Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ပရေင်ဒိုအ်ပန်ပှော် ၁၉၉၅ တေံကဵု ဗီုပြင် NCA လၟုဟ်

ဗညာအံင်

ဗီုပြင်ဒိုအ်ပန်ပှော် သၞာံ ၁၉၉၅

လက်ထက် အလဵုအသဳ နဝတ တေံကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (NMSP) တံ ဒိုအ်ကၠုၚ် ပန်ပှော်ဂှ် ဟွံဒးထ္ပက်စၟတ်တဲမွဲသာ် နဗီုပြၚ် Gentleman Agreement မၞိဟ်ဇၞော် ၜါလ္ပာ်တံ တက်ကျာ ဒုၚ်ကတိပါၚ်ညးသ္ကံတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၅ ၊ ဂိတုဂျောန် ၂၉ ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ် အသေအဟာန် တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ပၞာန် ရးအဂၞဲ (ရတခ- အရှေ႕တောၚ်တိုၚ်း စစ်ဌာနချုပ်) မတ်မလီုရ။

ကၠာဟွံဂွံတၚ်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော်ဂှ် ပွိုၚ်မွဲသၞာံဘာ်ပြၚ် ကေတ်အခိၚ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ပၞာန် ရးအဂၞဲ (ရတခ) ဗၞတ် (၄) ဝါတုဲ အပ္ဍဲဂှ် ကိစ္စပရူဒပ်မၚ်ပယျဵုကီု၊ ပရူ သွက်ဂွံပြံၚ်ကၠောံ သ္ပပျဳဒုၚ်သေတ်ကီု ဟီုဂးသဳကၠဳလဝ် ဟွံမွဲသၟးဟွံက လလအ်ဂွံစိုပ်အဆံၚ် သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တေံ ဒပ်ၜါလ္ပာ်တံ ညံၚ်ဟဂွံဒှ်ပန်ညးသ္ကံဂှ် ဖျေံဗီုစၟတ်သမ္တီကဵုလဝ် ဒ္တန်ဒပ် (တပ်တည်) တုဲ ဒပ်သၟဝ်ဝ်တံ ဗီုလဵုဂွံဆက်စၠောံ ကဵုကေတ်ပရိုၚ်ညးသ္ကံရောဂှ်လေဝ် သဳကၠဳဖျေံလဝ်ဗီုကီုရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒိုအ်ပန်ပှော်တုဲ ညံၚ်ဂွံစိုပ်အဆံၚ် ဝိုၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် သဳကၠဳပ္တိုန်ထ္ၜးဒၟံၚ် မွဲဏှေံမွဲဏှေံကီုလေဝ် နဝတ ဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်ဒၟံၚ် အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ်ရ တၚ်ဒုၚ်လျိုၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကဵုဟွံဂွံဏီ၊ ဂတဏံ အလဵုအသဳ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ညးဍုၚ်ကွာန် တိုန်ကၠုၚ်တှေ် သဳကၠဳကေတ်ကဵု အလဵုအသဳ ညးဍုၚ်ကွာန်တေံညိ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် အလဵုအသဳပၞာန်တံ ဟီုဂးကၠုၚ်သာ်ဏံသၟးတုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညံၚ်ဂွံတိုန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳကောန်ဂကူ ဇြဲၜါတၞံ (ညောၚ်နှစ်ပၚ် အမျိုးသား ညီလာခံ) တေံဟေၚ်ရ ဟီုပၠောပ်ကၠုၚ်ကတောဝ်။

လွဟ်ဇကု ဇကုရပ်လဝ်တုဲ ဒိုအ်ပန်ပှော်ဂှ် ဒှ်ကမၠောန် “ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ” ရဏောၚ် တရးကၠုၚ်ဝါဒ အကြာညးဍုၚ်ကွာန်သာ်ဏံဂှ် ဒှ်အရာ အ္ၚပ်စိုတ် သွက်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံသေၚ်ကီုလေဝ် အရီုဗၚ် အထံက်ပၚ် အခေါၚ်အရာ လ္တူကျာဗဳလာ မပ္တံ ဇွောံမ၊ သြန်ခရိတ်ရုၚ်၊ ကၠေၚ်စက် လၟေၚ်ဂိတု ကေုာံကမၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်တံ က္လိဂွံကီုလေဝ် လအ်ဂွံၜိုတ် ၅ သၞာံဂှ် ပရေၚ်ဆက်ဆောံ ၜါလ္ပာ်တံ ဟွံဗ္ဂီုဗ္ဂါ ဟွံမြာၚ်မြာ ညံၚ်ကာလ တုဲတုဲကၠုၚ်တေံတုဲ ရှ်သာပရေၚ်ဆက်ဆောံ စဗျဟ်ကၠုၚ်။

စနူသ္ကိုပ် ရးပၞာန်အဂၞဲ သီုကဵုသၞာဲဒါပၞာန် အဆံၚ်သၠုၚ်ၚ် (အဆံၚ်ပထမ) သီုကဵု ညးတာလျိုၚ် သွာၚ်ထံၚ်ပရိုၚ် ကၠောံက္ဍ ဍုက်ကေဝ် ဒဒှေ်ဒယှ်ကၠုၚ် ကေုာံရဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နူစဒိုအ်ပန်ပှော် တေံဂှ်လေဝ် ဖျုဲပြံၚ်ဏာ ဒေသတၞဟ်ဟ်တုဲ ပၠောပ်နၚ် ညးတာလျိုၚ် သၞာဲဒါ တၟိတၟိ ဟွံကေၚ်ဍုၚ်ကေဝ်တံရ။ စနူဂှ် ဆက်ဆောံ ဟွံပြေပြံၚ် ခက်ခိုအ်ကၠုၚ်တုဲ အရီုဗၚ် အထံက်ပၚ် ဂွံဒၟံၚ်တံလေဝ် အောန် ဇးစှေ်ကၠုၚ်ရ။

အကြာ မဟုဲသ္ၚုဒၟံၚ်ဗီုဏံ အခါစိုပ် ၂၀၀၃ ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးဗလးညးစၞး သွက်ဂွံတိုန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳကောန်ဂကူ ဇြဲၜါတၞံ တေံရ။ ဟိုတ်နူဂွံတီကေတ် ဒဒှ်အကာဲအရာ သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ဇြဲၜါတၞံဂှ်ရ ဥပဒေတၟိ (ဥပဒေ ၂၀၀၈ လၟုဟ်ဏံ) တိတ်ကၠုၚ်မ္ဂး ကၟိန်ပံၚ်ကောံ ဍာံဍာံပြပြမွဲ အခါလဵုမွဲ ဒှ်ဟွံမာန်ရောၚ် ညးကေတ်သာ်ဂှ်တုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကရဴစးကဵု သ္ဘၚ်သဳကၠဳဇြဲၜါတၞံ ရ။

ဟိုတ်နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကရဴစးကဵု သ္ဘၚ်သဳကၠဳကောန်ဂကူဂှ်ရ အထံက်ပၚ် သှေ်ဒၟံၚ်ဏီဂှ် အလဵုအသဳပၞာန် ထပိုတ်ထောံဖအိုတ်ရ။

ဥပဒေ ၂၀၀၈ တိတ်ကၠုၚ်တုဲ အခါစိုပ် သၞာံ ၂၀၁၀ ဂှ် အတိုၚ်လၟေၚ် အစဳဇန်ပၞာန်ဍေံဂှ်ရ ညံၚ်ဂွံသ္ပဒပ်မၚ်ပယျဵု (ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ်) ညံၚ်ဂွံပြံၚ်သ္ပထောံ ပျဳဒုသေတ်ဂှ် ဍေံရပ်ကရေပ်ကၠုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။ ဒၟါနူဂှ်ရ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကၟာတ်ထောံ ရုၚ်ဆက်ဆောံ မပံက်လဝ် ပ္ဍဲဍုၚ်တေံဂှ်တုဲ က္လေၚ်ကော်ဖျဴ ရဲဗော် ရဲဒပ်ဇကု က္လေၚ်ကၟောန်ပခိုၚ် ချဳဒရာၚ်ကၠုၚ် အပ္ဍဲဒ္တန်ဒပ်ဇကုရ။

ပပ္တံနူအခိၚ်ဂှ်တုဲ အတိုၚ်စၟတ်တ္ၚဲဍေံ ချိၚ်ကဵုလဝ်လက္ကရဴအိုတ်ဂှ် ဟွံက္လေၚ်ပရိုၚ်မ္ဂး ပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် ၁၉၉၅ ဂှ် လီုအာအလဵုအလဵုရောၚ် ၜိုဟ်ဟီုလလောၚ်လဝ် သာ်ဏံကီုလေဝ် ဒဵုတ္ၚဲဏံ လွဟ်ဟွံဒှ်ဗြု ညးသ္ကံဏီ။

သဘၚ်ကၞာ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဗော်ဠာဟူ ထပက် NCA

ဗီုပြၚ် NCA လၟုဟ်

ဥူတိၚ်သိၚ် ဒှ်သမ္မတ ဂွံကၠုၚ်အဝဵုအလဵုအသဳတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၁၊ ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၈ ဂှ် က္လေၚ်ကော် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကုဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံပၠန်ရ။

ပ္ဍဲအရာကော်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကုဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ဒုၚ်လဝ်ဂလာန်မ္ဂး် “ပ္ဍဲကာလကိုပ်ကၠာဏံ ဟွံဒးဗလးလွဟ်ဏီ်၊ ချုက်လိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ် ( Nationwide Ceasefire Agreement-NCA) ဏောၚ်၊ ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဏောၚ်၊ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု သွဟ်ပေါဲသဳကၠဳတံဂှ်တုဲ ဗီုလဵုသ္ဂောံ က္လေၚ်ထ္ၜောဝ်ပကောံ သွက်ကဏ္ဍပရေၚ်ဂီုကၠီု ကောန်ဂကူရောဂှ် သဳကၠဳဖျေံဗီု ကၠောန်သ္ပအာ အဆံၚ်အဆံၚ်မ္ဂး ပဋိပက္ခလွဟ်လေဝ် လလံသွာအာမာန်ဏောၚ် ရန်သာ်ဂှ်တုဲ ကော်ဘိက် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံရောၚ်” ဂးလဝ် ပ္ဍဲလိက်အုပ် Peace& NCA မပ္တိတ်လဝ် နူ (မြန်မာၚြိမ်းချမ်းရေး စၚ်တာ- MPC) တေံရ။

ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဏံ ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် နွံၜိုတ် ၂၀ ဂကောံတုဲ ဒဵုကဵုစိုပ် ၂၀၁၂ ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် Bilateral Ceasefire Agreement နအဆံၚ် တွဵုရး ကေုာံ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် နွံ ၁၁ ဂကောံ၊ ဆၜိုတ် အဆံၚ်တွဵုရးဓဝ်ဂှ် နွံ ၃ ဂကောံ။

ပ္ဍဲပေါဲထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA သၞာံ ၂၀၁၅ ၊ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၅ ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ၈ ဂကောံတံ လုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲကီုလေဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ဟိုတ်နူ ရပ်လဝ်မူမ္ဂး ဒးပါလုပ်အလုံဂကောံဖအိုတ်ဏောၚ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲပေါဲထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လက်ထက်အလဵုအသဳ သမ္မတ တိၚ်သိၚ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံလုပ်ထ္ပက်ရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ဂှ် ကောန်ဂကောံလ္ၚဵုလ္ၚဵုတံ ဟိုတ်နူ အာလုပ်ပံၚ်ကဵု ဂကောံဟွံဒုၚ်တဲကဵုလိက်ကသုက် NCA (ကမ္မတဳ ပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ်-FPNCC ) ဂှ်ရ မူမ္ဂး ဒးပါလုပ် အလုံညးဖအိုတ်ရောၚ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးသၠးထောံ ဂးရ။

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၃ ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံဗော်ဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ဠာဟူ တံ လုပ်ကၠောန်ကၠုၚ် ပေါဲထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ပ္ဍဲ ရုၚ် (မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုၚ်ရာ ကွန်ဗၚ်းရှၚ်းစၚ်တာ-MICC-2) နေပျဳဒဝ်တေရံ။

ဂကောံၜါဏံ ဟိုတ်နူဒုၚ်တဲ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ်ရ ကၠာဟွံစိုပ်တ္ၚဲ ထ္ပက်စၟတ်တဲ ၜိုတ် ၂ တ္ၚဲဂှ် ဌာနဝန်ဇၞော်ကေၚ်ကာအပ္ဍဲဍုၚ် နုက်ပ္တိတ် နူစရၚ်ဂကောံဟွံလုပ်ဗဗွဲဓဝ်တုဲ ဂကောံအကြာန် ဟွံသေၚ်ရဂှ်လေဝ် လလောၚ်ပ္တိတ်ကဵုဗဗွဲသၞောဝ်ရ။

NCA ဏံ တိုၚ်ပကဴ ညးတံဟွံသေၚ်ရောၚ်ဂှ် ပ္ဍဲတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တုဲကၠုၚ်ဏံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်တုဲ ညံၚ်သ္ဂောံဂွံ အခေါၚ်ဖန်က်ကမ်ကုသိုလ် ကောန်ဂကူမန်ကီု ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ်မ္ဂး ဂွံအခေါၚ် သောၚ်က္လး သဳကၠဳ ပ္ဍဲဝိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဣရဏောၚ်ဒှ်တုဲ ဣဏံဂှ် ဍေံတၟေၚ်နူ တၚ်တုပ်စိုတ် အလဵုအသဳကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ တုပ်ကၠုၚ်လဝ်စိုတ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၅-၂၀၁၂ တေံဏီဏောၚ်။

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ခြာဟွံလအ် ရဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ဂွံအခေါၚ် ပါလုပ် ပ္ဍဲကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ်အရာဒိုအ်ပန်ပှော် (JMC) ကေုာံကမ္မတဳပံၚ်တောဲ သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကၟိန်ဍုၚ် (UPDJC) တံရောၚ်။

နူဂှ်မွဲတဆံၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ပံၚ်တောဲသ္ပက္ဍိုပ်တုဲ အခေါၚ်ကၠောန်ပေါဲဆဵုဂဗ ကုညးဍုၚ်ကွာန်ကီု သီုကဵုပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ သွက်ကောန်ဂကူမန်ကီု က္လိဂွံမာန်ဏောၚ်တုဲ ရမျှာၚ်ကောန်ဂကူမန် ဆန္ဒကောန်ဂကူမန် တိတ်ကၠုၚ် နူပေါဲသဳကၠဳတံဂှ်လေဝ် ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်တတိယတေံ ကီုဏောၚ်။

ဆဂှ်သၟးဟွံသေၚ် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ သွက်ဂကူမန်ဂှ် ဂွံဆက်ကၠောန်အာ လၟေၚ်ၚ်ပၠန်မ္ဂး အခေါၚ် သ္ၚဳဂၠိပ် ပလေဝ်သၞောဝ် ၂၀၀၈ လေဝ် ဂွံကၠုၚ် ဏောၚ်တုဲ ဂၠံၚ်တရဴဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ်လေဝ် ဓမံက် ကွာ်အာမာန် ကီုဏောၚ်ဂှ် စၟဳညာတ်အာကီုရ။

ဆ္ဂး ရံၚ်အာမွဲလ္ပာ်ပၠန်မ္ဂး ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲ အတိုၚ် Process ဍေံမ္ဂး ဒးတတ်ဒၟံၚ် ကဆံၚ်ကဵုကဆံၚ်ဏီတုဲ လဂါံဇိုၚ်ဇကု က္လိတ်က္လောတ်ဒၟံၚ်တွဵုဏောၚ်ဂှ် လ္ပသၠေဟ်လဝ်စိုတ် ပေၚ်ၚ်ညိဏီ၊ မူဟိုတ်ရောမ္ဂး ပ္ဍဲကောံဓရီု ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဏံ မၞိဟ်မိန်ဗန် ဟွံကဵုပချဳ သၞောဝ် ၂၀၀၈ ကဵု မၞိဟ်မိက်ဂွံပလေဝ် သၞောဝ် ၂၀၀၈ ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ပေါဲဆောပြိုၚ်မွဲဏီတုဲ အခိုက်ယေန်သၞာၚ်တၟိဏံ ပြေပြံၚ်က္လိတ်က္လောတ်ဏောၚ်ဂှ် ဖျေံတၟော်ဟွံဂွံဏီ။

မွဲသာ်ပၠန် ဟိုတ်နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂွံထ္ပက်လဝ် စၟတ်တဲ NCA ဂှ်ရ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ လျးၜိုဟ်လလံ တၟးကၠုၚ်ဣရ ညာတ်ကေတ်လ္တူကျာ သာ်ဏံဂွံကီုလေဝ် ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ် ဒေသဆက်စပ်ကဵုဇကုဂှ် ဂကောံကရေၚ်ရပ်လွဟ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲ နွံဒၟံၚ် ၃ ဂကောံကီုရ၊ ဆ္ဂး ဗရုလွဟ် ဟွံအိုတ် ဟွံၜိုဟ်သိုဟ်ဏီဂှ် ရဲဒဴပၞာန် နွံလၟိဟ်ကဵုလ္ၚီတံ ထ္ၜးဒၟံၚ်သက်သဳ။

လွဟ်ဗြုဒၟံၚ်ဏောၚ် ဟီုဂှ်လေဝ် ဒှ်ကဵုဂကောံရပ်လွဟ်ကရေၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲ ၃ ဂကောံတံဂှ်ဟွံသေၚ်ရ။ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာကဵု ဒပ်ကရေၚ်မၚ်ပယျဵု (BGF) တံ ပံၚ်တောဲတုဲ ဒှ်ဒၟံၚ်ကဵု DKBA ပါ်တိတ် ဂကောံသဝ်ကျဝ်တိတ်တံရ။ ပေါဲဗ္တိုက်ဒှ်ဒၟံၚ်ဗီုဏံဏီဂှ် ဒှ်ဟိုတ်သ္ဂောံဗၠတ်တိတ် နူဂလာန်ပါ်ပါဲ ဂလာန်ဟီုဂရိုဟ်တံကီုရ။

ဗွဲတၟေၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးသေံ ကဵု တွဵုရးကချေၚ်တေံ ရဲပါဲဒဴဘဲပၞာန်တံ နွံဒၟံၚ်ကဵုဠက်ကိုဋ်ဖိုဟ်တုဲ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ကဵု ဒပ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်၊ ဒပ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကဵု ဒပ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ်လေဝ် ဆက်ဒှ်ဒၟံၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ဖိုဟ်ရ။ လၟုဟ်မ္ဂး ရဲညးဂၠးတိတံ အရီုစၚ်ကၠုၚ် လ္ပာ်ပဋိပက္ခ တွဵုရးရခေၚ်တေံသၟးရ။

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ သီုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမ္ဂး ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲ နွံဒၟံၚ် ၁၀ ဂကောံဂှ် ပံၚ်ဖအိုတ် လၟိဟ်ဇြဟတ် နွံၜိုတ် ၂ ဠက်ဓဝ်တုဲ ပ္ဍဲဂကောံရပ်လွဟ် ဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ နွံ ၁၀ ဂကောံဏီဂှ် ဇြဟတ်ရပ်လွဟ် နွံၜိုတ် (၈) ဠက်ဏီတုဲ ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ် ဒှ်မာန်ညိဏီဟာဂှ် ဒးဆက်စၟဳဗဵုအာဏီဏောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.