Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံဒစဵုဒစးဒၞါတာ ကိစ္စချးတၟံဏံဂှ် ဒှ်သ္ဇိုၚ်ဝန် ရဲဒေသဒဵုသာဲတံရောၚ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဂး

ကမ္ပဏဳတိဗုတ်မတ်မလီု MCL သ္ဂောံဗ္ဂေတ်ရုၚ်စက်ဍေံ နကဵုဒြဟတ်ဓါတ်လလဳဂှ် ဍေံသ္ဒးစံၚ်ဗဂဵု ချးတၟံဏောၚ်တုဲ သွက်ဂွံမၚ်မွဲ စဵုဒၞါအာဒေသပိုဲဂှ် တာလျိုၚ်သဇိုၚ်ဝန် နွံပ္ဍဲဒါယကာတံရ သာ်ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ်ချ် (၁) မံက် အဃောသ္ပဒၟံၚ်ပေါဲဟီုတွံ ပရူချးတၟံဂှ် ကျာ်ဇၞော်ဘဒန္တသုမန ကွာန်ကံဒုန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရး’ဍုၚ်မန် ဟီုမြော်ဏာဂလာန်ရ။

ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒန္တသုမနဂှ် “ကမ္ပဏဳဏံ ကၞိက်ကဒဵုလဝ် ကိစ္စချးတၟံဏံဂှ် လၟုဟ်ရ ပိုဲဂွံတီတှေ် လဇုဲအာ မွဲလဂါံဣရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် သွက်ဂွံဒၞါတာအာ အန္တရာဲဏံဂှ် ဒှ်တာလျိုၚ် ခမဳသၚ်ကဵု ဒါယကာတံရ” ရဴဝွံ ညးမြော်ဂလာန်တဴ ပ္ဍဲပေါဲဟီုတွံ ပရူချးတၟံ ကွာန်ကံပၞဟ်ဂှ်ရ။

ပ္ဍဲပေါဲဟီုတွံဂှ်ဝွံ ဒံက်တာခေန်မိုၚ်ညဵု၊ အ္စာၝောံ ဒဝ်ဒေဝဳတဇြေန်၊ အ္စာဥူသိၚ်မျေအ်( သၟိၚ်ဗယုက္တိုၚ်လှာ်-သတ္တုတွၚ်းအၚြိမ်းစား) တံ ဟီုတွံထ်ၜးကဵုတုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂမၠိုၚ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန် မွဲဟာန်ကေုာံ ရဲကွာန် ဗၞတ် (၄၀၀) တလ နူကွာန် ကံဒုန်၊ ကံပၞဟ်၊ မွဲဂြဝ််၊ ကွာန်ၚ္ၚါၚ်တံ တိုန်စိုပ်လဝ် ဂွံဆဵုကၠုၚ်ရ။

အ္စာ ဥူသိၚ်မျေအ် (သၟိၚ်ဗယုက္တိုၚ်လှာ်) ဂှ် “ ချးတၟံဏံ ဖဵုပရေံဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်ဂှ်ရ ဍုၚ်နာနာတံ ၜိုတ်ဖအောန်ဂွံ ဖအောန်ဖျေံဒၟံၚ် တၟာဂလိုၚ်ရ။ ဣဂှ်ရ ပ္ဍဲဍုၚ်ဇကု စကာတိုန် ချးတၟံဟီုဂှ် ဟွံထေက်ကဵုဒှ်ရ။ ပ္ဍဲချးတၟံဏံ အရာစကာဟွံဂွံ (အပေါတ်ထောံကၠဟ်) နွံမံၚ် ၁၃ ဂကူရ။ အရာစကာဟွံဂွံ မဗဒှ်ကဵုဖဵု ပရေံပရေံတံဏံဂှ် ဒးဒုၚ်အာ ဒဵုကဵု အဆက်ကောန် စဴ စေက် တေံဏောၚ်” ဂးရ။

ပေါဲဟီုတွံ ပရူချးတၟံ ကွာန်ကံပၞဟ် (Mon Htaw)
ပေါဲဟီုတွံ ပရူချးတၟံ ကွာန်ကံပၞဟ် (Mon Htaw)
အရာစကာဟွံဂွံ (အပေါတ်ထောံကၠဟ်) မတိတ်နူချးတၟံမ္ဂးဂှ် (၁) ကာဗန်ဒါဲအံက်သာ်၊ (၂) သာလ်ဖါဒါဲအံက် သာ်၊ (၃) ဏာ်ထြဝ်ဂျေန်၊ (၄) ကာဗန်မဝ်နံက်သာ်၊(၅) ခၟိက်ခဗိုက်၊ (၆) ဟာ်ဒြဝ်ကာဗန်၊ (၇) ဗ္ဒါ၊ (၈) အာဇြေန်ဏေတ်၊ (၉) ဒကောဝ်၊ (၁၀) ကိတ်ဒဳယာမ်၊ (၁၁) ပ္တေၚ်တိတ်နူ တိုၚ်ပၠံၚ်ယက်၊ (၁၂) ပ္တေၚ်ဖဴ၊ (၁၃) ယူရေနဳယာမ် တံပါလုပ်ဒၟံၚ်ဏောၚ် ဂးရ။

“ရုၚ်စက်ဏံ ဂေတ်ဗက်သက်ဂတာပ် ဒးဘဲကၠာအိုတ်ဂှ် ရဲပွဳပွူ ကြပ်ပ်တံရ။ လအ်ကၠုၚ်ညိမ္ဂး ဗွိုၚ်ဘဲအန္တရာဲဂှ် လှဲတိတ်ကၠုၚ်ရ။ စက္ကဝါ ဖဵုပရေံပရေံ ဗျာပ်အာဒဵုလဵုရောဟီုမ္ဂး တဴရဴ ရုၚ်စက်ဂေတ်ရ။ အယုက်ကာလ ရုၚ်စက်ဂေတ်လအ်ကၠုၚ်ခ္ဍၚ် စက္ကဝါပရေံပရေံ လှဲတိတ်ခ္ဍၚ်ရ” ရဴဝွံ အ္စာ ဥူသိၚ်မျေအ် လဴထ်ၜးဏာရ။

ရုၚ်စက်ဏံ သ္ဂောံဂေတ်ပၠန်ဂှ်လေဝ် စၞပရက်သွက်မွဲသၞာံ တၟံဂေါဒန် (ဂေါဒန္တ) လျိုၚ်တာန် (၁၀၀,၀၀၀) ကဵု ချးတၟံ လျိုၚ်တာန် (၄၇၆,၀၀၀) ဂှ် က္လိဂွံအခေါၚ် နူအလဵုအသဳတွဵုရးမန်တုဲ ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂ရ ဂှ် ဍေံတံ စဇက်ဒၟံၚ် နကဵုက်ၜၚ်ဣရဂှ်လေဝ် ဂွံမိၚ်ကေတ် နူရဲဒေသတံရ။

နာဲယှိုဲ ကောန်ကွာန်မွဲဂြဝ််ဂှ် “ ဒဵုကဵုလၟုဟ်ဏံ ၜိုန်ပိုဲဟီုမံၚ် ဟွံတုပ်စိုတ် ကီုလေဝ် ကမ္ပနဳဂှ် ဗီုပၟိက်စိုတ်ဍေံတံရ ဍေံတံကၠောန်မံၚ်။ ညံၚ်ဂွံဒှ်အကာဲအရာ ခိုဟ်အိုတ်ဂှ် နူပိုဲသဳကၠဳအာဏောၚ်။ ပိုဲဟွံမွဲပၟိက်ကဵု ကမ္ပနဳ ဟွံသေၚ်ရ၊ ပိုဲဟွံပၟိက် ပရေၚ်စံၚ်ချးတၟံဂှ်ဟေၚ်ရ” ရဴဝွံ ဂးတဴရ။

ဆန္ဒရဲဒေသတံဂှ် ဟွံဒးဂၞပ်ကဵု အရာဗဂေတ်စက် နကဵုချးတၟံတုဲ စၞးဂှ် မိက်ဂွံကဵု ဗဂေတ်အာစက် နကဵုကၠေၚ်ပရက်တၞဟ်ဟ် (ဟွံသေၚ်တှေ်) နကဵုသၟုဟ်ဓါတ်သဘာဝ ဂှ်ဟေၚ်ရဂှ် ဂွံတီကေတ် လညာတ် ညးတံရ။

“ လၟုဟ် ပကောံဒၟံၚ် စၟတ်တဲ ဒ္စဵုဒ္စးဖိုဟ်ရ။ တုဲတှေ် ဆက်ပ္တိုန်ထ်ၜးကဵု ဌာနအလဵုအသဳ သွာၚ်မဆေၚ်ဆက် တံဏောၚ်၊ နကဵုချးတၟံရတှေ် လးလးဟွံကဵုအခေါၚ်ရ။ ပ္ညဳဟွံဂွံတှေ် တိတ်ထ်ၜးဆန္ဒ ပ္ဍဲဂၠံၚ်ဏောၚ်” နာဲယှိုဲ ဂးကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ရ။

ရုၚ်စက်ဏံ သ္ဂောံဂေတ်ဂှ် နွံပၟိက်ဗၞတ်ဗ်ၜတ်ဓါတ်လလဳ (၄၉) မဂ္ဂါဝတ်ဒှ်တုဲ သွက်ဒြဟတ်ဓါဟီုတွံ ပရူချးတၟံ ကွာန်ကံပၞဟ် (Mon Htaw)
တ်လလဳ ၄၀ မဂ္ဂါဝတ်ဂှ် စံၚ်ဗဂဵုချးတၟံ ကေုာံ အပေါတ်ဇဳဝ မထောံကၠဟ်တံတုဲ ပ္တိတ်ဓတ်ပၟတ်ဏောၚ်၊ သွက် ၉ မဂ္ဂါဝတ်ဂှ် က္လေၚ်စကာ ကျာဂမ္တဴ Waste Heat Generator (WHG) မတိတ်နူရုၚ်စက်ဂှ်တုဲ ပ္တိတ်ကဵုဓတ်ပၟတ်ဏောၚ် ဂးရ။

သွက်ဂွံသိုၚ်ပ္တန် ရုၚ်စက်တိဗုတ်ဏံဂှ် က္လိဂွံလဝ် တၚ်တုပ်စိုတ် နူကမ္မယှေန် ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ် ဍုၚ်ဗၟာ ပ္ဍဲဂိတုမေ၊ သၞာံ ၂၀၁၃ တေံရတုဲ စိုပ်လဒေါဝ်သၞာံ ၂၀၁၆ ဏံမ္ဂး ပ္တိတ်တိဗုတ်မာန်ရဏောၚ်ဂှ် ဂွံတီလဝ် နူကမ္ပဏဳရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.