Categories
ပရိုၚ်

ရန်ကဵုကောန်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ ၜါတၠ ဒးဒုၚ်ပန်ဂစိုတ်ဂှ်တုဲ ကၠောန်သ္ပ ပတ္တိဒါနကုသိုလ်

ရန်ကဵု ညးဒးဒုၚ်ပန်ဂစိုတ် ၜါတၠ မဒှ်ကောန်ကွာန်ပါၚ်မၚ်ဂၠန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ပါ်ခေါဇာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ မၞုံကဵုပရေၚ် ဝးပကဝ် အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ဂၠိုၚ်ၚ်ဂၠၚ်ၚ်ဂှ်တုဲ ရဲဒေသဂမၠိုၚ်တအ် သ္ပက္ဍိုပ် ကၠောန်သ္ပ ပတ္တိဒါနကုသိုလ် ပ္ဍဲတ္ၚဲပေၚ် မွဲဂိတုရ။

အစဳဇန်ရာဒနာ ပတ္တိဒါနကုသိုလ်ဏအ် ကၠောန်သ္ပဏာ ပ္ဍဲဂၠးအရှာံကျာ်ဒေါဝ်ဍုၚ် (ဍုၚ်ရေဝ်) ဂိတုအေဗရဴ (၈) ပယာံသဝ်တ္ၚဲ ၜိုတ် (၄) နာဍဳဂှ်တုဲ ကောန်ကွာန် ကေုာံ ခမဳသၚ် နူကွာန်ဂမၠိုၚ် မပ္တံ ကွာန်ဂမၠိုၚ် ဒေသ ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ၊ ကွာန်ဂမၠိုၚ် ဒေသဖါလိန်၊ ဗၟံက်ရေဝ်တှေ် မပ္တံကွာန်ဘာ၊သၟဝ်ကျာရေဝ်တှေ် မပ္တံ လၟိုၚ်၊ တၟံကၞေၚ်၊ တံၚ်ပရၚ် တအ်ပါလုပ်တုဲ သီုဖအိုတ် တိုန်စိုပ် ၜိုတ်( ၃၀၀)တၠ ရ။

“ကောန်ကွာန် ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ အဂုန်တအ်ဂှ် ဒးဒုၚ်ဍဵုဍိုက် ဒးဒုၚ်ဝး အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ဂၠိုၚ်ကဵုအဆက်ရ။ ဒဒှ်ဒေသပိုဲဂှ် မိက်ဂွံကဵုဂၠးတိတအ်တီကီုရ။ မိက်ဂွံနွံကဵုပရေၚ်ဗဗွဲဓဝ်၊ မိက်ဂွံနွံကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်သြိုဟ်ကီုရ။ ကၠောန်လၟုဟ်ဏအ်ဂှ် ဒက်ဝဲတုဲကၠောန်နကဵုအဃာတ ဟွံသေၚ်ရ” သာ်ဝွံရန်တၟံ ဒဒှ်ကာကုသိုလ်တ္ၚဲဏအ်ဂှ် ဘဒန္တဇနက ကျာ်ဇၞော် ကွာန်တၟိတဴတက် မြော်ထ္ၜးကဵုညးဂမၠိုၚ်ရ။

ညးဂမၠိုၚ်ကၠုၚ်တိုန်စိုပ် ပေါဲရာဒနာသ္ပဝတ် ပတ္တိဒါနကုသိုလ်ဏအ်ဂှ်လေဝ် နကဵုသၚ်္ကေတ ဒှ်လၞီအောန်စိုတ် ဒက်လဝ်ယာတ်လမ္စံက် ပ္ဍဲက္ဍိုပ်တုဲ ကၞပ်သ္ၚိတ်မံၚ် ဗၞတ်မွဲမိဏေတ်ရ။ ကြဴနူဂှ် ရန်ကဵုသွက်ဂွံဒှ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဒေသတုဲ ဒ္ဂိုန်ကေတ်သဳမသုန် နူဇရေၚ် ဘဒန္တသဳလဝန္တ (ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘာဟံသာထဝ် ဍုၚ်ဇြပ်ဗု) တုဲ ခမဳသၚ်ဂမၠိုၚ် ဖျေံဗယာပ်မေတ္တာ နကဵုမေတ္တာသုတ်ရ။

ကၠာဟွံသ္ပ ပေါဲရာဒနာသ္ပဝတ်ဏီ ပယာံတ္ၚဲစေၚ် ၜိုတ် (၁) နာဍဳက္လေၚ်ဂှ်လေဝ် စပ်ကဵုကိစ္စ ညးချိုတ်အာ (၂) တလဂှ်တုဲ ကၠောန်ဏာ ပေါဲသောၚ်က္လးလိက်ပရိုၚ်ကီုရ။ ညးမသ္ပစၞးကဵု ဂကောံပရေၚ်မၞိဟ် နာနာ ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ကီု၊ ကောန်ဂကောံ ၁၇ တလ မွဲဟာန်ကေုာံ ဒါရာ်တာ ဂကောံရၚ်တၠုၚ် ပရေၚ်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ကဵု ပရေၚ်ဗဗွဲဓဝ် နူဍုၚ်ပြန်တေံလေဝ်ကုီု ကၠုၚ်ဗိုၚ်ကရိုၚ်ရီုဗၚ်အိုတ်ကီုရ။

ကောန်ဍုၚ်အရၚ် နွံပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဏအ် အိုဿီု နွံကဵုအခေါၚ်အရာ တုပ်ပ်တုဲ ဒးဒှ်မွဲဗီု မွဲပလိုဟ်ဟေၚ်ရောၚ် ဒုၚ်ကေတ်ဓဝ်ပတှေ် သာ်ဂှ်တုဲ ညးတအ်ကၠုၚ်စိုပ်ကဵုဒြဟတ်ရ။ တုဲပၠန် လ္ပာ်ညးတာလျိုၚ် သွာၚ်မဆေၚ်စပ်တအ်လေဝ် ဒဒှ်ဍာံ ညံၚ်ဂွံမံက်ဂှ် လ္ပကၞိက်ကဒဵုတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ညံၚ်ဂွံတီကၠးဂှ် မိက်ဂွံကဵုဓမံက်ပ္တိတ်ကီုရ သာ်ဝွံ ကောဂျေန်မဳ ဒါရာ်တာ ဂကောံရၚ်တၠုၚ် ပရေၚ်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ကဵု ပရေၚ်ဗဗွဲဓဝ် ဂးရ။

စပ်ကဵုကိစ္စကောန်ကွာန်ၜါတလဏအ်တုဲ ဒဒှ် ညးတေံ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ကုဂအုပ်က္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်စဵုဒၞါ ဒပ်ပၞာန် ကေုာံ ဌာနမဆေၚ်စပ်တအ် ကီုရဂှ်လေဝ် ကောဂျေန်မဳ လဴထ္ၜးရ။

သွက်ဂွံတိုန်က္လၚ် ပေါဲသောၚ်က္လးလိက်ပရိုၚ်ဂှ် ၜိုန်ဘိက်လဝ် ရဲသၟိၚ်တလ မပ္တံ ညးတာလျိုၚ် နူၝောံဒပ်၊ တံဒပ်၊ သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ၊ ကမ္မတဳ အထံက်ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ် တအ်ကီုလေဝ် ညးလဵုလေဝ် ဟွံကၠုၚ်ရ သာ်ဝွံ မာံသဵုတိၚ် မလုပ်အဝေါၚ် ကမ္မတဳဖန်ဗဒှ် ပေါဲသောၚ်က္လးလိက်ပရိုၚ်ဂှ် ဟီုရ။

ကမ္မတဳဏအ် သီုပရးဏာ လိက်စၠောံတဲတုဲ အပ္ဍဲလိက်ဂှ် (၁) သ္ၚိဌာန် သီုကဵုလမျီူကောန်ဒေသတအ် ဒဒှ်ဟွံမွဲကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီုရဂှ် ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်တအ် ညံၚ်ဂွံတီ။ (၂) နူဒပ်ပၞာန် ညံၚ်ဂွံသောၚ်က္လးကဵုကၠးကၠးမးမး၊ ကေတ်တာလျိုၚ်တုဲ ညံၚ်ဂွံပသောၚ်ကဵုမာန်။ (၃) သ္ၚိကၟိန်အိန်ထံၚ် ညးစုတိအာ ၜါတလတေံ စဵုကဵုညးတအ်ပြေစိုတ် ညံၚ်ဂွံလွဳပရာအာ ပရေၚ်ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ညးတအ်။ (၄) ကမ္မယှေန် အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ကောန်ဂကူ ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာလေဝ် သွက်ဂွံဓမံက်ကဵု ပရေၚ်ဒဒှ်ဍာံဍာံမာန် ညံၚ်ဂွံစှေ်လ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲကဵုကီု သာ်ဝွံ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုတၚ်နၚ်တအ်ဏအ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပေါဲသောၚ်က္လးလိက်ပရိုၚ်ရ။

စပ်ကဵုကောန်ကွာန်ၜါတလ ချိုတ်အာဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၁၉) နူရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ခေါဇာ ပံက်လဝ်အမှု ကုဗိုလ်ဇၞော် ဇြဝ်မျဵုထိတ် နကဵု (ပ) ၆/၂၀၁၆၊ ၝောံပိုဒ်ဒုဟ် ၃၀၂ ကီုရ ဂွံတီကေတ်။

သွက်ဂွံဓမံက်ကဵုပရေၚ်ဒဒှ်ဍာံဍာံကီု ကဝံၚ်ကောန်ဇာတ် မသှေ်မံၚ်တအ် ဒဵုကဵုပြေစိုတ်မာန် နူညးတာလျိုၚ်မဆေၚ်စပ်တအ် ပၠာံဗဇးကဵုစိုတ်ညးတအ် ဟွံမာန် ရၚ်တၠုၚ်ကဵုဟွံမာန်မ္ဂး ဆက်ကၠောန်အာ ပေါဲရာဒနာသ္ပဝတ် ဇၟာပ်ပ်ဂိတုပၠန်ဏောၚ် မာံသဵုတိၚ် ဂးရ။

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုမာတ် (၈) ပယာံဗ္တံ ၜိုတ် (၁၁း၃၀) နာဍဳ ဒပ်နူတံဒပ် ခလရ (၂၈၀) သ္ကိုပ်တံဒပ် ဖျဵုဝေဒွေ၊ ဒုသ္ကိုပ်တံဒပ် အံၚ်ကိုဝ်ဝေန်၊ ဗိုလ်ဇၞော်ဇြဝ်မျဵုထိတ် တအ် က္ဍိုက်ပ် နကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီုတိဍာ် လုပ်အာကွာန်ပါၚ်မၚ်ဂၠန်တုဲ ဟိုတ်နူပန်စုတ် ကောန်ကွာန်ၜါတလ (နာဲမဵုကဵု နာဲချေတ်သဵု) ဂှ်ရ ညးၜါတလဂှ် ဒးချိုတ်အာ နကဵုဘဲဒးလွဟ် ပ္ဍဲသြိုဟ် သီုကဵု မဏေတ်ရေက်ကရိုန်လဝ်ကဵုၜုန်မြရ။ ပဟိုတ်ကဵု ဒဒှ်ညးၜါဂှ်တုဲ ဒးကၠောန်ပေါဲရာဒနာသ္ပဝတ်ဏအ် ညးက္ဍိုက်ပ် သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကတအ် လဴထ္ၜးရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.