Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

ဗီုလဵုဂွံစွံစိုတ် လ္တူပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀) ဏံရော

နာဲမာန်

အလဵုအသဳပၞာန် က္ဍိုက်ပ်တုဲကၠောန်ကဵုပေဲါရုဲမာဲ ပ္ဍဲသၞာံဏံတွဵုရောၚ်ဟီုဂှ် ဒဵုတ္ၚဲဏံ အခိၚ်လဵု တ္ၚဲလဵု ကၠောန်ဗဒှ်ကဵုဂှ် ဟွံတီသၟးဟွံက အပ္ဍဲဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်ကီု အပ္ဍဲဂကောံဒပ်ရပ်လွဟ် ကောန်ဂကူတအ်ကီု လညာတ်အပ္ဍဲသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်ကီု လညာတ်ညံၚ်ဂွံပါ်ထ္ကးဂှ် အလဵုအသဳဖန်ဗဒှ် ကေတ်ဒၟံၚ်အခိၚ်ရ။

ဗီုကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် အပ္ဍဲဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် လညာတ်ပါ်ထ္ကးဂှ် အပ္ဍဲညးဍုၚ်ကွာန်တအ်လေဝ် ဒဒှ်ရလညာတ်ပါ်ထ္ကးနွံဒၟံၚ်ဂှ် ညးမချူဇန်လိက်ပရေၚ်ဏံ ၜိုတ်သ္ၚဳဂၠိပ်ဂွံ ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုရောၚ်။

စပ်ကဵု ပရေၚ်ပေဲါရုဲမာဲတုဲ လညာတ်ပါ်နွံဒၟံၚ် (၄) ကဆံၚ် (၄) ကွပ် သ္ၚဳဂၠိပ်ဂွံရ။ ဗီုကဆံၚ်ပါ်ထ္ကးဂှ် ဒးပ္တိုန် ထ္ၜးမ္ဂး-

(က) ဟွံစှေ်စိုတ်တုဲဆက်ဒစဵုဒစး။

(ခ) ၜိုတ်ဂွံၜိုတ်ကေတ် ပံက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ လုပ်ပေဲါရုဲမာဲ။

(ဂ) ဗ္ကပ်ဗဗေၚ် ဟွံအာရုၚ်မာဲ/ဟွံအာစုတ်မာဲ။

(ဃ) မၚ်လ္ၚတ် မၚ်ရံၚ် သွက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုညးဍုၚ်ကွာန်/ဂကောံဂၠးကဝ်။

(က) ဟွံစှေ်စိုတ်တုဲဆက်ဒစဵုဒစး။

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်ဗွဲမဂၠိုၚ် နူကဵုသ္ပဒတန်လဝ် သၞောဝ်ဥပဒေသ္ဇိုၚ် (၂၀၀၈) တေံရ သ္ပလဝ် ဒတန်သၞောဝ်ဂှ် ဟွံစှေ်ကဵုသဘဴဓဝ်ဍာံတုဲ ညံၚ်ဂွံကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ကဵု ညံၚ်ဂွံကလေၚ်ပဠေဝ်ကဵုဂှ် အာတ် မိက်ကၠုၚ် ထပ်ကဵုထပ်ကီုလေဝ် အလဵုအသဳပၞာန်ဟွံပကာရ။

ကၠာတဲ စနူဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဇၞးလဝ်မာဲ သြဇာသၠုၚ်အိုတ် ဂကောံ (NLD) လေဝ် ကၠာသၞောဝ်ပေဲါရုဲမာဲဟွံတိတ်ဏီဂှ် မၚ်ရံၚ်တုဲ လုပ်ကီု တိတ်ကီု ခ္ၜမ်လဝ်ဍာ် မုဟွံဟီုပ္တိတ်ရ။ ကြဴဏံ သၞောဝ်ပေဲါရုဲမာဲတိတ်ကၠုၚ်တုဲဂှ် သွက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် တေၚ်ဂြတ်လောန် ညာတ်တုဲ ပ္တဝ်အာဂၠံၚ် လ္ပာ်ဒစဵုဒစးပိုတ်တ်ရ။

ဂကောံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူတအ်လေဝ် သာ်ဂှ်ကီုရ ဂကောံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မၞုံကဵုသြဇာ ဗော်မန်မ္ဂး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူမန် ၜါဗော်ဂှ် ဆက်ဒတူလိုၚ်အာ ဂၠံၚ်ဒစဵုဒစးပိုတ်တ်ကီုရ။ ဆဂှ်ဟွံက ဂကောံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ဒက်ပ္တန်လဝ်တၟိ ကာလတ္ၚဲ စၟတ်သမ္တီ ဒေံါပန်ပှော် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပေၚ် (၁၄) သၞာံ ဂိတုဂျောန် (၂၉) သၞာံ (၂၀၀၉) တုဲကၠုၚ်ဂှ် ကမ္မတဳစန္ဒက် (၁၅) တၠ နာဲတေန်အိုၚ် က္ဍိုက်ပ်ဂှ်လေဝ် နူကဵု သၞောဝ်ပေဲါရုဲမာဲတိတ်ဂှ် သ္ၚဳဂၠိပ်တုဲ ဟွံစှေ်စိုတ် ရုပ်ပလီုထောံဂကောံညးတအ်ရ။

(ခ) ၜို်တ်ဂွံၜိုတ်ကေတ် ပံက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ လုပ်ပေဲါရုဲမာဲ။

ကြဴနူကဵု သၞောဝ်ပေဲါရုဲမာဲတိတ်ကၠုၚ်တုဲ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မၞုံကဵုသြဇာတအ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ဟွံလုပ်ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ရမျှာၚ်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လ္ၚဵုကီု ရမျှာၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်လ္ၚဵုကီု ဒှ်ကၠုၚ်ဓဝိၚ် လ္တူအခေါၚ် အရာညးဍုၚ်ကွာန် ဆောံလေၚ်ကၠုၚ်နွံရ။

စပ္တံနူ ဂကောံဇြဟတ်တတိယ (မန်) တအ် အာတိုန်ဘာပ္ဍဲဍုၚ်သေံ( က္ၜံၚ်ကံက်) ဂှ် ညးလျိုၚ်တလုတ် တမာန်လ္ၚဵုတအ် ကဵုကၠုၚ်ဇြဟတ် ဂၠံၚ်ဂွံလုပ်ပေဲါရုဲမာဲနွံမံၚ်ကီုရ။

လ္ပာ်ဂကောံစိုတ်နွံကဵု ပေဲါရုဲမာဲတအ်ဂှ် ညာတ်ကေတ်လ္တူသၞောဝ်ဥပဒေသ္ဇိုၚ် (၂၀၀၈) ဂှ် ဟွံဒုၚ်တဲ ဗီုကဵုရဲဒစဵုဒစးတအ်ဂှ်ကီုရ သၞောဝ်ပေဲါရုဲမာဲတိတ်ကၠုၚ်ဂှ်လေဝ် အတိုၚ်ရဲလ္ပာ်ဂကောံဒစဵုဒစးတအ် ညာတ်ဂှ် ရဲစိုတ်နွံကဵုပေဲါရုဲမာဲတအ် ဟွံတးပဲါရ။ ဆဂး ညးတအ်သရောပ်ရံၚ်ကေတ် အခေါၚ်အရာညးဍုၚ်ကွာန် သွက်ဂွံလုပ်ပေဲါဗ္တိုက် အခေါၚ်အရာမၞိဟ်အပ္ဍ္ဍဲသၞောဝ် ပ္ဍဲစၠတ်ထဝ်ဂှ် ကေတ်အခိၚ်တုဲ ဆက်လုပ်အာပေဲါ ဗ္တိုက်ရောၚ် ရဲဂကောံမိက်ဂွံဒုၚ်လုပ်ပေဲါရုဲမာဲတအ် ညာတ်ရ။

(ဂ) ဗ္ကပ်ဗဗေၚ် ဟွံအာရုၚ်မာဲ/ဟွံအာစုတ်မာဲ။

ပေဲါရုဲမာဲအလဵုအသဳပၞာန် ဖန်ဇန်လဝ်လၟုဟ်ဂှ် ဒှ်ပွပေဲါရုဲမာဲ သွက်ဂွံဇမၠိၚ်အာယုက် ညးတၠအဝဵုအဏါ ရုပ်ရဴဒပ်ပၞာန်ပၠန်ရောၚ် ညာတ်တုဲ ဟွံအာကဵုဇြဟတ်၊ သီုဟွံထံက်ဂလာန်ကဵု ရဲပံက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် တအ်ရ။

ဂကောံရဲပံက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် နကဵုတၚ်ရန်တၟံဇၞော်ဇၞော် ကၠောန်ၜေတ်အကြာသၞောဝ် မတက်လဝ်ကၟိုန် ပယျဵုဂှ်ဏောဝ်ဟီုဂှ် ဒှ်ပွမပယျေဝ်ဝေၚ်အရေဝ်ရ ကာလကၠောန်ကွေံကွေံတေံတှေ် ညးတအ်လေဝ်တီမံၚ်ရ အခါရမုလေဝ်ကၠောန်ဟွံဂွိုအ်ဂှ် ဟိုတ်ဂှ်ရ ဆက်ဒစဵုဒစးအာ ညံၚ်ပေဲါရုဲမာဲဂွံလီုအာ၊ ရဲပံက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ဒုၚ်လုပ်ပေဲါရုဲမာဲဂှ်လေဝ် တုပ်တဴညံၚ်ရဴ ကဵုဇြဟတ် ထံက်ဂလာန်ကဵု သၞောဝ် (၂၀၀၈) ဂှ်ကီု ထံက်ဂလာန်ကဵု ညးတၠအဝဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ်ကီု ဟိုတ်ဂှ်ရ ဟွံစှေ်စိုတ် ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်အာညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ညံၚ်ဟွံဂွံအာရုၚ်မာဲ ညံၚ်ဟွံအာစုတ်မာဲ ဗ္ကပ်ဗဗေၚ်ပေဲါရုဲမာဲရ။

(ဃ) မၚ်ရံၚ် မၚ်လ္ၚတ် သွက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်/ဂကောံဂၠးကဝ်။

ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀) ဏံဂှ် ဒှ်ပေဲါရုဲမာဲ ထ္ၜးရုပ်ရဴ ညံၚ်ရဴဇြုံလှာဲခၞော်ကီုရ။ အလဵုအသဳပၞာန်ဟီုဒၟံၚ် ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ဒပ်ပၞာန်ဂှ် ကလေၚ်ဌာန်ဒပ်တုဲ အလဵုအသဳညးဍုၚ်ကွာန် တိုန်အုပ်ဓုပ်ကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ် ဂးလဝ်သာ်ဂှ်ကီုလေဝ် ဍာံဍာံဂှ် သမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ပရေၚ်ဆဵုထ္ဗပၞာန်ဒးနွံ ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဂှ် နူကဆံၚ်သမ္မတဟေၚ်ဒးရုဲစှ်ကဵုဟီုဂှ် အခေါၚ်အဝဵုကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် သာ်လဵုလေဝ် အခေါၚ်အရာဟွံမွဲသက်က်ဂှ် အလဵုအသဳလၟုဟ်ဏံ ဖန်ဇန်လဝ် နကဵုအစဳအဇန်ဇၞော်ဇၞော်ရောၚ်ဂှ် ကၠးမံၚ်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ ဓရိုဟ်လ္ပာ်သ္ကဲလေဝ်ဟွံဂွိုအ် ဓရိုဟ်ဂၠံၚ်လ္တူလေဝ်ဟွံမာန် ဓရိုဟ်ကဵုဇြဟတ်ဂှ် သာ်လဵုလေဝ် ဂၠံၚ်ဍာန်ဟွံမွဲဒၟံၚ်ရ။ သက်ပဟွံမွဲတုဲ ၜိုတ်ဆနဲမၚ်ရံၚ် မၚ်လ္ၚတ် ပွပေဲါရုဲမာဲခိုဟ်ကီု ပရေံကီု ဗၠေတ်ကီု ဒးကီုဂှ် လ္ၚတ်ပ္ကောံပ္ကေဝ်တၚ်နၚ်ဟေၚ် ကၠောန်သ္ပမာန်ရ။

အခိၚ်အခါကၠောန်ပေဲါရုဲမာဲဂှ် ဒဵုကဵုလၟုဟ် အလဵုအသဳဟွံလလောၚ်တြးကဵုဏီ ဂကောံဗော်ထံက်ဂလာန်ကဵု အလဵုအသဳပၞာန်တအ် ဟွံသေၚ်ကဵု ဂကောံဗော်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဟွံကဵု အခေါၚ်ချဳဒရာၚ်လောဲလောဲတုဲ ဂကောံဗော်ထံက်ဂလာန်ကဵုအလဵုအသဳပၞာန် ဟီုမွဲသာ်ပၠန် ဂကောံဇိုၚ်တဲအလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် ကဵုလဝ်အခေါၚ်ချဳဒရာၚ် သၠဲသၠဲလးလး ဗၠးဗၠးၜးၜးရ။

ပွပရေၚ်ကမၠောန်ဟွံဓဝ်ဍာံအိုဿီုဂှ် မၚ်ရံၚ် အခါတ်အကာဲ ပ္ကောံပ္ကေဝ်တၚ်နၚ် ညံၚ်ဂွံဒုၚ်စဳရေၚ် ကဵုညးဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ ဂကောံညးဂၠးကဝ်တအ်မာန်ဂှ် ဖန်ဇန် ကေတ်တာလျိုၚ်ရ။ ညးဍုၚ်ကွာန်ကီု ဂကောံဂၠးကဝ်ဂမၠိုၚ်တအ်ကီု တီကၠုၚ်ပရေၚ်ဓဝ် ဂၠံၚ်တရဴဍာံတုဲ လညာတ်သမ္တီ ပရေၚ်ပွကမၠောန်အလဵုအသဳလေဝ် ညးတအ်ကၠးကၠုၚ်တုဲ ဆက်လုပ်အာပေဲါဗ္တိုက် ပရေၚ်ဂၠံၚ်တရဴဓဝ်ဍာံ ကု ဂကောံမှာဇန်တအ်ရ။

လညာတ် (၄) ကွပ်ပ္တိုန်ထ္ၜးဗွဲလ္တူဂှ် ၜိုန်ရလညာတ်ဟွံတုပ်သၟဟ် ပါ်ခြာတဴကီုလေဝ် တၚ်ရန်တၟံညးတအ် ဗ္တိုက်သရိုဟ်သၞောတ်ညးတၠအဝဵု အလဵုအသဳပၞာန်တုဲ သွက်ဂွံကလေၚ်ဒက်ပ္တန်သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဇေတ် မဍာံပြဂှ် လညာတ်မွဲထပ်ဓဝ် တုပ်မံၚ်ဖအိုတ်ရ။

ဂကောံကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် နကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မၞုံကဵုသြဇာ သွက်ဂကူညးကဵုညးဂှ် ၜိုန် ဟွံပံက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီုလေဝ် ဂကောံလ္ၚဵု နူကဵုဗော်မိညးတအ် ပါ်တိတ်တုဲပံက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန် ဒုၚ်လုပ်ပေဲါရုဲမာဲ၊ ဂကောံလ္ၚဵုပၠန် နူကဵု ဗော်ဒုၚ်ရုဲလဝ်မာဲသၞာံ (၁၉၉၀) တေံ ကလေၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော်တၟိတုဲ ဒုၚ်လုပ်ပေဲါရုဲမာဲ၊ လ္ၚဵုဂှ်ပၠန်ဂှ် နူကဵုဗော်ရပ်လွဟ်လေဝ်ဟွံပါ်တိတ်၊ နူကဵုဗော် (၁၉၉၀) ဂှ်လေဝ် ဟွံပံက်ဗော်တၟိ၊ ဗွိုၚ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အပ္ဍဲဍုၚ် တၠပညာသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ညးယိုက်ဝန်အလဵုအသဳ စန်ဒက်ပ္ကောံပ္ကေဝ်တုဲ လုပ်ပံက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဒုၚ်လုပ်ပေဲါရုဲမာဲရ။

ပ္ၚံက်ပေဲါရုဲမာဲအလဵုအသဳပၞာန်ဖန်ဗဒှ် (၂၀၁၀) တ္ၚဲဏံဝွံ သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ်တှေ် တၟံတၟံဗော် ဇၟါပ်ပ်ဂကူ ဗော်မၞုံ ကဵုသြဇာညးဍုၚ်ကွာန်သၠုၚ်ၚ်ဂှ် မွဲဗော် မွဲဂကောံလေဝ် ဟွံမွဲရ။ လ္ပာ်အလဵုအသဳဂှ် ဂကောံ/ဗော် စန်ဒက် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (တစည) ကဵု ဂကောံ/ဗော်ခိုၚ်ကၠိုက်ဖေါအ်ဗြေဝ် (ကြံ႕ဖွံ႕) နွံရ။ လ္ပာ်ညးဍုၚ်ကွာန်ကဵု ကောန်ဂကူတအ်ဂှ်မ္ဂး ဂကောံ/ဗော် လစှေ် နူကဵုဗော်မၞုံကဵုသြဇာဂှ် ကလေၚ်ပါ်တိတ်အာတုဲ လုပ်ပံက်ဗော် တၟိ၊ ကောန်ဂကူတအ်ပၠန်လေဝ် လစှေ်နူကဵု ဂကောံ/ဗော်မိညးတအ် ဖန်ဗဒှ်ပ္တိုန်ဗော်တၟိလေဝ်နွံ လ္ၚဵုထ္ၜုတ် ပ္တိုန်ဗော်တၟိသက်က် ပူဂဵုယၟုဟွံပြာကတ် ညးဍုၚ်ကွာန်လေဝ်ဟွံတီ ဗီုသာ်ဏံ နွံဂၠိုၚ်ကွေံကွေံရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ ပေဲါရုဲမာဲပ္ၚံက်တ္ၚဲဏံဝွံ သာ်လဵုလေဝ် ဒှ်ပေဲါရုဲမာဲ ဗဵုဟွံဆာဲ အပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်သၟးဟွံက သီုဒှ်ဗဵုဟွံကျေဝ် လ္ဒောဝ်လိုက်ဂၠးကဝ် ဟီုဂွံရ။ ပေဲါရုဲမာဲတုဲဒှ်အာတုဲ သွက်ကၟိန်ဍုၚ် သၞောဝ်ကၟိန်ဍုၚ်မွဲ ဂွံဒ္ဂေတ်ဗက်ဗိုန်တ် ခိုၚ်ၚ်ကၠိုက်က် ဗက်ဇၟောဝ်ခေတ်သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကရောံခေတ်ဂၠးကဝ်ရောၚ် ဂလိုၚ်လဵုညးတၠအဝဵုတအ် ကြီုကီုလေဝ် ပေဲါဗ္တိုက်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ကဵု ပေဲါဗ္တိုက်အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူဂှ် ဆက်သှေ်အာ အတိုၚ်တြေံတေံပၠန်ရောၚ်။ ပွိုၚ်ပေၚ် (၂၀) သၞာံမှ ဂွံဆဵု ထ္ဗပေဲါရုဲမာဲမွဲဝါ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာတ္ၚဲဏံဝွံ လ္ပာ်အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် ၜိုန်ရသ္ပဒတန်ပေဲါရုဲမာဲ ကၠောန်သ္ပဍာံဍာံပြပြ ဟီုဒှ်ကၠာလေဝ် လ္ပာ်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် ဒှ်ပေဲါရုဲမာဲ သွက် ဂွံစမ်ဝေၚ်ပြယာဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲအခန် မွဲကဏ္ဍဍောတ်ဓဝ်တုဲ ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀) ဏံ ဒှ်ပေဲါရုဲမာဲ သၠုၚ်ပ္တိုန်အသိၚ်ကဵု ပေဲါဗ္တိုက်ညးဍုၚ်ကွာန်ရောၚ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လ္ၚဵု ဟီုဒၟံၚ်နွံကီုရ။

လ္တူပေဲါရုဲမာဲဏံ နကဵုညးဍုၚ်ကွာန်ဓမ္မတာမွဲ သာ်လဵုဂွံစွံစိုတ်ရော ယဝ်ရတၚ်သၟာန်ဏံ မံက်ကၠုၚ် ဒှ်ဒၟံၚ်သံသယဟွံကၠးဒှ်ကၠုၚ်မ္ဂး ဂလာန်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဝှ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်ဟီုဂှ် ယဝ်ရဟွံစှေ်စိုတ်ဍာံ ဓဝ်ပတှေ်လ္တူပေဲါရုဲမာဲဏံဟွံမွဲဍာံဍာံမ္ဂး ဗ္ကပ်ဗဗေၚ်ထေက်၊ ပေဲါရုဲမာဲတုဲဒှ်အာလေဝ် ပရေၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ တုဲဒှ်ၜိုဟ်သြိုဟ်အာဟွံသေၚ် လ္ပစွံစိုတ်အဓိကကဵု ပရေၚ်ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ပရေၚ်ကောန်ဂကူ ထေက် ကဵုဒးကၠောန်ဂှ် ဆက်ချဳဒရာၚ်တုဲ ကၠောန်အာ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဝှ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကြံၚ်တအ် ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်လဝ်နွံရ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်လညာတ်ဝှ်ၜတ်သာလ္ၚဵုပၠန်ဂှ် ပေဲါရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် ပွိုၚ် (၂၀) သၞာံမှ ဂွံဆဵုထ္ဗမွဲအလန် ပေဲါရုဲမာဲဏံ ရှ်သာအခေါၚ်အရာကောန်ဂကူ ၜိုန်လဵုဟွံမွဲဟွံမွဲ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူဇကု ဂွံဒတူလိုၚ်အာ ပ္ဍဲသၞောဝ်မာန် မမာဲဇကုစၞးဒးထောံဖျေံပ္ဍဲနခၟိက်ဂှ် ကၠဟ်စုတ်ပ္ဍဲကဠာဗော်သ္ပစၞးကောန်ဂကူဇကုဍာံဍာံဂှ်တှေ် ရှ်သာတၟေၚ်နူ ဟွံအာစုတ်မာဲ ဗ္ကပ်ဗဗေၚ်ဂှ်ဏီရောၚ် လညာတ်မွဲဂှ် ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ပၠန်ရ။ လညာတ်ၜါဏံ ဣလဵုဒှ်ဂုဏ်ဖဵုသွက်ဂကူဍာံဍာံ ဒှ်လတေၚ်လမျီုကောန်ဂကူဍာံဍာံဂှ် ချပ်ဗ္စာတုဲ လ္တူပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀) ဏံ သာ်လဵုပိုဲစွံစိုတ် တှေ်ဒှ်ဂုဏ်ဖဵု သွက်ဂကူပိုဲမာန်ဂှ် သ္ၚဳဂၠိပ်တုဲ ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.