Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ပေဲါဗ္တိုက်ညးဍုၚ်ကွာန်

စေတနာ လှာၜိုပ်

ပ္ဍဲကောန်ဂကူမွဲ မနွံကၠုၚ်ကဵု ဝၚ်ခိုၚ်ၚ်ကၠိုက်က် သီုကဵုအရေဝ် လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှေ်သှေ် မၚ်မွဲကၠုၚ် နွံမံၚ်တုဲတုဲတံဂှ် ဂကူညးဇြဟတ်ဇၞော်တံ ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်သ္ပမာန် ပၠံၚ်ၜးတိဍာ်၊ ကၟာတ်ကၠုၚ် အခေါၚ်အရာ မပ္တံ ဟွံကဵုအခေါၚ်ဗ္တောန်လိက်ပတ် ကရေပ်ဓရတ် ကၟာတ်လဒဵုပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် သီုကဵုအရေဝ် ဘာသာဂကူညး ဟွံကဵုဟီု နဗွဲအဓမ္မ၊ မိၚ်ဒးဟီုအရေဝ် ဂကူညးမ္ဂး ရပ်ပြိုက်စုတ်ထံၚ် သ္ပမာန် ပျဲပျာံ ၜုၚ်တက် ဂၠိုၚ်ကဵုလၟိဟ်ဂၞန်သချၚ်္ာ ဇၟာပ်ကောန်ဂကူ ဒးဒုၚ်ကၠုၚ်လဝ် ဘဲဒဏ်ဂိဂိသ္ကေဝ်ဝ်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲကောန်ဂကူဂှ် ဟွံက္လေၚ်ၚုဟ်က္တဵု စိုတ်ဆီတၠနာဲဇကုမ္ဂး ဘဝဂကူဂှ် ဒးကြေပ်မံၚ်မုက် အကြာဂကူညးတၞဟ် လၟိုန်ပၠန်ရ။
ဒၟါနူကဵုဂကူဂှ် ဟွံဆာန်စိုတ်တၠနာဲဇကုတုဲ လညာတ်သာဲ ပြးဆာဲ ပ္ဍဲဘဝဂကူဇကုအိုတ်တုဲ ကဵုဒၟံၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ် ကုဂကူညးတၞဟ်ဂၠိုၚ်ဂှ်ရ ဘဝဂကူကဵုဗွိုၚ်ဂကူဂှ် က္ဍန်ကၠုၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ၊ ပ္ဍဲကောန်ဂကူဂှ်ပၠန် ညးမတီကၠိုဟ် ပရေၚ်ဂကူဇြိုဟ်ဟ်နက်က်ဂမၠိုၚ် စန်ဒက် ဗက်ပကောံဇြဟတ်ဂကူ ဂၠာဲတဴလညာတ် က္လေၚ်ဒက်ပ္တန်ကၟာၚ်ဒပ်ဇကု “သွက်ကၠအ်သ္ၚိဂွံခိုၚ် ဒးနွံကဵုကၟာၚ်”ရ၊ လညာတ်ခိုဟ်သာ်ဝွံ စွံစိုတ်ပြဲတုဲ ဒုၚ်ဂိ ဒုၚ်ဖၟိုတ်အခိၚ် ဟွံဂွိၚ်ကဵုသ္ၚိကၟိန် ပိုန်ဂြပ်သ္ၚိဌာန်ဇကု ဒုၚ်ဒဒိုက် ယိုက်ဂၠေၚ် ဒၠေၚ်ဂကူဇကု ဟွံကဵုတၞီဗၠိုက် ဟွံကဵုဘဝဂကူဇကု မုက်ဍောတ်မတ်သဝ် ပ္ဍဲအကြာဂကူညးတၞဟ် မွဲပ္ၚံက်ဂှ်ရ ယဵုဒုၚ်ကေတ်လဝ်သစ္စာ ကွာ်အာမံၚ် တ္ၚဲဏံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ။
အကြီုကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ဂွံဆဵု ဂွံမိၚ်ကေတ်တ္ၚဲဏံဂှ် ဂွံဇြဟတ်စိုတ် ညံၚ်ရဴဂဥုဲမာန်သတ်ယဲ ဇၟာပ်မိၚ် ဇၟာပ်ဆဵု ဇၟာပ်သုၚ်တံဂှ် ဗၠးယဲဘဲရောၚ်ဂှ် ဒှ်ဂဥုဲမၞုံကဵုၚုဟ်မးရ။ ကောန်ဂကူပိုဲတံ ပကောံဇြဟတ် ကေတ်ပြဟ် ဂွံပြဟ် မပ္တံကဵုဒစဵုဒစး အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူမ္ဂး သီုစိုတ်သီုစရိုတ် နွံကၠုၚ်မံၚ်၊ တၟံကၠံ (၁၀၀%) ပေၚ်ၚ်ရ၊ အကြာတၟံကၠံဂှ် ဒးစွံသတိဇၞော်အိုတ် “ကၠာ်” ကၠာ်မွဲမွဲ လုပ်ဂွံအကြာဇြဟတ် ကောန်ဂကူဇကုမ္ဂး ဒးဖေက်လောန်နူ ဗုံဂျိဏီရောၚ်ဂှ် ညးအဲ ထေက်ကဵုဒးစွံအရီုအိုတ်ရ။
ကၠာ်ထပါ်ဂၠံၚ်တရဴ ပရေၚ်ဓဝ်ဍာံ ပ္ဍဲဂကူပိုဲမန်နွံမ္ဂး ဒှ်ဂဥုဲဇြဟတ် သွက်ဂကူဍာံဍာံဂှ် ရုဲစှ်ကွာ်မ္ဂး ဇၟာပ်မန်ညးအဲ ဂကူမန် ဂွံဒုၚ်စသိုၚ်ရောၚ်။
မိမညးဍုၚ်ကွာန် စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ နွံတဴဂၠိုၚ်ဂၠၚ်ကီုလေဝ် ပရေၚ်ကၠိုဟ်တီကေတ် တၚ်ခက်ခုဲပ္ဍဲဂကူ ကဵု အနာဂတ်တိုၚ်ပ္ကဴ ဂတတေံဂှ် ဂွံဆက်လွဳၜံၚ်ကေတ် လညာတ်တၟိ မွဲဝါပၠန်ဂှ်ရ မၞိဟ်စၞောန်ကဵုဂၠံၚ် မၞိဟ်ပၠုပ်လညာတ်အောန်ဂှ်ရ ဘဝညးတံဂှ် တီဆစိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူရ၊ လ္တူမိမညးဍုၚ်ကွာန်တံ မိၚ်ညးတၞဟ်ဟီု-စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူမ္ဂး အတိုၚ်ဒွါပါၚ် ညးတၞဟ်ဟီုဂှ်ရ ဗက်ဟီုလေပ်တုဲ အဓိပ္ပါယ် စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူဂှ် ဇြိုဟ်နက်ဟာ နွံကဵုၚုဟ်မးဟာဂှ် ညိလေဝ် ညးတံ တီကၠိုဟ်ကေတ် ဟွံမာန်ရ။
အတိုၚ်ညးဍုၚ်ကွာန် အလုံဂကူမန်ပိုဲ တီကၠိုဟ်စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ ဖအိုတ်ဟွံသေၚ်၊ “လ္ၚဵု”ဂှ် လဝ်စိုတ်- စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူဂှ် ၜိုတ်ဒယှေ်ဝေၚ်ဒွက် မွဲလစုတ်ဓဝ်ရ။
စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူဂှ် ယဝ်ဟီုဝေၚ် ဆၜိုတ်မိပ်လ္တူကျာသၟးရမ္ဂး ဍေံဟွံရုံဂပ်- ဒှ်အာမးမးသၟးရ၊ ၚုဟ်မးဍေံ ပရဲဟွံမွဲသွက်ဂကူရ။ ။
က္လေၚ်ဗ္စာရဏာရံၚ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မ္ဂး လဝေၚ်ဇာတ်ဍေံ တ္ၚဲတၟးအာ ပိပန်ဘဝလေဝ် တုဲဒှ်အာဟွံသေၚ်၊ ပိုဲပြေၚ်တဵုလဝ် “မ” စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူမ္ဂး အတိုၚ်ၚုဟ်မး “မ”ဍေံ ဍေံကဵုဖဵုကဵုတၞံ ကောန်ဂကူတံရောၚ်။
၁) ဒးလွဳၜံၚ်လဝ် စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူလၟိုန်ရောၚ်။
၂) ဒးဒက်ပ္တန်လဝ်သြန်ဂကောံပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ရောၚ်။
၃) ဒးကတ်ဗ္တောန်လဝ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သ္ဇိုၚ်ရောၚ်။
၄) ဇၟာပ်သၟတ်အဝဲစိုပ်တံ ဒးလေပ်လဝ်ကွတ်ပၞာန်ရောၚ်။
၅) မွဲဍုၚ်ကဵုမွဲကွာန် ညံၚ်ဟွံသ္ကုတ်ခြာဂှ် ဒးနွံကဵုပရေၚ်စန်ဒက် ပရေၚ်ဆက်ဆောံလၟိုန်ရောၚ်။
၆) ပရေၚ်ပညာသ္ဇိုၚ် ဘာသာမိဇကုဂှ် စွံအဓိကတုဲ ဒးလေပ်လဝ်ရောၚ်။
၇) သွက်ဂွံရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် ဂကူဇကုဂှ် ဒးချပ်မံၚ်လၟိုန်ရောၚ်။
၈) ဇၟာပ်ဂကူမန် အရေဝ်ဘာသာ ယေန်သၞာၚ်ဇကု ဒးဟီုဗ္တောန် ဒးကျိုၚ်ဂံၚ်ၚ်ရောၚ်။
၉) သွက်ဂကူဂွံဗၠးၜး ဒးချပ်မံၚ် ပ္ဍဲကၠေၚ်က္ဍဟ်လၟိုန်ရောၚ်။
၁၀) တီဝၚ်ဇကုတုဲ ဂိလေပ် ဂွလေပ်မ္ဂး ဒးထ္ၜးစရာဲဂကူရောၚ်။
၁၁) ပ္ဍဲခေတ် (IT) ပြံၚ်လှာဲဏံ ကၠေၚ်က္ဍဟ်ဇကု ဒှ်ကၠုၚ်ဍိက် တုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ကြာတ်ကၠဟ်ထောံတုဲ ဒးရပ်စိုတ်တၠရောၚ်။
ဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန် ကဵု စိုတ်ဓါတ်ညးဍုၚ်ကွာန် အလုံဂကူမန်ပိုဲတံဖအိုတ် ပံၚ်ကောံဒှ်မွဲရမျှာၚ်မ္ဂး “ဣဏံဍုၚ်မန် ကေုာံ အခေါၚ်အရာ ကောန်ဂကူမန်”ဂှ် မၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်မံၚ်ရောၚ်။
ကေတ်ဍုၚ်မန် ကေုာံ ကေတ်အခေါၚ်အရာ ဂကူမန်ဂှ် ဇြိုၚ်မံၚ်စိုတ်ဟာ? ပုစ္ဆာသၟာန်ဏံမံက်မ္ဂး အဓိက စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူဇကု ညဳသၟဟ်၊ အဓိက ဇြဟတ်ကောန်ဂကူပိုဲ ဖအိုတ်ဂှ် ဒှ်တိုၚ်-တုဲမှ ဇြဟတ်ရပ်လွဟ်ပၠန်ဂတး က္လေၚ်ဍိုက်ပေၚ်ကဵု အဝဵုကောန်ဂကူပိုဲပၠန်ရောၚ်။
ဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန်သၟး ကေတ်ဍုၚ်မန်ဂှ် အဝဵုပၞာန်ဂကူညးတၞဟ် အုပ်ဓလီု အာဍာ်ဇမၠိၚ်ဟွံဂွံ၊ ဇြဟတ်ဂကူဇကုသၟး ကေတ်ဍုၚ်ဂှ် အဝဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂကူညးတၞဟ် အုပ်ဓလီု “ဟိုတ်ဂှ်ရ ဇြဟတ်ကောန်ဂကူဂှ် ဒးပကောံကေတ်ကၠာတုဲ ဇြဟတ်ပၞာန်ရပ်လွဟ် သွက်ဂွံစဵုဒၞါကောန်ဂကူ နွံတဴဍိုက်ပေၚ်မှ အခေါၚ်အရာဂကူဇကု ကဵု ကံကုသဵုဂကူဇကု က္လိဂွံမာန်ရောၚ်။
ယွံကောန်ဂကူမန်တံ… စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူဂှ် လွဳလဝ်လၟိုန်တုဲ နတဲဇဲလွဳကာယ စွံအဓိကတုဲ လုပ်ကေတ်တာလျိုၚ် သွာၚ်ညးကဵုညး ညဳညဳသာသာမှ ခေါၚ်အရာဂကူ ကဵု သွဟ်ဍုၚ်မန်ဂှ် အလုံဂကူမန် ဂွံဒုၚ်စသိုၚ်ရောၚ်။
ဘဝပၠန်ဂတးဂကူပိုဲတ္ၚဲဏံ ကွာ်မံၚ်ဂှ် နွံမံၚ်ပ္ဍဲကဵုပ္ၚံက်ဘဝဍိက် ဂကူညးရောၚ်၊ ညံၚ်ဂွံဗၠးတိတ် နူပးဒၞက်ဘဝဍိက် ဂကူညးဂှ် ဇၟာပ်ကောန်ဂကူမန် တာလျိုၚ်နွံမံၚ်ရောၚ်၊ ဇြဟတ်ဂကူမန် အလုံလိုက် ယိုက်ပ္တိုန်စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ လညာတ်ဏံကဵုမှ ပေါဲဗ္တိုက်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ပတဝ်ဏာက္ဍိုပ်ကဵု အခေါၚ်အရာဂကူ ကေုာံ တိုၚ်ပ္ကဴဍုၚ်မန်တၟိတေံမာန်ရောၚ်။ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.