Categories
ပရိုၚ်

တၠဂုဏ်ဇြဝ်လာတ် ဒးဒုၚ်ပြံၚ်ထံၚ်

အာကာ-နူတနေံ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၁၃ ဂှ် နူထံၚ်အၚ်စိၚ် ဍုၚ်လ္ဂုၚ် ပြံၚ်ဏာ ထံၚ်ဖါသီ ရးဨရာဝတဳ ကုတၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ကော် ဂုဏ်ဇြဝ်လာတ်ရောၚ် ဒေံဗြဴညး ဟီုရ။

နူတနေံ အခိၚ်နူဂယး ၉ နာဍဳ ၂၀ မိနေတ်ဂှ် ပတိတ်ဏာ နူထံၚ်အၚ်စိၚ်တုဲ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲမ္ဂး စိုပ်ထံၚ်ဖါသီရောၚ် တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ကဵုဏာပရိုၚ် ကုဒေံညး မိဒဳတာဝေန် နကဵုဖုၚ်ရောၚ် မိဒဳတာဝေန် ဟီုရ။

ဟိုတ်နူဟိုတ်လဵုတုဲ ပြံၚ်ဏာထံၚ်ဂှ် တၠခန္ဓ ကေုာံ မသကောဒေံညး ဟွံတီတုဲ ညးတာလျိုၚ်ထံၚ်တံလေဝ် ဟွံကဵုသမ္တီရောၚ် မိဒဳတာဝေန် ဟီုရ။

“အခိၚ်နူဂယးဂှ် တၠဂုဏ် ဆက်နၚ်ဖုၚ်။ ညးဟီု ညးဆက်နၚ် နူဂတမုက်ထံၚ်။ မုဟိုတ်ညးဒးပြံၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဟွံတီပုဟ်။ ကၠာဂှ် ပြံၚ်လဝ်ညး ဒၞာဲ ပ္ဍဲထံၚ်ဂှ်တုဲ ညးထေၚ်ကေတ် ညးဟွံဒးဒုၚ်ပြံၚ်ထံၚ်ပုဟ်။ လၟုဟ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ပြဟ်ပြဟ်ပြေဟ်ပြေဟ်” သာ်ဝွံ ဒေံဗြဴညး ဟီုရ။

ကိုပ်ကၠာတေံဂှ် ရပ်ထိၚ်လဝ်ညး ပ္ဍဲတိုက် ၂ ဗဒမ် ၁ တုဲ ကြဴနူဖျေံဒုဟ်ဒဏ်တုဲဂှ် ပြံၚ်ဏာ တိုက် ၅ ဗဒမ် ၄ ရ။

တၠဂုဏ်ဥက္ကံသဝွံ ဒးဒုၚ်မံၚ် ဝေဒနာ ယဲထိုၚ်စၞ ကေုာံ ယဲကောန်တၟံတုဲ ယဲတၞဟ်တၞဟ်တံလေဝ် နွံမံၚ်ရောၚ်ဂှ် ဒေံညး ဟီုရ။

ဟိုတ်နူပြံၚ်ဏာ ထံၚ်ဖါသီတုဲ သွက်သ္ဂောံ လွဳယဲဂှ် အခက်အခုဲ ဟွံမွဲကီုလေဝ် နူတွဵုရးမန် သ္ဂောံအာဆဵုညး ပ္ဍဲထံၚ်ဖါသီတေံဂှ် အခက်အခုဲ နွံညိညရောၚ် ဒု-ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကောန်ဂကူမန် နာဲၚိုဲသိၚ် ဟီုရ။

“နူမုဟ်ဒုန် ဒးကၠောံ မတ်မလီု၊ နူမတ်မလီု ဒးတိုန်လ္ဂုၚ်၊ နူလ္ဂုၚ် ဂွံစိုပ်ဖါသီဂှ် ဒးအာ ကဆံၚ်ကဵုကဆံၚ်တုဲ ဒှ်အခက်အခုဲညိဏောဝ်” နာဲၚိုဲသိၚ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ရ သၞာံ ၂၀၁၀ ဏံဂှ် ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ရပ်ထောံ တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ပ္ဍဲအရာပ်ခိုၚ်ကၠိုက် ဍုၚ်ဇြပ်ဗု သီုလိက်ဒစဵုဒစး ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ၊ ကောန်ပျူတာကၟာဲ ကေုာံ ကေမ်မရာ ဗွဳဒဳယဵု တံရ။

နူဂိတုမေ ၁၄ စပ္တံတုဲ ပတိတ်မံၚ် ရုၚ်သၞောဝ်ဓရ်တၟေၚ် အၚ်စိၚ် ပွိုၚ်ပန်ဂိတုပြၚ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ပါ ၂၇ ဂှ် ဖျေံဏာဒုဟ်ဒဏ်ထံၚ် ၁၅ သၞာံ ကုညး နကဵုအမှု ဓါတ်လလဳ အဳလက်ထရဝ်နေတ်၊ အမှု တက်တြးလိက် ဟွံလုပ်သၞောဝ်၊ အမှုပလာပ်ပထုဲ ကၟိန်ဍုၚ် တန်ကြန် တံရ။

တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ မၞုံအာယုက် ၃၀ သၞာံဝွံ မဒှ်ဇာတိ ကွာန်မုဟ်ဒုန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်တုဲ ဒှ်အာစာလိက်ဍောတ် ပ္ဍဲဘာမန်အံၚ်ဇၞးရ ကွာန်နာၚ်သၠုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ရ။

သွက်သ္ဂောံပတိုန်ခၠေဝ်သှ် ဒုဟ်ဒဏ်ဂှ် ချပ်ဂၞန်စကဵု ညးဗက်ဂဗုတ်ညးတုဲ ဆက်ရုန်ဂစာန်အာပၠန်ရောၚ် မသကောဒေံ မိဿဟာဲညး ဟီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.