန်ရောၚ်။

“ဟိုတ်နူကဵုအစောန်ဇြဟတ်ကောန်ဂကူပိုဲ၊ အစောန်ဇြဟတ်သၚ်ပိုဲမန်တံ စိုတ်ဓာတ်ဗိုန်ခိုၚ်တုဲတှေ် ညးတံဒးဖန်ကဵု (အခေါၚ်သွဟ်လိက်ဘာသာမန်) ပဲါဟွံမာန်တုဲ ပိုဲဂွံကၠုၚ်ပေဲါအံၚ်ဇၞးကီုရ။ ပိုဲဂွံပေၚ်ကၠံသၞာံ ပေၚ်ကၠုၚ်လောဲလောဲဟွံ သေၚ်၊ ပိုဲဂွံသွဟ်ကၠုၚ်ၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ် ဟွံသေၚ်” ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံရာမညနိကာယ ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳလာစာရ ဟီုမြော်လဝ်ရ။

အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ သာသနာဂွံဗျာပ်တြးအာဂှ် စနူကဵုဍုၚ်မန်သီုဖအိုတ်ရ။ ကလိဂွံအဆက်နူကဵုသၚ်မန်တံရောၚ်။ သွက်ဂွံဗှ်ဗၞုဟ်ရော်ဂုဏ် သၚ်မန်ရာမညနိကာယတံကီု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်လဝ် ညံၚ်ဂွံအ ခေါၚ် သွဟ်လိက်ကလေၚ်ပါဠိပထမ နကဵုဘာသာမန်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ဏံရောၚ် ညးဆက်မြော်ရ။

စၟတ်သမ္တီသဘၚ်ပၚ်ကၠံသၞာံဂှ် တွာ်ပိဋကတ်ပိ ဂေတ်ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် သၟတ်နူကဵုပွိုၚ်နာနာတံ ဗၞတ် (၂၀၀၀) တၠပြၚ် ကၠုၚ်စိုပ်ကွာ်ကဵုဂေတ်တုဲ ခန်ထ်ၜးပျးဗီုတပူတဝ်ဂွံဒုၚ်ကေတ်ဓာတ်သော်၊ ခန်မဟာထေရ်ဗုဒ္ဓဃောသာ ချူပိဋကတ် အဋ္ဌကထာ၊ ဗီုမှာထေရ်အရဟံက္ညအာဍုၚ်ဗကာံတံကီု ပရေၚ်စၟတ်သမ္တီပေၚ်ကၠံသၞာံတံဂှ် ထ်ၜးပျးလဝ်ကီုရောၚ်။

ဂိုဏ်ရာမညနိကာယဂှ် လၟိဟ်ဘာမန် နွံမံၚ် (၈၇၇) ဘာတုဲ သၚ်မန်ခမဳနွံမံၚ် (၄၇၂၂) ဇကု ကေုာံ သာမဏဳနွံမံၚ် (၄၂၅၅) ဇကုဂှ် ပတန်မံၚ်သာသနာအိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.