Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ရုၚ်ဂဥုဲလွဳယဲ မသက္ကုၚုဟ်မး ဒဵုတၟံဗြာတ်

နာဲအံၚ်ဇၞး (ရုတ်တံၚ်)

အဃောယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) က္တဵုဒှ်သ္ကာတ်မြဟ်ဒၟံၚ် မဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ဂှ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လေဝ် ပြံၚ်သၠာဲအာ၊ ဒပ်ပၞာန်လေဝ် သီကေတ်အဝဵု၊ ဒံက်တာသဝ်ဝန်တံလေဝ် တိတ်ထ္ၜးဆန္ဒတုဲ ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်တံ မၞိဟ်လွဳယဲဟွံမွဲ၊ ဟွံပံက်ရုၚ်ဂဥုဲတုဲ မၞိဟ်မ္ဒးဒုၚ်ဘဲ ယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) တံ ဒၞါဲထ္ၜးယဲ၊ လွဳယဲဟွံမွဲဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာပုပ္ဖရမ္မ ဆဵုညာတ်ဒးတုဲ ဆာန်ဍူပ္ဍဲစိုတ်-စေတနာ မိက်ဂွံရီုဗၚ် ညးမဂိယဲ ဒးဒုၚ်ဘဲကပ်တံဂှ် စိုတ်ဓါတ်ပရဟိတ စေတနာဇဴပေၚ်တၟိုဟ် ပ္ဍဲဂၠံသြိုဟ်တုဲ ချပ်ဂၠာဲ ဒၞါဲမထေက်ကဵု သ္ဂောံပံက်ရုၚ်ဂဥုဲလွဳယဲတုဲ ညာတ်အာဒၞါဲဘာ ညးမသိုၚ်ခၞံလဝ် သွက်ဂွံပံက်ဘာကောန်ဂကူမန် တန်လ္ဒောဝ် ပ္ဍဲကွာန်ပုပ္ဖဝတဳတုဲ ဘာလေဝ်ကၟာတ်လဝ်ဏီတုဲ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ အာက္ဍိုပ်ပ္တိတ်ဇြဟတ် သၞာံ (၂၀၂၁) ဂှ် သ္ပတံ ပံက်ကၠုၚ် ရုၚ်ဂဥုဲလွဳယဲ မသက္ကုၚုဟ်မး ပ္ဍဲဌာန်ပ္တန်သာသနာကျာ် ဒဵုတၟံဗြာတ် ကွာန်ပုပ္ဖဝတဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၟဝ်ကျာ ဒဵုစိုပ်အခိၚ် မချူထ္ၜးလိက်ပရေၚ်ဝွံရ။
ရုၚ်ဂဥုဲလွဳယဲမသက္ကုၚုဟ်ဝွံ မမံက်ကၠုၚ်တုဲဂှ် ညးတၠယဲ မ္ဒးဒုၚ်ဘဲယဲကပ်တံကီု၊ ညးမၞုံကဵုယဲဇမၠိၚ်ခန္ဓတံ ကီု၊ ညးဗြဴမသၠးဂဝ်ဂၞဴတံကီု ကောံစိုပ်ကၠုၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုတၠရ။ အ္စာစေတနာ မလုပ်ကေတ် တာလျိုၚ်လွဳယဲတံ ဂှ်လေဝ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ကော်ပကောံကေတ်တုဲ ဒံက်တာသဝ်ဝန် ဟွံယိုက်ကမၠောန် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲ အလဵုအသဳ တံကီု၊ ဂကောံအ္စာဂဥုဲ MMA နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီု ကၠုၚ်ဘိုၚ်ကဵုအရီုအဗၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲ မသက္ကုၚုဟ်မးဝွံ အိုတ်ရ။ အခိၚ်ဂိတုတ္ၚဲလံကၠုၚ်နွံတုဲ မၞိဟ်ကေတ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲတံ ၜိုန်ပြံၚ်သၠာဲအာ နွံကီုလေဝ် ကမၠောန်လွဳယဲဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာကဵုဆက်လွဳယဲ ဒဵုကဵုသၞာံလၟုဟ်ဏံဏီရ။ ပရေၚ်ကမၠောန်လွဳယဲ ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲဏံ သ္ဂောံအာအဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲမာန်ဂးတုဲ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ထပ်ဒက်လဝ် ဂကောံညး မကေတ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲနွံရ။
ခါန်ကၞက်လဝ် နာယက၊ ညးရပ်စရၚ်၊ ညးစၟတ်စရၚ်၊ ညးထိၚ်ဘဏ္ဍာ၊ ဂကောံဥပသကာ ဗက်ဒုၚ်ဒါန်သြန်အကြာကွာန်၊ ဥပသကာဒုၚ်ဒါန်သြန် ပ္ဍဲပါၚ်မုက်ဂၠံၚ် သာ်ဝွံ ပါစွံလဝ် တာလျိုၚ်နာနာရ။ သြန်မလုပ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲဝွံဂှ် သြန်ဒါန်မကလိဂွံနၚ် နူကွာန်ဂမၠိုၚ်၊ သြန်ပူဂဵုတၠဒါန် မကၠုၚ်ကဵုလဝ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲ၊ သြန်နူဂကောံဥပသကာ၊ သြန်နူဒုၚ်ဒါန်ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲ မပ္တံသာ်ဝွံ ပါ်လဝ်က္ဍိုပ်သြန်လုပ်နာနာရ။ သြန်လုပ် ပွိုၚ်မွဲဂိတု သရောပ်စရၚ်တုဲမ္ဂး သြန်လုပ် နွံဒၟံၚ်ဗၞတ်ကၠံ (၁၀၀) ကိုတ်ပြၚ်ၚ်ရ။ ဟိုတ်နူသြန် နူသွာၚ်နာနာ မလုပ်ဒၟံၚ်သာ်ဝွံတုဲ ဂွံဆက်ပံက်အာ ရုၚ်ဂဥုဲဏံမာန်ရ။ စရၚ်သြန်လုပ်/တိတ်တံဂှ်လေဝ် ညးထိၚ်သြန်ဘဏ္ဍာတံ ဇၟာပ်ဂိတု ဂ္ဇံဝိုၚ် သောၚ်က္လးစရၚ်ြ သန်နွံရ။ သြန်တိတ်မပ္တံ ရာန်ဂဥုဲ၊ ခရိတ်စသုၚ်၊ ရာန်ကၠေၚ်ကွဳစက်၊ စုတ်အံက်ဇြဳဂျေန်၊ ခရိတ်ရပ်စပ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲနာနာ သောၚ်ကလးလဝ်စရၚ် မနွံဗွဲလၟေၚ်ဂိတုရ။
ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲဝွံ ဒံက်တာသဝ်ဝန် နွံ(၂) တၠ၊ ညးယိုက်ဝန်ကမၠောန်အဆံၚ်ၚ် နွံ (၉) တၠ အပံၚ် မၞိဟ် (၁၁) တၠဝွံ သၞာံဂိတုလံတုဲ နူစေတနာဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်သြန်ထံက်ပၚ်စေတနာတုဲ ညးက္ဍိုက်ပ်ဂကောံတံ မွဲဂိတု (၂၀) ကိုတ်ပြၚ် မကဵုဒၟံၚ်အထံက်အပၚ်ရ။ ညးက္ဍိုပ်ဂကောံ ကုဒံက်တာသဝ်ဝန်တံ ကဵုကေတ်ညဳသၟဟ်တုဲ ရုၚ်ဂဥုဲလွဳယဲမသက္ကုၚုဟ်မးဂှ် ဆက်ဒၟံၚ်ဒဵုသၞာံလၟုဟ်ဏီရ။ ဟိုတ်နူရုၚ်ဂဥုဲဝွံတုဲ ညးမနွံပွဳပွူဒေသတံ ဆေၚ်ကဵုယဲဘဲမ္ဂး ဟွံဒးဒှ်ဒဒိုက်ရ။ ကျာ်ဇၞော်အ္စာလေဝ် စွံအာရီု မနွံကဵုစေတနာ လ္ပာ်ကုသဵုပရဟိတတုဲ ညးမကၠုၚ်ထ္ၜးယဲတံ ဟွံပိုတ်သ္ကုတ်ကၠုၚ်စိုပ်ဒၟံၚ်လၟိုန်တ္ၚဲရ။ ၜိုန်ဒှ်ရုၚ်ဂဥုဲ လွဳယဲမသက္ကုၚုဟ်မးကီုလေဝ် ဂဥုဲထ္ပက်/စ မနွံကဵုၚုဟ်မး ဗွဲမဗဗွဲကဵုယဲ တၠဝေဒနာတံဂှ် လွဳပရာဒၟံၚ်ရ။ ကျာ်ဇၞော်အ္စာလေဝ် ဟီုလလောၚ်လဝ် ကုညးမကၠုၚ်လ္ၚောဝ်ကျာ်တံနွံတုဲ မၞိဟ်ယဲတံ ကၠုၚ်စိုပ်ဒၟံၚ် ဟွံဂွံပိုတ်သ္ကုတ်ရ။
သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ် ပရေၚ်ကမၠောန် ညးမယိုက်ဂၠေၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲဝွံ ဒၞါဲတှေ်တုဲ ၜိုန်ဟီုထိုၚ်သးဟွံမာန်ကီုလေဝ် သ္ပသမ္တီကဵု စိုတ်ဓါတ်စေတနာပရဟိတမ္ဂး ညးမယိုက်ဂၠေၚ်ကမၠောန်တံ ဍိုက်ပေၚ်ဒၟံၚ်ဖၟိုတ်ရ။ ညးတံ ဒုၚ်ဒဒိုက် သွက်ဂွံဒှ်ဂုန်ဖဵုညးဂမၠိုၚ်ရ။ ကမၠောန်ပရဟိတ ဒုၚ်ဂိသွက်မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်ဝွံဂှ် မၞိဟ်မနွံကဵုသဇိုၚ်ပါရမဳမှ လုပ်ကၠောန်ပ္ဍဲကမၠောန်ဝွံမာန်ရ။ မၞိဟ်မဂိယဲတံလေဝ် နွံကဵုစရိုတ်နာနာသာ်ရ။ မၞိဟ်ယဲလ္ၚဵုလ္ၚဵု ဟွံဂွံအတိုၚ်ပၟိက်စိုတ်ဇကုမ္ဂး ဟီုအရေဝ်အခြာဟွံဒှ်မ္ၚဵု၊ စွံမုက်မတ်ဟွံကျေဝ်ဂှ် ဒှ်ဓမ္မတာမၞိဟ်တံရ။ လ္တူမၞိဟ်မဂိယဲတံ ဟီုဂးဒၟံၚ်နာနာဂှ် ညးမယိုက်ဝန်ကမၠောန်တံ စွံဓဝ်ခန္တဳ အေၚ်ဒုၚ်မာန်ဒၟံၚ်လၟိုန်ရ။ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဟီုဒၠေါံဗ္တောန်ကဵု ညးယိုက်ဝန်ကမၠောန် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲတံ ဟီုဂလာန်ဆက်ဆောံ ကုမၞိဟ်ယဲတံ ဗွဲမေတ္တာ ကရုဏာ ခန္တဳ မုဒိတာ လၟိုန်ညိ။ ညးဂမၠိုၚ် ဒှ်တသိုက်မ္ဂး ကသပ်ပၟိက်ဇကု ဂွံဍိုက်ပေၚ်ရ။
ဟီုသရောပ်မ္ဂး လွဳဒၟံၚ်ယဲ ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲမသက္ကုၚုဟ်မးဝွံ ပွိုၚ်မွဲမွဲဂိတု ရပ်စသြန် သွာၚ်နာနာ ဗၞတ်ကၠံ (၁၀၀) ကိုတ်ပြၚ်ၚ်ရ။ သြန်ဗၞတ်ဝွံ မဂွံဍိုက်ပေၚ်ရုံဂပ်အာမာန်ဝွံဂှ် ဂကောံဥပသကာၜါဂကောံ ဘိုၚ်ကေတ်လျိုၚ် စှေ်အာတ်ဒါန် ဇၟာပ်ကွာန် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရ။ လဆောဝ်လဆောဝ် ညးတၠဒါန် စေတနာ ပူဂဵုကၠုၚ်လ္ၚောဝ်ကျာ်တံ ဆဵုညာတ်တုဲ ကဵုဒါန်လေဝ်နွံကီုရ။ သြန်နူညးတၠဒါန်တံဂှ် ဟေန်ဆာဲ ရပ်စကာ ညံၚ်ဂွံရုံဂပ်တုဲ ညးယိုက်ဝန်ရုၚ်ဂဥုဲတံ ဘိုၚ်ဖ္ဍိုက်ဗပေၚ်ဒၟံၚ် ပါရမဳကျာ်ဇၞော်အ္စာရ။ ကာလသြန်လုပ်အောန် ရပ်စပ်ဟွံရုံဂပ်မ္ဂး ဒလေံရပ်အာ သြန်ကျာ်ဇၞော်အ္စာတုဲ ဗွဲကြဴကလေၚ်လေဲ ဗပေၚ်စုတ်ပၠန်လေဝ်နွံရ။
ညးကေတ်လဝ်တာလျိုၚ်နာယက
နာဲမန်သုၚ်အံၚ်၊ နာဲဌေအံၚ်၊ နာဲထောန်ဝေန်
ညးထိၚ်ဘဏ္ဍာ
နာဲဂျဳဝေန် ၊ နာဲဟံၚ်မန်
ညးစၟတ်စရၚ်
နာဲမျေအ်မိုၚ်ၚ်
ညးရပ်စရၚ်
နာဲသဝ်ထာ်
ညးအုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲ
နာဲဃေန်မိုၚ်ဝေန်၊ နာဲကျဝ်နာၚ်
အုပ်ဓုပ်ကွာန်ပုပ္ဖဝတဳ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.