Categories
လိက်ပရေၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ပ္ၚံက်ဒေံါပန်ပှော် (သ္ကုတ်ဒုတိယ)

ဒဵုဗျု

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖျေံသဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၂ ဂိတုအေဗရာဂှ် စပ်ကဵုညးတံဟွံဒုၚ်တဲ သ္ပဒပ် မၚ်ပယျဵုကီု၊ သ္ပပၞာန်ကွာန် ဌာန်ဒေသဇကုကီု ပိုတ်တ်သ္ကုတ်တ်ဂှ်တုဲ ဂကောံမန်အလုံဂၠးကဝ် ကဵု ဇြဟတ်မိပ်စိုတ်အဵုဇိုတ်အိုတ်ရ။ ဂကောံမန်မစိုပ် ဍုၚ်ဒေန်မက်တံ ဖျေံသဂုတ်သွာတ်တၞဟ် နဂွံ ထံက်ပၚ်အာ ပၠန်ဂတးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဍာ်ဇမၠိၚ်တုဲ မန်မစိုပ်ဍုၚ်တတိယတၞဟ်တံလေဝ် စိုတ်ထတ် မြက်စာ ပ္ဍဲအရာဂွံထံက်ပၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သွက်ဂွံ ဆက်ကၠောန်အာ ပရေၚ်ပၠန်ဂတးဗၠးၜး ဂကူမန်ပၠန်ရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ဒှ်ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန်တုဲ လုပ် ဒၟံၚ်ပေဲါဗတိုက် နကဵုလွဟ်ကီု၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီုဂှ် တုဲ အာယုက်ပရေၚ်ဆဵုဂဗပၠန်ဂတး ကေုာံ ပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်ညးတံဂှ် နွံကၠုၚ်ဒၟံၚ် ပတွဵုနူဗော်ပၠတရဴ စရပ်လွဟ်တေံဂှ်တုဲ ဟီုစနူစဍုၚ်ဗၟာ ဂွံဗၠးၜးတုဲမာန်ရ။ ရန်တၟံဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ကေတ်ဗၠးၜးဍုၚ်မန် ရောၚ်ဂှ် ဂၠံၚ်တရဴဍေံ ပြာကတ်ကၠုၚ်ရ။

ပ္ၚံက်ဒေါံပန်ပှော် လလအ်ပွိုၚ်စှ်သုန်သၞာံဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲဏံအိုတ်အာ အာစိုပ်တ္ၚဲလအိတ်ဟီု မာန်ကီုရ၊ ဆဂး ပရေၚ်ပန်ပှော်ညးသ္ကအ် အကြာ ၜါလပါ်ဂှ် ဟွံဂွံစကတဵုဒှ်ဏီဂှ်တုဲ ခရိုၚ်သဓီုဗော် ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်လေဝ် ညးတံဆုတ်တိတ်ကၠေံရ။ ပရိုၚ် ကောလဟလမံက်ဒၟံၚ်ဂှ် ခရိုၚ်ဂှ် နအဖ ရန်လဝ် သွက်ဂွံဇိုန်ဏှၚ်ကဵု ဒဳကေဗဳအေနွံဂှ်တုဲ ယဝ်ဒှ် သာ်ဂှ်မ္ဂး ကောန်ဂကူမန်ပ္ဍဲဒေသတံဂှ် ကြက်ဒး ဆဵုဂဗကဵု အန္တရာဲဇဳဒိုဟ်မာန်ရောၚ်။

ညးတာလျိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလ္ၚဵု မပ္တံ နာဲ ဆာန်တိ၊ နာဲတေန်လှ၊ နာဲဃောသိုက် (ထဝ်အိန်) တံ သွက်ဂွံဒေံါဇူနူဗော်ဂှ်တုဲ ၜိုန်ရဇြဟတ်ဗော် ဍုၚ်မန်တၟိ အောန်စှေ်အာ ဗွဲမထေက်ကြိုက်ကီု လေဝ် ပ္ၚံက်ဏံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ရံၚ်ကဵုပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်ရ ကျပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လေဝ်ဟွံသေၚ်၊ ကျပရေၚ်ပၞာန်လေဝ်ဟွံသေၚ်ဂှ်တုဲ ပရဲဒေါံပန်ပှော် ၜိုန်ရကလိဂွံအောန်လဝ်ကဵုဒှ်ကၠာ ပရေၚ်ဆောံ လေၚ် နူမဒေါံပန်ပှော်ဇၞော်ဇၞော်ဂှ် ဟွံမွဲကွေံကွေံရ။ ညးမဒေံါဇူတံဂှ် စိုပ်မွဲတ္ၚဲ ယဝ်ညးတံ စိုတ်နွံကဵု ပၠန်ဂတးပၠန်မ္ဂး ဆက်ယိုက်ဂၠေၚ်အာမာန်ပၠန်ဂှ်တုဲ ဟွံဒးဆောံလေၚ် ညံၚ်ရဴခေတ်ဗော်ပၠတရဴတေံရ။

ညးဍုၚ်ကွာန် မၞုံပ္ဍဲတိဍာ်ရပ်လွဟ် ကောန် ဂကူတအ်ကီု ပ္ဍဲအပ္ဍဲလတူဍုၚ်တအ်ကီု ဟွံမိက်ကဵု ဗော်ရပ်လွဟ်ညးတအ် ဖျေံလွဟ်ရ။ ယၚ်ဝွံဂှ် ဒှ် ကမၠောန်ဒစဵုဒစးကဵု ဆန္ဒကောန်ဂကူညးတအ် ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညာတ်လဝ်အိုတ်ရ။ အကာဲအရာဝွံ ပိုဲဂွံဆဵုကေတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကောန်ဂကူပိုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျုန် တုဲ ကၠုၚ်တေံကီုရ။ ညံၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံဂွံဖျေံလွဟ် မံၚ်သၟဝ်အုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ ဗီုခေတ်ဗော် ပၠတရဴတေံဂှ် ကွးဘာတက္ကသဵုတအ်ကီု၊ ညးဍုၚ် ကွာန်တအ်ကီု ခမဳသၚ်မဆာန်ဂကူတအ်ကီု ကဵု ကၠုၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ် နပွမချူဗစိုပ်လိက် အာတ် မိက်ရ (ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဂျုန် ၁၂)။

ယဝ်ရ ဗော်ရပ်လွဟ်တအ်ဂှ် ဖျေံလွဟ်တုဲ ဗော်တၟိတအ် မံက်တိတ်ကၠုၚ်မ္ဂး ညးဍုၚ်ကွာန် ညးတအ် ကြက်ရီုဗၚ်ထံက်အာဂလာန်ဟေၚ်ရ။ ကလေၚ်ရံၚ်အာဝၚ်အဆက်က်မ္ဂး အလဵုအသဳ ပၞာန်ဗၟာတအ် ဓရတ်ညးဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူ တအ်ညံၚ်ဟွံဂွံ ကဵုဇြဟတ်ကဵု ဗော်ရပ်လွဟ် ကောန်ဂကူညးတအ် ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်၊ ဆဂး လၞိန် ဗပိန်ဟွံအိုတ်ရ။ ဍဵုဍိုက်ခ္ဍၚ် စိုတ်ဂိဂၠိုၚ်ခ္ဍၚ်၊ ယိုတ် တိုန်လှုၚ်ခ္ဍၚ်ရ။

လတူကောန်ဂကူမန်တအ်ဂှ် ဗီုလဵုလေဝ် ဗၟာ တအ်ကေတ်ဇၞးဟွံမာန်၊ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ ဂကူပိုဲသှေ် သၟေဟ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် စဵုလၟုဟ်ရ။ နူကဵုဘဝဒးဒုၚ် ဂစိုတ်ကမၠက် လက်ထက်အံၚ်ဇေယျတေံဂှ် ပိုဲတန် တဴ ဒုၚ်ဖဳကၠုၚ်မာန်ဂှ်တုဲ အကာဲအရာလၟုဟ်ဝွံ     ၜတ်ဆေပ်ဒၟံၚ်ရောၚ် ဒးဟီုရ။ ကောန်ဂကူပိုဲကီု ကောန်ဂကူတၞဟ်တအ်ကီု ၜိုန်ရဗၟာတအ် ကေတ် ဇၞးမာန်ကီုလေဝ် စိုတ်ဓါတ်ပိုဲဂှ် ဍေံတအ်ကေတ် ဟွံမာန်ရ။  စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ ပ္ဍဲကောန်ဂကူပိုဲဂှ် ဇြိုဟ်နက်လောန်ရ။ လတူဗၟာရမ္ဂး မွဲဒကေဝ် မွဲမး ကီု ညးတအ်ဟွံမိက်ယှအ်ရ။ စဵုကဵုလၟုဟ် သက် ဒၟံၚ်စေဝ် ဍုၚ်သရက်ဖိုဟ်ရ။

ဗီုတၠညးရာဇာဓိရာဇ် ကေတ်ကၠုၚ်ဇၞးလတူ ဗၟာတအ် ဗၞတ်ပန်စှော်သၞာံ ဟွံကျမွဲလှေ်ဂှ် အဵု စိုတ်ဓါတ်ဗီုဏံ နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲညးဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲ ပေၚ်ၚ်ဖိုဟ် ဏီရ။ ယဝ်ရစိုတ်ဓါတ်ဏံ နွံမံၚ်ဏီမ္ဂး ဍုၚ်မန် အနာဂတ် ကြက်ဒးမံက်ဂတဝ်ဟေၚ်ရ။ ဗၟာကဵုမန် ဗတိုက်ဒၟံၚ်ပၞာန်ညးသကအ်ဂှ် ညးဇၞးမွဲလစုတ် အဲ ဇၞးမွဲလစုတ်ရ။ ဆဂး စိုပ်လက်ထက်အေန်ဂလိက် ဂှ်ဟေၚ် အသိၚ်ပၠန်ဂတးမန် ဍိုန်စှေ်အာရ။ ဒၟာနူဒးပံၚ်ကဵုဗၟာ ဗတိုက်အေန်ဂလိက်ဂှ်တုဲ ဇြဟတ် ဍိုန်စှေ်အာ အလဲပိုတ်အာ ဟီုဂွံရ။ ပၠန်ဂတးမန် ခေတ်ဍုၚ်ဗၟာဗၠးၜးတုဲဂှ် စကၠုၚ်လဝ် နကဵုလွဟ်ဟွံ သေၚ်၊ နကဵုၜုန်မြ တဝ်စၞေဟ်ကၠုၚ်လဝ်ရောၚ်ဂှ် ဝိုတ်ကၠေံဟွံဂွံရ။ ဂလိုၚ်လဵုစိုတ်ဓါတ်ပၠန်ဂတး ဗၠးၜးဂကူမန် ဇြိုဟ်နက်ရောၚ်ဂှ် ကၠးကေတ်မာန်ရ။ ပ္ဍဲကဵုဝၚ်မန်ဟီုလဝ်ဂှ် သၟိၚ်ဗၟာအံၚ်ဇေယျဂှ် ဟိုတ်နူ ဒးဝပ်သကိုပ်ပၞာန်မန်ဗညာစိၚ် ပ္ဍဲမာဆံက်ဂှ်တုဲ နကဵု ဘဲဒဏ်ဝပ်ဂှ် ချိုတ်အာရ။ ဆဂး ဗၟာတအ်ဟီု ဒးယဲဇွဟ်။

ပ္ၚံက်ဒေါံပန်ပှော်ဝွံ ခြာဟွံလအ် သွက်ဂွံ အိုတ်အာဂှ်တုဲ၊ အကာဲအရာဂှ် ကလေၚ်စိုပ်အာ ကဆံၚ်ပကတိ ပေါဲပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ်ပၠန်ရောၚ်။ ပေါဲပၞာန် အကြာဒပ်ရပ်လွဟ်ကောန်ဂကူတအ်ကဵု ဗၟာ တအ်ဂှ် ဆက်တုဲကတဵုဒှ်အာပၠန်ရောၚ်။ ဗီုအလဵု အသဳသဳရိလၚ်္ကာ လၞိန်ဗပိန် လတူတမေဲတအ် မာန်ဂှ် ၜိုန်ရအလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ စၟဳလဝ်ကီုလေဝ် ကၠောန်သ္ပမာန်ဟွံသေၚ်ရ။ တိဍာ်ကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ပိုၚ်ပြဳလဝ်ဂှ် လၟိဟ်ကဝက် ပြၚ်ဂှ်တုဲ တၟော်ရံၚ်ကဵုလၟိဟ်ကောန်ဂကူတအ် ပၠန် ဂှ်လေဝ် လၟိဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ် ၜိုတ်က ဝက်နွံပၠန်ဏီရ။ မုက်ပၞာန်ကောန်ဂကူတအ်ဂှ် ပြး ဇးဒၟံၚ် ဗိုၚ်လဝ်ဂကူဗၟာတအ်ဂှ်တုဲ ဟွံတုပ်သၟဟ်ကဵု အကာဲအရာ ပ္ဍဲသဳရိလၚ်္ကာရ။ ၜိုန်ရဍုၚ်ဇၞော်ဇၞော် တအ် ကြက်ကဵုဇြဟတ်ကဵု အလဵုအသဳဗၟာဒှ်မာန် ကီုလေဝ် ကောန်ဂကူပိုဲညးဍုၚ်ကွာန်ပိုဲ ဒတူလိုၚ်ဒၟံၚ် ကရောံပိုဲဂှ်တုဲ ဟွံဒးဂွိၚ်မွဲသာ်ရ။

ပၠန်ဂတးကောန်ဂကူပိုဲကီု ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပိုဲကီုဂှ် ဟွံပဓာန်လတူဍုၚ်မွဲမွဲဂှ်တုဲ ကာလလဵုဗြမ် ဗတက်အာ ဟွံမာန်ရ။ ပဋိပက္ခဍုၚ်ဗၟာဂှ် ဒှ်ပဋိပ က္ခဂၠးတိမွဲတုဲ အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာဂှ်မွဲလပါ်၊ ကောန် ဍုၚ်အရၚ်ကဵုဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် မွဲလပါ်ရ။ အလဵု အသဳပၞာန်ဗၟာဂှ် ဒှ်သၞဗွဝ်ဂလိုၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (ဘုံရန်သူ) ကီုရ။ ဗၟာလေဝ် ကေတ်ဇၞးလတူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဟွံမာန်၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် တအ်လေဝ် ကေတ်ဇၞးလတူဗၟာဟွံမာန်၊ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ ပဋိပက္ခဂှ် ဍေံလအ်ကၠုၚ် စဵုကဵုလၟုဟ်ရောၚ်။

ယဝ်ရဂစာန်လွဳပရာအာ ညးမိက်ဂွံကေတ်ဇၞး လတူအဲ၊ အဲမိက်ဂွံကေတ်ဇၞးလတူညး ညံၚ်ရဴ အလဵုအသဳနအဖ ဓရတ်လတူဗော်ရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မဒေါံပန်ပှော်တအ် ညံၚ်ဂွံဒှ် ဒပ်စဵုဒၞာပယျဵုမ္ဂး ဍာ်ဇမၠိၚ် ဒှ်အန္တရာဲဍုၚ်ပိုဲဇၞော်ရ။ ပဋိပက္ခအကြာပိုဲ နွံတန်တဴဂၠိၚ်အာခ္ဍၚ် ဍုၚ်ပိုဲဝါတ် ဒိုက်အာခ္ဍၚ်ရ။ သယံဇာတ မတိတ်နူဍုၚ်ဂမၠိုၚ် တအ်ဂှ် ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဟွံဂွံဒုၚ်စ သိုၚ်တုဲ နအဖသွံပတိတ်ဏာကဵုဍုၚ်မ္ၚး နကဵုၚုဟ် တန်န်ရ။ ပ္ဍဲအရာဂၠာဲသွဟ် သွက်ဍုၚ်အနာဂတ်ဂှ် ၜိုန်ရကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ပတိတ်ဇြဟတ်အိုတ် အစောန်ကီုလေဝ် နအဖတက်ပလီုဒၟံၚ်ဂှ်တုဲ သွဟ် ခိုဟ်ဟ်တအ်ဂှ် ဗၟံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴ ဟွံမာန်အိုတ်ရ။ တၚ်အခက်အခုဲဍုၚ်ပိုဲဖအိုတ်ဂှ် ဍေံကတဵုဒှ်ကၠုၚ် နူ အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာအဆက်က်ရ။ ယၚ်ဝွံဂှ် ဒှ်ဟိုတ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သေံဇၞော်တအ် ဂွံကူချပ် ဂစာန်လွဳပရာ ညံၚ်ဂွံပါ်တိတ် နူဍုၚ်ဗၟာတ္ၚဲဏံရ။ က္ဍိုပ်သကိုပ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကၠာကၠာတေံလေဝ် ကူချပ်ကၠုၚ်လဝ် ကၟိန်ဍုၚ်မသက္ကုဗၟာ နွံကီုရ။

ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော် ပွိုၚ်စှ်သုန်သၞာံဏံဂှ် ဒှ်ပ္ၚံက် ဍောတ်တ်မွဲ သွက်ပိုဲဂွံဒးစွံသတိရ။ ခန်လ္ၚတ်တၟိ မွဲလေဝ် ဟီုဂွံရ။ ပ္ၚံက်ဒေံါပန်ပှော်ဝွံ ဒှ်ပ္ၚံက်ကောန် ဂကူကရေၚ်တအ် ဒးကပ်မွဲရ။ ဗော်ပါ်တိတ် ကောန်ဂကူကရေၚ်တအ် စိုပ်အာသကေံတဲနအဖ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂှ် ဂကောံဗုဒ္ဓဘာသာကီု ဂကောံ သုရေတ်တအ်ကီု ပါလုပ်အိုတ်ရ။ ဟိုတ်နူပရေၚ် ပြံၚ်လှာဲမွဲမွဲတုဲ ညးလ္ၚဵုပရဲတိတ် ညးလ္ၚဵုဆောံလေၚ် ကတဵုဒှ်လၟိုန်ရ။

ယဝ်ရ ဒးကလေၚ်ပန်ပှော်ပၠန်မ္ဂး မုဟွံဒး ဆောံလေၚ်မွဲသာ်ရ။ သွက်ဂွံကလေၚ်ဆုတ်မွဲလဂံါ တုဲ ဆက်အာတရဴဂတတေံဂှ် က္ဍိုပ်သကိုပ်ဗော် ဍုၚ်မန်တၟိတအ် ပလေဝ်ပလေတ်စဒၟံၚ် ဂွံဆဵုကေတ် နမတ်ရ။ သွက်ဂွံဒုၚ်ချိုတ်အိုတ်လမျီုဂှ်လေဝ် ညး တအ်ပလေဝ်ပလေတ်လဝ် တုဲတုဲရ။ ဍုၚ်ဗၟာဆက် ကတဵုဒှ်အာပေဲါပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ်မ္ဂး သယံဇာတဍုၚ်ဗၟာ မပ္တံကၠေၚ်သၟုဟ်ဓါတ်၊ ဆု၊ မတ်မၞိက်သိလ္လာ၊ ဍာ် တအ်ဂှ်လေဝ် ကြက်စိုပ်အာသကေံတဲ ဍုၚ်ဇၞော် ဇၞော်တအ်အိုတ်ရောၚ်။ ယဝ်ရဍုၚ်ဗၟာ ဝါတ်ဒၟာနူ ပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ်ဍာံဍာံမ္ဂး ဒုဟ်နအဖရောၚ် ဟီုမာန်ရ။

ဟိုတ်နူနအဖ ပလေဝ်လဝ်ဒပ်ပၞာန်၊ သၠဲလဝ် တိဍာ်ပၞာန်၊ ရာန်လဝ်လွဟ်ဂတာပ်ခေတ် (သီု ကၠောန်ပတိတ်နယူကလဳယျာဒှ်မာန်) ဂှ်တုဲ ယဝ် ကလေၚ်ပန်ပှော်မ္ဂး ဂၠးတိညာတ်ကေတ် ဒုဟ်န အဖဟေၚ်ရ။  ယဝ်ရနအဖ စိုပ်ဒဒိုက်ပၠန်မ္ဂး ပရေၚ် ကလေၚ်ဒေံါပန်ပှော်ဂှ် ဆက်ကတဵုဒှ်မာန်ပၠန်ရ။ ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်ဝွံ ဒှ်ပေÌဝေၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲရ။ ဟိုတ်နူနအဖ ကော်ပၠုပ်ဂကောံရပ်လွဟ်တအ် ညံၚ်ဂွံဒေံါပန်ပှော်မာန် ပ္ဍဲသၞာံအကြာ ၁၉၉၀ ကဵု ၁၉၉၅ ဂှ်တုဲ ခြာဟွံလအ် ၁၉၉၇ ဂှ် ဂွံကၠုၚ်အ ခေါၚ်လုပ်ဂကောံ အာဇြဳယာန်ရ။ ဟိုတ်နူအသိၚ် ဂှ်တုဲ နအဖတန်တဴကၠုၚ် စဵုလၟုဟ်မာန်ရ။ ဂၠးတိ စၟတ်သမ္တီကၠုၚ်နအဖမာန် ဗွဲမထေက်ကြိုက်ဂှ် ဒၟာနူ ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်ရောၚ်ဂှ်တုဲ ယဝ်ကလေၚ်ဒှ် ပန် ပှော်မ္ဂး သိက္ခာနအဖ မကလိဂွံလဝ်တအ်ဂှ် ဆောံ လေၚ်အာမာန်ရောၚ်။

ပ္ၚံက်ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်ကၠာတေံဂှ် ဒှ်ပ္ၚံက်ပၠန် ဂတးမန် အာစိုပ်လလေၚ်ဇၞော်မွဲဟီုမာန်တုဲ ပ္ၚံက် ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်အလန်ဏံဂှ် ဒှ်ပ္ၚံက်ပၠန်ဂတး ကရေၚ်တအ် အာစိုပ်လလေၚ်ဇၞော်မွဲ ဟီုမာန်ကီုရ။ ဆဂး ကရေၚ်တအ် သာနူကဵုမန်တအ် တၟာဂလိုၚ် ရ။ ဇၟာပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပြံၚ်လှာဲစိုပ်ပ္ၚံက်မွဲမွဲဂှ် ကောန်ဂကူတအ် ဒးဆဵုဂဗကဵု ပရေၚ်အာစိုပ် ဒဒိုက်ရ။ ဟိုတ်ဍေံဂှ် ဒၟာနူပတှေ် လတူသၞသတြ အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာအဆက်က်ကီု၊ လညာတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟွံဇြိုဟ်နက် လတူအကာဲအရာ ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲတၟိတၟိကီု ဟီုမာန်ရ။

မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် က္ဍိုပ်သကိုပ်တအ် လညာတ် လျောဝ်ဗက်ကဵုပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် မဒှ်ဒၞက်အလဵုအသဳ မပါမ်စွံလဝ်လေဝ် ဟီုမာန်ကီုရ။ ဇၟာပ်ပ်ခေတ်ပြံၚ် လှာဲမွဲမွဲဂှ် ကောန်ဂကူတအ် ဒးဒုၚ်ဂိဂၠိုၚ်ရ။ အရာဝွံ ဂပ်ဝ်ဒးစွံသတိ သွက်အနာဂတ်ရ။ သၞသတြဇကု အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် ကာလလဵု ဟွံလဂူတပ်တး လတူဇကုပုဟ်ဂှ် ဝိုတ်ထောံကၠေံဟွံဂွံရ။

ကၠာတေံ ခေန်ညောအ် မဒှ်သကိုပ်ထံၚ်ပရိုၚ် နအဖဇၞော်တြေံ ဟီုကၠုၚ်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် လုပ် ကၠုၚ်တက်ကျာညိ၊ ယဝ်ဟွံစှေ်စိုတ်မ္ဂး ကလေၚ် ပန်ပှော်ပၠန်ညိ၊ လွဟ်ညးညးရပ် ဟွံဒးပအပ်လွဟ် ရောၚ်။ ဟိုတ်နူအရေဝ်ခေန်ညောအ် ကျေဝ်ဂေါဝ် သာ်ဝွံဂှ်တုဲ ကောန်ဂကူမန်တအ် ဒးကအ်ဂၠိုၚ်၊ မိက်ဂွံကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေံါပန်ပှော်ကီုရ။ အခိၚ် ကာလဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖျေံသဂုတ်သွာတ်ဒေံါပန် ပှော်ဂှ် ညးတအ်ကေတ်လညာတ် လစွံစိုတ်မှာဇန် ကောန်ဂကူမန်တံတုဲတုဲရ။ ဟွံကေတ်ဆန္ဒကောန် ဂကူမန်တအ်မွဲသာ် ပ္ၚံက်ဇၞော်ဇၞော်ဗီုဏံ ညးတအ် ဟွံကၠောန်သ္ပရောၚ်။ ဟိုတ်နူကောန်ဂကူမန်တအ် လျုၚ်ဇြုၚ်သ္ဍိုက် လတူတၠအဝဵုပၞာန်ဗၟာတုဲ ပလီုဗဇး ကၠုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညံၚ်ဂွံဒေံါပန်ပှော်ရ။ ကာလ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ စိုပ်ကရေပ်ဂှ် ညးတအ်ကဵုဇြဟတ် ဓရိုဟ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညံၚ်ဂွံကလေၚ်ပန် ပှော်ပၠန်ရ။

အဝဵုကောန်ဂကူမန်တအ် လတူဗော်ဍုၚ်မန် တၟိဂှ် ဇၞော်ဒၟံၚ်ရောၚ်ဂှ် သ္ၚဳဂၠိပ်ကေတ်မာန်ရ။ ညးဍုၚ် ကွာန် ကေုာံ ခၟဳသၚ်တအ် ကဵုဇြဟတ်ဓရိုဟ်မ္ဂး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီု ဗော်တၞဟ်ဟ်တအ်ကီု ဒးဒုၚ်တဲ အိုတ်ရ။ အခန်မှာဇန်ကဵုခၟဳသၚ်တအ် ပ္ဍဲပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂှ် ဟိုတ်နူဇၞော်လောန်ဂှ်တုဲ ညးတအ် ညံၚ်ဂွံကွာ်ဗက်ဂၠံၚ်ဍာန်ဒးဂှ် ပၟိက်ဇၞော်လောန်ရ။ ညးတအ် တီကၠိုဟ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂၠိုၚ်မှ ဂုန်ဖဵု ကောန်ဂကူဒှ်ဂၠိုၚ်ရောၚ်။ ဇကုဇကုညးတအ် ညံၚ် ဟွံဂွံဒးဒုၚ်လီစၞာဲကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ သၟာပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်တအ်မာန်ဂှ် ဒးကတ်လ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲရောၚ်။ ကောန်ဂကူမန် ကေုာံ ခၟဳသၚ်မန်တအ် ဂပ်ဝ်ဒး လ္ၚတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်Çုၚ် ကေုာံ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဂကူ ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်ရောၚ်။ ကောန်ဂကူပိုဲ ဟွံကၠိုဟ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မ္ဂး ဒှ်အန္တရာဲဂကူ ဇြိုဟ်ဟ် နက်က်ရောၚ်ဂှ် ဝိုတ်ကၠေံဟွံဂွံရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကလေၚ်ပန်ပှော် ခြာဟွံ လအ်ဏံဂှ် ကောန်ဂကူမန် မတန်တဴပ္ဍဲကွာန်ရး ဒၞာဲတိမုက်ပၞာန်တအ် ကြက်ဒှ်ဒဒိုက် ဒဒုၚ်ဍဵုဍိုက် ပျဲပျာံကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာနအဖဏောၚ်။ ပရေၚ်ဖံက် ပကဝ်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်တအ် ကတဵုဒှ်ဇၞော်ကဵု ဇြဟတ်ဏောၚ်။ ဗွဲတၟေၚ် ဗဒိုပ်ဟံၚ်ပြာ်ခလံက်ခနဳဂှ် ဒးဒုၚ်စံၚ်ညံၚ်ရဴကၠာတေံ ဒှ်မာန်ဏောၚ်။ ကောန် ဂကူမန် မစဴနူဍုၚ်သေံတအ် ဒးဒုၚ်ပျဲပျာံဍဵုဍိုက် ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ် ဒှ်မာန်ဏောၚ်။ မၞိဟ်ဗြဴမန် ပ္ဍဲတိမုက် ပၞာန်တအ် ဒးဒုၚ်ပလီုပလာ်ကောန်ဗြဴ ဒှ်မာန် ဏောၚ်။ ကောန်ဂကူမန် မတန်တဴပ္ဍဲတိမုက်ပၞာန် တအ်ဂှ် ဒးဒုၚ်ဂစိုတ်၊ ဒးဒုၚ်ရပ်ပဝ်တာ မပ္တံသာ်ဝွံ ဒှ်မာန်ရောၚ်။ မွဲဟာန် ကေုာံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကလေၚ်ပန်ပှော်ဂှ် ဒဒိုက်ကောန်ဂကူမန်တအ် နာနာသာ်လေဝ် ကြက်ဒးဆဵုဂဗအာရောၚ်ဂှ် ဂိုၚ် သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲစိုတ်အိုတ်ညိ။ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.