Categories
ပရိုၚ်

စတမ်နူဂိတုအေဗရဴမံက် စစၟဳစၟတ်အာ ကာတ်ကောန်ဍုၚ် (မှတ်ပုံတၚ်) တုဲ ဟွံကဵုအခေါၚ်သုၚ်စောဲ လိက်ထံက်ဂလာန်ရ

ဝဏ္ဏမာန်၊ မာတ် ၁၁၊ ၂၀၂၂

သ္ပတမ်နူစၟတ်တ္ၚဲ (၁-၄-၂၀၂၂) ဏံမ္ဂး အာတရဴလေဝ်ကီု ဒၞာဲဇူဒၟံၚ်ဂှ်လေဝ်ကီု ဒးထ္ၜးစၟဳစၟတ် (မှတ်ပုံတၚ်) ရောၚ် လောန်ကၠုၚ်ဂိတုမာတ် (၅) ဂှ် နူကဵုဌာနကောပ်ကာဲပရေၚ်မၞိဟ် (လူဝၚ်မှုကြီးကြပ်ရေးနှၚ့် ပြည်သူ႕အၚ်အားဝန်ကြီးဌာန) တံ ပတိတ်လိက်ရ။
နကဵုကိုန်အစဳဇန် ဗလးပ္ကဴ (ပန်းခၚ်း) ဂှ်တုဲ စတမ်နူ စၟတ်တ္ၚဲ (၃-၅-၂၀၂၁) စဵုစိုပ် (၃-၁၁-၂၀၂၁) အလုံမွဲဍုၚ် ဇၟာပ်မၞိဟ်ပေၚ်အာယုက် (၁၆) သၞာံ၊ လၟေၚ်တ္ၚဲကၠောန်ပတိတ်ကဵုဒၟံၚ် ကာတ်ကောန်ဍုၚ် (မှတ်ပုံတၚ်) နွံတုဲ စၞးကာတ်ကောန်ဍုၚ်ဂှ် အာတရဴမ္ဂး လိက်ထံက်ဂလာန်ဂှ် ဟွံဒုၚ်တဲရရောၚ် ပ္ဍဲလိက်ဂှ် ချူဓမံက်လဝ်ရ။
မၞိဟ်ရပ်လဝ် ကာတ်ကောန်ဍုၚ်ပတောံကီု၊ မၞိဟ်ရပ်သုၚ်စောဲလဝ် ကာတ်ကောန်ဍုၚ် အပဵု (၂/၃) တံကီု နကဵုသၞောဝ်ဥပဒေမ္ဂး ဒုဟ်ဒဏ်နွံမံၚ်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ကဵုဏာသမ္တီရောၚ် သာ်ဝွံ ချူဓမံက်လဝ်ရ။
နကဵု (ပန်းခၚ်းစီမံချက်) ဝွံ သ္ၚိကၟိန်တံ စရၚ်သ္ၚိဟွံမွဲကီု၊ သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်တံ ဟွံမွဲကဵုစရၚ်သ္ၚိကီု၊ သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်တံ မိက်ဂွံသၠာဲစၠောံစရၚ်သ္ၚိ နွံတန်တဴဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံကီု နူကဵု (လဝက) တံက္ဍိုက်ပ်တုဲ ဇၟာပ်ညးအာယုက်ပေၚ် (၁၆) သၞာံတံ ကၠောန်ပတိတ်ကဵုဒၟံၚ် ကာတ်ကောန်ဍုၚ် (မှတ်ပုံတၚ်) ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.